gore

 • slika 3

План летњег одржавања саобраћајница на територији општине Алибунар у 2014. години – ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
УЛИЦА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА БЕЗ БРАНИКА НА
НЕКАТЕГОРИСАНИМ-АТАРСКИМ ПУТЕВИМА У 2014. ГОДИНИ
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.3.)
Машинско кресање денив. банкине у слоју до 10cm
1.900,00
21,71
41.249,00
 
2
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
4.900,00
2,01
9.849,00
 
3
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
10.300,00
20,00
206.000,00
 
4
(4.5.5.)
Машински ископ одводних јаркова и корекција са превозом земље до 5km
 
150,00
700,00
105.000,00
 
 
 
 
Укупно:
 
362.098,00
 
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
720,00
338,69
243.856,80
 
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
 
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
120,96
8.950,00
1.082.592,00
 
3
7.2.1.
Ручно крп.удар.рупа кам.дробином 0-30 са ваљањем
40,00
2.800,00
112.000,00
 
 
 
 
Укупно:
 
1.438.448,80
 
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
70,00
944,53
66.117,10
 
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
70,00
1.665,00
116.550,00
 
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
2,00
1.000,00
2.000,00
 
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
86,00
185,40
15.944,40
 
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
50,00
2.264,97
113.248,50
 
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
2,00
2.500,00
5.000,00
 
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
3,00
2.161,50
6.484,50
 
8
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
14,00
2.161,50
30.261,00
 
9
 
Набавка допунске таблеIV-5.1
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
 
10
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
6,00
2.157,60
12.945,60
 
11
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34
ком
10,00
4.492,40
44.924,00
 
12
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34.1
ком
2,00
5.250,00
10.500,00
 
13
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
16.300,00
29,00
472.700,00
 
14
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
638,50
320,00
204.320,00
 
 
 
 
Укупно:
 
1.105.318,10
 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
362.098,00
 
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
1.438.448,80
 
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
1.105.318,10
 
 
 
 
Укупно:
 
2.905.864,90
 
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
2.905.864,90
581.172,98
 
 
 
 
Укупно:
 
3.487.037,88
 
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-1/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: ВЛАДИМИРОВАЦ-ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, одkm 0-000 доkm 8+740 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
3.600,00
20,00
72.000,00
2
(4.5.5.)
Машински ископ одводних јаркова и корекција са превозом земље до 5km
 
150,00
700,00
105.000,00
 
 
 
Укупно:
 
177.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
60,00
338,69
20.321,40
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
10,08
8.950,00
90.216,00
2
5.14.6.
Ручно крп.удар.рупа кам.дробином 0-30 са ваљањем
40,00
2.800,00
112.000,00
 
 
 
Укупно:
 
222.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
12,00
944,53
11.334,36
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
12,00
1.665,00
19.980,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
12,00
185,40
2.224,80
4
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
11,00
2.264,97
24.914,67
5
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
1,00
2.161,50
2.161,50
6
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
0,00
29,00
0,00
7
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
15,00
320,00
4.800,00
 
 
 
Укупно:
 
65.415,33
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
177.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
222.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
65.415,33
 
 
 
Укупно:
 
464.952,73
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
464.952,73
92.990,55
 
 
 
Укупно:
 
557.943,28
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-2/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: НОВИ КОЗЈАК-ДРЖАВНИ ПУТ (IIВ бр.310), одkm 0-000 доkm 1+840 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.3.)
Машинско кресање денив. банкине у слоју до 10cm
1.900,00
21,71
41.249,00
2
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
1.900,00
2,01
3.819,00
3
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.900,00
20,00
38.000,00
 
 
 
Укупно:
 
83.068,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
60,00
338,69
20.321,40
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
10,08
8.950,00
90.216,00
 
 
 
Укупно:
 
110.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
4,00
944,53
3.778,12
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
4,00
1.665,00
6.660,00
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
2,00
1.000,00
2.000,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
6,00
185,40
1.112,40
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
2,00
2.264,97
4.529,94
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
2,00
2.500,00
5.000,00
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
1,00
2.161,50
2.161,50
8
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
4,00
2.157,60
8.630,40
9
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
 
 
 
10
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
37,50
320,00
12.000,00
 
 
 
Укупно:
 
45.872,36
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
83.068,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
110.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
45.872,36
 
 
 
Укупно:
 
239.477,76
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
239.477,76
47.895,55
 
 
 
Укупно:
 
287.373,31
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-3/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: БАН.КАРЛОВАЦ-ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, одkm 0-000 доkm 7+500 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
2.400,00
20,00
48.000,00
 
 
 
Укупно:
 
48.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом (процена 100 m²)
120,00
338,69
40.642,80
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
(d7cmx24kg/x100=16,8 t)
t
20,16
8.950,00
180.432,00
 
 
 
Укупно:
 
221.074,80
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
24,00
944,53
22.668,72
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
24,00
1.665,00
39.960,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
24,00
185,40
4.449,60
4
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
21,00
2.264,97
47.564,37
5
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
3,00
2.161,50
6.484,80
6
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
7.500,00
29,00
217.500,00
7
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
21,00
320,00
6.720,00
 
 
 
Укупно:
 
345.347,19
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
48.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
221.074,80
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
345.347,19
 
 
 
Укупно:
 
614.421,99
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
614.421,99
122.884,40
 
 
 
Укупно:
 
737.306,39
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-4/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА БЕЗ БРАНИКА НА НЕКАТЕГОРИСАНИМ-АТАРСКИМ ПУТЕВИМА
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.400,00
20,00
28.000,00
 
 
 
Укупно:
 
28.000,00
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
10,00
944,53
9.445,30
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
10,00
1.665,00
16.650,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
22,00
185,40
4.078,80
4
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
10,00
2.161,50
21.615,00
5
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34
ком
10,00
4.492,40
44.924,00
6
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34.1
ком
2,00
5.250,00
10.500,00
 
 
 
Укупно:
 
107.213,10
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
28.000,00
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
107.213,10
 
 
 
Укупно:
 
135.213,10
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
135.213,10
27.042,62
 
 
 
Укупно:
 
162.255,72
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-5/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
3.000,00
2,01
6.030,00
2
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.000,00
20,00
20.000,00
 
 
 
Укупно:
 
26.030,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
480,00
338,69
162.571,20
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
80,64
8.950,00
721.728,00
 
 
 
Укупно:
 
884.299,20
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
20,00
944,53
18.890,60
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
20,00
1.665,00
33.300,00
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
0,00
0,00
0,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
22,00
185,40
4.078,80
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
16,00
2.264,97
36.239,52
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
0,00
0,00
0,00
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
8
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
2,00
2.157,60
4.315,20
8
 
Набавка допунске таблеIV-5.1
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
9
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
8.800,00
29,00
255.200,00
14
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
565,00
320,00
180.800,00
 
 
 
Укупно:
 
541.470,12
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
26.030,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
884.299,20
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
541.470,12
 
 
 
Укупно:
 
1.451.799,32
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
1.451.799,32
290.359,86
 
 
 
Укупно:
 
1.742.159,18
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2014. години на подручју општине Алибунар

На основу чланова 8. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС''  бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), на предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима по Закључку бр. 06-63/14-06 од 23. јуна 2014. године, Општинско веће општине Алибунар на Педесетседмој седници одржаној дана 15. јула 2014. године, доноси
 
П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2014. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
          Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар за 2014. годину (у даљем тексту: Програм) се утврђује начин коришћења остварених а неутрошених средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2013. години и процењеног износа планираних средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2014. години, за активности које се током 2014. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
 
II
           За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар у 2014. години укупно се одређује износ од 4.021.383,25 динара.
           Остварена и неутрошена средства у 2013. години, а која ће се користити по овом Програму износе 2.021.383,25 динара.
           Планирана средства у 2014. години износе 2.000.000,00 динара.         
 
III
          Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин:
 
Редни број
Врста активности
Износ
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
1.
Радови на одржавању улица у насељеним местима
1.1.
Одржавање трупа пута – кошење траве са банкина самоходном моторном косачицом; сечење густог шибља преко 50 ком/m² ручно са слагањем на страну
31.236,00
1.2.
Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме на путу
649.764,14
1.3.
Редовно одржавање асфалтних коловоза
405.493,11
 
Укупно
1.086.493,25
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
2.
Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – израда штампаног материјала, закуп огласног простора
84.890,00
 
Укупно
84.890,00
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Алибунар
3.
Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења рада са децом (семинари, радионице и сл.)
150.000,00
4.
Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и основним школама
150.000,00
5.
Финансирање пројеката невладиних и других организација у циљу унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце
50.000,00
6.
Уређивање потребних површина за организовање такмичења школске деце са тематиком саобраћаја, набављање потребних основних средстава и опреме за потребе увежбавања радњи и понашања у саобраћају
100.000,00
7.
Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком саобраћаја
50.000,00
 
Укупно
500.000,00
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
8.
Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији општине Алибунар
200.000,00
 
Укупно
200.000,00
Студије, анализе, елаборати и пројекти из области безбедности саобраћаја
9.
Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице државних путева кроз насељена места општине Алибунар
1.050.000,00
 
Укупно
1.050.000,00
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима
10.
Техничко опремање ПС Алибунар – Сектора саобраћајне полиције 1. категорије
950.000,00
 
Укупно
950.000,00
Средства за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја
11.
Накнада за рад члановима Општинског савета за безбедност саобраћаја у 2014. години
150.000,00
 
Укупно
150.000,00
 
УКУПНО
4.021.383,25
 
IV
          Од остварених и неутрошених средстава у 2013. години у износу од 2.021.383,25 динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана:
-         активности под редним бројем 1 у износу од 736.493,25 динара;
-         активности под редним бројем 2 у целокупном износу од 84.890,00 динара;
-         активност под редним бројем 6 у целокупном износу од 100.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 7 у целокупном износу од 50.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 10 у целокупном износу од 950.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 11 у износу од 100.000,00 динара.
 
V
           Предвиђени радови овим Програмом, у делу унапређења саобраћајне инфраструктуре, део су планираних радова садржаних у Предлогу плана летњег одржавања општинских путева и улица на територији општине Алибунар, који ће бити предмет разматрања и усвајања од стране Општинскогвећа општине Алибунар, на предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар.
 
VI
          Коришћење средстава предвиђених овим Програмом ће се вршити на иницијативу и предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима.
 
VII
          Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима ће доставити Општинском већу општине Алибунар извештај о реализацији овог Програма, најкасније до 31.01.2015.г.
 
VIII
          Набавка добара, услуга и радова ће се вршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
 
IX
          Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-78/14-06
Датум: 15. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о поверавању на управљање и коришћење Туристичкој организацији општине Алибунар спортско-рекреативног објекта у Николинцима

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012 и 18/2012), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине Алибунар, на својој Педесетпетој седници одржаној дана 12. јуна 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ОБЈЕКТА У НИКОЛИНЦИМА
 
1.    ПОВЕРАВА СЕ на управљање и коришћење Туристичкој организацији општине Алибунар (у даљем тексту: корисник) спортско-рекреативни објекат – олимпијски базен са пратећим објектима у Николинцима, који се налази у к.о. Николинци, топ.бр.4644/1 (део парцеле под објектом).
2.    О објекту из тачке 1. овог Решења корисник је дужан да се стара према обичајима доброг домаћина.
3.    Објекат из тачке 1. овог Решења даје се на коришћење почев од дана ступања на снагу овог Решења додаљњег.
4.    Објекат се даје на коришћење без накнаде.
5.    Општинско веће општине Алибунар, у својству овлашћеног лица у име Општине Алибунар, задржава право да ускрати право управљања и коришћења предметног спортско-рекреативног објекта пре истека рока из тачке 3. овог Решења из било ког оправданог разлога, осим уколико Општина Алибунар у својству даваоца права и корисник другачије међусобно не договоре.
6.    За време управљања и коришћења корисник је дужан да сноси све нужне и корисне трошкове, сагласно одредбама Закона о облигационим односима.
7.    О реализацији овог Решења стараће се Одељење за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.
8.    Решење ступа на снагу даном доношења.
9.    Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о поверавању на управљање и коришћење ЈКП ''УСЛУГА'' Банатски Карловац спортско-рекреативног објекта у Николинцима, бр. 023-27/13-06 од 17.04.2013.г.
10. Решење доставити Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар,ЈКП''Услуга'' Банатски Карловац и Туристичкој организацији општине Алибунар.
11. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-26/14-06
Датум: 12. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о организацији фестивала ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине, на својој 54. седници одржаној дана 09. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ФЕСТИВАЛА ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''
 
1.    Општина Алибунар организоваће Фестивал ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР'' (у даљем тексту: Фестивал), који ће се одржати на излетишту Девојачки Бунар. Време одржавања Фестивала биће накнадно одређено.
2.    Циљ Фестивала је промоција рок музике и одговарајућих културно-уметничких садржаја, као и промоција излетишта Девојачки Бунар и Општине Алибунар у целини.
3.    О организацији Фестивала стараће се Организациони одбор Фестивала у саставу:
1)    Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Алибунар – председник Одбора;
2)    Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар – заменик председника;
3)    Душица Чолић, новинар – члан.
4.    Задатак Организационог одбора је утврђивање програма Фестивала, спровођење програма Фестивала, као и старање о свим питањима од значаја за организацију и одржавање Фестивала.
5.    Финансирање Фестивала вршиће се из средстава буџета Општине Алибунар, као и из других законом допуштених извора финансирања. По окончању Фестивала, а у законом утврђеном року, Организациони одбор је дужан да поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.
6.    Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/14-06
Датум: 09. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Оглас за постављање начелника Општинске управе општине Алибунар

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 112-23/13-06

Датум: 26. јун 2013. године

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 58. став 1. и чланова 72. и 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 23. Одлуке о образовању Општинске управе Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2012), а на основу овлашћења из члана I Решења о расписивању конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар, број 112-22/13-06 од 26. јуна 2013. године,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
расписује:
О Г Л А С
за постављање на период од пет година
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Место рада: Алибунар, Трг слободе бр.4.

Број извршилаца: 1.

Општи услови за рад на радном месту су:

 1. да је држављанин/држављанка Републике Србије,
 2. да је пунолетан/пунолетна,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђиван/осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело које га/је чини неподобним/неподобном за обављање послова у државном органу.

Доказ из тачке 3. доставља кандидат који буде постављен .

Посебни условиза рад на радном месту су:

 1. висока стручна спрема – VII степен, дипл. правник/дипл.правница,
 2. положен стручни испит за рад у органима државне управе – државни стручни испит,
 3. најмање пет година радног искуства у струци.

Кандидати подносе: пријаву на оглас; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о прописаној стручној спреми; доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподнобним за обављање послова у државним органима; доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; доказ о потребном радном искуству.

Доказ о поседовању опште здравствене способности доставља само кандидат-киња који-а буде постављен-а на функцију начелника Општинске управе.

Пријаве се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у Огласним новинама Националне службе за запошљавање – ''Послови'', на следећу адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр.4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''За Комисију - конкурс за избор начелника ОУ''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 34. седници одржаној дана 12. јула 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:

Добровољном ватрогасном друштву Владимировац за финансирање пројекта/програма ''Санација кровне конструкције зграде Добровољног ватрогасног друштва Владимировац'' додељују се средства у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-129/13-06
Датум: 12. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 32. седници одржаној дана 13. јуна 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим црквама и верским организацијама за финансирање програма/пројеката:

 1. Католичкој цркви у Алибунару за финансирање пројекта/програма ''Реконструкција и санирање Католичке цркве у Алибунару'' додељују се средства у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;
 2. Румунској православној цркви из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Инвестиционо одржавање заштите тротоара и одвода кишнице на објекту РПЦ'' у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
 3. Српској православној црквеној општини из Иланџе за финансирање пројекта/програма ''Реконструкција – препокривање крова на храму'' у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-127/13-06
Датум: 13. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, .с.р.

Решење о образовању Комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3. Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар према Одлуци о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, бр. 464-11/13-06 од 30.05.2013.г.(у даљем тексту: Комисија) у саставу:

 1. Цветана Радуловић Кожокари - председник Комисије;
 2. Драгана Коматина - заменик председника Комисије;
 3. Вишња Стефановић Диклић - члан Комисије;
 4. Зоран Паровић - заменик члана Комисије;
 5. Коса Николић - члан Комисије;
 6. Сима Чортан - заменик члана Комисије.

            Задатак Комисије из става 1. овог Решења је да у складу са позитивним прописима Републике Србије и Општине Алибунар предузме потребне радње ради прикупљања понуда јавним огласом, састављање предлога избора најповољнијег понуђача и састављање предлога уговора о закупу, који ће са најповољнијим понуђачем закључити у име Општинског већа општине Алибунар председник Општине, или друго лице које Општинско веће овласти.

Комисија је дужна да започне све потребне радње ради извршења задатака из става 2. овог Решења одмах по образовању.

           За свој рад Комисија одговара Општинском већу, којој је дужна да поднесе извештај о спроведеном поступку најкасније 3 дана по окончању поступка прикупљања понуда.

           Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-75/13-06
Датум: 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

БРОЈ: 40-3/2013

ДАТУМ: 19.02.2013.г.

А л и б у н а р

На основу чл. 47. И члана 57. Став 1. Тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09 и 52/2011), Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на седници одржаној дана 19.02.2013.г., већином гласова укупног броја чланова, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР бр. 50-2/2010 од 01.03.2010.г., бр. 113-2/2010 од 28.06.2010.г., бр. 88-2/2011 од 02.03.2011.г. и бр. 238-3/2012 од 16.10.2012.г.

Члан 1.

        У члану 50. Став 1. Након речи: ''присутних чланова савета родитеља'' бришу се речи: ''у радним јединицама''.

        Став 2. Истог члана брише се у целости.

Члан 2.

         Преостале одредбе Статута остају на снази.

Члан 3.

          Ове измене и допуне Статута упућују се Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности на исте. Након добијања сагласности истичу се на огласној табли Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли установе.

Председник Управног одбора
Зорана Кутлешић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013.г.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''БУНАР'' са п.о.

Број: 124

Датум: 10.04.2013.

В Л А Д И М И Р О В А Ц

На основу члана 41. Статута ЈКП ''БУНАР'' Владимировац, Надзорни одбор ЈКП ''Бунар''Владимировац, донео је дана 10.04.2013. године следећу

О  Д  Л  У  К  У

О изменама и допунама Финансијског плана ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013.г.

Финансијски план Програма пословања ЈКП ''Бунар'' Владимировац мења се у погледу планираних прихода и планираних расхода и то:

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ планирани приходи за 2013. годину за 350.000,00 динара тако што се у табеларном делу на страни 4 – УКУПАН ПРИХОД, иза тачке 11. додаје тачка 12. која гласи:

 • 12. Субвенције оснивача за чишћење депоније, а у колони план 2013 додаје се износ 350.000,00 дин.

Овим се повећава укупан износ прихода тако да уместо 20.210.000,00 динара сада стоји: 20.560.000,00 дин.

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ планирани расходи за 2013. годину за 350.000,00 динара тако што се у табеларном делу на страни 4 – РАСХОДИ-ТРОШКОВИ, иза тачке 26. додаје тачка 27. која гласи:

 • 27. Трошкови чишћења депоније, а у колони план 2013 додаје се износ 350.000,00 динара.

Овим се повећава укупан износ расхода тако да уместо 20.201.000,00 динара стоји 20.551.000,00 дин.

О б р а з л о ж е њ е

До потребе за изменом финансијског плана дошло је из објективних разлога а на основу указане потребе за детаљнијим чишћењем постојеће депоније за које ово Предузеће нема потребну механизацију. Неповољне временске прилике са појачаним ветром утичу на загушење постојеће депоније а то захтева редовно чишћење саме депоније као и прилазних и околних путева где се смеће разноси.

Ову Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Председник Надзорног одбора

Катић Душко, с.р.

Правилник о организацији и систематизацији радних места Установе културних делатности ''Центар за културу Општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 24. Став 2. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 54/09), члана 12. Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 22. Статута Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, директор Установе дана 05.03.2013. године доноси

 

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Правилником о систематизацији радних места у Установи културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар (у даљем тексту: Правилник) утврђује се:

 • Радна места, врста степена стручне спреме и други услови за рад на одређеном радном месту,
 • Опис послова и радних задатака на појединим радним местима,
 • Посебни услови за радна места уредника програма.

РАДНА МЕСТА, ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАД НА ОДРЕЂЕНОМ РАДНОМ МЕСТУ

Члан 2.

У Установи културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар утврђују се следећа радна места:

 • Директор,
 • Програмски директор,
 • Уредник културних програма,
 • Техничар,
 • Спремачица.

ОПИС ПОСЛОВА ПОЈЕДИНИХ РАДНИХ МЕСТА

Члан 3.

ДИРЕКТОР

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године радног искуства у установама културе .

Опис послова:

 • Организује и руководи радом Установе,
 • Доноси акто о организацији и систематизацији послова и друга акта у складу са Законом и Статутом Установе,
 • Извршава одлуке Управног одбора и органа Општине,
 • Заступа и представља Установу,
 • Стара се о законитом раду Установе,
 • Одговоран је за спровођење програма рада Установе,
 • Одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе,
 • Врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Установе.

ПРОГРАМСКИ ДИРЕКТОР

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године радног искуства у установама културе.

Опис послова:

 • Руководи, организује и одговара за рад програмске службе и општих послова,
 • Остварује програмску сарадњу са културним институцијама и ствараоцима ван Установе,
 • Стварање услова за развој стваралаштва у свим гранама уметности (радионице, студији, семинари, писање пројеката за обезбеђење средстава за програмски садржај),
 • Унапређење маркетиншке подршке програма,
 • Замењује директора у случају његове одсутности или спречености са свим правима, овлашћењима и одговорностима директора,
 • Обавља и друге послове које му повери директор.

УРЕДНИК КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године искуства у установама културе.

Опис послова:

 • Координира целокупну програмску активност Установе,
 • Стара се о квалитету остваривања уређивачких програма у појединим областима,
 • Израђује годишње и кварталне програме рада у сарадњи са уредницима одређених програма,
 • Прати реализацију одређених програмских садржаја,
 • Подноси извештаје о реализацији програма Установе,
 • Планира пропагандне активности и стара се о организацији истих,
 • Прати кадровску попуњеност и предлаже директору предузимање одређених кадровских мера,
 • Информише запослене о остваривању програмских садржаја,
 • Ради и друге послове по налогу директора Установе,
 • За свој рад одговара директору Установе.

ТЕХНИЧКИ РАДНИК РАСВЕТЕ, ТОНА И ВИДЕА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има средњу стручну спрему и једну годину радног искуства.

Опис послова:

 • Одговоран је за исправност средстава, расвете и озвучења,
 • Припрема сцену за позориште и друге представе,
 • Дежура за време програма,
 • Врши контролу и пријем посетилаца програма,
 • Требује потрошни и други материјал за програме,
 • Учествује у припреми и реализацији програма аматерских друштава,
 • Одржава одређене уређаје, инсталације, отклања кварове и друго,
 • Отклања кварове у границама својих могућности,
 • Стара се о редовном одржавању опреме,
 • Обезбеђује услове за реализацију програма у делу одржавања уређаја,
 • Рукује пројектором и озвучењем у биоскопској сали,
 • Припрема и прегледа филмску траку,
 • Одговара за квалитет слике, звучне ефекте и тачност филмске представе,
 • Стара се о одржавању уређаја којима рукује,
 • Врши контролу и пријем посетилац ана улазу у салу,
 • Требује и набавља материјал за кино, кабину и уређаје,
 • Пријем и слање филмова и филмског материјала,
 • Ради друге послове по налогу директора,
 • За свој рад одговара директору Установе, уредницима и организаторима програма.

ПОМОЋНИ РАДНИК – СПРЕМАЧИЦА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: нижа стручна спрема.

Опис послова:

 • Одржава прописану хигијену у пословном простору и испред објеката,
 • Дежура за време организовања програма,
 • По потреби Установе обавља послове курира, билетара, кафе куварице, сервирке и гардеробера,
 • Обезбеђује простор од пожара и провала,
 • Одговара за инвентар у објекту за време рада,
 • Одржава цвеће у објекту,
 • Требује средства за одржавање хигијене,
 • Ради и друге послове по налогу директора,
 • За свој рад одговара директору Установе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.

Тумачење одредби овог акта даје доносилац.

Члан 5.

Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана прибављања сагласности надлежног оснивача Установе културе Општине Албиунар.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Перица Битевић, с.р.

Исправка Одлуке о изменама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси

 

И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о изменама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 16/12) грешком је у члану 5. став 1. уписан коефицијент за обрачун и исплату плата председника општине, заменика председника општине и председника Скупштине општине, тако да уместо броја ''7.76'' треба да стоји ''7.74''.

Члан 2.

Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се од обрачуна плате за месец фебруар 2013. године.

Члан 3.

Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-25/12-04
Датум: 21. март 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

 

Правила заштите од пожара

На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09), начелник Општинске управе општине Алибунар је дана 05.03.2013. године донео

 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА НА НАЧИН ДА РИЗИК ОД ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА БУДЕ ОТКЛОЊЕН, А ДА У СЛУЧАЈУ ЊЕГОВОГ ИЗБИЈАЊА БУДЕ ОБЕЗБЕЂЕНА БЕЗБЕДНА ЕВУАКУАЦИЈА ЉУДИ И ИМОВИНЕ И СПРЕЧЕНО ЊЕГОВО ШИРЕЊЕ
Члан 1.

Заштита од пожара представља скуп мера и радњи које се предузимају у циљу спречавања, отклањања и гашења пожара, као и неутрализације пожарно опасних флуида (спасавања људи и имовине) угрожених овим опасностима.

Сви радници у објекту, као и друга лица која се по било ком основу налазе или задржавају у близини, дужни су да у складу са Законом о заштити од пожара учествују у спречавању, отклањању и гашењу пожара и неутрализацији пожарно опасних материја као и спашавању људи и имовине.

Радници који примете пожар дужни су да изврше његову неутрализацију уколико то могу да изврше без опасности по себе и друга лица. Уколико нису у стању да сами отклоне настали пожар, дужни су да о томе одмах обавесте, телефоном или на други начин, професионалну ватрогасну јединицу (тел. 193).

Члан 2.

Да би дошло до пожара или експлозије морају бити испуњена 3 услова, тј. морају бити присутни:

 1. гориви материјал,
 2. оксидатор,
 3. извор паљења.

Гориве материје су обично гасови, течности и чврсте материје. Оксидант је кисеоник или ваздух. Извори паљења представљају непосредне изазиваче пожара и могу се сврстати у неколико група и то:

 • загрејана површина,
 • отворени пламен,
 • искре механичког порекла и заваривање,
 • кварови на електричним инсталацијама под напоном,
 • атомсферска пражњења.

Знатан број пожара настаје услед непоштовања, односно нарушавања елементарних услова заштите од пожара, због грешака у руковању, неиспуњавању обавезне обуке запослених особа, лоше дисциплине на радном месту и др. Овакве грешке се не смеју дозволити, јер оне могу имати катастрофалне последице, нарочито у технолошким процесима где се примењују материје које представљају опасност од избијања пожара и експлозије. Међутим, у предметном објекту, с обзиром на врсту делатности, нема посебних опасности о којима би се применом посебних техничких прописа спровела адекватна заштита.

Члан 3.

Да би се избегло избијање пожара или експлозије, потребно је одстранити најмање један од три наведена услова који доводе до пожара. Уколико се ово испуни до пожара не може доћи. Као први услов превентивног деловања потребно је искључити могућност да се на критичним местима у објекту нађу извори паљења.

Штете од пожара могу се смањити добром обученошћу, организацијом и извежбаношћу особља за гашење пожара. За успешно гашење пожара одлучујући су први моменти настанка и отклањања пожара. Правовременом отклањању пожара знатно доприноси брза интервенција и гашење пожара у почетном стању.

Члан 4.

У случају избијања пожара, потребно је покушати да се пожар одмах локализује уколико се то може учинити без опасности за лице које настоји да га локализује и друга лица. Уколико то није могуће, треба одмах обавестити ватрогасну јединицу на телефон 193.

Прилазни путеви, улази и излази из објекта, пролази и степеништа у објекту морају увек бити слободни за непосредни прилаз.

Приликом настанка пожара, код интервенције треба поступити на следећи начин:

 • обавезно је искључивање термоелектричних апарата, уређаја и других грејних тела, ако је могуће искључити и довод електричне енергије,
 • уклонити сва лица која не учествују у гашењу пожара,
 • употребити противпожарне апарате и хидранте са водом.

Противпожарни апарати служе за гашење пожара у почетној фази. Ефикасно гашење пожара зависи од начина употребе противпожарног апарата и од средстава која се у њему налазе. Код гашења пожара прахом пожар је потребно гасити рационално, малим ударима од предње ка задњој страни пламена. Код почетних пожара већег обима боље је употребити више ПП апарата једновременог него један по један. Код већих пожара треба употребити хидранте. Вода, са њеним особинама високог степена топлотног капацитета, хлади запаљиви материјал до температуре која је испод тачке запаљивости. Често је некорисно гашење пламена на месту појаве пожара, тако да све напоре треба усмерити на спречавање ширења пожара и спречавање да се други објекти захвате пламеном.

Организационо функционисање заштите од пожара

Начелник Општинске управе општине Алибунар

Члан 5.

Начелник Општинске управе општине Алибунар у вршењу послова заштите од пожара има следећа права и обавезе:

 1. доноси Правила заштите од пожара и Програм обуке оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;
 2. непосредно је одговоран за организовање и заштиту од пожара у Општинској управи, спровођење мера заштите од пожара, а нарочито за примену прописаних и наложених мера од надлежних инспекцијских служби у вези заштите од пожара;
 3. стара се о благовременом доношењу Правила заштите од пожара и Програма обуке радника из заштите од пожара;
 4. организује оспособљавање запослених из области заштите од пожара и доноси одлуке о остваривању појединих права и обавеза и одговорности запослених из области заштите од пожара;
 5. стара се о обезбеђењу средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара и одобрава њихово коришћење;
 6. разматра инспекцијске и друге налазе и извештаје из домена противпожарне заштите, као и извештаје и закључке других органа и предузима све мере да се утврђени недостаци отклоне у датим роковима;
 7. утврђује материјалну и другу одговорност одговорних лица и других запослених због неспровођења мера заштите од пожара;
 8. врши друге послове утврђене законом или по својој иницијативи, а у циљу обезбеђења људи и имовине од пожара.

Општинско веће општине Алибунар

Члан 6.

Општинско веће општине Алибунар у области организовања, спровођења и унапређења заштите од пожара, поред послова који су му стављени у надлежност Законом, врши и следеће послове:

 • стара се о обезбеђивању средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара и одобрава њихово коришћење;
 • најмање два пута годишње остварује увид у стање организације заштите од пожара и степена безбедности радника, и предузима потребне мере у циљу унапређења заштите од пожара;
 • разматра инспекцијске и друге налазе и извештаје из домена противпожарне заштите, као и извештаје и закључке других органа и предузима све мере да се утврђени недостаци отклоне у датим роковима;
 • стара се да се сви радници благовремено информишу о стању и спровођењу мера заштите радника и имовине од пожара;
 • утврђује материјалну и другу одговорност радника због неспровођења мера заштите од пожара;
 • врши друге послове утврђене Законом или по својој иницијативи, а у циљу обезбеђења објеката и запослених.

Лице одговорно за противпожарну заштиту

Члан 7.

Лице одговорно за заштиту од пожара, у оквиру своје надлежности, обавља следеће функције:

 • организује, спроводи и унапређује заштиту од пожара ради повећања степена безбедности свих запослених и имовине;
 • спроводи мере заштите од пожара утврђене Законом, одговарајућим општим прописима и овим Правилима;
 • врши обуку запослених у вези начина употребе ватрогасних апарата и предочава запосленим опасности које прете од пожара;
 • врши контролу функционалности уређаја за гашење од пожара, хидраната и других апарата који служе за гашење пожара и о томе води уредну евиденцију;
 • врши обиласке зграде Општине и упозорава на непридржавање мера заштите од пожара;
 • у случају непосредне опасности од избијања пожара, елементарне непогоде и др. предузима хитне мере за њихово брзо и ефикасно отклањање и забрањује рад на критичним местима;
 • саставља информације о стању заштите од пожара у Општинској управи и о томе обавештава начелника Општинске управе;
 • врши све друге послове из ове области, утврђене законом и овим Правилима.

Члан 8.

Сви запослени у Општинској управи су основни носиоци послова и задатака заштите од пожара.

У овој области запослени имају следећа права и дужности:

 • да непосредно учествују у организовању, спровођењу и унапређењу послова и задатака заштите људи и имовине Општинске управе;
 • да предузимају, спроводе и придржавају се прописаних мера заштите од пожара;
 • да траже помоћ од органа и лица за отклањање узрока од пожара;
 • да се оспособљавају и врше проверу знања за непосредно примењивање мера заштите, отклањања узрока и појаве пожара;
 • да пажљиво рукују са опасним материјама и машинама, и да примењују све мере заштите при њиховом коришћењу;
 • да се старају да приступ њиховом радном месту буде слободан и могућ, како би се несметано приступило средствима за гашење пожара и другим средствима заштите;
 • да користе лична заштитна средства и опрему на прописан начин;
 • да непосредно учествују у гашењу пожара ако до њега дође, ако то могу учинити без опасности по себе и друга лица, и да о томе обавесте Ватрогасни вод са седиштем у Алибунару.

Уколико се запослени у Општинској управи не придржавају наведених мера, чине тежу повреду радне обавезе и одговарају дисциплински и материјално.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЕНЕ ОБЈЕКТА СА ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 9.

У циљу отклањања узрока од пожара, спречавања избијања, ширења и гашења пожара, спашавања људи и имовине угрожених у пожару, примењују се следеће мере и радње заштите од пожара:

 • објекти морају бити снабдевени апаратима и другом опремом за гашење пожара. Број, врста и локација ових средстава утврђују се прописима, техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара;
 • електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и уређаји у просторијама морају се извести, односно поставити тако да не представљају опасност од избијања пожара. За исправно функционисање наведених инсталација и уређаја одговоран је начелник Општинске управе, или друго лице кога овласти начелник;
 • у просторијама у којима се држи или користи запаљиви материјал, архива, запаљиве течности и гасови, или се стварају експлозивне смеше, забрањено је пушење, употреба отвореног пламена и коришћење уређаја са усијаном површином грејних тела и држање материјала који је склон самозапаљењу.

О мерама забране на видном месту се обавезно истиче упозорење или ознаке забране:

 • забрањено пушење;
 • забрањена употреба алата који варничи;
 • забрањено варење без претходне сагласности;
 • забрањен рад са отвореним пламеном и уређајима са усијаним површинама;
 • обавезно је искључење термоелектричних апарата, уређаја и других грејних тела након завршетка смене;
 • прилазни путеви, улази/излази у/из објекта, пролази и степеништа у објекту морају увек бити слободни за несметан пролаз.

Члан 10.

Уређаји, опрема и средства намењени гашењу пожара у објектима могу се користити само ако одговарају важећим техничким прописима и стандардима, или након добијања атеста од овлашћене стручне организације за оне који нису утврђени стандардом.

Опрема и средства намењена гашењу пожара постављају се на приступачном и видном месту у згради Општине и могу се користити само за потребе гашења и локализовања пожара.

Места у објектима где се налазе ватрогасне справе и опрема видно су означена.

Уређаји, опрема за гашење пожара, одржавају се у исправном стању и о томе се води уредна евиденција.

Члан 11.

Зграда Општине је приземни објекат озидан циглом у продужном малтеру. Кровна конструкција је од дрвене грађе, а кровни покривач је цреп.

Унутрашњи зидови и плафон су малтерисани кречним малтером и обојени полудисперзионим бојама. Подови канцеларија обложени су ламинатом, а под ходника и мокри чворови су обложени керамичким плочицама.

У згради Општине постављене су електро-инсталације и гасне инсталације, а за загревање просторија користе се радијатори на топлу воду која се загрева плинским котловима.

Нова зграда Општине у улици Трг слободе број 15 је спратни објекат, озидан циглом у продужном малтеру. Кровна конструкција је од дрвене грађе, а кровни покривач су азбестне плоче.

 Унутрашњи зидови и плафон су малтерисани кречним малтером и обојени полудиспрерзионим бојама. Подови канцеларија обложени су ламинатом, под велике сале итисоном, а под ходника и мокри чворови обложени су керамичким плочицама.

За успешно извршење задатака на заштити људи и имовине од пожара, предузимају се следеће мере:

 • све електро, топлотне, вентилационе и друге инсталације и уређаји у објектима, морају се поставити тако да не представљају опасност од пожара;
 • просторије у којима се држе посуде са запаљивим материјама, течностима или др., морају бити посебно обезбеђене од пожара, у њима забрањено пушење и употреба отвореног пламена;
 • уколико се ради са отвореном ватром, апаратима за заваривање и др., рад може да се обавља тек пошто се остваре сви услови и предузму све мере заштите од пожара и обезбеде средства за гашење пожара.

Пре почетка сезоне грејања потребно је извршити контролу димњака и гасних пећи од стране овлашћених предузећа. Контролу гасних инсталација врши ''Србијагас'' Нови Сад.

Справе и уређаји за гашење пожара су ватрогасни апарати Ѕ-6 и Ѕ-9 и унутрашња хидрантска мрежа.

Главни излази из зграда општине налазе се на нивоу приземља и директно воде у слободан простор.

Јединица ширине излаза је 60 cm на 100 људи. Како је изведена ширина излаза већа него што је минимално прописана, то ће евакуација присутних лица бити брза и ефикасна.

Растојање на путевима за евакуацију од врата најудаљеније просторије до излаза директно напоље није већа од 10 m.

Зграде општине налазе се у центру насељеног места Алибунар. Приступ ватрогасних возила је могућ директно са улице, отвореног простора.

Најближа професионална ватрогасна јединица налази се на удаљености од 1 km, којој је за отпочињање интервенције у овим објектима потребно око 5 минута.

ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
Члан 12.

По настанку пожара покушати да се пожар локализује употребом ватрогасних апарата и хидрантске мреже.

Уколико то није могуће треба одмах обавестити ватрогасну јединицу на телефон 193.

Код интервенције гашења пожара треба урадити следеће:

 • избегавати узнемирености и панику,
 • уклонити сва лица која не учествују у гашењу пожара,
 • употребити противпожарне апарате и хидранте са водом,
 • искључити довод електричне енергије,
 • у случају немогућности локализације извршити евакуацију запослених лица,
 • извршити збрињавање евентуално повређених лица,
 • обезбедити проходност пожарних путева за интервенцију професионалних ватрогасних јединица.

Члан 13.

Евакуација запослених и присутних лица:

 • евакуација је организовано напуштање зграде од стране запослених и присутних лица у случају непосредне опасности од избијања пожара, у случају пожара и других опасности (експлозија, земљотрес);
 • у случају пожара, прво се спроводи евакуација, а онда гаси пожар;
 • евакуацију наређује и спроводи начелник, односно овлашћено лице;
 • евакуација се спроводи напуштањем евакуационе зоне, коришћењем смера и пута евакуације и окупљањем на зборном месту, у складу са Планом евакуације који се налази уз ово Упутство;
 • ако је наведени пут и излаз за евакуацију у Плану евакуације угрожен од пожара, користити најближи пут и излаз који није угрожен од пожара;
 • одговорно лице за евакуацију мора спречити панику међу запосленим и присутним лицима;
 • евакуацију треба обавити безбедно, брзим ходом, без трчања;
 • треба спречити евакуацију скакањем кроз прозор или са спрата у приземље, спуштањем низ олуке или клизањем низ ограду на степеништу;
 • за евакуацију не користити задимљене просторије;
 • током евакуације потребно је пружити помоћ запосленим и пристутним лицима са посебним потребама;
 • након евакуације овлашћено лице мора спречити повратак запослених у зграду.

Путеви евакуације, смер кретања и излаз приказани су у графичком делу овог Плана.

НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 14.

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, најкасније у року од једне године од дана ступања у радни однос.

Основну обуку и практичну проверу знања запослених обављају лица која раде на пословима заштите од пожара.

Програм основне обуке доноси послодавац, односно руководилац државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе, по прибављању сагласности Министартва.

Изузетно од става 3. овог члана Министарство одбране не прибавља сагласност.

Провера знања запослених врши се једном у три године.

Члан 15.

Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и да се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од пожара, као и да у случају пожара приступе гашењу пожара.

Члан 16.

Програм обуке радника садржи следеће теме:

 1. нормативно уређење заштите од пожара,
 2. основи горења,
 3. узроци настанка пожара,
 4. гашење пожара,
 5. савремени технички системи за отклањање и гашење пожара.

Члан 17.

План евакуације запослених и упутство за поступање у случају пожара истакнути су на видним местима у згради Општине.

Члан 18.

Правила заштите од пожара доноси начелник у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09).

Члан 19.

Након доношења Правила заштите од пожара од стране начелника, исти се доставља на увид Минстарству унутрашњих послова, Секретаријату за ванредне ситуације Панчево.

Члан 20.

Даном ступања на снагу ових Правила престаје да важи Правилник о заштити од пожара, број: 21-2/94-01 од 26.10.1994. године.

Члан 21.

Ова Правила ступају на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли и у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
НАЧЕЛНИК
Број: 217-1/2013
Датум: 05.03.2013.г.
А Л И Б У Н А Р
НАЧЕЛНИК
Цветана Радуловић Кожокари, с.р.

Одлука о давању на привремено коришћење објекта у Банатском Карловцу

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), а поступајући по захтеву Мото-клуба ''Карлсдорф'' Банатски Карловац, Општинско веће општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 26. фебруара 2013. године доноси

 

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У

БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

Даје се на привремено коришћење објекат у Банатском Карловцу, Улица Немањина бр. 83, изграђен на парцели у к.о. Банатски Карловац, топ.бр. 601, површине 53,61 m², кориснику Мото-клубу ''Карлсдорф'' Банатски Карловац (у даљем тексту: корисник).

Објекат ће корисник користити без накнаде. Давање на коришћење без накнаде дозвољава се због тога што је корисник сопственим финансијским средствима преуредио напуштени простор у објекат подобан за окупљање чланова Клуба.

Објекат се даје на коришћење од дана доношења ове Одлуке до 31.12.2014. године.

Корисник је дужан да се о објекту повереном на привремено коришћење стара по обичају доброг домаћина, да врши текуће одржавање објекта, да редовно сноси текуће комуналне и друге сличне трошкове настале коришћењем предметног објекта.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 360-5/13-06
Датум: 26.02.2013.године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о образовању Комисије за процену пољске штете

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 17. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2012), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпрвој седници одржаној дана 21. фебруара 2013. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 1.

Образује се Комисија за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија) за територију Општине Алибунар. Комисију чине шест сталних чланова и један повремени члан.

Стални чланови Комисије су:

 1. Маринковић Љубиша из Алибунара, дипл.инг.пољопривреде и судски вештак  – председник;
 2. Росић Ивица из Банатског Карловца, дипл.инг.пољопривреде  – заменик председника;
 3. Ђурић Зоран из Банатског Карловца, дипл.инг.пољопривреде  – члан;
 4. Диклић Војислав из Новог Козјака, помоћник председника Општине Алибунар  – члан;
 5. Калинић Мира из Владимировца, дипл.инг.заштите биља  – члан;
 6. Ковачевић Мића из Алибунара, дипл.инг.пољопривреде – члан.

Повремени члан Комисије је, сагласно члану 17. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Општине Алибунар, представник савета месне заједнице на чијем подручју је причињена штета, који учествује у раду Комисије према месној надлежности.

Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка штете и о томе сачини записник; да сачињени записник о процени пољске штете достави руководиоцу Пољочуварске службе..

Члан 3.

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.

Члан 4.

 Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар. Појединачни акт о утврђивању накнаде за рад чланова Комисије доноси председник Општине у име Општинског већа.

Члан 5.

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-24/13-06
Датум. 21. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта у својини Општине Алибунар за део парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА
Број: 464-24/13-06
Датум: 13. август  2013. године
А Л И Б У Н А Р

На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УСРС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС и 50/13-одлука УСРС), члана 44. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/12) и члана II Решења о образовању Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 20/2013), Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО ПАРЦЕЛЕ
ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА
 1. Даје се у закуп део парцеле грађевинског земљишта ван грађевинског подручја у насељеном месту Добрица у својини општине Алибунар, парцела топ.број 4584 у к.о. Добрица, ради инвестиционог улагања и искоришћавања у привредне сврхе сагласно планској документацији. Укупна површина предметне парцеле је 69.002 m², а у закуп се даје део парцеле укупне површине 10.000 m².
 2. Део предметног грађевинског земљишта даје се у закуп на период до 50 година.
 3. Парцела која је предмет овог Огласа има приступ јавној саобраћајној површини – општинском путу Банатски Карловац-Добрица-укрштање пута Сечањ-Ковачица.
 4. На предметној парцели дозвољава се изградња различитих производних и пословних садржаја, под условом да не угрожавају стање животне средине, a према информацији о локацији, бр. информације 353-13/2013-04, сагласно планској документацији.
 5. Почетна цена закупнине износи 50,00 динара по 1 m² за све време закупа.
 6. Рок за подношење писаних понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног огласа на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, тј. оглас је расписан и траје у периоду  од 13.08.2013.до 12.09.2013. године.
 7. Право учешћа у јавном надметању има лице које на име гарантног износа за учешће у поступку уплати у корист буџета Општине Алибунар износ од 100.000,00 (стохиљада) динара. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун бр. 840-7422153843-66, модел 97,  позив на број 74-202.
 8. Учеснику у поступку за кога се по окончању поступка утврди да његова понуда није најповољнија, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од дана доношења решења о давању грађевинског земљишта у закуп, најповољнијем понуђачу износ депозита урачунава се у износ закупнине.
 9. Уговор о закупу дела грађевинског земљишта у јавној својини закључује се између Општине Алибунар и лица које Комисија означи као најповољнијег понуђача. Уговор се закључује у року од 30 дана од дана коначности решења о избору најповољнијег понуђача. Уколико лице које је означено као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, поступак ће се сматрати неуспелим и приступиће се новом поступку, а лице које у својству најповољнијег понуђача не приступи закључења уговора у предвиђеном року губи право на повраћај гарантног износа.
 10. Понуда коју сваки учесник подноси у писаној форми обавезно мора да садржи следеће елементе: доказ о уплати гарантног износа, износ закупнине која се нуди, време у годинама (најмање једна година, а највише педесет година) на колико се тражи закуп предмета закупа, уредно овлашћење за заступање предузетника или правног лица ако је учесник поступка предузетник или правно лице. Поред ових елемената понуда мора да има и следеће елементе, у зависности од карактера понуђача, и то:
  1. За физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ;
  2. За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број радње;
  3. За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.
 11. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Висина закупнине мора бити одређена у фиксном износу у динарима по m².
 12. Отварање понуда биће обављено дана 16.09.2013. године са почетком у 12.00 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, уз услов физичких могућности простора да прими сва заинтересована лица, због чега ће предност имати учесници поступка.
 13. Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти са видљивом назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА'', на адресу: ОПШТИНА АЛИБУНАР, ТРГ СЛОБОДЕ БР.4, 26310 АЛИБУНАР.
 14. Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује, што ће бити посебно наведено записником о отварању писаних понуда. Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредном она понуда која је поднета у отвореној коверти, или која не садржи елементе из тачке 10. и11. овог огласа.
 15. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања доступним на територији Општине Алибунар.
 16. Све ближе информације могу се добити у Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар лично, или позивом на број телефона 013/641-031.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Цветана Радуловић Кожокари

V 01. SWOT анализа

СНАГЕ
СЛАБОСТИ
 • Процентуално највећи број грађана румунске националности у Србији, те традиционално добра сарадња са Румунијом
 • Релативно развијена међународна сарадња (SDC, Норвешка, Јапан, Грчка, Италија, UNDP, DFID, Словачка)
 • Започет процес “bottom-up” развоја заједнице кроз формирање ЛАГ, ЛИДЕР приступ
 • Покривеност региона инфраструктуром (саобраћајна доступност, комуналном, социјалном, образовном, ИТ)
 • Квалификовани радници прехрамбеног профила (месари, пекари)
 • Неидентификовани и невалоризовани специфични и конкурентни локални производи и услуге
 • Непостојање јаке базе МСП и предузетничког духа везаних за локалне производе и услуге
 • Низак ниво конкурентности постојећих руралних производа и мале инвестиције у истраживање и развој
 • Висока стопа незапослености, међу највишим у Војводини
 • Висок удео запослености у екстензивној пољопривреди, јавном сектору и трговини
 • Ниво просторног планирања не задовољава елементарне потребе МСП
 • Недостатак подстицаја за останак и привлачење стручних и високообразованих кадрова
 • Недовољно диверсификована пољопривредна производња (кукуруз, пшеница)
ШАНСЕ
ПРЕТЊЕ
 • Природни ресурси за економску експлоатацију (обновљиви извори енергије: ветар, термални извори, вода и плодно земљиште)
 • Делиблатска пешчара (као ресурс погодан за економско коришћење) излетнички, спортско-рекреативни и welness туризам, експлоатација лековитог и ароматичног биља, шумских плодова
 • Геостратешки положај у односу на Београд, Темишвар и Европске коридоре
 • Повећање захтева тржишта у експанзији за производима са ознакама порекла, квалитета и традиције
 • Глобални тренд специјализације и улагања у развој људских ресурса и знања као кључних фактора за повећање конкурентности
 • Финансијска улагања у екологију од стране донатора као предуслов за улагања
 • Фондови и програми за диверзификацију пољопривреде и развој руралне непољопривредне економије
 • Нови маркетиншки канали који произилазе из технолошких промена/иновација
 • Глобална економска криза
 • Брзе промене у захтевима потрошача и у моди потрошње
 • Политичка нестабилност
 • Либерализација тржишта
 • Подизање цене енергената и сигурност добављача
 • Конкурентност осталих региона (Вршац, Панчево, Београд и Нови Сад)

Одлука о одобравању продужења радног времена угоститељских објеката у насељеном месту Нови Козјак у време сеоске славе

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 130-3/14-06
Датум:21. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
         На основу члана 20. и 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 55. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 9. Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2013), а по захтеву Месне заједнице Нови Козјак, председник Општине дана 21. јула 2014. године доноси
 
О Д Л У К У
О ОДОБРАВАЊУ ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ       НОВИ КОЗЈАК У ВРЕМЕ СЕОСКЕ СЛАВЕ
 
1.    ОДОБРАВА СЕ продужење радног времена угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу у насељеном месту Нови Козјак у време сеоске славе ''Дан светог Арханђела Гаврила'', у периоду од 24. (ноћ од четвртка до петка) до 28. (ноћ од недеље до понедељка) јула 2014. године.
2.    Радно време угоститељских објеката из тачке 1. ове Одлуке продужава се до 02.00 часова наредног дана,без обзира да ли се налазе у зони становања или ван зоне становања, с тим што музички програми морају престати један сат раније, односно могу трајати до 01.00 часованаредног дана.
3.    О реализацији ове Одлуке стараће се Месна заједница Нови Козјак. О поштовању продуженог радног времена угоститељских објеката из тачке 1. ове Одлуке стараће се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Алибунар.
4.    Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 25. јула 2014. године.
5.    Одлука ће бити објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09, 11/10, 12/10, 7/11, 9/11 и 15/11), Општинско веће општине Алибунар на Педесетседмој седници, одржаној дана 15. јула 2014. године доноси
 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 
Члан 1.
           У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11; 10/11; 16/11, 14/12, 29/12 и 4/13), у члану 11. на позицији насељеног места Владимировац се врше следеће измене:
           ''Локација на јавној површини за постављање привременог објекта ознаке ''Пијаца 4'' површине 50 m², досадашње намене за постављање привременог објекта пољопривредне апотеке, мења намену на начин да се иста одређује за постављање привременог објекта намене за обављање трговинске делатности.''
 
Члан 2.
          Досадашња површина привременог објекта на предметној локацији остаје непромењена.
 
Члан 3.
Ова Измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.
           
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:350-14/14-06
Датум: 15. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 55. седници одржаној дана 12. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 777.000,00(словима: седамстоседамдесетседамхиљада) динараза куповину комби-возила за превоз болесника на дијализу за потребе Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 2 – Председник општине, глава 2.4, функција 620, позиција 251 (нова апропријација), економска класификација 512 – машине и опрема.
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
          Средства из члана 1. ове Одлуке пренеће се на наменски подрачун ''Председник општине Алибунар – хуманитарна помоћ 840-2345741-61''.
          Наведена средства која се остваре на поменутом подрачуну до краја 2014. године а опредељена за ту намену, пренеће се на буџет општине Алибунар.
 
Члан 5.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-80/14-06
Датум: 12. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 58. став 1. алинеја 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника Општине, на својој Тридесетпетој седници одржаној дана 26. јула 2013. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I

РАЗРЕШАВА СЕ Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава, функције начелника Општинске управе општине Алибунар.

II

До избора начелника Општинске управе општине Алибунар на основу јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе, послове начелника Општинске управе општине Алибунар обављаће Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара, начелник Одељења за општу управу и имовинскоправне послове у Општинској управи општине Алибунар.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-24/13-06
Датум: 26. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о измени Одлуке о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 33. седници одржаној дана 26. јуна 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

У члану I Одлуке о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 18/2013) тачка 4. мења се и гласи :

 • ''4. Удружењу крајишника ОО Алибунар за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2013.'' у износу од 170.000,00 (словима: стоседамдесетхиљада) динара''.

У свему осталог Одлука остаје на снази.

II

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-128/13-06
Датум: 26. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 32. седници одржаној дана 13. јуна 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим удружењима грађана односно невладиним организацијама за финансирање програма/пројеката:

 1. Општинском удружењу бораца и пензионера'' за финансирање пројекта/програма ''Кречење и сређивање клуба пензионера'' додељују се средства у износу од 40.000,00 (словима: четрдесетхиљада) динара;
 2. Удружењу жена ''Добричанка'' за финансирање пројекта/програма ''План годишњих хуманитарних акција'' у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;
 3. КУД Армонија за финансирање пројекта/програма ''Набавка музичке опреме за потребе КУД Армонија'' у износу од 205.000,00 (словима: двестопетхиљада) динара;
 4. Удружењу крајишника ОО Алибунар за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2013.'' у износу од 120.000,00 (словима: стодвадесетхиљада) динара;
 5. СКУД Јаношик за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2013.'' у износу од 60.000,00 (словима: шездесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-126/13-06
Датум: 13. јун 2013. Године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11) и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, број 464-11/13-06 од 30. маја 2013. године, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
 1. пословни простор бр. 1 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 2. пословни простор бр. 2 у Алибунару, Ж. Зрењанина бр. 3, топ.бр. 1181 у к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
 3. пословни простор бр. 3 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 78,00 m²;
 4. пословни простор бр. 4 у Алибунару, Б. Јединства бр. 2, топ.бр. 662 у к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
 5. пословни простор бр. 5 у Владимировцу, Ц. Лазара бб, топ.бр. 1628 у к.о. Владимировац, површине 39,00 m².
 •   Почетни  износ укупне месечне закупнине за пословни простор под подтачкама 1-2. је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. за пословни простор из подтачке 1. – 21.375,00 динара;
 2. за пословни простор из подтачке 2. –   2.875,00 динара;
 •   Почетни  износ укупне месечне закупнине за пословни простор под подтачкама 3-5. је 100,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. за пословни простор из подтачке 3. –   7.800,00 динара;
 2. за пословни простор из подтачке 4. – 27.200,00 динара;
 3. за пословни простор из подтачке 5. –   3.900,00 динара;
 •   Пословни простор даје се у закуп  на период  од  3 (три)  године.
 •   Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
 •   Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунар број 840-2325740-21 позив на број 97 74-202  уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене утврђене за конкретни пословни простор, који је предмет јавног огласа.  
 •   Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од  8 дана од  дана отварања понуда.
 •   Понуда коју заинтересовано лице достави треба да садржи:
 1. име, презиме, јединственствени матични број грађанина (ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
 3. доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник,
 4. овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде,
 5. доказ о уплати депозита,
 6. износ закупнине који се нуди .
 •   Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 03. јуна 2013. године до 18. јуна 2013. године.
 •  Отварање понуда обавиће се дана 21. јуна 2013. године са почетком у 12.00 часова.
 • Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који најповољније испуни услове јавног огласа. За пословни простор из тачке 1) подтачка 3-5, за који је нужно претходно реновирање ради употребе, посебним уговором ће бити предвиђено да се вредност изведених радова на реновирању компензује средствима закупнине, односно да ће укупна вредност закупнине бити умањена за уложена средства ради реновирања, која је уложио закупац. Начин и услови употребе ових средстава биће регулисани посебним уговором о закупу.
 • Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'', на адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар
 • Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је
 • понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на  који пословни простор се понуда односи, или
 • понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
 • Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 • Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на бро телефонај 013/641- 173.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-12/13-06
Датум. 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Савета за израду Стратегије развоја Општине Алибунар за период 2014-2020. године

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана I Одлуке о образовању Савета за израду Стратегије развоја општине Алибунар за период 2014-2020. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 15/2013), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 15. седници одржаној дана 17. маја 2013. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
САВЕТА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

            ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Јовановић, председник Општине Алибунар, за председника Савета за израду Стратегије развоја општине Алибунар за период 2014-2020. године (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

            Именује се Драгана Коматина, заменик председника Општине Алибунар, за заменика председника Савета.

Члан 3.

            За чланове Савета именују се следећа лица:

 1. Неђељко Коњокрад, посланик у Скупштини АП Војводине,
 2. Ђурица Глигоријев, председник Скупштине општине Алибунар,
 3. Новица Радојчин, члан Општинског већа општине Алибунар,
 4. Аурел Мургу, одборник у Скупштини општине Алибунар,
 5. Војислав Диклић, помоћник председника Општине Алибунар за рурални развој,
 6. Родика Алмажан, председница Актива директора основних школа општине Алибунар,
 7. Владимир Петровић, в.д. директора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар,
 8. Маријан Ранчић, представник компаније ''Electrawinds'' д.о.о. Београд,
 9. Сања Узелац, представник компаније ''Alubond Europe'',
 10. Давид Јовановић, представник предузећа ''Фитолек'' Банатски Карловац,
 11. др Динка Кожокар-Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар,
 12. Миломир Вуковић, представник компаније ''Biogas Energy'',
 13. Момир Ђелкапић, директор ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац,

Члан 4.

             Именује се Љиљана Ћирковић из Алибунара, запослена у Општинској управи општине Алибунар, за секретара Савета.

Члан 5.

             Председник, заменик председника, чланови и секретар Савета имају право на накнаду према правилима која важе за изабрана, именована и постављена лица у јединици локалне самоуправе, о чему ће председник Општине донети појединачна решења.

Члан 6.

             Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-71/13-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Статут Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 4,5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 119/2012) члана 2 и 3. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/11) као и члана 20 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) члана 40 тачка 9 Статута општине Алибунар и Одлуке Скупштине општине Алибунар о промени оснивачког акта друштвеног јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац од 22.02.2013. године, Надзорни одбор ЈКП ''Бунар'' Владимировац донео је дана 25.03.2013. године

С  Т  А  Т  У  Т
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усаглашавање оснивачког акта

Члан 1.

У циљу усаглашавања оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, ставља се ван снаге Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (Сл.лист општиен Алибунар 1/2004) којим је организовано као Јавно комунално предузеће ''Бунар'' Владимировац, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. BD 117800/2011 од 11.10.2011. године ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима те се доноси нови оснивачки акт.

Циљ оснивања јавног предузећа

Члан 2.

Јавно предузеће ''Бунар'' Владимировац (у даљем тексту: Предузеће) је основано ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће као и делатност од општег интереса за уредно задовољавање потреба крајњих корисника услуга.

Члан 3.

Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП ''Бунар Владимриовац, регулисана су права и обавезе оснивача и ЈКП ''Бунар'', у обављању делатности од општег интереса а нарочито:

 • назив и седиште оснивача
 • пословно име и седиште ЈКП ''Бунар'' Владимировац
 • претежна делатност ЈКП ''Бунар'' Владимировац
 • права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП ''Бунар'' као и ЈКП ''Бунар'' према оснивачу
 • услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитка и сношења ризика
 • услови и начин задуживања ЈКП ''Бунар'' Владимировац
 • заступање ЈКП ''Бунар'' Владимировац
 • износ основног капитала као и опис, врста и вредност неновчаног улога
 • органи ЈКП ''Бунар'' Владимировац
 • имовина која се не може отуђити
 • располагање (отуђивање и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП ''Бунар'' Владимировац у складу са законом
 • заштита животне средине и безбедност радника
 • друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКП ''Бунар'' Владимировац.

II   ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач Јавног предузећа

Члан 4.

Оснивач ЈКП ''Бунар'' Владимировац је Општина Алибунар, Трг слободе 4, матични број 08060975, ПИБ: 101084202.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.

ЈКП ''Бунар'' Владимировац има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈКП ''Бунар'' Владимировац у правном промету са трећим лицима има своја овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 6.

ЈКП ''Бунар'' Владимировац за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе ЈКП ''Бунар'' Владимировац, осим у случајевима прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.

ЈКП ''Бунар'' Владимировац заступа и представља директор.

III   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име предузећа

Члан 8.

Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом:

 • Јавно комунално предузеће ''Бунар'' Владимировац.
 • Скраћено пословно име је ЈКП ''Бунар'' Владимировац.
 • О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈКП ''Бунар'' Владимировац уз сагласност оснивача.

Седиште предузећа

Члан 9.

Седиште ЈКП ''Бунар'' је у Владимировцу, улица Цара Лазара број 76.

О промени седишта ЈКП ''Бунар'' Владимировац одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа

Члан 10.

           ЈКП ''Бунар'' Владимировац поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом.

           Печат је округлог облика са следећом садржином: Јавно комунално предузеће ''Бунар'' са п.о. Владимировац.

           Штамбиљ је правоугаоног облика са истом садржином као печат.

           ЈКП ''Бунар'' Владимировац има свој заштитни знак који садржи скраћени назив и адресу предузећа, ПИБ и текући рачун Предузећа.

           Начин употребе, чување и руковање печатом и штамбиљем, регулише се законом и посебним правилником.

Упис предузећа у регистар

Члан 11.

           Обављање своје делатности ЈКП ''Бунар'' Владимировац, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације.

Унутрашња организација предузећа

Члан 12.

           ЈКП ''Бунар'' послује као јединствена радна целина. Својим актом, директор уређује унутрашњу организацију и систематизацију послова

IV   ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност 

Члан 13.

           Претежна делатност Предузећа је: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде..

            Осим наведене претежне делатности ЈКП ''Бунар'' Владимировац се бави и другим делатностима као што су:

 • 37.00  Уклањање отпадних вода
 • 38.11  Сакупљањем отпада који није опасан
 • 38.21  Третман и одлагање отпада који није опасан
 • 38.32  Поновна употреба разврстаних материјала
 • 39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у обалсти управљања отпадом
 • 42.21  Изградња цевовода
 • 42.91  Изградња хидротехничких објеката
 • 43.12  Припрема градилишта
 • 43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
 • 43.29  Остали инсталациони радови у грађевинарству
 • 43.99  Остали непоменути спедивични грађевински радови
 • 46.74  Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом, прибором за грејање
 • 46.76  Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
 • 46.77  Трговина на велико отпацима и остацима
 • 47.52  Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
 • 49.41  Друмски превоз терета
 • 49.50  Цевоводни транспорт
 • 52.10  Складиштење
 • 52.11  Производња металних конструкција и делова конструкције
 • 52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају
 • 01.62  Помоћне делатности у узгоју животиња
 • 71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање
 • 71.20  Техничко испитивање и анализа
 • 81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме
 • 81.29 Услуге осталог чишћења
 • 81.30  Услуге уређења и одржавања околине
 • 96.03  Погребне и сродне делатности
 • 96.09  Остале непоменуте личне услужне делатности

          ЈКП ''Бунар'' Владимировац може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

           О промени делатности као и обављању других делатности које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са Законом.

Услови за обављање делатности од општег интереса

Члан 14.

          Предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утвди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

 • Техничке опремљености
 • Кадровске опремљености
 • Безбедности и здравља на раду
 • Заштите и унапређења животне средине и
 • Других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 15.

         Предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности у складу са Законом о привредним друштвима, а уз сагласност оснивача.

         Предузеће према зависном друштву капитала из става 1 овог члана има права, обавезе и одговорности које има општина Алибунар, као оснивач према ЈКП ''Бунар''.

V   ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.

        Основни капитал Предузећа износи 10.000,00 РСД.

Имовина предузећа

Члан 17.

        Имовину предузећа чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вреднсоти и друга имовинска права која су пренета у својину Предузећа укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Алибунар.

        Предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе предузећа с једне стране и општине Алибунар као оснивача с друге стране.

Члан 18.

        Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са законом и актима Скупштине општине Алибунар.

        По основу улагања средстава из става 1 овог члана општина Алибунар стиче уделе у ЈКП ''Бунар'' као и права по основу тих удела. Капитал подељен на уделе, уписује се у регистар.

 Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.

        О повећању или смањењу основног капитала ЈКП ''Бунар'' Владимировац, одлучује Скупштина општине Алибунар, као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 20.

        ЈКП ''Бунар'' у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

 1. Продајом производа и услуга
 2. Из кредита
 3. Из донација и поклона
 4. Из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине
 5. Из осталих извора у складу са законом.

Расподела добити

Члан 21.

         Добит предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са законом, актима и одлуком оснивача.

Начела за одређивање цена услуге

Члан 22.

         Елементи за образовање цена производа и услуга у Предузећу уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача, у складу са законом.

         Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаном законом којим је уређена комунална делатност и то:

 1. Начело ''потрошач плаћа''
 2. Начело ''загађивач плаћа''
 3. Начелом довољности цене да покрије пословне расходе
 4. Начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности
 5. Начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивањем комуналне услуге.

Цене производа и услуга

Члан 23.

         Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

 1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
 2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је локална самоуправа дала сагласност,
 3. добит вршиоца комуналне делатности.
 4.          Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказује се посебно и могу се употребити само за те намене.

Измене цена производа и услуга

Члан 24.

          Предузеће је у обавези да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања.

         У случају значајне промене вредности елемената на основу којих се обрачунавају цене, Предузеће може у току пословне године да оснивачу поднесе детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга заједно са изменама годишњег програма пословања.

         Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се Скупштини општине Алибунар.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 25.

         Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дуговорчном и средњорочном плану рада и развоја.

         Плановима и програмом рада, утврђује се пословна политика и развој Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми

Члан 26.

         Планови и програми у Предузећу су:

 • План и програм развоја Предузећа
 • финансијски планови
 • други планови и програми.

           Планови и програми Предузећа достављају се Скупштини општине Алибунар најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.

          Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине Алибунар.

VI   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 27.

          По основу учешћа у основном капиталу Предузећа, општина Алибунар као оснивач има следећа права:

 1. право управљања ЈКП ''Бунар'' на начин утврђен Статутом Предузећа
 2. право на учешће у расподели добити Предузећа
 3. право да буду информисани о пословању предузећа
 4. право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
 5. друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 28.

           Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Предузеће основано, Скупштина општине Алибунар даје сагласност на:

 1. Статут ЈКП ''Бунар''
 2. давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
 3. располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својини Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса
 4. улагање капитала
 5. статусне промене
 6. Акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацију
 7. друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.

           Задужење Предузећа може се вршити код пословних банака, ради спровођења програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине.

Члан 29.

         Општинско веће општине Алибунар даје сагласност на:

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 30.

          ЈКП ''Бунар'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано, обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 31.

         ЈКП ''Бунар'' је дужно да предузима мере и активности за редовно и несметано функционисање постројења и других објеката који су неопходни за обављање своје делатности у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављња делатности од општег интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 32.

           У слугачју поремећаја у пословању Предузећа, Скупштина општине Алибунар може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:

 1. разрешење Надзорног одбора и директора
 2. ограничења права огранка ЈКП ''Бунар'' да иступа у правном промету са трећим лицима
 3. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини
 4. друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса.

Члан 33.

          У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Бунар'', Општинско веће општине Алибунар предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Предузећа у обављању делатности од општег интереса а нарочито промену унутрашње организације Предузећа.

VII   ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 34.

         Предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије других општина

Члан 35.

         У обављању своје претежне делатности, Преудзеће своје производе и услуге може испоручивати односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.

         Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана, Предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

Расподела добити

Члан 36.

          Добит предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала резерве или за друге намене, у склауд са законом и посебном одлуком Скупштине општине Алибунар.

          Пословни резултат Преудзећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.

          Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

VIII   ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 • Органи Јавног предузећа
 • Члан 37.

           Управљање у ЈКП ''Бунар'' Владимировац је организовано као једнодомно.

           Органи Јавног предузећа су:

 1. Надзорни одбор
 2. директор.

Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 38.

           Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Алибунар, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

           Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Предузећа.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 39.

            За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:

да је пунолетно и пословно способно лице

да има стечено високо образовање  трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године

да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће

најмање три године радног искуства на руководећем положају

да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања

да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или сужбене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 40.

           Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

           Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:

 • надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
 • оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа,
 • пропусти да предузму неопходне мере пред надлежним органима,
 • у случају постојања сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

           Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.

           Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно новог председника или члана Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 41.

            Надзорни одбор:

 1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији
 2. усваја извештај о степену реализације програма пословања
 3. доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача
 4. надзире рад директора
 5. врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа
 6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима
 7. утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља из оснивачу на сагласност
 8. доноси Статут уз сагласност оснивача
 9. одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача
 10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача
 11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача
 12. закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа
 13. врши и друге послове у складу са законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

           Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

Накнада за рад

Члан 42.

          Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

           Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује се на основу Извештаја о степену реализације програма пословања предузећа.

Директор

Члан 43.

          Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

          На услове за именовање директора Предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и акта о систематизацији послова у Предузећу.

         Директор ЈКП ''Бунар'' заснива радни однос на одређено време.

Надлежности директора

Члан 44.

           Директор ЈКП ''Бунар'':

 1. представља и заступа предузеће
 2. организује и руководи процесом рада
 3. води пословање предузећа
 4. одговара за законитост рада предузећа
 5. предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење
 6. предлаже финансијске извештаје
 7. извршава одлуке Надзорног одбора
 8. врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.

Зарада директора

Члан 45.

           Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају позитивног пословања предузећа.

          Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Алибунар.

Мандат директора

Члан 46.

           Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Разрешење директора

Члан 47.

           Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.

            Предлог за разрешење мора бити образложен за прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.

Члан 48.

           Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 49.

           Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији.

           Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 50.

           Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:

у случају да директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке, или у случају разрешења пре истека мандата

уколико буде донето решење о суспензији директора

у случају смрти или губитка пословне способности директора.

           Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.

           У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Алибунар може донети одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци.

IX   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 51.

          У случају поремећаја у пословању предузећа, Скупштина општине Алибунар, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Предузећа и обављање делатности од општег интереса а нарочито:

 1. промену унутрашње организацдије предузећа
 2. разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа,
 3. ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима
 4. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 52.

            Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својим професионалних и економских интереса по основу рада.

            У предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.

            У случају штрајка запослених у предузећу, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.

            Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Алибунар у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 53.

           Статутом, општим актима и другим актима предузећа, ближе се уређује унутрашња организација предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање предузећа у складу са законом.

Радни односи

Члан 54.

           Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором предузећа у складу са законом и актима оснивача и посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 55.

            Права, обавезе и одгворности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима предузећа, или уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 56.

           Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају приордне и радом створене вредности човекове средине.

           Статутом предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.

Јавност рада

Члан 57.

           Рад Јавног предузећа је јаван.

           За јавност рада одговоран је директор.

Доступност информација

Члан 58.

            Доступност информација од јавног значаја предузеће врши се у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 59.

            Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

Х   СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти предузећа

Члан 60.

            Општи акти предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.

            Статут је основни општи акт предузећа.

            Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа.

            Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу морају бити у складу са општим актима предузећа и Статутом.

ХI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61.

           Предузеће је дужно да Статут усагласи са Одлуком о промени оснивачког акта друштвеног јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац од 22.02.2013. године у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

           Остали општи акти, надлежни органи предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈКП ''БУНАР''.

Члан 62.

          ЈКП ''Бунар'' је правни следбеник Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Бунар'' тако да преузима сва права и обавезе као и раднике правног претходника, након усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.

Члан 63.

          Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут друштвеног јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац бр. 87 од 19.04.2004. године.

Члан 64.

           Измене и допуне Статута и других општих аката предузећа, врше се на начин и по поступку као и за њихово доношење.

Члан 65.

           Овај Статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.

Објављено на огласној табли

Дана ___________ 2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Катић Душко, с.р.

Решење о покретању иницијативе за закључење Споразума о удруживању и формирању Међуопштинског савета за запошљавање општина Вршац, Бела Црква, Пландиште и Алибунар

На основу овлашћења из члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''л, број 129/2007) и члана 58. став 1. тачка 1. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, а на предлог председника Општине, на 25. седници одржаној дана 08. априла 2013. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О УДРУЖИВАЊУ И ФОРМИРАЊУ МЕЂУОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА ВРШАЦ, БЕЛА ЦРКВА, ПЛАНДИШТЕ И АЛИБУНАР

I

ПОКРЕЋЕ СЕ иницијатива за закључење Споразума о удруживању и формирању Међуопштинског савета за запошљавање општина Вршац, Бела Црква, Пландиште и Алибунар.

II

Овлашћује се председник Општине Алибунар Душан Јовановић да у име Општине Алибунар закључи Споразум из члана I ове Одлуке.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-48/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Правилник о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 28. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', бр. 36/2006), члана 55. тачка 2. и члана 58. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 07. марта 2013. године доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: Правилник) уређује се круг овлашћених субјеката, начин, намена, поступак и критеријуми за доделу буџетских средстава општине Алибунар за дотације црквама и верским заједницама које делују на територији Општине Алибунар.

Буџетска средства из става 1. Овог члана планирају и обезбеђују се на годишњем нивоу у буџету Општине Алибунар и воде се на посебном буџетском Разделу 3 – Општинска управа, глава 3.18, функција 840 – ''Верске заједнице''.

Члан 2.

Право на доделу средстава путем редовног конкурса у смислу овог Правилника имају цркве и верске заједнице које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при министарству Владе Републике Србије надлежном за послове вера, на основу Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', бр. 36/2006) и Правилника о садржини и начину вођења Регистра цркава и верских заједница (''Службени гласник РС'', бр. 64/2006), а које делују на територији Општине Алибунар.

Начин расподеле средстава

Члан 3.

Средства се додељују путем редовног конкурса, који расписује Комисија, а коју образује председник Општине Алибунар.

Путем редовник конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету Општине Алибунар на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 70%, а за остале намене из члана 4. овог Правилника 30% планираних и расположивих средстава.

У случају потребе, Комисија може расписати и ванредни конкурс на предлог председника Општине Алибунар.

Намена средстава за распоређивање

Члан 4.

Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката из члана 2. овог Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

 • инвестиционе радове на црквеним објектима,
 • обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 • обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,
 • уређење и ревитализација простора верских гробаља,
 • изградњу и обнову капела,
 • обнову икона, верских и сакралних предмета,
 • стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
 • обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
 • санирање влаге на црквеним зидовима,
 • изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
 • организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,
 • организовање црквених манифестација,
 • научна истраживања везана за цркву.

Додела средстава за ванредне ситуације

Члан 5.

У изузетним, ванредним и непредвидивим приликама, без конкурса на основу поднетог образложеног захтева, цкрвама и верским заједницама из члана 2. овог Правилника, могу се доделити средства из буџетске резерве.

Одлуку по захтеву из става 1. овог члана доноси Општинско веће општине Алибунар.

Расписивање конкурса

Члан 6.

Конкурс за доделу средстава, којим се обавештавају овлашћени субјекти из члана 2. овог Правилника да поднесу писмену пријаву, објављује се на огласној табли Општинске управе, која се налази у згради на адреси Трг слободе број 4 у Алибунару, затим на званичној интернет презентацији (интернет-сајту) Општине Алибунар, а обавештење о расписаном конкурсу објављује се у средствима јавног информисања на језицима који су у службеној употреби у Општини Алибунар.

Конкурс расписује посебна Комисија, коју образује председник Општине Алибунар.

Конкурс садржи податке о томе ко може да учествује на конкурс, податке о висини средстава која се додељују у целини и по наменама, као и друге податке важне за спровођење конкурсног поступка.

Члан 7.

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу, чију садржину утврђује Комисија.

Одлучивање о додели средстава

Члан 8.

О додели средстава, на предлог Комисије, одлучује председник Општине посебним решењем.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се не може употребити правно средство.

Критеријуми распоређивања средстава

Члан 9.

Средства се додељују у складу са Планом о распоређивању средстава, а на основу критеријума утврђених овим Правилником.

Члан 10.

Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката из члана 2. овог Правилника предност има субјект са већим бројем објеката или са већим бројем верника.

Члан 11.

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за градитељске радове код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:

 • да ли је верски објекат под заштитом као културно благо,
 • у каквом се стању налази објекат – да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,
 • да ли су из других извора прикупљена средства, па је потребан само део средстава да би се затворила финансијска конструкција неопходна за обнову објекта,
 • аргументовано мишљење надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода за заштиту споменика културе, или надлежне организационе јединице за урбанизам Општинске управе),
 • карактер хитности за инвестиционе захвате у сваком конкретном случају, што се остварује непосредним увидом – изласком на терен од стране сарадника и стручних лица надлежног органа Општине и других стручних институција.

Члан 12.

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за добротворне и научне делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:

 • карактер и значај црквене манифестације,
 • карактер стручних и научних скупова, добротворно-хуманитарних делатности и значај стручних и научних скупова, односно значај пројекта везаног за ту делатност.
 • Пренос средстава корисницима
 • Члан 13.
 • Општинска управа општине Алибунар – Одељење за буџет и финансије преноси додељена средства на рачун корисника, у складу са динамиком прилива средстава у буџет Општине Алибунар на основу налога за пренос, који даје председник Општине Алибунар.

Обавеза наменског коришћења средстава

Члан 14.

Корисник је дужан да додељена средства корисни искључиво за намену за коју су она додељена, а неутрошена средства да врати у корист буџета Општине Алибунар.

Корисник средстава је у обавези да на својим позивницама, брошурама и осталом штампаном материјалу, или на други одговарајући начин објави да је у финансирању учествовала Општина Алибунар.

Корисник средстава је у обавези да на крају календарске године поднесе Општинској управи – Одељењу за буџет и финансије извештај о наменски утрошеним средствима, са пратећом документацијом.

У случају сумње да додељена средства нису наменски коришћена, председник Општине Алибунар ће покренути поступак пред органом надлежним за буџетску инспекцију Општине Алибунар, ради контроле законитог и наменског коришћења додељених средстава.

Уколико се утврди да се додељена средства нису наменски користила, пријаве тих корисника неће се у наредној буџетској години узимати у разматрање приликом њиховог учешћа на конкурсу за доделу средстава.

Уколико су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да врате пренета – уплаћена средства.

Уколико корисник средстава не достави извештај из става 3. овог члана, у наредној буџетској години неће му бити додељена средства, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.

Завршне одредбе

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу даном доншења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-78/13-06
Датум: 07. март 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о измени Решења о образовању Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012) Скупштина општине Алибунар, на 13. седници одржаној 28. фебруара 2013. године, доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

Члан 1.

Мења се Решење о образовању Комисије за кадровска, административна питања и радне односе („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 21/2012 i 3/2013) и у Комисију за кадровска, админстративна питања и радне односе именују се:

 1. Ђурица Глигоријев, председник СО Алибунар – за председника
 2. Предраг Белић, заменик председника СО Алибунар – за заменика председника
 3. Кристина Керчобан – одборник СО Алибунар – за члана
 4. Сава Голубов– одборник СО Алибунар – за члана
 5. Ненад Обрадовић – одборник СО Алибунар – за члана.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-28/13-06-01
Датум: 28. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели помоћи студентима на територији општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. Одлуке о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар из буџета Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 24/2012), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпрвој седници одржаној дана 21. фебруара 2013. године доноси

 

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

 У Правилнику о додели помоћи студентима на територији Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 26/2012 и 29/2012), у члану 3. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

''Право на помоћ из става 1. овог члана стичу и студенти који захтев поднесу после 10. децембра за текућу школску годину, с тим што право на помоћ из става 1. овог члана студенти стичу почев од првог наредног месеца за који се исплаћује помоћ, па до краја школске године.''

Досадашњи став 2. овог члана постаје став 3.

Члан 2.

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели помоћи студентима на територији Општине Алибунар ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-78/13-06
Датум: 21. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

V 02. Приоритети руралног развоја општине Алибунар 2010-2014

Визија: Општина Алибунар је одржива и јака заједница, која је синоним за атрактивну средину за живот, рад и одмор и као таква радо посећено место.

Визија руралне заједнице општине Алибунар је визија руралне економије и друштва у коме:

 • постоји одржива и јака заједница, са задовољавајућим дохотком и довољним могућностима за запошљавање, са животним стандардом и квалитетом живота вредним савремене, демократске и развијене Србије,
 • се природна средина у највећој могућој мери поштује и штити, а раст руралне економије је заснован на принципима одрживости.
 • се живи, ради, одмара и воли банатски лепо и лагано.

Мисија: Активно учешће руралне заједнице у:

 1. Побољшању конкурентности пољопривредног и шумарског сектора у Алибунару;
 2. Унапређењу животне средине и руралног окружења у Алибунару;
 3. Побољшању квалитета живота грађана Алибунара и диверсификацији руралне економије.

Стратегија реализације: Изградња локалних капацитета за запошљавање, диверсификацију и специјализацију руралних делатности. 

Ресурси додељени реализацији СРР општине Алибунар биће алоцирани кроз ЛИДЕР приступ.

Ови ресурси морају доприносити осама 1 и 2, и посебно оси 3, али такође и играти важну улогу у хоризонталним приоритетима побољшања ефикасности управе и мобилизације унутрашњег развојног потенцијала руралних подручја општине Алибунар.

Подршка активностима ЛИДЕР типа нуди могућност, у контексту заједнички вођене стратегије локалног економског развоја засноване на локалним потребама и снагама, да комбинује све три осе – конкурентност, окружење и квалитет живота/диверсификацију. Интегрисани приступ који укључује пољопривредне, шумске, водопривредне као и производе и услуге других руралних сектора општине Алибунар може заштитити и побољшати локално природно и културно наслеђе, подићи ниво свести о потреби заштите окружења и инвестирати и промовисати специјалне производе, туризам и обновљиве изворе енергије.

 

Како би локални капацитети за запошљавање и диверсификацију били изграђени у највећој могућој мери, актери ће у оквиру приоритета фокусирати подршку на кључне активности:

 1. Изградња капацитета за локална партнерства, анимација и промоција стицања нових вештина и знања, која могу помоћи у мобилизацији руралних потенцијала општине Алибунар.
 2. Промовисање јавно-приватних партнерстава. ЛИДЕР ће наставити да игра кључну улогу у подстицању иновативних приступа руралном развоју и зближавања јавног и приватног сектора општине Алибунар.
 3. Промовисање сарадње и иновација. Локалне иницијативе као што су ЛИДЕР и подршка диверсификацији могу играти суштинску улогу у повезивању људи општине Алибунар са новим идејама и приступима, подстицању иновација и предузетништва, и могу промовисати инклузивност и ниво обезбеђивања локалних услуга. Онлајн заједницe општине Алибунар (eAlibunar) могу помоћи у ширењу знања, размени добрих искустава и иновација у руралним производима и услугама.
 4. Побољшање локалне управе. ЛИДЕР може помоћи у подстицању иновативних приступа у повезивању пољопривреде, шумарства и водопривреде са локалном економијом, доприносећи на тај начин диверсификацији економске основе и ојачању социоекономске структуре руралних подручја општине Алибунар.

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној дана 13. јуна 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.    Разрешава се Еуђен Марина функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (у даљем тексту: Предузеће), у својству представника оснивача.
2.    Именује се Маја Станојевић на функцију члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, у својству представника оснивача.
3.    Разрешењем са функције члана Надзорног одбора Предузећа лицу из тачке 1. овог Решења престаје чланство у Надзорном одбору.
4.    Мандат новоизабраног члана Надзорног одбора Предузећа траје до истека мандата Надзорног одбора Предузећа, а почиње да тече од дана ступања на снагу овог Решења, тј. од 13. јуна 2014. године.
5.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-28/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана за 2013. годину ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, на 16. седници одржаној дана 14. јуна 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

Даје се сагласност на Другу измену Финансијског плана као дела Програма пословања ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-115/13-06-01
Датум: 14. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године донело

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прикупљање понуда јавним огласом ради давања у закуп  следећeг пословног  простора у својини Општине Алибунар:

 • пословни простор бр. 1 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 • пословни простор бр. 2 у Алибунару, Ж. Зрењанина бр. 3, топ.бр. 1181 у к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
 • пословни простор бр. 3 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 78,00 m²;
 • пословни простор бр. 4 у Алибунару, Б. Јединства бр. 2, топ.бр. 662 у к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
 • пословни простор бр. 5 у Владимировцу, Ц. Лазара бб, топ.бр. 1628 у к.о. Владимировац, површине 39,00 m².

            Најмањи износ месечне закупнине  за пословни простор из тачака 1. и 2.. је 250,00 динара по 1m² корисне површине, а за пословни простор из тачака 3-5. је 100,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа.

            Пословни простори из става 1. дају се у закуп на период од 3 (три) године.

            Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 03. јуна 2013. године до 18. јуна 2013. године.

           Јавни оглас објавити на: огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-11/13-06
Датум: 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 15. седници одржаној 17. маја 2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Ђорђе Дрндаревић са функције члана Упавног одбора Туристичке организације општине Алибунар.
 2. Именује се Павле Маљица за члана Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 17. маја 2013. године.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-33/13-06-01
Датум: 17. маја 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Статут ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
БРОЈ: 126/2013
ДАНА: 11.04.2013.г.

На седници Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар од 11.04.2013. донета је

О  Д  Л  У  К  А

УСВАЈА СЕ Статут Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар усаглашен са Законом о јавним предузећима и Одлуком о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар Алибунар, без примедби.

Одлуку доставити на сагласност оснивачу – општини Алибунар у смислу чл. 29. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар Алибунар, бр. 023-5/13-06-01 од 22.02.2013.г.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Пребирачевић Зоран, с.р.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
БРОЈ: 120/2013
ДАНА: 11.04.2013.г.

 

На основу чл. 18. став 1. тачке 8, члана 45., члана 65. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл.гл. РС бр. 119/2012) и чл. 42. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар Алибунар (Сл.лист општине Алибунар бр. 8/2013), Надзорни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, дана 11.04.2013.године, донео је

С  Т  А  Т  У  Т

Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''

Алибунар

Члан 1.

Овим Статутом уређује се организација и пословање Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар основано од стране Општине Алибунар и усклађено са Законом о јавним предузећима на основу Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар Алибунар (Сл.лист општине Алибунар бр. 8/2013).

Овим Статутом ближе се уређују:

 1. назив и седиште оснивача
 2. претежна делатност
 3. пословно име предузећа
 4. права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу – Општини Алибунар
 5. услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитка и сношења ризика
 6. услови и начину задуживања Јавног предузећа
 7. заступање Јавног предузећа
 8. износ основног капитала Јавног предузећа
 9. органи Јавног предузећа
 10. имовина која се не може отуђити
 11. располагање (отуђивање и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са Законом о јавној својини
 12. заштита животне средине и безбедност радника
 13. друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју је основано Јавно предузеће.

Јавно предузеће послује ради следећих основних циљева:

 • обезбеђивања трајног обављања делатнсоти одржавања улица и путева на територији општине Алибунар као делатности од општег интереса и уредног задовољавања крајњих корисника и услуга, регулисања односа везаних за грађевинско земљиште, урганизам, послова везаних за зграде, стамбени и пословни простор, грађевинске објекте на грађевинским и јавним површинама, израда пројектно-техничке документације вршења надзора над објектима, у складу са прописима којима се регулише област планирања и изградње
 • развоја и унапређења делатности наведених у претходној алинеји овог члана
 • стицања добити
 • остваривања и других циљева утврђених законом.

Назив и седиште оснивача Јавног предузећа

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар је Општина Алибунар, Трг слободе 4, матични број 08060975. Права оснивача остварује Скупштина општине Алибунар.

Претежна делатност  Јавног предузећа

Члан 3.

Претежна делатност Јавног предузећа је 4311 – Рушење објеката.

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће ће обављати и друге делатности утврђене Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа, бр. 023-5/13-06-01 од 22.02.2013.г. и то:

4110 – разрада грађевинских пројеката

4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда

4211 – изградња путева и аутопутева

4213 – изградња мостова и тунела

4222 – изградња електричних и телекомуникационих водова

4291 – изградња хидротехничких објеката

4299 – изградња осталих непоменутих грађевина

4329 – остали инсталациони радови у грађевинарству

3900 – санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

4221 – изградња цевовода

4399 – остали непоменути специфични грађевински радови

4322 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

7010 – управљање економским објектом

7022 – консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7111 – архитектонска делатност

7112 – инжињерске делатности и техничко саветовање

4676 – трговина на велико и мало осталим полупроизводима

6820 – изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

4312 – припрема градилишта

4941 – друмски превоз терета

8110 – услуге одржавања објеката

8122 – услуге осталог чишћења зграда и опреме

8129 – услуге осталог чишћења

8130 – услуге уређења и одржавања околине

9609 – остале непоменуте личне услужне делатности

5211 – производња металних конструкција и делова конструкција.

Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из овог члана у складу са оснивачким актом и Законом о привредним друштвима.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени претежне делатности Јавног предузећа као и других делатности Јавног предузећа које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са Законом.

У обављању своје претежне делатности Јавно предузеће своје услуге може пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.

Пружање услуга из претходног става овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

Пословно име предузећа

Члан 4.

Јавно предузеће послује под следећим пословним именом:

Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.

 Скраћено пословно име је ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Седиште предузећа

Члан 5.

Седиште Јавног предузећа је у Алибунару, Трг слободе 19/1, Алибунар.

О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Јавно предузеће има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, а у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа

Члан 6.

Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом, румунском језику и латиничним писмом и словачком језику и латиничним писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште предузећа са исписаним следећим текстом:

''Јавно предузеће Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар, Алибунар''.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште са исписаним следећим текстом:

''Јавно предузеће Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' и место за датум и број.

 Јавно предузеће има свој заштитни знак који садржи назив и седиште са исписаним следећим текстом:

''Јавно предузеће Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' и исцртаним логом.

Изглед нацрта и слику заштитног знака јавног предузећа донеће Надзорни одбор предузећа.

Унутрашња организација предузећа

Члан 7.

 Јавно предузеће послује као јединствена целина, има свој текући рачун у пословној банци и/или Управи за трезор и регистровано је у Агенцији за привредне регистре.

Правилником о систематизацији радних места које доноси директор предузећа а на основу сагласности Општинског већа општине Алибунар, уређује се унутрашња организација и систематизација радника у ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.

Права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу – Општини Алибунар

Члан 8.

а) По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина Алибунар као оснивач има следећа права у односу на Јавно предузеће:

 • право на управљање у јавном предузећу тако да именује два члана Надзорног одбора
 • право учешћа у расподели добити Јавног предузећа
 • право да буде информисана о пословању Јавног предузећа достављањем Програма пословања и Извештаја о раду Јавног предузећа
 • право да учествује у расподели ликвидационе масе или стечајне масе након престанка Јавног предузећа, стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и друга права утврђена Законом о предузећима,
 • право да даје сагласности на Статут Јавног предузећа
 • право да даје сагласност на пословно име, статусне промене
 • право да даје сагласност на улагање капитала
 • право да даје сагласност на процену вредности капитала, на програм и одлуку о својинској транформацији
 • право да спроведе конкурс за избор директора у складу са законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа и
 • друга права утврђена оснивчаким актом јавног предузећа и Законом о предузећу.

б) Јавно предузеће има права и обавезе у односу на општину оснивача и то:

 • обавезу достављања Статута на сагласност
 • обавезу достављања Програма пословања, Извештаја о раду и финансијјског плана Јавног предузећа у роковима утврђеним Законом о предузећима и другим позитивним прописима
 • обавезу достављања Правилника о систематизацији радних места на сагласност Општинском већу Општине Алибунар
 • Јавно предузеће има право да тражи потребна финансијска средства од оснивача по Програму пословања и финансијском плану усвојеном на Скупштини општине ради трајног задовољења потреба од општег интереса за делатности за које је Јавно предузеће основано.

Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака

Члан 9.

Добит предузећа утврђује се на нивоу годишњег финансијског пословања.

Добит Јавног предузећа утврђена у складу са законом може се расподелити за повећање основног капитала резерве или за друге намене, у склауд са законом и посебном одлуком Скупштине општине Алибунар.

Пословни резултат Јавног преудзећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар, сразмерно улогу оснивача.

Добит која остане при измирењу свих обавеза утврђених Законом распоређују се на: део за развој Јавног предузећа; део за обавезне резерве; део за посебне резерве; део за учешће у добити запослених и део за друге намене утврђене Законом и општим актом Јавног предузећа.

Губитак преудзећа утврђује се на нивоу годишњег финансијског пословања.

Одлуку о покрићу губитака Јавног предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

У случају да предузеће оствари губитак у пословању, оснивач санира губитак сразмерно свом улогу.

Предузеће своје обавезе покрића губитка покрива на терет средстава резерве и средстава која се могу користити по закону.

У случајевима покрића губитака из овог члана, обавезан је Надзорни одбор јавног предузећа да утврди узроке и разлоге губитка уз предлагање одговарајућих мера за њихово отклањање.

Услови и начин задужења Јавног предузећа

Члан 10.

Јавно предузеће се може задужити код пословних банака ради спровођења Програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар.

На одлуку о условима и начину задужења Јавног предузећа Скупштина општине Алибунар даје претходну сагласност.

Заступање и именовање директора Јавног предузећа

Члан 11.

Директора именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштиен општине Алибунар.

За директора се именује лице које испуњава следеће услове:

 • да је пунолетно пословно способно лице
 • да има високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године организационе, грађевинске, техничке и економске струке,
 • да има најмање 5 година радног искуства од тога најмање три године на руководећем положају
 • да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности
 • да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа.
 • Директор Јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којима се регулише област вршења јавних функција.

Члан 12.

Директор предузећа:

 1. представља и заступа Јавно предузеће
 2. организује и руководи процесом рада
 3. води пословање предузећа
 4. одговара за законитост рада предузећа
 5. предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење
 6. предлаже финансијске извештаје
 7. извршава одлуке Надзорног одбора
 8. доноси Правилник о систематизацији радних места уз сагласност Општинског већа, Правилник о раду радника, Правилник о заради и накнади зараде запослених и друга акта по одредбама Закона о раду у вези са радом и радним односима запослених
 9. даје овлашћења појединим радницима да га заступају или потписују налоге за пренос средстава код пословне банке или Управе за трезор, у случају одсуства и врши и друге послове утврђене законом.

Директор има право на лични доходак у складу са Правилником о систематизацији радних места у Јавном предузећу и Правилником о заради радника у јавном предузећу, а може имати и право на стимулацију у случају када предузеће послује позитивно на основу Одлуке Скупштине општине Алибунар.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.

Предлог за разрешење мора бити образложен за прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и достављен Скупштини општине Алибунар на разматрање.

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним Законом о јавним предузећима.

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правнго саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији. Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 13.

Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у случају.

 • да директору престане мандат због истека периода на који је именован
 • уколико буде донето решење о суспензији директора
 • у случају смрти или губитка пословне способности директора.

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Алибунар може донети одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци.

Износ основног капитала Јавног предузећа

Члан 14.

Оснивач Јавног предузећа – Општина Алибунар чија права остварује Скупштина општине Алибунар унео је приликом оснивања Јавног предузећа износ од 2.532.208,00 РСД и уписао у привредни регистар.

Имовину Јавног предузећа чине и право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Алибунар.

О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина општине Алибунар као оснивач у складу са законом.

Органи Јавног предузећа

Члан 15.

Управљање у Јавном предузећу је једнодомно на основу Уредбе о мерилима и критеријумима за разврставање јавних предузећа (Сл.гл.РС бр. 20/2013).

Органи Јавног предузећа су:

 1. директор
 2. Надзорни одбор.

Надзорни одбор

Члан 16.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Алибунар, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог синдиката предузећа.

Радници Јавног предузећа удружени су у синдикат Општине Алибунар и преко ње остварују своја синдикална права.

Члан 17.

За председника и чланове Надзорног одбора именују се лица која испуњавају следеће услове:

 • да је пунолетно и пословно способно лице
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године
 • да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано предузеће
 • најмање три године радног искуства на руководећем положају
 • да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања
 • да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или сужбене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа.

Члан 18.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:

надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи Програм пословања,

оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног предузећа,

пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима,

у случају постојања сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним и другим понашањем.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања и не оствари кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора.

Члан 19.

Надзорни одбор:

 1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији
 2. усваја извештај о степену реализације програма пословања
 3. доноси годишњи програм пословања уз сагласност оснивача
 4. надзире рад директора
 5. врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа
 6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима
 7. утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља из оснивачу рад давања сагласности
 8. доноси Статут уз сагласност оснивача
 9. доноси Правилник о систематизацији радних места уз сагласност Општинског већа општине Алибунар
 10. одлучује о статусним променама и оснивању радних места уз сагласност Општинског већа општине Алибунар
 11. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача
 12. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом и оснивачким актом Јавног предузећа
 13. закључује уговоре о раду на одређено време са директором Јавног предузећа
 14. доноси Пословник о раду  Надзорног одбора
 15. врши и друге послове у складу са Законом о јавним предузећима и оснивачким актом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

Члан 20.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висину накнаде утврђује оснивач на основу Извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа.

Имовина која се не може отуђити

Члан 21.

Јавно предузеће не може отуђити пословни простор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар Трг слободе 19/1 Алибунар у којем врши пословну делатност.

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са Законом о јавној својини

Члан 22.

Јавно предузеће може користити средства у јавној својини и другим облицима совјине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулише међусобни односи, права и обавезе Јавног преузећа са једне стране и општине Алибунар – оснивача са друге стране.

Предузеће не може располагати имовином без претходне сагласности оснивача.

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Јавно предузеће може да стиче сопствену имовину у складу са законом.

Извори финансирања Јавног предузећа

Члан 23.

Извори финансирања Јавног предузећа су:

 1. из буџета оснивача – Општине Алибунар, буџета Републике Србије и буџета АП Војводине
 2. продајом производа и услуга
 3. финансијски кредити
 4. из донација и поклона
 5. осталих извора у складу са законом.

Планирање и развој предузећа

Члан 24.

Предузеће планира унапређење рада и развоја предузећа у складу са плановима развоја оснивача – Општине Алибунар.

Планови морају бити у складу са смерницама економске поилитике Владе Републике Србије.

Члан 25.

Предузеће доноси годишњи програм пословања, средњорочни и дугорочни програм пословања.

Надзорни одбор у оквиру своје надлежности, између осталог доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача.

Програм пословања садржи основне циљеве и политику развоја, утврђује квалитет и квантитет услуга и добара, начин и обим обезбеђења средстава за текуће пословање, елементе утврђивања политике цена, елементе за утврђивање политике зарада, запошљавања и др.

Предузеће у складу са чл. 52 и 53. Закона о јавним предузећима на прописаним обрасцима доставља извештаје о реализацији програма надлежним министарствима.

Заштита животне средине и безбедност радника

Члан 26.

Права, обавезе и одгворности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима предузећа, Правилником о раду или Уговором о раду.

Надзорни одбор доноси посебне Правилнике везане за безбедност здравља радника као и заштити животне средине везано за раднике и делатност коју обавља Јавно предузеће.

Јавно предузеће одлукама Надзорног  одобра је дужно да обезбеди потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за које је основано Јавно предузеће

Поремећај у пословању

Члан 27.

У слугачју поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине Алибунар може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

 • промену унутрашње организације Јавног предузећа
 • разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа
 • ограничења права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима
 • ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.

Радни односи

Члан 28.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се посебним актом, Правилником о раду, односно колективним уговором у складу са законом и актима оснивача.

Правилник о раду мора бити у складу са Законом о раду.

Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

Зарада запослених

Члан 29.

Запослени у Јавном предузећу имају право на зааду у складу са законом и Правилником о заради, накнади зараде и другим примањима радника у Јавном предузећу.

Синдикат у Јавном предузећу

Члан 30.

У Јавном предузећу се може основати организација синдиката у складу са законом, која се стара о извршавању програмских задатака и циљева и заштите права радника.

Остваривање права на штрајк

Члан 31.

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својим професионалних и економских интереса на основу рада.

У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.

У слуачју штрајка рандика Јавног предузећа мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада утврђује Скупштина општине Алибунар посебном одлуком у складу са законом.

Јавност рада

Члан 32.

Рад Јавног предузећа је јаван.

За јавност рада одговоран је директор предузећа.

Доступност информација

Члан 33.

Доступност информација од јавног значаја Јавног предузећа врши се у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 34.

Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

Измене и допуне Статута

Члан 35.

Измене и допуне Статута врши се одлуком на предлог Надзорног одбора.

Сагласност на измене и допуне Статута даје оснивач након доношења одлуке Надзорног одбора о изменама и допунама Статута.

Члан 36.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар донет 30.06.1998..г. на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар Решењем о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар (Сл.лист општине Алибунар бр. 3/98).

Јавно предузеће је дужно да усклади општа акта у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута.

Члан 37.

Овај Статут ступа на снагу по добијању сагласности оснивача и објавиће се у Службеном листу општине Алибунар.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Пребирачевић Зоран, с.р.

 

Решење о покретању иницијативе за закључење Споразума о изради Пројекта ''Систем нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла у Општинама Алибунар и Пландиште''

На основу овлашћења из члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''л, број 129/2007) и члана 58. став 1. тачка 1. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, а на предлог председника Општине, на 25. седници одржаној дана 08. априла 2013. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ''СИСТЕМ НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА У ОПШТИНАМА АЛИБУНАР И ПЛАНДИШТЕ''
I

ПОКРЕЋЕ СЕ иницијатива за закључење Споразума о изради Пројекта ''Систем нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла у општинама Алибунар и Пландиште''.

II

Овлашћује се председник Општине Алибунар Душан Јовановић да у име Општине Алибунар закључи Споразум из члана I ове Одлуке.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-47/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 07. марта 2013. године доноси следећу

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невалдиних организација Општинско веће општине Алибунар, на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим удружењима грађана односно невладиним организацијама за финансирање програма/пројеката::

 1. Удружењу грађана ''Пчелица БК''  у износу од 92.000,00 (словима: деведесетдвехиљаде) динара;
 2. Удружењу грађана ''Ромска снага – Romeđi zor'' у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
 3. Удружењу виноградара и вошара општине Алибунар ''Кумови виногради'' за финансирање пројекта ''Други фестивал банатских вина Алибунар 2013'' у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
 4. Удружењу жена ''Вредне руке Баната'' за финансирање пројекта ''Годишњи програм рада за 2013. Годину'' у износу од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара;
 5. Удружењу грађана ''LEADER+'' Банатски Карловац за финансирање пројекта ''Годишњи програм локалног развоја – Јавни, пословни и цивилни сектор заједно'' у износу од 1.350.000,00 (словима: једанмилионтристопедесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. Годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012 и 9/2013).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-77/13-06
Датум: 07. март 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар

 На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника општине, на 13. седници, одржаној дана 28. фебруара  2013. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ЂОРЂЕ ЦВЕТКОВИЋ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар трајаће до истека мандата Општинског већа,  а почиње да тече од 28. фебруара 2013. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-29/13-06-01
Датум: 28. фебруар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2013. годину Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР

 

Даје се сагласност на Програм пословања и финансијски план Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар за 2013. годину, који је донео Управни одбор  Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-___/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

V 03. Приоритет бр.1

Оптимално коришћење природних и културних ресурса, њихово очување и повећање вредности

„Оптимално коришћење природних и културних ресурса“ је тема одабрана од стране 34% актуелних локалних акционих група ЕУ и као таква она је најпопуларнија од свих Лидер+ тема. Природни и културни ресурси су важно наслеђе које је потребно чувати за будуће генерације и које, у оквиру Лидер иницијативе, може бити искоришћено као кључни покретач одрживог развоја на нивоу Европске уније. Неки од ових ресурса, посебно културни, могу бити мање опипљиви од других, али често су круцијалан елемент у интегративној стратегији руралног развоја региона.

Представљајући различитости руралних подручја обухваћених ЛАГ-овима, ова тема наглашава „територијални“ аспект Лидер концепта. Природни ресурси као што су Делиблатска пешчара и њена дивља, нетакнута природа, представљају физички терен подручја, а културни ресурси обезбеђују осећај који је јединствен и карактеристичан само за ову територију.

Смернице које је направила Европска комисија на почетку Лидер+ програма, истичу Натура 2000 пределе као део ове теме. Постоји око 18.000 Натура предела у старим државама чланицама ЕУ (што покрива око 17,5% њихове територије) која су обележена као места која имају европски значај за заштиту природе и која имају специјални статус у управљању, у чему су локалне заједнице подстакнуте да активно учествују. Натура предели су територијално засновани и нуде специфичне локалне ресурсе за ЛАГ, као што су прелепи предели за туризам, или стварање радних места путем одрживог коришћења природних ресурса. Постоји још много именованих и неименованих подручја са драгоценим природним наслеђем. Специјални резерват природе Делиблатска пешчара је свакако један и јединствен такав предео.

И култура и природа имају начине да олакшају рурални развој. Наглашавајући богатство и различитости културног наслеђа, рурална подручја Баната могу да развију економске активности које могу да генеришу додату вредност и створе нова радна места за грађане општине Алибунар. Исто тако, јачањем локалног културног идентитета и побољшањем квалитета живота које настаје у оквиру ових активности, понос руралног становништва и њихов осећај регионалног идентитета такође се појачавају. Сходно томе, регионални развој је побољшан, а заједно са тим и економски опстанак.

Међу бројним различитим Лидер пројектима који се односе на културу, издвајају се следеће четири главне врсте: промоција регионалног идентитета; коришћење културног наслеђа; стварање трајне културне инфраструктуре (културни центри, еко-музеји, итд.; и организација специфичних културних активности - забава и фестивали нпр).

Теме културе и заштите животне средине позиционирају се у интегративне стратегије руралног развоја, кључни аспект Лидер приступа, узимајући у обзир територијални аспект локалног развоја. Ово је приказано као преклапање са другим темама, посебно „додавање вредности локалним производима“ и „побољшање квалитета живота у руралним подручјима“.

Подручје које је познато по производњи одређеног производа може не само да продаје свој производ, већ и да промовише његову употребу као природни ресурс који карактерише подручје. Слично томе, побољшана заштита животне средине или већи осећај културног идентитета становништва окружења Делиблатске пешчаре могу утицати на повећање квалитета живота у руралним заједницама. Све ово је повезано са концептом „друштвеног капитала“, где су локалне заједнице подстакнуте да преузму одговорност за свој будући развој.

Многе дебате се одвијају око тога шта је заправо „најбоље коришћење“ природних и културних ресурса. У вези са коришћењем природних и културних ресурса, често се јављају конфликти између потреба економске конкурентности и заштите животне средине, што је централни изазов одрживог развоја.

Искуство је показало да се значајне економске и социјалне користи могу остварити ако се поштује природно и културно наслеђе, иако је понекад неопходно донети тешке одлуке о коришћењу културних ресурса региона. Заиста постоји добар баланс између очувања културе, као дела регионалног наслеђа, и његове експлоатације зарад испуњавања економских и социјалних потреба. Агротуризам је један од начина испуњавања ових потреба.

Студије случаја ЛАГ-ова који су одабрали ову тему у оквиру програма Лидер+ ЕУ, показују како пројекти фокусирају свест о потенцијалима руралних различитости Европе. Ови потенцијали се налазе како у природним ресурсима територије, тако и у људима који тамо живе. Нада се да ће ови примери позитивно инспирисати и руралну заједницу општине Алибунар, као и све остале заједнице широм Европе да погледају шта њихово подручје има да понуди.

Приоритет 1: Оптимално коришћење природних и културних ресурса, њихово очување и повећање вредности
Мере
Активност 1
Активност 2
Активност 3
1.1 Побољшање туристичке понуде и промоције Делиблатске пешчаре
1.1.1 Подршка мерама за побољшање туристичке понуде Делиблатске пешчаре и посебно Девојачког бунара
1.1.2 Подршка мерама промоције Девојачког бунара
1.1.3 Стварање предуслова за коришћење природних ресурса (ветар, геотермалне воде, ваздух, флора и фауна)
1.2 Очување и повећање вредности културних ресурса
1.2.1 Оснаживање локалног културног идентитета са нагласком на мултиетничности
1.2.2 Подршка организовању специфичних културних активности (догађаји, манифестације)
1.2.3 Промоција локалног и регионалног идентитета
1.3 Подршка просторном планирању
1.3.1 Подршка изради просторних планова насеља
1.3.2 Подршка планирању пољопривредног земљишта
 1.3.2 Подршка планирању грађевинског земљишта

 

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана60.став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној дана 13. јуна 2014. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
1.    Разрешава се Сава Хорват функције члана Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
2.    Именује се Славиша Белча на функцију члана Комисије.
3.    Мандат разрешеног члана престаје, а мандат новоименованог члана Комисије почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Комисије.
4.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-71/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2013. годину Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, на 16. седници одржаној дана 14. јуна 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР

Даје се сагласност на Измену Финансијског плана као дела Програма пословања Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар за 2013. годину, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-114/13-06-01
Датум: 14. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 9. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на предлог Општинске управе општине Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, на својој 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

        Овим Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите (у даљем тексту: Правилник) утврђују се ближи услови, поступак и начин остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга утврђених Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2011 и 29/2012) – у даљем тексту: Одлука.

II   БЛИЖИ УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ

Члан 2.

        Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите спроводи Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар (у даљем тексту: Центар).

         Права на материјалну подршку, за која се утврђују ближи услови, поступак и начин остваривања су:

 1. једнократне новчане помоћи;
 2. право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу;
 3. право на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове;
 4. право на трошкове сахране;
 5. право на бесплатан оброк;
 6. право на регресирање боравка у предшколској установи;
 7. право на регресирање бесплатне ужине у ђачкој кухињи.

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Члан 3.

        Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ се покреће по захтеву странке, или по службеној дужности.

Члан 4.

         Уз захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ се подноси следећа документација:

 1. изјава о кућној заједници;
 2. фотокопија личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства;
 3. фотокопија извода из матичне књиге рођених за малолетна лица;
 4. фотокопије легитимација за интерно расељана и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства;
 5. уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно одлука о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак у току;
 6. потврда о приходима појединаца односно чланова породице који су у радном односу, за месец који претходи месецу подношења захтева;
 7. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију;
 8. потврда фонда ПИО да нису корисници пензије (за лица која због година не могу да се пријаве на евиденцију НСЗ) или фотокопија оверене здравствене књижице;
 9. уверење о незапослености;
 10. потврда о редовном школовању за децу;
 11. фотокопија решења о порезу на имовину (Одсек за локалну пореску администрацију).

          Наведена документација не сме бити старија од 6 месеци, сем пореског уверења које може бити старо годину дана.

          Уколико је подносилац захтева већ у систему социјалне заштите, а о томе постоје докази код Центра, за остваривање права може се користити валидна расположива документација.

          Уз захтев за остваривање права на једнократну помоћ за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу потребно је поред доказа из става 1. овог члана, доставити:

 • извештаје лекара опште праксе, односно специјалисте, не старији од шест месеци, са обавезно назначеним датумом прегледа, дијагнозом и актуелно прописаном терапијом;
 • прописно попуњене рецепте.

Члан 5.

          Право на једнократну новчану помоћ може се признати лицу чији приходи у месецу који претходе месецу подношења захтева не прелазе износ нето минималне зараде у РС, познате у моменту подношења захтева, а за лекове и лечење бруто минималне зараде у РС, познате у моменту подношења захтева.

          Висина износа једнократне новчане помоћи се утврђује решењем након прибављених потребних доказа и потпуно утврђеног чињеничног стања, а у складу са налазом и мишљењем стручног радника, годишњим планом материјалне подршке породици, као и извештајем лекара.

          Налаз и мишљење стручног радника се сачињава на основу теренске посете породици, изјаве странака и других доказа. Налаз садржи утврђено чињенично стање, а мишљење мора бити образложено. Стручни радник даје и предлог за конкретни захтев.

          Годишњи план материјалне подршке породици сачињава стручни радник, уз активну партиципацију корисника.

          Извештај лекара садржи дијагнозу, предлог за набавку лекова, помагала, помоћ у лечењу и других здраввствених услуга које се плаћају.

          Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне нето зараде остварене по запосленом у Општини Алибунар (у даљем тексту: Општина), познатог у моменту одлучивања о праву.

          Изузетно, у случајевима када се једнократне новчане помоћи обезбеђују наменски из буџета Републике или Општине, Центар не спроводи претходно дефинисан поступак већ на основу одлука или решења надлежног органа Општине, признаје право решењем. Утврђивање корисника и висине помоћи у овим случајевима врши надлежни орган Општине.

          Исплата опредељених новчаних средстава се врши преко службених текућих рачуна.

          Исплата једнократне новчане помоћи лицу у стању социјалне потребе, на име трошкова боравка у прихватилиштима и другим облицима смештаја ван територије Општине, може се извршити на основу фактура директно пружаоцу услуге.

Члан 6.

           Једнократна новчана помоћ не може бити одобрена за накнаду вредности већ набављеног лека.

           Захтев за једнократну новчану помоћ  за набавку:

 1. очних помагала (рам и стакла за корекцију вида) се не може одобрити ако није прошло 4 године од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 2. ортопедских ципела се не може одобрити ако није прошло 15 месеци од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 3. еластичних чарапа се не може одобрити ако није прошло 6 месеци од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 4. зубних протеза (парцијалне и тоталне) се не може одобрити ако није прошло 5 година од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену и достављања мишљења лекара стоматолога о неопходности замене.

Члан 7.

           Посебан вид једнократне новчане помоћи за радно способна лица у стању социјалне потребе припада појединцима по основу добровољног радног ангажовања.

           Радно способна лица која се налазе у стању социјалне потребе, која су сагласна да се радно ангажују, потписују у Центру изјаву о прихватању добровољног радног ангажовања.

           Лица се упућују у установе, организације, предузећа и месне заједнице на основу претходно потписаног споразума о сарадњи са Општином и Центром. На основу извештаја установа, организација, предузећа и месних заједница о броју сати проведених на добровољном радном ангажовању.

           Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом  надлежној служби Општинске управе. Исплата средстава по основу добровољног радног ангажовања се врши преко службених текућих рачуна.

           Центар месечно доставља извештај о реализацији добровољног радног ангажовања Општинској управи.

ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ

ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 8.

           Поступак за признавање права на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу покреће се по службеној дужности.

           Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата: најнужнију одећу, обућу и накнаду трошкова превоза. Изузетно при ургентном смештају беба у другу породицу, ако је нужно, опрема укључује: основни прибор за храњење, храну и средства за негу за 24 сата.

           Стручни радник сачињава налаз који садржи: образложење потребе за набавку најнужније опреме и покриће трошкова превоза, списак најнужнијих ствари, предлог висине потребних средстава.

           Висина средстава на име признавања права на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу може се признати у износу стварних трошкова а највише до износа просечне месечне нето зараде по запосленом остварене у Општини Алибунар, познате у моменту одлучивања о праву.

           О праву на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи.

           Исплата средстава на име опремања корисника за смештај у установу или другу породицу се врши хитно, на благајни Центра.

           Исплата на име трошкова превоза корисника за смештај у установу или другу породицу се може извршити директно на рачун пружаоца услуге превоза.

ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И

СМЕШТАЈ У УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ

Члан 9.

           Поступак за остваривање права на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове покреће се на захтев странке или по службеној дужности.

           При одлучивању о признавању права разматра се расположива документација (лична карта, легитимација избеглог или интерно расељеног лица, здравствена књижица и сл.) и прибавља процена и мишљење стручног радника Центра.

           Регрес у висини од 100 % од цене месечне ђачке карте имају редовни ученици:

-  из породица  корисника НСП-а,

-  без родитељског старања на породичном смештају,

- самохраних родитеља (уз доказ о смрти другог родитеља) која су у стању социјалне потребе.

           Право из става 3. овог члана имају ученици који редовно и свакодневно похађају основну, средњу  или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања.

             Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање) из става 3. овог члана који су смештени у ученичким и студентским домовима, имају право на накнаду трошкова смештаја са исхраном у домовима, под условом да нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.

            Редовни ученици и студенти из става 3. овог члана имају право на накнаду трошкова превоза за два доласка месечно, од места школовања до места пребивалишта у  висини повратне аутобуске карте (викенд карта), а они који нису на смештају имају право на накнаду за део трошкова школовања, у износу по Одлуци Општине

           О праву на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи.

ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ

Члан 10.

           Поступак за остваривање права на трошкове сахране се покреће по службеној дужности, по захтеву сродника или другог лица које спроводи сахрану.

           Ако се поступак покреће по службеној дужности, Центар упућује захтев за спровођење поступка сахрањивања надлежном комуналном предузећу за сахрањивање лица утврђених чланом 17. Одлуке. По пријему фактуре комуналног предузећа о пруженим погребним услугама и издатој опреми, Центар доноси решење о признавању права.

            Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима, у складу са Одлуком, лицу које је извршило сахрањивање.

            Трошкови сахране чини набавка најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом или другу одговарајућу гробну ознаку), превоз покојника, сахрањивање, гробно место и такса за гробно место.

            По доношењу решења о признавању права Центар доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи. 

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК

Члан 11.

            Право на бесплатан оброк признаје се појединцима или породицама у стању социјалне потребе, а реализује се у виду оброка у народној кухињи.

            Право на бесплатан оброк у народној кухињи утврђује Центар издавањем решења, на основу налаза и мишљења стручног радника. Списак корисника права на бесплатан оброк у народној кухињи Центар доставља реализатору права.

            Општина, Центар и реализатор права (Црвени крст и др.) закључују уговор о реализацији права на бесплатан оброк.

            За лица и породице које се налазе у стању социјалне потребе, а која због територијалне удаљености, болести или других оправданих разлога не могу да користе (преузимају) топли оброк. Центар може да призна право на пакет животних намирница.

            Реализатор права води евиденцију о дистрибуцији топлог оброка, односно пакета намирница, коју доставља Центру месечно са назнаком лица која то право нису користила. На основу месечне евиденције реализатора права. Центар преиспитује признато право за појединце односно породице које га нису користили.

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

Члан 12.

             Право на бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар имају деца са сталним местом пребивалишта, односно боравишта:

 1. деца корисника социјалне помоћи,
 2. деца без родитељског старања, осим деце која су смештена у хранитељску породицу,
 3. деца незапослених родитеља,
 4. деца из породица са троје и више деце за треће дете и свако следеће по реду рођења,
 5. деца самохраних родитеља, корисници дечјег додатка,
 6. деца са сметњама у развоју.

             Родитељ или старатељ детета које испуњава један од критеријума из става 1. овог члана, ради остваривања предметног права прилаже Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар: захтев, фотокопију своје личне карте и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета за кога се тражи остваривање предметног права.

            Поред докумената из става 1. овог члана, подносилац је дужан да достави и следећу посебну документацију за следеће категорије из члана 2. овог Правилника:

за категорије под тачкама 1. и 2. – одговарајућу потврду или уверење из Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар,

за категорију под тачком 3. – уверење Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених,

за категорију под тачком 4. – фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу,

за категорију под тачком 5. – пресуда о разводу брака, решење суда о старатељству или изјава два сведока за ванбрачно рођено дете, односно извод из матичне књиге умрлог за преминулог родитеља и решење о остварењу права на дечји додатак,

за категорију под тачком 6. – решење о категоризацији или извештај лекара специјалисте или мишљење Интерресорне комисије општине Алибунар.''

             Подносилац захтева је дужан да промену основа стицања права пријави Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар у року од 7 дана од дана настанка промене.

             Право на бесплатан боравак из става 1. овог члана утврђује Општинска управа за текућу школску годину издавањем решења, на основу налаза и мишљења стручног радника.

ПРАВО НА УЖИНУ У ЂАЧКОЈ КУХИЊИ

Члан 13.

            Право на ужину у ђачкој кухињи признаје се ученицима основних школа у складу са чланом 22. Одлуке.

            Основне школе достављају спискове ученика, корисника ђачке кухиње до 25-ог септембра за текућу школску годину, Општинској управи

            Спискове корисника ужине у ђачкој кухињи, основне школе достављају Општинској управи на сагласност.

            По захтеву реализатора права, надлежна Општинска управа врши пренос средстава за реализацију права на ужину у ђачкој кухињи.

III   БЛИЖИ УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН КОРИШЋЕЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 14.

            Поступак за коришћење услуга социјалне заштите спроводи се у Центру који издаје упут за коришћење услуге код овлашћеног пружаоца услуге.

            Услуге за које се утврђују ближи услови, поступак и начин коришћења су:

 1. дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,
 2. помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе,
 3. услуге Клуба за старије особе,
 4. прихватилиште за одрасле и старије особе,

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Члан 15.

            Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју обезбеђује деци и младима са сметњама у развоју активности усмерене на стицање животних вештина, образовање, радно-окупационе третмане. Услуга се обезбеђује деци предшколског узраста, деци и младима од 18 до 25 година.

            Захтев за коришћење услуге подноси родитељ/старатељ Центру уз следећу документацију:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. налаз и мишљење Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику;
 3. мишљење изабраног лекара да је дете/ученик здраво за боравак у групи.

            При одлучивању о упућивању на коришћење услуге неопходно је прибавити процену и мишљење стручног радника Центра.

Члан 16.

            Центар издаје упут за коришћење услуге са подацима који се односе на: корисника, услугу, пружаоца и друге податке од значаја за коришћење услуге.

            Центар пружаоцу услуге, уз упут, доставља индивидуални план услуга за корисника услуге и породицу.

            Уз упут, стручни радник доставља пружаоцу услуге извештај о кориснику, уз претходну сагласност родитеља/старатеља.

Члан 17.

            Када се услуга обезбеђује деци предшколског узраста пружалац услуге, на основу упута Центра, опредељује боравак детета у развојној или редовној групи.

            Пружалац услуге доставља доказ о боравку детета у развојној или редовној групи надлежном органу Општине који доноси решење о праву на накнаду трошкова дневног боравка детета.

Члан 18.

            Пружалац услуге својим актом ближе дефинише процедуре и активности које се реализују у Дневном боравку, време трајања и престанак услуге.

            Трајање услуге зависи од налаза и мишљења Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – Интерресорне комисије општине Алибунар.

Члан 19.

             Услуге Дневног боравка за децу предшколског узраста у развојној и редовној групи (под условом да су корисници дечјег додатка) су бесплатне.

            Услуге Дневног боравка за децу и младе узраста до 18 година и младе од 18 до 25 година су бесплатне.

            Средства за реализацију услуге обезбеђују се у буџету Општине и из других иззвора.

            Пренос средстава из буџета Општине врши се месечно, по захтеву пружаоца услуге уз пратећу документацију.

            Пружалац услуга о реализацији услуга извештава шестомесечно Општину и Центар.

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ

Члан 20.

             Услуга помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе обезбеђује подршку појединцу и породици у задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника како би се унапредио квалитет живота старијих особа и спречио одлазак у институцију.

             Услуга помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе се може пружати интегрисано са здравственим услугама.

             Приоритет за коришћење услуге имају лица која живе сама а лица која имају сроднике могу бити корисници услуга ако им из објективних разлога подршка сродника није доступна или је недовољна.

             Поступак за коришћење услуге започиње иницијативом потенцијалног корисни, сродника, волонтера или других лица или установа социјалне и здравствене заштите.

             Захтев за коришћењем услуге се подноси Центру или директно пружаоцу услуге уз достављање следеће документације:

 1. лична карта на увид,
 2. доказ о висини прихода за три месеца која претходе месецу подношења захтева,
 3. расположиву медицинску документацију за кориснике интегрисане услуге.

Члан 21.

              По извршеној процени Центар издаје упут за коришћење услуге, за кориснике који се јаве Центру.

              Упут за коришћење услуге садржи: личне податке корисника, податке о услузи и пружаоцу услуге, податке о извору плаћања услуге, друге податке од значаја за коришћење услуге.

Члан 22.

              Пружалац услуге са корисником закључује уговор о коришћењу услуге којим се дефинишу међусобна права и обавезе.

              Услуге помоћи у кући пружају се у кући или стану корисника и обезбеђују се радним данима у укупном трајању од два сата дневно, односно 42 сата месечно по кориснику. Изузетно број сати може бити већи, по процени стручног радника, у складу са расположивим капацитетима и у случају организовања рада викендом.

              Ургентни пријем обезбеђује се у ситуацијама када је значајно угрожено свакодневно функционисање корисника услед здравственог или социјалног стања и нефункционисања уобичајених система подршке у року од 24 часа.

               У случају попуњености капацитета, корисник се уписује на листу чекања.

               Услуге помоћи у кући обухватају следеће послове:

 1. одржавање личне хигијене;
 2. одржавање хигијене стана, одеће, постељине, покућства;
 3. обављање једноставнијих кућних послова;
 4. заказивање здравствених прегледа, помоћ при одласку у здравствене установе;
 5. контрола виталних функција;
 6. набавка намирница и лекова;
 7. припрема хране;
 8. плаћање рачуна и друго.

            Уколико се услуга пружа интегрисано, здравствене услуге се обезеђују у складу са Законом о здравственој заштити.

Члан 23.

              Цена и учешће корисника у трошковима услуге утврђује се у складу са актом о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуге социјалне заштите, који доноси надлежни орган Општине.

              Средства за реализацију услуге обезбеђују се у буџету Општине и из других извора. Пренос средстава из буџета Општине врши се месечно, по захтеву пружаоца услуге уз пратећу документацију.

              Средства од учешћа корисника у цени услуге уплаћују се на посебан рачун пружаоца услуге и корсте се за накнаду трошкова и унапређење квалитета услуге према прописаним стандардима услуге (проширење капацитета услуге, едукације запослених и сл.).

Члан 24.

              Лица која имају закључен уговор о доживотном издржавању и лица која не испуњавају услове прописане Одлуком, плаћају пуну цену услуге.

              Поједини послови ове услуге се могу пружати једнократно и другим заинтересованим лицима, уз плаћање пуне цене услуге, уколико постоје раположиви капацитети пружаоца услуге.

Члан 25.

               Разлози за престанак пружања услуге су:

 1. непоштовање уговорних обавеза (неплаћање, онемогућавање пружања услуге),
 2. отказ корисника услуге,
 3. отказ пружаоца услуге,
 4. побољшање здравственог стања корисника услуге,
 5. смештај корисника у установу социјалне заштите,
 6. смрт корисника.

             Пружалац услуге шестомесечно доставља Општини и Центру извештај о раду и реализованим активностима.

УСЛУГЕ КЛУБА ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ

Члан 26.

              Клуб за старије омогућује дружење, социјалну интеграцију, културно-забавне садржаје и друго. Услуге Клуба се користе на предлог Центра, по упуту других социјалних актера и по личном избору корисника услуге.

            Рад Клубова се може организовати при месним заједницама и другим адекватним просторима.

             Општина пружа подршку у раду Клубова. Средства за функционисање рада клубова могу бити и од донатора, пројеката и сл.

            Клубови за старије особе сарађују међусобно као и са другим актеима који се баве заштитом старијих.

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ

Члан 27.

            Прихватилиште за одрасле и старије особе обезбђеује привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту, задовољавање основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски ограничене услуге интервенције у кризним ситуацијама.

            Коришћење услуге Прихватилишта за одрасле и старије особе врши се издавањем упута од стране Центра.

            Смештај у Прихватилиште за одрасле и старије особе може се вршити довођењем од стране службеног лица Полицијске управе, самоиницијативним доласком или на други начин.

             Центар за корисника обезбеђује медицинску документацију, прибавља личну карту, здравствену књижицу, потврду о ослобађању од партиципације за здравствене услуге и друга потребна документа.

              Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања за безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 30 дана. Изузетно боравак у Прихватилишту може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра.

             Корисници услуга Прихватилишта могу бити и лица из других општина/градова ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног уговора који закључују пружалац услуге и упутни орган.

Члан 28.

             Цена услуге утврђује се у складу са актом о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуга социјалне заштите, који доноси надлежни орган Општине.

             Средства за реализацију услуге обезбеђују се у буџету Општине и из других извора. Пренос средстава из буџета Општине врши се месечно, по захтеву пружаоца услуге уз пратећу документацију.

             За кориснике са пребивалиштем/боравиштем на територији других градова/општина трошкове услуге сноси град/општина са чије територије је корисник услуге, на основу уговора закљученог између пружаоца услуге и упутних центара за социјални рад.

             Пружалац услуге шестомесечно доставља Општини и Центру извештај о раду Прихватилишта.

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Члан 29.

          Социјалним становањем у заштићеним условима обезбеђује се стамбено необезбеђеним лицима становање уз подршку у наменски изграђеним објектима, или другим одговарајућим објектима подобним за становање.

                 Услуге социјалног становања у заштићеним условима могу користити:

 1. локално становништво,
 2. избегла и интерно расељена лица.

Члан 30.

                Поступак за коришћење услуге покреће се по службеној дужности или по захтеву странке, која се налази у стању социјалне потребе.

                 Документацију потребну за коришћење услуге чини:

 1. изјава о кућној заједници,
 2. фотокопија личне карте за одрасла лица,
 3. фотокопија извода из матичне књиге рођених за малолетна лица,
 4. фотокопија потврде о месту боравка,
 5. одлука о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак у току, уколико супружници не живе заједно,
 6. потврда о редовном школовању деце,
 7. решење о пријему у држављанство, или доказ да је поступак у току, за избегла лица,
 8. потврда о приходима појединца односно чланова породице који су у радном односу,
 9. чек од пензије за лица која су остварила права на пензију,
 10. потврда фонда ПИО да нису корисници пензије (за лица која због година не могу да се пријаве на евиденцију незапослених лица) или фотокопија оверене здравствене књижице,
 11. уверење о незапослености,
 12. фотокопија решења о порезу на имовину (Одсек за локалну пореску администрацију),
 13. уверење о задужењу порезом (Управа прихода).

Члан 31.

               Центар доноси решење о коришћењу услуге у складу са Одлуком и овим Правилником и упућује корисника на закључење уговора о коришћењу стамбене јединице. Уговор о коришћењу стамбене јединице се закључује између корисника, ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар''  и Центра.

               Центар решењем утврђује обавезу учешћа корисника у плаћању комуналних услуга и других трошкова социјалног становања, а у складу са приходима корисника, односно његове породице.

               Обавезе ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' и Центра ближе се уређују уговором о управљању и коришћењу објеката социјалног становања у заштићеним условима.

Члан 32.

               Корисници права чији су приходи већи од износа новчане социјалне помоћи породице у складу са Законом, учествују у плаћању комуналних услуга и других трошкова социјалног становања, осим ако посебним актом ние другачије утврђено.

               Општина сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања објеката социјалног становања у заштићеним условима.

              Пренос средстава из буџета Општине врши се месечно, по захтеву пружаоца услуге уз пратећу документацију.

              Пружалац услуге обезбеђује стручну подршку корисницима социјалног становања у заштићеним условима.

               Коришћење услуге престаје из следећих разлога:

 1. непоштовање уговорних обавеза (неизмиривање обавеза становања, ненаменско коришћење станова, нарушавање кућног реда и ометање других корисника у законитом коришћењу станова),
 2. престанак стања социјалне потребе корисника,
 3. решавања стамбеног питања на други начин,
 4. смрћу корисника.

              Ревизија коришћења услуге социјалног становања у заштићеним условима врши се најмање једанпут годишње.

              Центар доноси акт о мерилима за избор корисника социјалног становања у заштићеним условима.

IV   ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА

Члан 33.

                 Поступак за признавање права и коришћење услуга спроводи Центар по службеној дужности или на захтев корисника.

                 Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом.

Члан 34.

                 Поступак за остваривање права и пружање услуга из овог Правилника води се по одредбама: Закона о општем управном поступку, Закона о социјалној заштити и Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар.

                 О признавању права Центар доноси решење на које незадовољна странка може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења.

                 О коришћењу услуге Центар издаје упут, а решење у случају одбијања захтева за коришћење услуге на које незадовољна странка може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења.

                 О жалби на решење Центра одлучује Општинско веће у року од 30 дана од дана пријема жалбе са списима предмета.

                 Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 35.

                 Ревизију решења и упута о признатим правима и пруженим услугама врши, једном годишње, Општинска управа.

                 Општинска управа врши контролу наменског коришћења средстава и законитости рада пружаоца услуге.

Члан 36.

                 Центар је дужан да води евиденцију о признатим правима и издатим упутима, доставља годишње извештаје о раду Општинском већу и надлежној Општинској управи.

                 Пружалац услуге је дужан да води евиденцију о пруженим услугама и корисницима услуга и да периодично извештава надлежну Општинску управу и Центар.

V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

               Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

               Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар из средстава буџета Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2012 и 30/2012).

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-231/13-06
Датум: 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р. 

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службани гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на  15. седници одржаној дана 17. маја 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПРЕДВИЂЕНОГ ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ
 1. Разрешава се Новица Радојчин функције члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину
 2. Именује се Славица Радуновић на функцију члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину
 3. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину, а почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 17. маја 2013. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-70/13-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013.г.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора ЈКП „Бунар“ Владимировац, на 14. седници одржаној дана 19. априла 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

ДЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ

Даје се сагласност на измену финансиског плана као дела Прогрма пословања ЈКП „Бунар“ Владимировац за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор  ЈКП „Бунар“ Владимировац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-89/2013-06-01
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места Установе културних делатности ''Центар за културу Општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 46. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Општинско веће општине Алибунар, на Двадесетпетој седници одржаној дана 08. априла 2013. године утврђује

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији радних места Установе културних делатности ''Центар за културу Општине Алибунар'' Алибунар, који је донео ВД директор Установе

II

Решење доставити Установи културних делатности ''Центар за културу Општине Алибунар'' Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 022-11/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за равноправност полова у Општини Алибунар

На основу члана 39. став 3. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“ број 104/2009), члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 13. седници од  28. фебруара 2013. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о образовању Комисије за равноправност полова у Општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2013), члан 2. мења се и гласи:

„Комисију сачињавају председник, заменик председника и чланови, које именује Скупштина општине, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Мандат комисије је четири године.

Комисија или поједини њени чланови или председник могу бити разрешени пре истека мандата на који су изабрани.

У комисију се именују:

 1. Вишња Стефановић Диклић - председник,
 2. Драгана Томић  - заменик председника,
 3. Зузана Ђукић - члан,
 4. Ђорђе Цветковић  - члан,
 5. Биљана Гајић – члан.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-27/13-06-01
Датум: 28. фебруар 2013. године
А   Л   И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев  

Решење о давању сагласности на Програм пословања и финансијски план за 2013. годину ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ЈКП „Север Иланџа“ Иланџа, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈКП „СЕВЕР ИЛАНЏА“ ИЛАНЏА

 

Даје се сагласност на Програм пословања и финансијски план ЈКП „Север Иланџа“ Иланџа за 2013. годину, који је донео Управни одбор  ЈКП „Север Иланџа“ Иланџа.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-7/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

V 04. Приоритет бр.2

Побољшање квалитета живота у руралним областима

Квалитет живота за свакога има велики значај, без обзира на културу и државу порекла. Побољшање квалитета живота често се поистовећује са животним стандардом, али то су заправо два различита концепта и нису увек повезани. Квалитет живота је субјективна процена и говори више о томе како се особа осећа, где и како живи. Супротно томе, животни стандарди теже ка томе да буду мерљиви разноврсним економским и социјалним индикаторима, па су стога више повезани са потрошњом и нивоима зарада. На основу овога, јасно је да неко може имати високе животне стандарде, али да има низак квалитет живота, а наравно и обрнуто. Подједнако је тачно да можемо сматрати да две особе имају исте животне стандарде, али једна сматра свој квалитет живота лошима, а друга не и тако се дебата наставља.

Европска унија

Веома субјективна природа ове теме представља значајан изазов за креаторе политика. На нивоу Европске уније, побољшање квалитета живота је средњорочни или дугорочни циљ у неколико области Европских политика, тачније економској, социјалној и политици заштите животне средине. Концепт социјалног квалитета је први пут званично уведен путем Амстердамске декларације о социјалном квалитету Европе 1997. Овом Декларацијом препознато је да би грађани требало да „имају приступ прихватљивом нивоу економске сигурности и социјалне инклузије, да живе у кохезивним заједницама и буду оснажени да развјају свој пуни економски потенцијал“.

У Извештају Комисије на Лаекен састанку Европског савета у децембру 2001. године, предложен је развој индикатора „квалитета рада“. Слично томе, промоција стратегије информационог друштва од 2000-те такође указује на употребу информационо-комуникационих технологија као покретача за „будући квалитет живота“. У оквиру петог оквирног програма за истраживање, постоји такође неколико тема које покривају области као што су здравство, загађење ваздуха и бука, екологија и очување природних и културних ресурса, који, свако на свој начин, могу утицати на квалитет живота.

Међутим, можда је најважнији контекст политике прва ЕУ Стратегија одрживог развоја која је усвојена на самиту у Гетеборгу јуна 2001. године, а која је означила почетак ЕУ политика у овој области, узимајући у обзир и остале политике. Поред приоритета заштите животне средине и проблема старења (успостављени претходно), дефинисана су четири приоритета: климатске промене; одрживи транспорт; јавно здравље; управљање природним ресурсима. Вредно је помена да је одрживи развој такође и хоризонтална тема захтевана у оквиру Леадер+ иницијативе.

Истраживање које је током 2002. године спровела Европска фондација за побољшање животних и радних услова, идентификовало је 12 домена релевантних за квалитет живота. Ови домени укључују: економски ресорси; здравље и здравство, радни услови; знање, образовање и тренинзи; породице и домаћинства, итд. Овим истраживањем дошло се до закључка да у руралној Европи неки стратешки домени увелико заостају. То су следећи домени: економски ресурси; здравље и здравство; знање, образовање и е-тренинзи.

Лидер+ допринос

 

У оквиру Лидер+ програма, многе од наведених стратегија и питања адресиране су различитим програмским темама заједно, а не само кроз тему „квалитет живота“. Остале теме – оптимално коришћење природних и културних ресурса, додавање вредности локалним производима, употреба нових знања и вештина и нових технологија – све оне доприносе побољшању квалитета живота у руралним областима. На пример, није довољно имати добру животну средину и прилике за запослење, без доброг друштвеног живота и без једноставне доступности јавних услуга и нових технологија. Такође, није од велике користи имати нове технологије, ако људи не могу да је ваљано користе из разлога лоше комуникационе инфраструктуре, или ако немају ни основна знања како да користе те нове технологије. Под Лидер иницијативама, локалне акционе групе (ЛАГ) могу да буду активне у неколико набројаних домена. Ово помаже да се обезбеди да руралне области остану конкурентне и да се заустави и преокрене тренд руралне депопулације.

Приоритет 2: Побољшање квалитета живота у руралним областима
Мере
Активност 1
Активност 2
Активност 3
2.1 Повећање учешћа цивилног сектора у друштву
2.1.1 Подршка организацијама особа са посебним потребама
2.1.2 Подршка организацијама за спорт и рекреацију
2.1.3 Подршка организацијама за омладину и децу
2.2 Побољшање повезаности руралних подручја
2.2.1 Интернет заједнице - еАлибунар
2.2.2 Подршка локалним медијима: штампа, радио, ТВ
 2.2.3. Подршка издавању периодичних публикација
2.3 Заштита животне и радне средине и побољшање услова живота
2.3.1 Санација и рекултивисање депонија
2.3.2 Израда студије о пречишћавању отпадних вода у насељима
2.3.3 Уређење пољозаштитних појасева и појасева поред пута

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09, 11/10, 12/10, 7/11, 9/11 и 15/11), Општинско веће општине Алибунар на Педесетседмој седници, одржаној дана 15. јула 2014. године доноси
 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 
Члан 1.
         У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11; 10/11; 16/11, 14/12, 29/12 и 4/13), у члану 11. на позицији насељеног места Владимировац се врше следеће измене:
          ''Локација на јавној површини за постављање привременог објекта ознаке ''Пијаца 4'' површине 50 m², досадашње намене за постављање привременог објекта пољопривредне апотеке, мења намену на начин да се иста одређује за постављање привременог објекта намене за обављање трговинске делатности.''
 
Члан 2.
          Досадашња површина привременог објекта на предметној локацији остаје непромењена.
 
Члан 3.
          Ова Измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.
     
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:350-14/14-06
Датум: 15. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за представке и предлоге

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
 
1.    Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
2.  Именује се Предраг Белић на функцију председника Комисије.
3.  Мандат разрешеног председника Комисије престаје, а мандат новоименованог председника Комисије почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Комисије.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-75/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о порезу на имовину

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 16. седници одржаној 14. јуна 2013. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ

Члан 1.

У Одлуци о порезу на имовину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 7/2006, 1/2011 и 5/2011) – у даљем тексту: Одлука, члан 7. Одлуке мења се и гласи:

''Стопе пореза на имовину износе:

 1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%,
 2. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге – 0,30%:
 3. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:

На пореску основицу                        

Плаћа се на име пореза

До 10.000.000 дин.

0,40%

Од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Порез из подтачке (1)  + 0,6% на износ преко 10.000.000 динара

Од 25.000.000 до 50.000.000 динара

Порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко 25.000.000 динара

Преко 50.000.000 динара

Порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-6/13-06-01
Датум: 14. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 15. седници одржаној 17. маја 2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Зорана Кутлешић са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља, на лични захтев.
 2. Мандат разрешеног члана престаје од дана доношења овог Решења, односно од 17. маја 2013. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-14/2013-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица  Глигоријев, с.р.

Одлука о приступању изради техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на доњој тераси Општине Алибунар

На основу овлашћења из члана 20 и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 14. седници одржаној дана 19. априла 2013. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА НА ДОЊОЈ ТЕРАСИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ПРИСТУПА СЕ изради техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на доњој тераси Општине Алибунар.

II

Средства за финансирање/суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на доњој тераси Општине Алибунар обезбедиће се у буџету Општине Алибунар.

III

Oва Одлука је потребна Општини Алибунар ради конкурисања на јавним позивима за доделу средстава по принципу финансирања или суфинансирања расписаних од покрајинских или републичких органа, а за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура.

IV

Одлука на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 320-117/2013-06
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о измени и допуни Решења о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 4. и 36. Пословника о раду Општинског већа општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 16/2012 и 18/2012), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 08. априла 2013. године донело је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА
Члан 1.

У Решењу о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 26/2012) у тачки 2. врше се следеће измене и допуне:

 1. У подтачки 4) речи: ''представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево: Бранимир Томић – члан'' замењују се речима: ''представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево: Дејан Бакић – члан'';
 2. Након подтачке 5) додаје се нова подтачка 6) која гласи: ''6) представник ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар: Владимир Петровић – члан''.

Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-49/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о давању сагласности на Програм пословања и финансијски план за 2013. годину ДЈКП ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ДЈКП „Бунар“ Владимировац, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
ДЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

Даје се сагласност на Програм пословања и Финансијски план ДЈКП „Бунар“ Владимировац за 2013. годину, који је донео Управни одбор  ДЈКП „Бунар“ Владимировац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-21/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

V 05. Приоритет бр.3

Додавање вредности локалним производима и услугама, посебно кроз олакшан приступ тржиштима путем колективних акција

У оквиру Лидер+ иницијативе 20% локалних акционих група одабрало је тему „додавање вредности локалним поизводима“, што ову тему ставља на треће место по популарности од укупно четири Лидер+ теме. Заправо, у Лидер+ програму не ради се само о „додавању вредности локалним производима“ већ и о „олакшавању приступа тржиштима за производњу малог обима путем колективних акција“. Овај други елемент је важан пошто ставља нагласак на достизање ширег тржишта за локалне производе, а то је критична тачка профитабилности и дугорочне одрживости за многе пројекте. Студије случаја показују не само значај додате врености, већ и потребе за достизањем шире публике путем развоја маркетиншких иницијатива и заједничких активности на брендирању.

Додата вредност не долази само од оригиналности и квалитета производа, већ и од њиховог локалног карактера. Зато је веома важно да се искористи шанса да се нагласи шта производ чини типичним, локалним и самим тим аутентичним. Такође, веома је важно показати како се у производњи и дистрибуцији одређених производа узимају у обзир критеријуми одрживог развоја. У идеалном случају, у развоју стратегије за локалне производе, сви фактори који могу додати вредност требало би да буду размотрени и, тамо где је то могуће, укључени. Ово подразумева и укључивање иновативних приступа, на пример, у преради, маркетингу и дистрибуцији локално гајених усева.

Многи Лидер+ пројекти се односе на додавање вредности локалној храни, што није изненађење. У последње време постојала је висока свест о унутрашњој вредности и додатним користима од локалне прехрамбене производње, не само у смислу њиховог доприноса опстанку фарми, већ и у смислу одрживог развоја, заштите животне средине, јавног здравља, локалне и регионалне културе, руралног туризма, итд. Тако пројекти често имају за циљ подстицање интеракције између произвођача, трговаца и крајњих купаца за специфичне и често веома квалитетне производе, затим за маркетинг и дистрибуцију.

Иницијатори пројеката ланаца локалне хране најчешће су групе фармера и произвођача који сарађују са тржиштима или су снадбевачи већих трговинских ланаца на мало и велико. У оквиру Лидер програма постоје иницијативе да такви произвођачи локалне хране буду више укључени у мреже за промоцију локалне хране. Овакве врсте активности могу се сматрати одговором на повећану централизацију система производње хране, као и набавке којом доминирају велики трговински ланци и интереси. У оквиру Лидер програма, ово показује „одоздо-на-горе“ приступ ланца набавке хране. Два оваква пројекта су, на пример, урађена од стране Mallorcan Lag, која, као што то обично и бива, имају утицај и на културу и туризам региона.

КВАЛИТЕТ
Интегритет/чистоћа/вредност материјала/методе
ПРОИЗВОДИ ВИСОКЕ ДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ
 ЛОКАЛНОСТ
(еко-одрживост)
Локални извори, низак ниво коришћења енергије, итд.
ОРИГИНАЛНОСТ
Различитост/издвајање од осталих/креативност (у дизајну, форми и функцији)
ТИПИЧНОСТ
(културна)
Аутентичност рефлектује локане/регионалне идентитете, карактер и културу

Приоритет 3: Додавање вредности локалним производима и услугама, посебно кроз олакшан приступ тржиштима путем колективних акција

Мере
Активност 1
Активност 2
Активност 3
3.1 Подршка аутентичним локалним производима (производња и прерада воћа и поврћа, лековито биље, мед, чајеви, бундева, лубеница, диња и сл.)
3.1.1. Подршка идентификацији  конкурентних типичних локалних производа и услуга Делиблатске пешчаре
3.1.2 Подршка програмима квалитета
3.1.3 Подршка програмима оригиналности и препознатљивости дизајна, облика и функције
3.2 Подршка иновативном приступу у производњи, маркетингу и пласманулокалних производа и услуга
3.2.1 Подршка иновативном приступу преради производа и услуга
3.2.2 Подршка иновативном маркетингу и промоцији производа и услуга
3.2.3 Подршка иновативном пласману преовлађујућих производа и услуга
3.3 Подршка интеракцији произвођача, трговаца и крајњих купаца
3.3.1 Подршка организовању произвођача у сврху заједничког наступа на тржишту
3.3.2 Подршка тржишно оријентисаним активностима
3.3.3 Унапређење програма информисања произвођача, становништва и купаца

 

 

Решење о именовању Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР
 
 1. У Школски одбор Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Јонел Скумпија

 2. Мирча Маран

 3. Милан Ђан.

 
Из реда представника запослених:
 1. Зорица Бекузаров Брњеварац

 2. Кристиана Мунћан

 3. Снежана Илић.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Урош Цвијић

 2. Јосиф Тапалага

 3. Светозар Тубић.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-42/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Савета за буџет и финансије

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
 
1.    Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције заменика председника Савета за буџет и финансије (у даљем тексту: Савет).
2.  Именује се Предраг Белић на функцију заменика председника Савета.
3.  Мандат разрешеног заменика председника Савета престаје, а мандат новоименованог заменика председника Савета почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Савета.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-74/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 15. седници одржаној 17. маја 2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Душан Богдановић са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
 2. Именује се Данијела Лончар из Алибунара за члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 17. маја 2013. године.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-13/2013-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица  Глигоријев, с.р.

Решење о именовању ВД директора ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на 14. седници од 19. aприла 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈП „ТУРИСТ“ АЛИБУНАР

Именује се Жељко Танасковић на функцију вршиоца дужности директора ЈП „Турист“ Алибунар, до избора директора, а најдуже шест месеци од дана именовања.

Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 19. априла 2013. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-32/2013-06-01
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о образовању Комисије за имовину Општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 08. априла 2013.г. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Комисија за имовину Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју чине:

 1. Вишња Стефановић Диклић – председник;
 2. Војислав Диклић – члан;
 3. Сања Жебељан – члан;
 4. Октавијан Брошћанц – члан;
 5. Александар Тот – члан;
 6. Дојна Даља – члан.

Члан 2.

Задатак Комисије је да, у сарадњи са надлежним органима у Општинској управи, евидентира све непокретности које би, сагласно Закону о јавној својини, требало да постану својина Општине Алибунар. У складу са извршеном евиденцијом, Комисија ће сачинити списак непокретности у државној својини које би, сагласно одредбама Закона о јавној својини, постале власништво Општине Алибунар, као и непокретности које користе месне заједнице, предузећа, установе и организације чији је оснивач Општина Алибунар. О наведеном Комисија ће сачинити извештај.

Након сачињавања евиденције и извештаја, Комисија ће, у сарадњи са надлежном организационом јединицом Општинске управе општине Алибунар за имовинскоправне послове, предузети све мере и радње да би се Општина Алибунар укњижила као власник и корисник непокретности у општинској својини.

Члан 3.

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.

Члан 4.

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар. О праву на накнаду за рад у Комисији чланова Комисије одлучиће председник Општине посебним решењем.

Рад Комисије финансираће се из буџета Општине Алибунар

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-46/13-06
Датум. 08. април 2013. Године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о давању сагласности на Програм пословања и финансијски план за 2013. годину ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

ДЈКП „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

Даје се сагласност на Програм пословања и финансијски план ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац за 2013. годину, који је донео Управни одбор  ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-22/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

V 06. Приоритет бр.4

Примена нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја

Према налазима Лидер+ иницијативе, „Примена нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја“, са 11% од укупног броја, јесте последња тема на скали. Међутим, чињеница да је тема у Лидер+ програму одабрана од стране мање ЛАГ-ова не показује целу слику, пошто ова тема има хоризонтални аспект. У многим пројектима, нова знања и вештине и нове технологије коришћене су као подршка у оквиру других тема.

Интернет и повезане технологије су врло значајне теме које се понављају у руралном развоју. Приметно је да је иста технологија коришћена у различитим и иновативним начинима да би се постигли слични циљеви, посебно инклузија локалног становништва у селима и информационим друштвима. У руралним областима пак, употреба нових знања и вештина и нових технологија није само информисање и комуникација. Она се једнако односи на: учење на даљину и тренинге, управљање животном средином, здравство, обновљиве изворе енергије, прераду продуката, као и на производњу алтернативних усева и биотехнологију.

Генерално говорећи, „knowing how“ није увек исто што и технолошка иновација, што значи да је у датом случају можда боље ефикасније и шире користити оно што већ постоји. У овом смислу, технологија или know-how требало би да буду релевантни за циљну групу. Жене, млади и традиционални пољопривредници/фармери, имаће другачији социјални и културни став у поређењу са новим предузетницима који долазе у рурално подручје споља, из других региона. Слично, у одређеним подухватима, можемо разматрати како употреба нових технологија може да стимулише не само рурални развој, већ и развој саме технологије.

У случају коришћења обновљивих извора енергије, рурална подручја су најчешће у првом плану. Ово није изненађујуће, пошто су енергетски пројекти (засновани на и повезани са локалним примарним материјалом, као што је дрво, биомаса, рециклирани метан, вода и ветар) често директно повезани са другим руралним приоритетима коа што су диверсификација фарми, економијама обима за колективне прерадне капацитете. За Лидер пројекте и инцијативе, ове везе су значајне и као такве имају потенцијал да директно допринесу локалном економском развоју, као и развоју животне средине.

У оквиру економске и социјалне политике Европске уније, усвајање нових технологија и развој индустрија заснованих на знању јесте витални елемент, пошто има јасан утицај на конкурентност, запосленост и информационо друштво. Стратешка употреба информативно-комуникационих технологија (ICT) помаже да се далека тржишта приближе, да се развију мреже знања и помаже хватању у коштац са социјалним искључењем појединих група становника. За мала предузећа, ICT често може да обезбеди неопходну подршку за примарно истраживање, посебно при избацивању нових производа на тржиште. Декларација из Валенсије, од фебруара 2003. истиче следеће: „Руралне области су срж европских предности, које могу досегнути свој пун потенцијал коришћењем нових информационо-комуникационих технологија, да би се повећао квалитет живота и могућности за запослење становника руралних подручја, да би се ојачао развој руралне економије, како у традиционалним тако и у новим секторима, омогућујући тако руралним областима да се у потпуности интегришу и учествују у европској економији заснованој на знању.“

 

Унутар Лидер иницијатива постоји много различитих начина како нова знања и вештине и нове технологије могу да буду интегрисани у пројекат и како могу да имају позитиван утицај на живот и рад људи који живе у одређеном подручју.

Приоритет 4: Примена нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја
Мере
Активност 1
Активност 2
Активност 3
4.1 Подршка младима у усвајању нових вештина при процесу преласка из школа до запошљавања
4.1.1 Подршка развоју предузетничких вештина код младих
4.1.2 Подршка програмима финансијског описмењавања младих
 4.1.2 Подршка програмима ICT описмењавања младих
4.2 Промоција концепта и подршка активностима доживотног учења
4.2.1 Побољшање вештина запослене радне снаге како би се задовољиле нове потребе послодаваца (пре/доквалификације)
4.2.2 Побољшање вештина незапослене радне снаге да би се што боље прилагодили новим потребама тржишта
4.2.3 Промоција система доживотног учења приступачног свима (младима, старима, незапосленима старијим од 45 година,)
4.3 Подршка увођењу нових технологија и ICT
4.3.1 Подршка увођењу нових технологија у циљу ефикаснијег рада и повећања конкурентности
 
4.3.2 Обезбеђивање подршке пројектима чистије производње који смањују негативне постојеће утицаје на животну средину
 4.3.3 Подршка обезбеђењу приступа брзом интернету (broadband ) у најудаљенијим насељима

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
 ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА
 
 1. У Школски одбор Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Душко Лепедат

 2. Драган Путник

 3. Дејана Петров.

 
Из реда представника запослених:
 1. Ивана Бандуљ

 2. Драган Лукић

 3. Душан Карабаш.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Клара Мирча

 2. Олга Дрндарски

 3. Нада Јанковић.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-41/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
1.  Разрешава се Ђорђе Цветковић са функције члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Савет).
2.  Именује се Георге Рошу на функцију члана Савета.
3.  Мандат разрешеног члана Савета престаје, а мандат новоименованог члана Савета почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Савета.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-73/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић,с.р.

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

          На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на својој 15. седници одржаној дана 17. маја  2013. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

Члан 1.

          ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, бр. 50-2/2010 од 01.03.2010.г., бр. 113-2/2010 од 28.06.2010.г., бр. 88-2/2011 од 02.03.2011.г. и бр. 238-3/2012 од 16.10.2012.г., које је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 40-3/2013 од 19.02.2013.г.

Члан 2.

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-12/2013-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица  Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу директора ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на 14. седници од 19. aприла 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈП „ТУРИСТ“ АЛИБУНАР

Разрешава се Ацо Миленковић са функције директораЈП „Турист“ Алибунар.

Мандат именованог престаје од дана разрешења, тј. од 19. априла 2013. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-31/2013-06-01
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о организацији Фестивала ''ROCKWOOD 2013 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине, на својој Двадесетпетој  седници одржаној дана 08. априла 2013. године доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ФЕСТИВАЛА ''ROCKWOOD 2013 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

 

 • Општина Алибунар организоваће Фестивал ''ROCKWOOD 2013 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР'' (у даљем тексту: Фестивал), који ће се одржати на излетишту Девојачки Бунар. Време одржавања Фестивала биће накнадно одређено.
 • Циљ Фестивала је промоција рок музике и одговарајућих културно-уметничких садржаја, као и промоција излетишта Девојачки Бунар и Општине Алибунар у целини.
 • О организацији Фестивала стараће се Организациони одбор Фестивала у саставу:
 1. Душан Јовановић, председник Општине Алибунар – председник Одбора;
 2. Душица Чолић, новинар ''РАДИО ФАР'' Алибунар – заменик председника;
 3. Давид Јовановић, члан Општинског већа Алибунар – члан;
 4. Слађана Вукајловић из Банатског Карловца – члан;
 5. Иван Вања Лалић из Алибунара – члан;
 6. Стево Грегуш из Банатског Карловца – члан.
 • Задатак Организационог одбора је утврђивање програма Фестивала, спровођење програма Фестивала, као и старање о свим питањима од значаја за организацију и одржавање Фестивала.
 • Финансирање Фестивала вршиће се из средстава буџета Општине Алибунар, као и из других законом допуштених извора финансирања. По окончању Фестивала, а у законом утврђеном року, Организациони одбор је дужан да поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.
 • Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2013. годину ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ЈАТП „Алибунар“ Алибунар, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАТП „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

Даје се сагласност на Програм пословања ЈАТП „Алибунар“ Алибунар за 2013. годину, који је донео Управни одбор  ЈАТП „Алибунар“ Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-10/2013-06-04
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА
 
 1. У Школски одбор Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Стеван Лалић

 2. Игор Грубанов

 3. Слађан Милановић.

 
Из реда представника запослених:
 1. Драгана Дејановић

 2. Ђина Станков Зарија

 3. Јелена Чорлија.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Драган Илин

 2. Горан Ракић

 3. Ивана Тисман.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-40/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р

Решење о разрешењу и именовању председника Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
1.  Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Савет).
2.  Именује се Предраг Белић на функцију председника Савета.
3.  Мандат разрешеног председника Савета престаје, а мандат новоименованог председника Савета почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Савета.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-72/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о образовању Општинске изборне комисије

На основу члана 14. Став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 15. седници од 17. маја 2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

          Образује се Општинска изборна комисија Општине Алибунар, која се састоји од председника, шест чланова и секретара, као и њихових заменика.

Председник Општинске изборне комисије Општине Алибунар:

 1. Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог ДС.
 2. Заменик председника Општинске изборне комисије Општине Алибунар:
 3. Милован Ановић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог ДС.

Чланови Општинске изборне комисије општине Алибунар:

Саша Цветковић из Банатског Карловца – члан, на предлог ДС
Иван Ђокић из Банатског Карловца – заменик члана, на предлог ДС
Илија Пенца из Владимировца – члан, на предлог ДС
Владан Вуковић из Владимировца – заменик члана, на предлог ДС
Јон Ардељан из Алибунара – члан, на предлог ЛСВ
Звонко Завишић из Алибунара – заменик члана, на предлог ДС
Радован Дидановић из Владимировца – члан, на предлог СПС
Снежана Јовановић из Банатског Карловца – заменик члана, на предлог СПС
Зоран Пребирачевић из Алибунара – члан, на предлог СНС
Љубица Павловић из Банатског Карловца, заменик члана, на предлог СНС
Бранислав Рајин из Алибунара – члан, на предлог ДСС
Дорел Клабец из Алибунара – заменик члана, на предлог СПС.

Секретар Општинске изборне комисије:

 1. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава.

Заменик секретара Општинске изборне комисије:

 1. Персида Руњић, дипломирани правник из Алибунара.

II

          Комисија из претходног става има задатак да спроведе изборе у складу са Законом о локалним изборима и другим прописима која се уређују избори.

III

          Мандат Општинске изборне комисије је четири године и почиње да тече даном ступања на снагу овог Решења.

IV

           Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Општинске изборне комисије из претходног сазива, као и све измене наведеног Решења.

V

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-68/13-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Одлука о покретању иницијативе ради номинације за проглашење дела Делиблатске пешчаре заштићеном од стране UNESCO-а у оквиру пројекта БИОСФЕРА

На основу члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', брoj 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Одборничке групе Српске напредне странке, на 14. седници одржаној дана 19. априла2013. године доноси

 

О  Д  Л У  К  У
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ РАДИ НОМИНАЦИЈЕ
ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ДЕЛА ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ ЗАШТИЋЕНОМ
ОД СТРАНЕ  UNESCO-a  У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БИОСФЕРА
Члан 1.

Покреће се иницијатива ради номинације  за проглашење дела Делиблатске пешчаре заштићеном од стране UNESCO-a  у оквиру пројекта БИОСФЕРА, ради реализације следећих циљева:

 • економски одрживи развој,
 • очување природних ресурса и контролисано располагање,
 • смањење незаполсености кроз ангажовање незапослених на очувању природног окружења и контролисане употребе ресурса,
 • покретање зелених компанија кроз партнерства и као породична зелена предузећа,
 • глобална присутност региона и брендирање региона – туристички потенцијал и алат његовог остваривања

Члан 2.

Обавезују се органи општине: општинска управа, општинско веће и председник општине да предузму све потребне радње ради реализације ове иницијативе.

Члан 3.

Овлашћује се председник општине да, ради реализацијие иницијативе, може доносити одговарајуће одлуке и склапати уговоре у име општине Алибунар

Члан 4.

За реализацију ове Одлуке задужује се општинска управа општине Алибунар.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибуар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:501-26/2013-06-01
Датум: 19. април 2013.
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 25. седници одржаној дана 08. априла 2013. године доноси следећу

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим удружењима грађана односно невладиним организацијама за финансирање програма/пројеката:

 • НВО ''Бракос'' из Алибунара за финансирање пројекта Позоришна представа ''Noises off'' у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;
 • Удружењу грађана ''Деца Баната'' из Алибунара за финансирање пројекта: Финансирање трошкова по обавезама удружења ''Деца Баната'' у износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара;
 • Друштву за неговање традиције ''Банатски опанак'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта ''Фоклор кроз игру'' у износу од 296.000,00 (словима: двестодеведесетшестхиљада) динара;
 • Општинском удружењу пензионера Алибунар за финансирање пројекта ''Редовно финансирање ОУП Алибунар – Финансијски план'' у износу од 75.000,00 (словима: седамдесетпетхиљада) динара;
 • Удружењу повртара и прерађивача ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта ''Чваркијада 2013'' у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
 • Удружењу спортских риболоваца ''Пешчара'' Банатски Карловац за финансирање пројекта ''Порибљавање и побољшање услова за спортски риболов на језеру Бели Багер'' у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
 • Женској мултиетничкој групи Селеуш за финансирање пројекта ''Заједно можемо више'' у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
 • Удружењу ратара ''Ратари'' Владимировац за финансирање пројекта ''Побољшање организовања активности удружења'' у износу од 170.000,00 динара.

II

 Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-86/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р
 

Решење о давању сагласности на Финансијски план за 2013. годину ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар, на 12. седници одржаној дана 22. фебруара 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

 Даје се сагласност на Финансијски план ДЈКП ''Универзал'' Алибунар за 2013. годину, које је донео Управни одбор  ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-17/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''Т.Г. МАСАРИК'' ЈАНОШИК
 
 1. У Школски одбор Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Катарина Стаменковић

 2. Елена Шћерба

 3. Иван Супек.

 
Из реда представника запослених:
 1. Ондреј Урбан

 2. Јано Коларик

 3. Иван Листмајер.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Вера Мрђа

 2. Ана Милошевић

 3. Људмила Габриш.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-39/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној 13. јуна 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 
1.    Разрешава се Иван Листмајер са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
2.    Именује се Зорана Братић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
3.