gore

  • slika 3

Јавне набавке

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Помоћ у кући

Овде можете преузети измену конкурсне документације Преузмите PDF

РепубликаСрбија-АП Војводнина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

Комисија за јавне набавке

Број: 404-65/15-06

Дана:06.01.2015. године

На основу члана 63. Став 1 и 5. Закона о јавнимнабавкама  („Службенигласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке  објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавненабавке  мале вредности број: 404-65/15-06

Набавка услуге – „Помоћ у кући“

Називнаручиоца: ОпштинаАлибунар

Адреса наручиоца: Трг Слободе бр4, 26310 Алибунар

Интернет страница наручиоцa :www.alibunar.org.rs

Врстанаручиоца: Орган локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности

Врста предмета:услуге

Назив из општег речника набавки:

Назив из општег речника набавке Ознака из општег речника набавке
услуге социјалне заштите и сродне услуге 85300000

Позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана:30.12.2015. године,

Рок за подношење понуда продужава се услед измене и допуне конкурсне документације у складу са чланом 63, став 1. и 5.,Закона о јавним набавкама и сада гласи: 11.01.2016. године, до 10,00 часова.

Отварање понуда обавиће се дана 11.01.2016. године, у 10,30 часова, у канцеларији 21, у општини Алибунар, на адреси наручиоца.

Комисија за јавну набавку

Бр. 404-65/15-06

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81