gore

 • slika 3
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА
 • ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ
 • ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  Због свакодневног повећања броја оболелих на територији општине Алибунар и све већег притиска на здравствени систем, локална самоуправа предузима све како би помогла Дому здравља „Алибунар“ да пружа адекватну здравствену заштиту свим грађанима општине Алибунар. Трудимо се да побољшамо услове рада у овој установи кроз финансирање набавке опреме, зарада одређеног броја запослених и на све друге начине, рекла је председница Општине Алибунар Зорана Братић.
 • ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

  ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

  Општина Алибунар исказује захвалност свим здравственим радницима и сарадницима, као и немедицинском особљу који раде у ковид амбуланти Дома здравља Алибунар и који свакодневно својом посвећеношћу и пожртвовањем дају неизмеран допринос заједничкој борби против коронавируса.
 • ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

  ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

  У Општини Алибунар почела је подела школског прибора за децу која долазе из социјално угрожених породица. Прибор ће добити око 450 малишана из Алибунара, а први пакети стигли су у основну школу у Владимировцу.
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  Председница општине Алибунар Зорана Братић, првог дана школе заједно са својим сарадницима посетила је школске установе на територији општине Алибунар. Председница је у разговору са просветним радницима и родитељима истакла да општина наставља са улагањем у обнову и изградњу образовних институција, наглашавајући да је сада најважније да су створени услови за безбедан повратак деце у школске клупе. Општина је обезбедила свим првацима и пригодне поклоне. Уручено је укупно 160 ранчева, колико и има ђака првака ове школске године

  Више..

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11) и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, број 464-11/13-06 од 30. маја 2013. године, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
 1. пословни простор бр. 1 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 2. пословни простор бр. 2 у Алибунару, Ж. Зрењанина бр. 3, топ.бр. 1181 у к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
 3. пословни простор бр. 3 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 78,00 m²;
 4. пословни простор бр. 4 у Алибунару, Б. Јединства бр. 2, топ.бр. 662 у к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
 5. пословни простор бр. 5 у Владимировцу, Ц. Лазара бб, топ.бр. 1628 у к.о. Владимировац, површине 39,00 m².
 •   Почетни  износ укупне месечне закупнине за пословни простор под подтачкама 1-2. је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. за пословни простор из подтачке 1. – 21.375,00 динара;
 2. за пословни простор из подтачке 2. –   2.875,00 динара;
 •   Почетни  износ укупне месечне закупнине за пословни простор под подтачкама 3-5. је 100,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. за пословни простор из подтачке 3. –   7.800,00 динара;
 2. за пословни простор из подтачке 4. – 27.200,00 динара;
 3. за пословни простор из подтачке 5. –   3.900,00 динара;
 •   Пословни простор даје се у закуп  на период  од  3 (три)  године.
 •   Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
 •   Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунар број 840-2325740-21 позив на број 97 74-202  уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене утврђене за конкретни пословни простор, који је предмет јавног огласа.  
 •   Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од  8 дана од  дана отварања понуда.
 •   Понуда коју заинтересовано лице достави треба да садржи:
 1. име, презиме, јединственствени матични број грађанина (ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
 3. доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник,
 4. овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде,
 5. доказ о уплати депозита,
 6. износ закупнине који се нуди .
 •   Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 03. јуна 2013. године до 18. јуна 2013. године.
 •  Отварање понуда обавиће се дана 21. јуна 2013. године са почетком у 12.00 часова.
 • Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који најповољније испуни услове јавног огласа. За пословни простор из тачке 1) подтачка 3-5, за који је нужно претходно реновирање ради употребе, посебним уговором ће бити предвиђено да се вредност изведених радова на реновирању компензује средствима закупнине, односно да ће укупна вредност закупнине бити умањена за уложена средства ради реновирања, која је уложио закупац. Начин и услови употребе ових средстава биће регулисани посебним уговором о закупу.
 • Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'', на адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар
 • Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је
 • понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на  који пословни простор се понуда односи, или
 • понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
 • Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 • Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на бро телефонај 013/641- 173.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-12/13-06
Датум. 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81