gore

 • Baner Optina Alibunar

Институционалне надлежности

Председника општине Алибунар бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине:

 1. представља и заступа општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. усмерава и усклађује рад општинске управе;
 5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком скупштине;
 6. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града када га за то одреди Скупштина општине;
 7. представља и заступа Општинско веће;
 8. сазива и води седнице Општинског већа;
 9. одговара за законитост рада Општинског већа;
 10. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
 11. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 12. поставља и разрешава помоћнике Председника општине;
 13. покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 14. улаже право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 15. предлаже разрешење и избор заменика председника Општине, односно члана Општинског већа;
 16. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 17. одлучује о прибављању опреме мање вредности и потрошног материјала;
 18. врши и друге послове утврђене, законом, Статутом и другим актима.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81