Институционалне надлежности

Председника општине Алибунар бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине:

 1. представља и заступа општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. усмерава и усклађује рад општинске управе;
 5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком скупштине;
 6. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града када га за то одреди Скупштина општине;
 7. представља и заступа Општинско веће;
 8. сазива и води седнице Општинског већа;
 9. одговара за законитост рада Општинског већа;
 10. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
 11. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 12. поставља и разрешава помоћнике Председника општине;
 13. покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 14. улаже право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 15. предлаже разрешење и избор заменика председника Општине, односно члана Општинског већа;
 16. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 17. одлучује о прибављању опреме мање вредности и потрошног материјала;
 18. врши и друге послове утврђене, законом, Статутом и другим актима.

 

Штампа

FaLang translation system by Faboba