gore

  • Baner Optina Alibunar

Регистрација удружења

Удружења грађана региструју се у Агенцији за привредне регистре.

Удружења грађана која су била регистрована пре него што је ступио на снагу пропис којим се удружења региструју у Агенцији за привредне регистре, имају обавезу да изврше дорегистрацију у АПР.

 
Назив услуге

 
Регистрација удружења
 
 
Орган задужен за спровођење

 
 
 
Надзорни орган

 
 
 
Опис

 

Удружење је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

 

Забрањена су тајна и паравојна удружења.

 

Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству (у даљем тексту: савези).

 

Део удружења/савеза удружења нема својство правног лица.

 

Рад удружења/савеза удружења је јаван.

 

Остваривање јавности рада уређује се статутом удружења/савеза удружења

 

Упис удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије у Регистар је доборовољан.

 

Удружење/савез удружења стиче статус правног лица даном уписа у Регистар.

 

Регистар удружења садржи податке о удружењу/савезу удружења и то: редни број уписа; облик организовања (удружење или савез); назив удружења, односно савеза;  скраћени назив удружења, односно савеза; седиште и адреса удружења, односно савеза; област остваривања циљева удружења, односно савеза; датум оснивања удружења, односно савеза; привредна и друге делатности које удружење, односно савез непосредно обавља; лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе заступника удружења, односно савеза; предвиђено време за које се удружење, односно савез оснива; матични број и порески идентификациони број (ПИБ) удружења, односно савеза; чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству;  датум доношења, односно измена и допуна статута; подаци о статусној промени; подаци везани за ликвидацију удружења, односно савеза; подаци везани за стечај удружења, односно савеза; забелешка о покретању поступка за забрану рада удружења, односно савеза;  забрана рада удружења, односно савеза и престанак удружења, односно савеза; број и датум доношења решења о упису у Регистар;   број и датум доношења решења о промени података у Регистру; број и датум доношења решења о брисању из Регистра; напомена.

 

 
Где и како

 

Поступак уписа у Регистар удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије, покреће се  подношењем уредно попуњене пријаве за упис (упис усклађивања, оснивања, промена и брисања података), предложених додатака уз пријаве, прописане документације и доказа о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (АПР).

 

Корисни линкови

 
 
Правна подлога

 
 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81