gore

  • slika 3

Састав и организација

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
Општинска управа Алибунар
Вишња Стефановић Диклић
заменик начелника
 
Анита Митровић
помоћници председника општине
Ивица Росић
месне канцеларије
Саша Цветковић
Одељење за инспекцијске послове
 
 

 

Основне организационе јединице у Општинској управи су секретаријати, који се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова. У оквиру основних организационих јединица, образују се уже унутрашње организационе  јединице као што су одсек и група.

 

У Општинској управи, Председник општине може поставити своје помоћнике који обављају послове из појединих области (економски развој, развој Општинске управе, урбанизам, комуналне делатности и др.). Помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу Председника општине.

За извршавање поверених послова и послова из изворне надлежности Општине, као организациони облик Општинске управе на подручју насељених места образују се месне канцеларије.

Општинском управом руководи начелник. Начелник за свој и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом и Одлуком о Општинској управи.

Овде можете преузети комплетан Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Алибунар:

Правилник

Образложење

Штампа Ел. пошта