gore

  • slika 3

Јавне набавке

Питања и одговори Набавка добара – рачунари и рачунарска опрема

На основу чл. 63.ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), а у вези са ст.2 истог члана, наручилац у поступку јавне набавке добара – рачунари и рачунарска опрема број 404-19/15-06, даје следеће:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

У поступку јавне набавке добара – рачунари и рачунарска опрема број 404-19/15-06, у складу са чл. 63.ст.2. Закона о јавним набавкама, потенцијални понуђач је поставио питање које се односи на додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

У тексту тендера се наводи следећи услов:

"Тражена Ауторизација

ПотврдапроизвођачаопремеилилокалнеканцеларијепроизвођачаопремезатериторијуРСкојомсепотврђуједајепонуђачовлашћензапродајуштампача Kyocera акојајепредметЈН, икојагласинанаручиоцаипредметнујавнунабавку. Уколико произвођач опреме нема локалну канцеларију на територији РС, понуђач је у обавези да уз понуду достави потврду овлашћеног дистрибутера за територију РС којом се исто доказује а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку

Како у сепцификацији робе нема Kyocera штампача да ли се овај услов укида?

Одговор 1:

Наручилац мења  (ОБРАЗАЦ 2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ у делу:

Тражена Ауторизација

Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме за територију РС којом се потврђује да је понуђач овлашћен за продају штампача предвиђених конкурсном документацијом и која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку. Уколико произвођач опреме нема локалну канцеларију на територији РС, понуђач је у обавези да уз понуду достави потврду овлашћеног дистрибутера за територију РС којом се исто доказује а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

бр. 404-19/16-06

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81