gore

  • slika 3

Јавне набавке

Позив за подношење понуда Набавка услуга- Превоз деце са посебним потребама

Овде можете преузети конкурсну документацију - Преузмите Ворд фајл

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012,14/15 и 68/15),

Општина Алибунар

26310 Алибунар, Трг слободе бр. 4

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

бр. 404-9/17-03

Предмет јавне набавке је Набавка услуга- Превоз деце са посебним потребама

Дана:      15.03.2017. године

1.Наручилац: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница наручиоца: http://www.alibunar.org.rs

2.  Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе;

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности;

4. Опис предмета набавке:Набавка услуга-Превоз деце са посебним потребама

Назив из општег речника набавке

Ознака из општег речника набавке

Услуге друмског путничког превоза са посебним потребама

60130000

5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: набавка није обликована по партијама

6. Критеријум за доделу Уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена;

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: лично, на адреси наручиоца, у канцеларији бр. 28. Одељења за општу управу и имовинско-правне послове, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: HYPERLINK "http://www.alibunar.org.rs" www.alibunar.org.rs;

8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се сачињавају према упутству наручиоца и са траженом документацијом достављају на адресу наручиоца лично или поштом на адресу: ОПШТИНА АЛИБУНАР, 26310 Алибунар Трг слободе бр.4, у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну Набавку услуга- Превоз деце са посебним потребама , ЈН бр. 404-9/17-03- НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача. Понуде се достављају до дана 23 .03.2017 године. Благовременом се сматра понуда која је примљена код наручиоца до 10.00 часова последњег дана истека рока, без обзира на начин како су послате.

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија наручиоца истог дана у 10.30 часова, у просторијама Наручиоца: Канцеларија 28, дана 23.03 .2017. у 10:30 часова, отварање је јавно;

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: писмена овлашћења, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, која се предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда;

10. Рок за доношење Одлуке:  Одлуку о додели уговора или обустави поступка,  наручилац ће донети у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.

11. Лице за контакт:Зоран Паровић, 013/642-050,  или на имејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..             

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81