gore

 • slika 3

На основу тачке 6. Одлуке о распи-сивању Општинског рефередума у насељеном месту Николинци као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Селеуш број 015-16/10-04 од 17. децембра 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Двадесетшестој седници од 17. децембра 2010. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕЛЕУШ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Именује се Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Селеуш као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Селеуш, који ће се спровести дана 23. јануара 2011. године у времену од 7,00 до 20.00 часова, у саставу:

 1. Цветана Радуловић – председник
 2. Душан Поповић – заменик председника
 3. Владимир Ковијанић – члан
 4. Јонел Баба – заменик члана
 5. Милан Ћурувија – члан
 6. Еуфрозина Марина – заменик члана

II

Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Селеуш као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Селеуш обавља следеће послове:

 • стара се о законитости спровођења општинског референдума;
 • стара се о обезбеђивању материјала за спровођење општинског референдума;
 • прописује обрасце за спровођење општинског референдума;
 • утврђује и проглашава укупне резултате општинског референдума;
 • одређује гласачка места;
 • именује гласачке одборе;
 • даје упуства гласачким одборима у погледу спровођења општинског референдума;
 • обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-102/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Baner Pecat 211x81