gore

 • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 86. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

86OV2Осамдесет шеста седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у четвртак 25. априла 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

 

 

 

 1. Општинско веће Општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар. Права, обавезе, одговорности, имовину, новчана средства и друга имовинска права као и документацију насталу у раду Јавног предузећа преузима Општина Алибунар. Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације, који се објављује у трајању од 90 дана на интернет страници Регистра привредних субјеката код Агенције за приврене регистре, са даном регистрације Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа.
 2. Општинско веће Општине Алибунар утврдило је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Алибунар. Ступањем на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара, за коришћење одређених права, предмета и услуга, за које се до сада наплаћивала локална комунална такса, уводи се посебна накнада. Поменута права, предмети и услуге су следећи:

а) коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на јавним површинама

б) коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе

в) заузеће јавне површине грађевинским материјалом.

Пошто ће се за поменуте ствари наплаћивати накнада за коришћење јавних површина, исте се бришу из Одлуке о локалним комуналним таксама.

Ствари за које ће се и даље наплаћивати локална комунална такса:

а) истицање фирме на пословном простору (фирмарина)

б) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

в) држање средстава за игру.

Општинско веће упутило је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним таксама на територији Општине Алибунар Скупштини Општине Алибунар на усвајање.

   3. Општинско веће Општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на територији општине Алибунар. Овим предлогом Одлуке наводе се објекти који се могу постављати на јавним и другим површинама за јавно коришћење и то:

 1. Киосци површине до 10,5 м2
 2. Баште угоститељских објеката
 3. Балон хале спортске намене и други спортски објекти, као и дечја игралишта
 4. Апарати за забаву испред пословних простора
 5. Продајни пултови испред пословних простора
 6. Објекти за приређивање разних забавних игара, вртешке, шатори и слични, као и покретне тезге и пултови, који се могу псотављати у време празника и манифестација
 7. Рекламне табле и панои
 8. Надстрешнице на аутобуским стајалиштима

           Наглашава се да тренутно постојећи привремени објекти на јавним површинама који су постављени по ранијим прописима се више неће моћи постављати на јавним површинама, али да је за њих предвиђено да остају на местима на којима су постављени уз одговарајућа решења о одобрењу за постављање које морају прибавити у року од 90 дана од ступања на снагу ове Одлуке. За све привремене објекте ће се убудуће плаћати накнада за коришћење јавних површина, а за привремене објекте који тренутно имају важеће уговоре о закупу јавне површине, након истека тих уговора. Општинско веће упутило је предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на територији Општине Алибунар Скупштини Општине Алибунар на усвајање.

  4. Општинско веће Општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Алибунар, на основу доношења Закона о накнадама за коришћење јавних добара којим су уређени поступци око наплате накнаде за коришћење јавних површина. По овом основу, наплаћиваће се накнаде за привремене монтажно-демонтажне објекте на јавним површинама, затим за постављене рекламне табле и паное, односно за оглашавање на јавној површини, и на крају за заузеће јавне површине грађевинским материјалом. Наплату ће вршити ОУ Алибунар – орган надлежан за утврђивање и наплату изворних прихода, као и поступак подношења пријаве и поступак до доношења решења о задуживању. Износи накнада су конципирани тако да су приближно једнаки локалним комуналним таксама које су до сада наплаћиване.

    5. Општинско веће Општине Алибунар разматрало је Техничку спецификацију радова на летњем одржавању општинских путева, улица и пружних прелаза без браника на некатегорисаним-атарским путевима у 2019. години. Од стране ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг Општине Алибунар“ Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове достављена је поменута Техничка спецификација радова. Радови ће се изводити по утврђеним приоритетима и то:

            - Радови на коловозној конструкцији

            - Постављање недостајуће саобраћајне сигнализације

            - Одржавање углова прегледности на местима укрштања путева са железничком инфраструктуром

            - Сечење шибља у путном појасу

            - Чишћење одводних јаркова

         6. Општинско веће Општине Алибунар разматрало је појединачне захтеве грађана.

Baner Pecat 211x81