gore

 • slika 3

Огласи и конкурси

Оглас за заснивање радног односа на одређено време за радно место ''возач'' отворен од 21. до 29. 06.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

Н А Ч Е Л Н И К

Број:112-14/2016-06

Датум: 20. јун 2016. године

А Л И Б У Н А Р

         На основу члана 6. и 9. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, бр.48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/2001-др.закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС), члана 72. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 22. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 32/2014 и 13/2015) и члана 25. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар, број 010-5/2016-06 од 03.02.2016. године, начелница Општинске управе општине Алибунар расписује

О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЗА РАДНО МЕСТО ''ВОЗАЧ''

Радно место:  III Б-5: ''Возач'' у Одељењу за општу управу и имовинско-правне послове

Број извршилаца: 1

Врста радног односа: радни однос на одређено време у трајању од 6 месеци

Место рада:Алибунар

Радно време: пуно радно време - 40 часова недељно

Опис послова:стара се о техничкој исправности службеног аутомобила, стара се о правилном коришћењу службеног аутомобила, обавља послове превоза путничким аутомобилом за потребе општинских органа, води рачуна о року важења саобраћајних дозвола и других исправа, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

         Кандидат/кандидаткиња треба да испуњава следеће опште услове:

 1. да је држављанин/држављанка Републике Србије,
 2. да је пунолетан/пунолетна,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђиван/осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га/је чине неподобним/неподобном за обављање  послова у државном органу,
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу, односно следеће посебне услове: III степен стручне спреме или КВ радник и положен возачки испит за возило Б категорије, најмање 6 месеци радног искуства.

         Доказ о испуњености општег услова под 3) доставља само кандидат/кандидаткиња који је изабран/изабрана након спроведеног изборног поступка.

         Доказе о испуњености услова кандидат/кандидаткиња је дужан/дужна да достави у оригиналу или у овереној фотокопији.

         

Потребна документација:

 1. Пријава на конкурс,
 2. Биографија кандидата/кандидаткиње,
 3. Лична карта,
 4. Извод из матичне књиге рођених,
 5. Уверење о држављанству,
 6. Уверење из казнене евиденције,
 7. Диплома о завршеноj школи,
 8. Возачка дозвола Б категорије,
 9. Уверење о радном искуству (потврда, сертификат и сл.),
 10. Радна књижица.

         Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова предвиђених Огласом подносе се начелници Општинске управе општине Алибунар на адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком: “За оглас – Возач у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичној интернет-презентацији Националне службе за запошљавање.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

         Сва додатна обавештења о Огласу могу се добити од самосталног стручног сарадника за радне односе непосредно, или позивом на телефон број: 013/641-176.

Н А Ч Е Л Н И Ц А

Вишња Стефановић Диклић

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81