gore

  • Baner Optina Alibunar

ОБАВЕШТЕЊЕ

Када је ЈЕМСТВО средство обезбеђења Уговора о закупу потребно је доставити:

1. 4 примерка уговора о јемству – САЧИЊАВА КОМИСИЈА

2. 2 меничне изјаве – САЧИЊАВА КОМИСИЈА

3. меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),

4. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),

5. картон депонованих потписа (не сме да буде старији од месец дана од дана достављања истог Управи). Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица које одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника)

6. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП обрасцу, с тим да је потребно да се исто потпише на наведеном обрасцу као и на меници)

7. БОН-КС (извештај о стању обртне имовине треба да буде најкасније из претходне године од године у којој се потписује уговор). Износ закупнине за коју јемац јемчи мора да буде најмање 10 пута мањи од обртне имовине јемца. Уколико јемац јемчи за више закупаца потребно је да збир закупнине по основу свих уговора за које јемчи буде 10 пута мањи од обртне имовине јемца. Потребно је да се наведени БОН-КС извештај доставља у оригиналу или у овереној фотокопији.

8. Извод из АПР-а не старији од 6 месеци

Напомена:

Уколико је закупац правно лице, исто не може да буде повезано лице са јемцем. Такође, уколико је закупац физичко лице које је власник правног лица, исто му не може бити јемац.

Исто тако рачун јемца не сме да буде у блокади.

Напомињем да када су два правна лица у питању (закупац и јемац) потребно је да и закупац има меничну изјаву, картон депонованих потписа, захтев за регистрацију менице и меницу.

Baner Pecat 211x81