gore

  • Baner Optina Alibunar

ОДРЖАНА ЈЕ 6. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Дана 15. јуна 2021. године одржана је 6. седница Скупштине општине Алибунар, којој је председавао председник Скупштине општине Алибунар Неђељко Коњокрад.

На дневном реду ове седнице било је усвајање више аката, већином предлога Општинског већа општине Алибунар и надлежних скупштинских радних тела.

На самом почетку Скупштина је верификовала мандат новом одборнику Милану Јовановићу из Банатског Карловца, изабраног са изборне листе ''Заједно за општину Алибунар – Александар Кутлешић''.

Највише пажње привукао је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2020. годину, који је предложило Општинско веће општине Алибунар. Према тексту усвојене Одлуке, у току 2020.г. укупно остварени приходи, примања и пренета средства буџета износила су 729.773.897,50 динара, од чега су текући приходи и примања износили 666.358.608,36 динара, док су пренета средства из претходне године износила 63.415.289,14 динара. То значи да је реализација планираних прихода током прошле године износила 94,1% од планираног, што је највише на последњих више од 10 година. Укупни расходи и издаци износили су 641.279.206,59 динара, или 83,22%. У току прошле године извршен је повраћај средстава Покрајини и Републици за добијена а неутрошена средства у износу од 1.229.974,79 динара. Стање на жиро-рачуну на дан 31. децембра 2020.г. износило је 87.264.716,12 динара. Иначе, сви текући планирани расходи буџета редовно су сервисирани и током целе године буџет је био ликвидан, упркос бројним ванредним издацима условљених ванредним стањем услед пандемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Скупштина је донела Одлуку о изради Плана развоја општине Алибунар за период 2022-2030.г. Наиме, Скупштина општине је већ донела одлуку о изради Плана за период 2021-2030.г., али се са реализацијом активности везаних за израду плана застало управо због проблема насталог услед пандемије заразне болести, па је одлучено да се приступи изради Плана за период који почиње од следеће године, док ће претходно донета одлука бити укинута. За израду овог Плана од ресорног покрајинског секретаријата добијено је милион динара.

Усвојен је предлог Одлуке о изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Алибунар за период 2021-2030. године. Општина приступа изради овог Локалног плана управљања као дугорочног документа којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са Стратегијом управљања отпадом, односно Националним планом управљања отпадом. До доношења новог Плана на снази остаје Локални план за период 2011-2020.г.

На предлог Савета за запошљавање општине Алибунар, Скупштина је усвојила локални акциони план запошљавања у општини Алибунар за период од 2021 до 2023. године као основног инструмента спровођења активне политике запошљавања. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постаљени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености. На основу анализе стања незапослености у Општини, за ову годину предложени су програм ''Јавни радови'' у износу од 1,5 милиона динара и програм ''Стручна пракса'' у износу од пола милиона динара. Ови програми у овој години треба да омогуће радно ангажовање за 23 незапослена лица са територије Општине.

По захтеву АД ''Електромрежа Србије'' Београд, усвојене су две одлуке о усвајању планова детаљне регулације за реконструкцију и доградњу два далековода, који се пружају од Панчева до Алибунара и од Алибунара до Вршца. Након извршених радова на овим објектима очекује се побољшање квалитета преноса електричне енергије на подручју Општине, као и обезбеђење услова за прикључење ветрогенераторских поља која се тренутно изграђују на електродистрибутивну мрежу.

Такође поступајући по захтеву инвеститора, овог пута предузећа НИС А.Д. Нови Сад – Департмана за управљање имовином, донето је Решење о давању сагласности инвеститору за извођење радова на санацији бушотинског цевовода Је-095, што обухвата изградњу цевовода од колектора пумпарнице за слојну воду у кругу СОУС Јерменовци до линије уклапања на постојећем цевоводу у правцу бушотине Је-095, а у делу који се односи на радове на делу некатегорисаног пута у јавној својини Општине, испод кога се пружа предметни цевовод.

На предлог Општинског већа, Скупштина је усвојила одлуку о уступању обављања дела послова правобранилаштва граду Панчеву, на основу које ће Градско правобранилаштво града Панчева, а по закључењу одговарајућег споразума, обављати део послова заштите имовинских права и интереса Општине Алибунар.

На предлог сталних скупштинских радних тела, извршене су поједине персоналне промене у појединим органима управљања правних лица чији је оснивач Општина, као и појединим радним телима Скупштине.

Ознаке: opština alibunar, sednica skupštine opštine

Baner Pecat 211x81