gore

  • Baner Optina Alibunar

Скупштина општине

Скупштина општине Алибунар је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Чини је 23 одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на приод од четири године.

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Алибунар придржавати Устава, закона и Статута општине Алибунар, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана.“

Седнице Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Седнице су јавне. За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине. Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

 
Одборници СО Алибунар

Baner Pecat 211x81