gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 29. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN7820 1600x120029. седница Општинског већа је одржана дана 21.04.2017. године. Седницом је председавао председник општине Предраг Белић. На седници су разматрана и усвојена многобројна акта, а најзначајније је утврђење предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог првог ребаланса општинског буџета за 2017. годину. Један од основних разлога за прву измену и допуну Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину је расподела средстава која су пренета из претходне године у износу од 57.816.493 динара, као и прерасподеле раније утврђених износа између појединих приходних и расходних позиција. Такође, постоји и потреба усаглашавања Одлуке о буџету за препоруком Министарства финансија у вези измена плата појединих корисника средстава буџета, јер је дата могућност локалним самоуправама да могу планирати укупна средства потребна за исплату плана запослених на нивоу исплаћених плана у 2016. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину. Укупни приходи и примања, као и пренета средства из 2016. године, према овом ребалансу сада износе 714.830.880 динара, што са додатним приходима корисника укупно износи 723.390.880 динара. Подсећања ради, претходно планирани приходи износили су 713.643.738 динара, а укупни приходи планирани су у износу од 722.203.738 динара. Што се тиче расхода, планирају се на истом нивоу, а повећања расхода планирају се за следеће намене: 
 
-дотације Дому здравља повећане су за 3 милиона динара и сада износе укупно 12 милиона; 
-за инвестиције у области пољопривреде - повећани су расходи за 7.630.240 динара; средства текуће буџетске резерве са првобитно планираних 3 милиона повећане су на 7,5 милиона динара; 
-расходи за плате у Предшколској установи повећани су за мање од 3 милиона динара, а у Општинској библиотеци за 254.000 динара. 
 
Општинско веће упутило је овај предлог Одлуке Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
DSCN7813 1600x1200
 
Поред финасијских измена, прихваћена је Иницијатива о потреби доношења Програма локалног економског развоја у општини Алибунар у 2017. години. Општинско веће прихватило је Иницијативу Општинске управе општине Алибунар о потреби доношења Програма локалног економског развоја у општини Алибунар у 2017. години. Наложено је Одељењу за привреду, јавне службе и развој и Одељењу за финансије Општинске управе општине Алибунар да приступе изради потребних аката ради реализације Програма локалног економског развоја општине Алибунар у 2017. години, а пре свега нацрта Програма локалног економског развоја у општини Алибунар у 2017. години и нацрта Одлуке о условима и начину реализациеј Програма локалног економског развоја општине Алибунар у текућој години.
 
DSCN7818 1600x1200
 
Утврђени су и предлози одлука о давању сагласности на установљавање права службености и предлог Одлуке о евиденцији дивљих депонија на територији општине Алибунар. Овом одлуком уређује се евиденција дивљих депонија на територији општине Алибунар, као и њихово уклањање и финансирање. Донет је Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2017. године. Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе. На Већу су усвојене су Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта и донето је Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. годину. 
Прихваћена је Техничка спецификација радова на летњем одржавању путева у 2017. години. Радови би се изводили по утврђеним приоритетима и то: 
 
1) радови на коловозној конструкцији, 
2) постављање недостајуће саобраћајне сигнализације на местима укрштања локовоза општинских и некатегорисаних путева са железничком инфраструктуром и на местима укрштања уличних саобраћајница са деоницама државних путева на пролазу кроз насељена места; 
3) радови на обнови хоризонталне саобраћајне сигнализације; 
4) одржавање углова прегледности на местима укрштања општинских путева са државним путевима и општинских и некатегорисаних путева са железничком инфраструктуром; 
5) сечење шибља у путном појасу општинских путева; 
6) чишћење одводних јаркова и 
7) остали радови садржани у Техничкој спецификацији.
 
Током овог заседања допуњен је предлог Одлуке о давању сагласности на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар, а на самом крају седнице, Општинско веће је размотрило и неколико појединачних захтева грађана са подручја Општине Алибунар.
 
fShare
0