gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Новости
  • ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ

План развоја документ дугорочног развојног планирања и да представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја за Општину Алибунар и њене грађане и грађанке. Стога је Скупштина општине Алибунар донела Одлуку број 30-1/2021-04 од 15.06.2021. године о изради Плана развоја општине Алибунар за период од 2022. до 2030. године („Службени лист општине Алибунар”, број 11/21). На основу поменуте Одлуке и у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије”, број 30/18), те Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 107/20), Општина Алибунар је започела процес израде Плана развоја општине Алибунар од 2022. до 2030. године, јавним објављивањем такве намере на интернет страници Општине Алибунар, 2. августа 2021. године.

У складу са методологијом прописаном Законом о планском систему Републике Србије Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), Уредбом о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и Правилником о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/19), обавеза је надлежног предлагача документа да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе консултације ради остваривања учешћа јавности, прикупљањем коментара и сугестија на полазне основе документа у изради.

У вези са наведеним, Општина Алибунар је 14. септембра 2021. године започела Јавне консултације о Полазним основама за израду плана развоја Општине Алибунар за период од 2022. до 2030. године (у даљем тексту: Полазне основе) и том приликом, јавно позвала на online консултације представнике локалних и покрајинских органа, представнике јавних установа и предузећа, представнике свих привредних субјеката и струковних, синдикалних и других организација, представнике медија и удружења, представнике Форума партнера, поједине грађане и грађанке Општине Алибунар, као и друге заинтересоване стране да се укључе у консултације у вези израде тог дугорочног развојног документа, чије је Полазне основе јавно објавила на својој интернет страници, као и образац за достављање примедаба, предлога и сугестија. Јавне консултације су трајале до 30. септембра 2021. године.

У Полазним основама је истакнуто да се План развоја израђује, по обухвату за локални ниво, тј. за Општину Алибунар, која се налази у Јужнобанатском округу, Аутономне покрајине Војводина, у Републици Србији. План се израђује за дугорочни, тј. осмогодишњи период развоја (од 2022. до 2030. године), за целокупну територију на којој се простире општина обухватајући 602 km² и укључује 20.151 становника, који живе у 10 насеља, од којих су два градска и 8 сеоска насеља.

У оквиру Јавних консултација на тему Полазних основа, поред наведених online консултација, било је предвиђено и одржавање три радионице на исту тему, са агендом прилагођеном структури учесника и учесница. Радионице су одржане 28. септембра 2021. године, у просторијама Општине Алибунар и њих је реализовао тим стручњака из Центра за стратешке прогнозе из Београда. Од укупно 53 учесника и учесница на све три радионице, полна структура учесника и учесница радионица била је 29 жена и 24 мушкараца.

Учешће наведених лица у јавним консултацијама омогућило је да се дугорочни интереси различитих субјеката боље препознају и уграде у најважнији плански документ општине. Такође, учесници и учеснице радионице су имали прилику да непосредним учешћем на радионицама утичу на измену методологије Плана развоја, визије, приоритетних области развоја, циљева развоја, као и да предложе корекцију индикатора садржаних у Полазним основама. Свака од радионица је садржала и активност у вези попуне обрасца за SWOT анализу, као и листе за евалуацију.Поред наведеног, треба истаћи да су учесници и учеснице све три радионице оценили садржај радионице и реализаторе радионице оценом одличан (у распону оцена од 1 до 5). Након реализације радионица, Центар за стратешке прогнозе сачинио је детаљан Извештај о реализацији радионица који је достављен 1. октобра 2021. године Општини Алибунар.

Важно је истаћи да, током трајања јавних консултацијао Полазним основама за израду Плана развоја Општине Алибунар за период од 2022. до 2030. године,није било onlineдостављених попуњених образаца са предлозима, примедбама и сугестијама.С друге стране, сви изнети предлози, примедбе и сугестије на радионицама су били веома корисни за кориговање Полазних основа, али они нису захтевали промену методологије, визије, приоритетних области и циљева развоја, већ су више указивали на посебне и појединачне циљеве развоја у појединим областима развоја или у оквиру појединих предузећа, установа и организација на територији општине у наредном периоду. Предлози на радионицама за уношење нових показатеља, за које нису достављени проверљиви извори података, а који се односе на средњорочна планска документа и документа јавних политика, биће узети у разматрање приликом израде поменутих докумената.

                                                           

                                                                        Општина Алибунар, 13. октобар 2021. године

Ознаке: predsednik opštine alibunar, plan razvoja, opštine alibunar, razvoj

Baner Pecat 211x81