gore

  • slika 3

38. седница Скупштине Општине Алибунар

DSCN0098 138. седница Скупштине Општине Алибунар, којом је председавала председница СО Зузана Ђукић, одржана је 20.11.2015.
На предлог Општинског већа, Скупштина је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015. годину. Разлози за доношење тзв. ''ребаланса'' налазе се у потреби прерасподеле средстава, односно планирања средстава за спровођење поступка рационализације у јавном сектору.


Донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације са планом парцелације за комплекс земљорадничке задруге ''Хора'' из Владимировца, којом су утврђени следећи елементи: оквирне границе обухвата планског документа са описом; услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија; принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора; визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја, итд.
Такође, донета је Одлука о поверавању послова из надлежности општине Алибунар месним заједницама на територији општине Алибунар, који се односе, пре свега, на послове у области организовања и обезбеђивања обављања и развоја комуналних делатности, као и послови организовања рада мировних већа.
Одлуком о снабдевању водом на територији општине Алибунар прописују се: услови и начин организовања послова у вршењу комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде на територији општине Алибунар, начин обезбеђивања континуитета у снабдевању водом, права и обавезе предузећа које обавља ову комуналну делатност, права и обавезе корисника, као и друга питања од значај за ову област.
У оквиру седнице донете су и Одлука о порезу на имовину, као и Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Алибунар.
На предлог Савета за запошљавање, Скупштина је усвојила Измену и допуну Локалног акционог плана запошљавања за 2015.годину.
Скупштина Општине Алибунар је на предлог Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштта за територију општине Алибунар за 2015, а по добијању сагласности од стране Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС, усвојила Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2015.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81