gore

 • Baner Optina Alibunar

Државна управа

I ОРГАНИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Министарства и органи управе у саставу министарстава

1. МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

2. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

 • Инспекторат одбране
 • Војна служба безбедности
 • Војно-обавештајна служба


3. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

4. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

 • Управа царина
 • Пореска управа
 • Управа за игре на срећу
 • Управа за трезор
 • Управa за јавни дуг
 • Управа за дуван
 • Управа за спречавање прања новца
 • Управа за слободне зоне
 • Девизни инспекторат


5. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

 • Управа за извршење заводских санкција
 • Дирекција за управљање одузетом имовином


6. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 • Генерални инспекторат пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Управа за ветерину
 • Управа за заштиту биља
 • Републичка дирекција за воде
 • Управа за шуме
 • Управа за аграрна плаћања
 • Дирекција за националне референтне лабораторије
 • Управа за пољопривредно земљиште


7. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

 • Дирекција за мере и драгоцене метале


8. МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

9. МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

10. МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

11. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА

 • Републичка дирекција за робне резерве


12. МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

13. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

14. МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

15. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 • Управа за биомедицину


16. МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

17. МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

 • Управа за родну равноправност
 • Инспекторат за рад
 • Управа за безбедност и здравље на раду


18. МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

 • Агенција за заштиту животне средине


19. МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

20. МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН

21. МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

22. МИНИСТАРСТВО ВЕРА

23. МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ

24. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

II ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1. РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
2. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
3. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
4. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
5. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
6. РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
7. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И ИНТЕРНЕТ
8. ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
0. ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
10. ДИРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ „ПЛОВПУТ“
11. ГЕОМАГНЕТСКИ ЗАВОД
12. ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
13. УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
14. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
15. КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
16. АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
17. БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
18. РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
19. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
20. АГЕНЦИЈА ЗА РУДАРСТВО
21. ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

III СЛУЖБЕ ВЛАДЕ

1. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
3. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
4. СТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ВЛАДЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У КРАГУЈЕВЦУ
5. СТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ВЛАДЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У БОРУ
6. СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
7. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
8. АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
9. КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА ТЕШКА КРШЕЊА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА ПОЧИЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД 1991. ГОДИНЕ
10. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА
11. КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ
12. КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
13. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБВЕЗНИКА ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ – ПОСЛОДАВАЦА И ОСИГУРАНИКА

IV
1. УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

V
1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
2. КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ – ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
3. КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ЈОВАНА КРКОБАБИЋА
4. КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ МЛАЂАНА ДИНКИЋА
5. КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ БОЖИДАРА ЂЕЛИЋА

VI УПРАВНИ ОКРУЗИ

1. СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
2. СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
3. СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
4. ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
5. ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
6. ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
7. СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
8. МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
9. КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
10. ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
11. БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
12. ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
13. ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
14. БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
15. ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
16. ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
17. МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
18. РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
19. РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
20. НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
21. ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
22. ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
23. ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
24. ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
25. КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
26. ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
27. ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
28. КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
29. КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

У К У П Н О: 93

Н А П О М Е Н Е:

I - Министарства:

1-24 – Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 65/08 и 36/09-др.закон)
4 – Пореска управа – Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-испр., 23/03-испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона, 61/07, 20/09 и 72/09-др.закон)
– Управа за игре на срећу - Закон о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05-др.закон)
– Управа за трезор – Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09)
– Управа за јавни дуг - Закон о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/05)
– Управа за дуван – Закон о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 90/07)
– Управа за спречавање прања новца – Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 72/09)
– Управа за слободне зоне – Закон о слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06)
– Девизни инспекторат – Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 62/06)
5 – Управа за извршење заводских санкција – Закон о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 72/09)
– Дирекција за управљање одузетом имовином – Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени гласник РС”, број 97/08)
6 – Управа за аграрна плаћања – Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09)
– Дирекција за националне референтне лабораторије – Закон о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09)
– Управа за пољопривредно земљиште – Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 41/09)
15 – Управа за биомедицину – Закон о трансплантацији органа („Службени гласник РС”, број 72/09)
17 – Управа за безбедност и здравље на раду – Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05)

II - Посебне организације:

1- 13 – Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 65/08 и 36/09-др.закон)
14 – Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
15 – Закон о Републичком сеизмолошком заводу („Службени гласник РС”, број 71/94)
16 – Закон о избеглицама („Службени гласник РС”, бр. 18/92 и„Службени лист СРЈ”, бр. 42/02 – Одлука СУС)
17 – Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 84/04)
18 – Закон о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС”, број 42/02)
19 – Закон о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”, број 125/04)
20 – Закон о железници („Службени гласник РС”, број 18/05)
21 – Закон о рударству („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 101/05-др. закон, 85/05-др. закон и 34/06)
22 – Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, број 46/06)

III - Службе Владе:

1 – Уредба о Генералном секретаријату Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/05 и 71/08)
2 – Уредба о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима („Службени гласник РС”, број 75/05)
3 – Уредба о оснивању Канцеларије за европске интеграције („Службени гласник РС”, број 126/07)
4 – Уредба о оснивању Сталне канцеларије Владе за економски развој у Крагујевцу („Службени гласник РС”, број 81/05)
5 – Уредба о оснивању Сталне канцеларије Владе за економски развој у Бору („Службени гласник РС”, број 81/05)
6 – Уредба о оснивању Службе Координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа („Службени гласник РС”, број 61/06- пречишћени текст и 3/08)
7 – Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима („Службени гласник РС”, број 106/05)
8 – Уредба о оснивању Авио-службе Владе („Службени гласник РС”, број 51/06)
9 – Уредба о оснивању Канцеларије Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године („Службени гласник РС”, број 50/07)
10 – Уредба о Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја („Службени гласник РС”, број 71/08 и 46/09)
11 - Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени гласник РС”, број 12/09)
12 – Уредба о оснивању Канцеларије Националног савета за децентрализацију Републике Србије („Службени гласник РС”, број 46/09)
13 – Уредба о оснивању Централног регистра обвезника доприноса за социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 45/08)

IV - Управа за заједничке послове републичких органа:

Одлука о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС”, бр. 67/91, 79/02, 13/04)

V - Кабинет председника и потпредседника Владе:

1 – Уредба о Кабинету председника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05)
2 – Уредба о Кабинету потпредседника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05)
3 – Уредба о Кабинету потпредседника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05) и Одлука председника Владе којом овлашћује др Јована Кркобабића, потпредседника Владе за социјалну политику и друштвене делатности да усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области формулисања и спровођења социјално одговорне политике („Службени гласник РС”, број 68/08)
4 – Уредба о Кабинету потпредседника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05) и Одлука председника Владе којом овлашћује мр Млађана Динкића, потпредседника Владе за привредни развој, да усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области формулисања и спровођења економске политике и политике привредног развоја („Службени гласник РС”, број 68/08)
5 – Уредба о Кабинету потпредседника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05) и Одлука председника Владе којом овлашћује Божидара Ђелића, потпредседника Владе да усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области европских интеграција („Службени гласник РС”, број 70/08)

VI – Управни окрузи (стручне службе)

1-29 – Уредба о управним окрузима („Службени гласник РС”, број 15/06)

У Београду,
24. фебруара 2010. године

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81