gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 50. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
alibunar grbСедница је одржана 07. фебруара 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала) којом је председавао председник општине Предраг Белић.
 
 
 
1)  Донета је Одлука о допуни Пословника Општинског већа Општине Алибунар
 
У Пословнику Општинског већа општине (Службени лист општине Алибунар, бр. 12/2016), после члана 15. додаје се нови члан 15а. Предлози аката који се достављају Општинском већу ради доношења, достављаће се у штампаном облику, а могу и у електронском облику, у Word верзији и PDF формату, о чему одлучује лице овлашћено за заказивање седница. Предлог аката ће се по потреби  и важности ради упознавања грађана са садржином предлога аката у целости објављивати на интернет страници Општине Алибунар. 
У  време све веће примене информатичких технологија, захваљујући којима се остварују значајне уштеде у времену и новцу, овом допуном Пословника Општинског већа општине Алибунар жели се побољшати квалитет и повећати ефикасност рада Општинског већа. Како се из приложеног може видети, Пословником је до сада као једина могућност била предвиђена достава материјала у штампаном облику. Иако је идеја доставе у електронском облику и раније била рођена, а управо условљено реалним потребама организације рада Општинског већа, то се није могло учинити искључиво из разлога непостојања правног основа, а што се решава овом допуном Пословника. Општинско веће је усвојило Одлуку о допуни Пословника Општинског већа Општине Алибунар.
 
2) Утврђен је Предлог Решења о давању сагласности за постављање оптичког кабла
 
Општинско веће општине Алибунар утврдило je Решење о сагласности ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm В'' д.о.о. Алибунар, улица Жарка Зрењанина 10, Алибунар, за постављање оптичког кабла за потребе прикључења ТС 35/220 kV/kV ''Алибунар 1'' и ТС 35/220 kV/kV ''Алибунар 2'' на електронску комуникациону мрежу преко катастарске парцеле бр. 1628 К.О. Владимировац. Предлог је усвојен и прослеђен Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
3)  Утврђен је предлог Одлуке о давању сагласности на успостављање права службености
 
Општинско веће је усвојило предлог Одлуке и дало сагласност инвеститору ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева на установљавање права стварне службености за изградњу ВН и НН каблова из СТС ''Девојачки бунар 3'' у Девојачком Бунару, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних радова одржавања, у дужини од 18,00m, а према скици локације кабловских водова, као саставном делу ове Одлуке, на следећим парцелама у КО Банатски Карловац:
-број  катастарске парцеле 6490, потес Векерле, остало земљиште, површине  7046m²;
-број  катастарске парцеле 6649, потес Векерле, остало земљиште, површине  28086m².
 
Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора. Одлука Општинског већа биће прослеђена Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
4)  Расписан је ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину
 
Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017) планирана су средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 17.300.000,00 (словима: седамнаестмилионатристахиљада) динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Средства за финансирање или суфинансирање програма или пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар, додељују се путем јавног конкурса. Подносиоци захтева конкуришу са највише два пројекта. Активности обухваћене програмом/пројектом реализују се до краја 2018. године.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови.
 
Из буџета општине Алибунар финансирају/суфинансирају се:
1)програми/пројекти спортских клубова;
2)организација спортских манифестација;
3)програми/пројекти из области школског спорта;
4)спортско-рекреативне активности особа са посебним потребама;
5)рекреативни програми/пројекти.
 
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине Алибунар као представником Општине. Захтеви за доделу средстава достављају се Комисији за разматрање захтева за доделу средстава из буџета општине Алибунар, за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија) на посебном обрасцу (Образац ОС-1), који представља саставни део овог Јавног конкурса, а који се објављује на званичној интернет-презентацији општине Алибунар.
Захтеви се достављају путем поште на адресу: Спортски савез општине Алибунар, Жарка Зрењанина бр. 4, 26310 Алибунар, или непосредно Спортском савезу општине Алибунар на наведеној адреси.
 
5)  Донето је Решење о образовању Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта
 
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма.
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма. Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.
 
6) Донет је Закључак о предлогу текста Уговора о донацији између Општине Алибунар и Донатора ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm В'' д.о.о. Алибунар
 
Општинско веће размотрило је предлог текста Уговора о донацији између Општине Алибунар и Донатора ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm В'' д.о.о. Алибунар и донело Закључак да се прихвата информација председника општине Алибунар о потреби закључења Уговора о донацији, као и да се прихвата предлог текста Уговора о донацији, који су доставили донатори ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm В'' д.о.о. Алибунар, у потпуности и без примедби. Уговором о донацији, ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm В'' д.о.о. Алибунар донирају бесповратну донацију у виду учешћа у финансирању инфраструктурног пројекта „Израда истражно-експлоатационог бунарана изворишту подземних вода излетишта Девојачки бунар. Укупна вредност донације је 3.000.000,00 (три милиона) динара.
 
7)  Размотрен је Извештај о спроведеним поступцима отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар
 
Општинско веће донело је Закључак о сагласности на достављене предлоге Уговора о закупу пословног простора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' из Алибунара између Општине Алибунар на страни закуподавца и Рачић Шћепана из Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића бр. 6, закупца, за локал у улици Братства и јединства бр. 1 у Алибунару, површине 62.00m², као и ''ДОБРА ЗЕМЉА'' Д.О.О. Николинци, власника Рашевић Немање из Новог Београда. Ул. Луја Адамича бр. 26а, закупца, за локал у улици Главна бр. 44 у Николинцима, површине 56.00m².
 
8)  На крају седнице, разматрани су појединачни захтеви.