gore

  • Baner Optina Alibunar

ОДРЖАНА ЈЕ 14. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Дана 9. јуна 2021. године одржана је 14. седница Општинског већа општине Алибунар, којој је председавала председница Општине Алибунар Зорана Братић.

На дневном реду ове седнице било је утврђивање више предлога аката, који су упућени Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.

Највише пажње привукао је нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2020. годину, који је израдило Одељење за финансије Општинске управе. Према тексту нацрта Одлуке, у току 2020.г. укупно остварени приходи, примања и пренета средства буџета износила су 729.773.897,50 динара, од чега су текући приходи и примања износили 666.358.608,36 динара, док су пренета средства из претходне године износила 63.415.289,14 динара. Укупни расходи и издаци износили су 641.279.206,59 динара. У току прошле године извршен је повраћај средстава Покрајини и Републици за добијена а неутрошена средства у износу од 229.974,79 динара. Стање на жиро-рачуну на дан 31. децембра 2020.г. износило је 87.264.716,12 динара. Иначе, сви текући планирани расходи буџета редовно су сервисирани и буџет је неометано пословао.

Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о изради Плана развоја општине Алибунар за период 2022-2030.г. Наиме, Скупштина општине је већ донела одлуку о изради Плана за период 2021-2030.г., али се са реализацијом активности везаних за израду плана застало управо због проблема насталог услед пандемије заразне болести, па је одлучено да се приступи изради Плана за период који почиње од следеће године, док ће претходно донета одлука бити укинута.

Утврђен је предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2021.г. Према тексту Програма, у овој години планира се за управљање отпадом укупно 2,5 милиона динара, за контролу и заштиту природе, биодиверзитета и јавне зелене површине укупно 15.750.000 динара, док се за зоохигијену, која обухвата третирањекомараца, крпеља, дератизацију и дезинсекцију, планира укупно 6 милиона динара. Предлог овог Програма упућује се ресорном министарству на претходну сагласност, па по добијању те сагласности предлог Програма разматра и усваја Скупштина општине.

Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Алибунар за период 2021-2030. године. Општина приступа изради овог Локалног плана управљања као дугорочног документа којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са Стратегијом управљања отпадом, односно Националним планом управљања отпадом. До доношења новог Плана на снази остаје Локални план за период 2011-2020.г.

По захтеву АД ''Електромрежа Србије'' Београд, израђени су и утврђени предлози две одлуке о усвајању планова детаљне регулације за реконструкцију и доградњу два далековода, који се пружају од Панчева до Алибунара и од Алибунара до Вршца. Након извршених радова на овим објектима очекује се побољшање квалитета преноса електричне енергије на подручју Општине, као и обезбеђење услова за прикључење ветрогенераторских поља која се тренутно изграђују на електродистрибутивну мрежу.

Такође поступајући по захтеву инвеститора, овог пута предузећа НИС А.Д. Нови Сад – Департмана за управљање имовином, утврђен је предлог Решења о давању сагласности инвеститору за извођење радова на санацији бушотинског цевовода Је-095, што обухвата изградњу цевовода од колектора пумпарнице за слојну воду у кругу СОУС Јерменовци до линије уклапања на постојећем цевоводу у правцу бушотине Је-095, а у делу који се односи на радове на делу некатегорисаног пута у јавној својини Општине, испод кога се пружа предметни цевовод.

Ознаке: opština alibunar, opštinsko veće alibunar

Baner Pecat 211x81