gore

  • slika 3

Огласи и конкурси

Јавни увид Нацрт плана генералне регулације насеља Банатски Карловац

PGR Banatski Karlovac - javni uvid – Преузмите ЗИП фајл

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 56. и 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 64/2015) и члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 18/2016), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине – (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Излаже се на јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ,

од августа2016. године, обрађивача ЈП ``Завод за урбанизам Војводине`` Нови Сад

– (у даљем тексту: Нацрт Плана)

            Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском периоду

од 26.08.2016 године до  26.09.2016 године

Јавни увид у Нацрт Плана ће бити обављен у просторијама Општине Алибунар – Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у предвиђеном временском периоду, сваким радним даном у времену од 8.00 до 13.00 часова.

            Сва заинтересована правна и физичка лица, у току јавног увида могу доставити примедбе на Нацрт Плана, искључиво у писменој форми, на адресу Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-стамбене послове и заштитиу животне средине, улица Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом), до 26.09.2016 године.

            Јавна презентација у Нацрт Плана ће бити одржана дана 16.09.2016. године, у сали МЗ Банатски Карловац, са почетком у 12.00 часова.

            Комисија за планове општине Алибунар ће заседати на јавној седници дана 14.10.2016 године, у просторијама ``Мале сале`` зграде Општине Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у 15.00 часова.

            Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

            Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Данас``, затим у локалном листу ``Вршачка кула``, на огласној табли Општине Алибунар, на огласној табли МК Банатски Карловац и на интернет страници општине Алибунар. На интернет страници Општине Алибунар ће бити објављен Нацрт Плана у дигиталном облику.

            Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона 013/641-233.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 04-350-30/2012

12. август 2016. године

Алибунар, Трг Слободе бр. 4

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81