gore

 • slika 3
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА
 • ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ
 • ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  Због свакодневног повећања броја оболелих на територији општине Алибунар и све већег притиска на здравствени систем, локална самоуправа предузима све како би помогла Дому здравља „Алибунар“ да пружа адекватну здравствену заштиту свим грађанима општине Алибунар. Трудимо се да побољшамо услове рада у овој установи кроз финансирање набавке опреме, зарада одређеног броја запослених и на све друге начине, рекла је председница Општине Алибунар Зорана Братић.
 • ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

  ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

  Општина Алибунар исказује захвалност свим здравственим радницима и сарадницима, као и немедицинском особљу који раде у ковид амбуланти Дома здравља Алибунар и који свакодневно својом посвећеношћу и пожртвовањем дају неизмеран допринос заједничкој борби против коронавируса.
 • ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

  ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

  У Општини Алибунар почела је подела школског прибора за децу која долазе из социјално угрожених породица. Прибор ће добити око 450 малишана из Алибунара, а први пакети стигли су у основну школу у Владимировцу.
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  Председница општине Алибунар Зорана Братић, првог дана школе заједно са својим сарадницима посетила је школске установе на територији општине Алибунар. Председница је у разговору са просветним радницима и родитељима истакла да општина наставља са улагањем у обнову и изградњу образовних институција, наглашавајући да је сада најважније да су створени услови за безбедан повратак деце у школске клупе. Општина је обезбедила свим првацима и пригодне поклоне. Уручено је укупно 160 ранчева, колико и има ђака првака ове школске године

  Више..

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА


Dragomir Brkovic 351-89-2015-04, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-89/2015-04
20. октобар 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Драгомира Брковића из Банатског Карловца, са станом у улици Војводе Мишића бр. 85, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени објекат радионице на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15), Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

            ОДОБРАВА СЕ Драгомиру Брковићу из Банатског Карловца, са станом у улици Војводе Мишића бр. 85. – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног објекта радионице, спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 96 м2, на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, у насељеном местуБанатски Карловац, улица Алибунарски пут.

 

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени објекат радионице на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, у насељеном месту Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог решења.
            Уз предметни захтев је поднета следећа документација:
 1. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-186/87-04 од 09.10.1987. године
 2. Предмер и предрачун радова израђен од стране Јанка М. Биреша – лиценца број 300-4056-03
 3. Копија катастарског плана водова бр. 953-1/2015-287 од 13.10.2015. године
 4. Елаборат о извршеним геодетским радовима, бр. 952А-01/15-54 од 14.09.2015. године, обрађивача Агенција ``Геометар`` Ковачица
 5. Главни пројекат бр. 669, обрађивача Деловна организација за пројектирање ин инжењеринг ``Прогрес`` Словењ Градец, са овером издате грађевинске дозволе, и потврдом и овером од стране инвеститора и стручног лица Мирка Д.. Радуловића – лиценца број 300 0259 03, да је објекат изведен у складу са пројектом
 6. Одлука о формирању комисије за преглед објекта, бр. 17-ТР-2015 од 29.09.2015. године, донета од стране предузећа ``Termolux Inženjering`` d.o.o. са седиштем у Панчеву
 7. Записник о техничком прегледу објекта бр. 17-ТР-2015 од 30.10.2015. године, са предлогом комисије за технички преглед да се за предметни објекта изда употребна дозвола
 8. Докази о уплати пропсаних административних такси
 
Сходно одредби члана 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. Гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), утврђено је да су испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву.
На основу члана 33, 34. и 36. Закона о заштити од пожара (``Сл. гласник РС``, бр. 111/09 и 20/15), предметни објекат не спада у групу објеката за које се прибавља сагласност на пројектну документацију, нити сагласност о испуњености мера заштите од пожара, а на основу члана 1. Правилника о енергетској ефикасности зграда (``Сл. гласник РС``, бр. 61/2011), предметни објекат не спада у групу објеката на које се односе правила о енергетској ефикасности.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, ценећи Записник Комисије за технички преглед објекта, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 290,00 динара, као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 7.169,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ. Коса Николић, с.р.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
3. Архиви 

Ekonomska škola 351-88-2015, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-88/15-04
Датум: 15.10.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву  ЕТШ ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, улица Вука Караџића број 2,доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

            ОДОБРАВА СЕ Економско – трговинској школи ''Доситеј Обрадовић'' из Алибунара, са седиштем у улици Вука Караџића број 2,  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ (П+1) – радови на замени санитарних уређаја са припадајућим инсталационим елементима, уградња нових кабина са вратима у санитарним просторијама за ученике и запослене и у свлачионици  за фискултурну салу у Алибунару, у улици Вука Караџића број 2, на парцели топ.број 910 к.о. Алибунар. 

 

 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси  2.416.016,00 динара.
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Идејни пројекат  - ИДП број техничке документације:  0920/15-П од септембра 2015.године који је израдио ''АРХИТЕКТУРА  ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар, улица Жарка Зрењанина број 11/13, главни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од септембра 2015. године;
2.   0 – Главне свеске,број техничке документације: 0920/15-П од септембра 2015. године коју је израдио ''АРХИТЕКТУРА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар,улица Жарка Зрењанина број 11/13, главни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03; 
3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: : 0920/15-П од септембра 2015. године коју је израдио ''АРХИТЕКТУРА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар,улица Жарка Зрењанина број 11/13, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03. 
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на санацији санитарних просторија у згради Средње школе у Алибунару, у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на санацији  санитарних просторија у згради Средње школе у Алибунару, може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            Економско – трговинска школа ''Доситеј Обрадовић'' из Алибунара, са седиштем у улици Вука Караџића број 2,  поднела је 08.10.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији постојећег објекта школске зграде(П+1) – радови на замени санитарних уређаја са припадајућим инсталационим елементима, уградња нових кабина са вратима у санитарним просторијама за ученике и запослене и у свлачионици  за фискултурну салу у Алибунару, у улици Вука Караџића број 2, на парцели топ.број 910 к.о. Алибунар. 

 

Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат  - ИДП број техничке документације:  0920/15-П од септембра 2015.године који је израдио ''АРХИТЕКТУРА  ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар, улица Жарка Зрењанина број 11/13, главни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од септембра 2015. године;
2.   0 – Главне свеске,број техничке документације: 0920/15-П од септембра 2015. године коју је израдио ''АРХИТЕКТУРА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар,улица Жарка Зрењанина број 11/13, главни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03; 
3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: : 0920/15-П од септембра 2015. године коју је израдио ''АРХИТЕКТУРА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар,улица Жарка Зрењанина број 11/13, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03; 
4.     Препис листа непокретности број 699 к.о. Алибунар за парцелу  топ.број 910 који је издала Служба  за катастар непокретности Алибунар број: 952-1/2010-1859 од 23.05.2012. године према којем је парцела у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине а ЕТШ има уписано право коришћења на објекту Средње школе;
5.     Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2010-113 од 10.08.2010. године;
6.     Решење број 952-02-1560/2012Ж од 11.12.2012. год које је издала Служба за катастар непокретности Алибунар;
7.     Закључак број: 952-02-1560/2012Ж од 21.12.2012. године Службе за катастар непокретности Алибунар;
8.     Решење о овлашћењу број: 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на санацији изграђених објектата, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији санитарних просторија у згради Средње школе у Алибунару, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору,
2.Грађевинској инсп.,
3.Архиви 

    Самостални стручни сарадник,

 

                Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев,ср.

Kompanija Dunav 351-93-2015, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-93/15-04
Датум: 21.10.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Koмпанија “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. из Београда,доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е
 

            ОДОБРАВА СЕKoмпанији “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. из Београда, са седиштем у улици Македонска број 4, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГАСА - изградња прикључног гасовода, КМРС и унутрашње - кућне гасне инсталације у изграђеномпословном простору устамбено-пословном објекту у Алибунару, у улициТрг Слободе број 16,  на парцели број 1189/1 к.о. Алибунар.

 

Укупна предрачунска вредност радова износи 61 670,00динара.
Саставни део овогрешења је:
1.     Главна свеска  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број техничке документацијеUGI-01/15, ознака GS-IDP од 25.09.2015. године, који је израдио пројектант ДОО''ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ'' из Панчева, са седиштем у улици Ослобођења број 39, главни пројектант је дипл.инг.маш.Миодраг Живуљ, лиценца ИКС број 330 6043 03.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему премаприложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Koмпанија “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. из Београда, са седиштем у улициМакедонска број 4, поднелаје20.10.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација гаса-изградња прикључног гасовода, КМРС и унутрашње гасне инсталације у изграђеном пословном простору у стамбено-пословном објекту у Алибунару, у улици Трг Слободе број 16,  на парцели број 1189/1 к.о. Алибунар.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Главна свеска  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број техничке документацијеUGI-01/15, ознака GS-IDP од 25.09.2015. године, који је израдио пројектант ДОО ''ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ'' из Панчева, са седиштем у улици Ослобођења број 39, главни пројектант је дипл.инг.маш.Миодраг Живуљ, лиценца ИКС број 330 6043 03.
2.     Препис листа непокретности број 5035 к.о. Алибунар за парцелу број 1189/1 за к.о. Алибунар, који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2007-1464 од 05.11.2017. године по којем Koмпанија “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. из Београда, са седиштем у улици Македонска број 4, има у целости у мешовитој својини пословни простор корисне површине од 48м2, у приземљу стамбено-пословног објекта изграђеног на парцели топ.број 1189/1 к.о. Алибунар;
3.     Решење број 02-05-4-511/1 од 26.03.2015.год, које је издало Јавно предузеће ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, Сектор дистрибуције, РЈ Дистрибуција Панчево;
4.     Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на уградњи унутрашњих инсталација гаса, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број техничке документацијеUGI-01/15, ознака GS-IDP од 25.09.2015. године, који је израдио пројектант ДОО ''ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ'' из Панчева, са седиштем у улици Ослобођења број 39, главни пројектант је дипл.инг.маш.Миодраг Живуљ, лиценца ИКС број 330 6043 03, урађен у складу са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласникРС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи унутрашњих гасних инсталација у изграђеном пословном простору у стамбено-пословном објекту у Алибунару, у улици Трг Слободе број 16,  на парцели број 1189/1 к.о. Алибунар,поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015 и 77/2015),донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1. Инвеститору,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Архиви.
 
 
 
                                                Самостални стручни сарадник,
               Дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,ср. 

Getejanc Jon i Steluca 351-91-2015, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-91/15-04
Датум: 19.10.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Гетејанц Јона и Стелуце из Алибунара, улица Трг Слободе број20,доноси
 
 

Р Е Ш Е Њ Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕГетејанц Јону и Стелуци из Алибунара, улица Трг Слободе број 20, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГАСА - изградња прикључног гасовода, КМРС и унутрашње - кућне гасне инсталације у изграђеном стамбеном објекту, категорије А, класификационе ознаке 111011, у улици Ђуре Јакшића бр.6 у Алибунару,  на парцели број 1344/16 к.о. Алибунар.

Укупна предрачунска вредност радова износи 89.000,00динара.
Саставни део ово грешења је:
1.     Главна свеска  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 12а-2015, који је израдио З.Р. ''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, са седиштем у улици Трг Браће Југовића број 1, главни пројектант је дипл.инг.маш.Владимир Љ. Јовановић, лиценца ИКС број 330 9896 04.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему премаприложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Гетејанц Јон и Стелуца из Алибунара, са станом у улици Трг Слободе број 20, поднели су 15.10.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација гаса-изградња прикључног гасовода, КМРС и унутрашње гасне инсталације у изграђеном стамбеном објекту, у улици Ђуре Јакшића бр. 6 у Алибунару, на парцели број 1344/16 к.о. Алибунар.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 12а-2015, који је израдило ЗР''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, са седиштем у улици Трг Браће Југовића број 1, одговорни пројектант дипл.инг.маш.Владимир Љ. Јовановић лиценца број 330 9896 04.
2.     Препис листа непокретности број 3324 к.о. Алибунар за парцелу број 1344/16 за к.о. Алибунар, који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2942 од 06.10.2015. године;
3.     Копију катастарског плана водова број 953-1/2015-277 од 06.10.2015. године коју је издао РГЗ Службе за катастар непокретности Алибунар;
4.     Решење број 02-05-4-1855/1 од 07.10.2015.год, које је издало Јавно предузеће ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, Сектор дистрибуције, РЈ Дистрибуција Панчево;
5.     Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на уградњи унутрашњих инсталација гаса, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 12а-2015, који је израдила З.Р. ''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, урађен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласникРС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњу унутрашњих гасних инсталација у Алибунару поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015 и 77/2015),донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1. Инвеститорима,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Архиви.
 
 
 Самостални стручни сарадник,
               Дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,ср.

Mravljov Laslo - 351-86-2015-04, Postavljeno 09.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-86/2015-04
02. октобар 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
 
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мрављов Ласла из Банатског Карловца, са станом у улици Лоле Рибара бр. 75, у предмету издавања решења о употребној дозволи за изграђен објекат за узгој свиња, на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014 и 13/2015) и Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
З А К Љ У Ч А К
 
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђен објекат за узгој свиња, укупне бруто развијене грађевинске површине 250 м2, који се налази на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, поднет од стране Мрављов Ласла из Банатског Карловца, са станом у улици Лоле Рибара бр. 75 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености формалних услова за поступање по захтеву.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            Дана 28.09.2015. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђен објекат за узгој свиња, на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог Закључка. Уз захтев је поднета следећа документација:
 1. Технички извештај за градњу помоћног објекта и септичке јаме (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово, бр. 40/75), са овером издате грађевинске дозволе бр. 351-201/81-04 од 16.07.1981. године
 2. Решење број DN. 1015/88 од 19.07.1988. године, издато од стране Општинског суда у Алибунару, по коме се на парцели топ. бр. 572. – ораница у селу, дозвољава укњижба права коришћења и право власништва у корист Мрављов Ласла и Мрављов Терезе
 3. Потврда број 1902 од 28.09.2015. године, издата од стране ЈКП ``Универзал``, којом се потврђује да је на парцели топ. бр. 571. к.о. Банатски Карловац изграђен стамбени објекат – кућа, који је прикључен на месну водоводну мрежу
 4. Рачун за електричну енергију бр. 08/2015 од 08.09.2015. године, издат од стране ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 2
 
Према члану 7. Правилника о класификацији објеката (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), предметни објекат припада групи пољопривредних зграда, категорије А, класификационог броја 127111. Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника, установљено је следеће:
-         увидом у службену евиденцију РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар, предметна парцела је укњижена са правом коришћења на Инвеститора у обиму удела ½ и на Мрављов Ирену у обиму удела ½. Стога, Инвеститор нема право самосталног подношења предметног захтева, осим у случају да од стране сукорисника прибави одговарајуће пуномоћје. Потребно је да Инвеститор поднесе званичан акт о власништву над предметном парцелом, тј. Извод из листа непокретности за предметну парцелу, издат од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар


-         уз приложени Технички извештај није поднета потврда и овера од стране Инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, уколико у току извођења радова није оступљено од предметног Техничког извештаја
-         није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат
-         није приложен елаборат геодетских радова за подземне инсталације
-         нису приложене потврде о томе да је предметни објекат прикључен, или је подобан да буде прикључен на инфраструктуру, од стране имаоца јавних овлашћења / управљача те инфраструктуре
-         није приложен доказ о уплати прописане административне таксе за издавање употребне дозволе, у износу од 0,2% од предрачунске вредности објекта
-         није приложен доказ о уплати прописане републичке административне таксе за захтев у износу од 290,00 динара
У сврху обрачуна висине административне таксе за издавање употребне дозволе, која се обрачунава у износу од 0,2% од предрачунске вредности предметног објекта, потребна је ревалоризација предрачунске вредности из предметног Техничког извештаја, с обзиром да је исти урађен 1981. године. Ревалоризацију предрачунске вредности може да уради правно лице, или предузетник, уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације за изградњу објеката.
Потребно је да Инвеститор прибави сагласност на техничку документацију на основу које је издата грађевинска дозвола од стране надлежног органа Министарства унутрашњих послова за противпожарну заштиту.
Потребно је да Инвеститор, сходно члану 30. Закона о процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), код ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, поднесе захтев за процену утицаја затеченог стања предметног објекта на животну средину.
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сходно члану 43. став 4. Правилника , ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка се може изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар, у року од 5 дана од дана пријема.
Приговор се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општине Алибунар, или усмено изјавом на записник. За подношење приговора се плаћа општинска административна такса у износу од 150,00 динара, по тарифном броју 3. Одлуке о општинским административним таксама (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09 и 5/11).
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ. Коса Николић, с.р.
 
Доставити:
 1. Мрављов Ласло, Лоле Рибара 75, Банатски Карловац
 2. Архива

Dom kulture Nikolinci 351-85-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-85/2015-04
Датум:           25.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву који је поднео инвеститор Општина Алибунариз Алибунара, а на основу члана 121 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), члана 134. став 2. и 142. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 З А К Љ У Ч А К
 
            ОБУСТАВЉА СЕ управни поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, по захтеву инвеститора Општине Алибунар, јер је за наведене радове већ издато Решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године.
           
 

О б р а з л о ж е њ е

 

 
            Општина Алибунар из Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 22. септембра 2015. године поднела је захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-85/2015-04.
Уз захтев достављена је следећа документација:
1.   Доказ о уплаћеним административним таксама;
2.   Попис и технички опис радова инвестиционог одржавања кровних покривача на објекту Дома културе у Николинцима који је израдило Јавно Предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар број 233-п/2015 од 14.04.2015.године.
Увидом у службену евиденцију издатих решења Општинске управе Алибунар, утврђено је да је на основу захтева инвеститора Општине Алибунар број 351-18/2015-04 од 17.04.2015. године, издато решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године, којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеногна катастарској парцелитоп.бр. 1616к.о.Николинци, уНиколинцима, улицаГлавна број бб. Према документацији која је приложена уз захтев број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године и уз захтев број 351-85/2015-04 ид 22.09.2015. године, утврђено је да су захтеви поднети за издавање решења за одобравање идентичних радова. На основу наведеног стекли су се услови из члана 121. Закона о општем управном поступку, те је закључено као у диспозитиву овог закључка. Поступак није потребно даље водити по службеној дужности.
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
    Самостални стручни сарадник,     
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.   Општини Алибунар, Алибунар;
2.   Архиви.

351-54 Teren Vladimirovac, Postavljeno 09.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-54/2015-04

Датум: 23.  јул 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине,решавајућипозахтевуОпштине Алибунару складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, поднет под бројем 351-54/2015-04 од 16.07.2015. године, од стране Општине Алибунар, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 16. јула 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-54/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 У складу са чланом 17 Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     Самостални стручни сарадник,           
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.      Архиви.

Vrka VAlentin 351-74, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-74/15-04
Датум: 23.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15),Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Врка Валентина из Селеуша, улица Маршала Тита број 173,доноси
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕВрка Валентину из Селеуша, улица Маршала Тита број 173,  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗИДАНЕ ОГРАДЕ  НА РЕГУЛАЦИОНОЈ ЛИНИЈИ у Селеушу,укупне бруто површине Пбр.= 3.90м2, укупна дужина ограде19.30м, у  улици Маршала Тита број 173,на парцели топ.број 654 к.о.Селеуш,укупна површина парцеле 1996м2.

 

 

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси   184.314,80 динара.
 
СаставнидеоовогрешењајеИдејни пројекат – ИДП број техничке документације А/ИДП-01/15 од септембра 2015. године који је израдио ''АМ ПРОЈЕКТ'' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, са седиштем у улици Цара Лазара 45/3, од септембра 2015. године и састоји се од:
1.     0 – Главне свеске, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекат архитектуре, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на реконструкцији зидане ограде у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљиштаобрачунат у износу од 1.283,00 динара, уплатити на рачун број 840-742253843-87, једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о начину плаћања накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 02.09.2015.године.Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износу од 30% на име једнократног плаћања.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Врка Валентин из Селеуша, улица Маршала Тита број 173, поднео је 02.09.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији зидане ограде на регулационој линији у Селеушу, у  улици Маршала Тита број 173, на парцели топ.број 654 к.о.Селеуш,ближе описаних у диспозитиву овог решења.
 

 

Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат – ИДП број техничке документације А/ИДП-01/15 од септембра 2015. године који је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац,улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11,Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од септембра 2015. године;
2.     0 – Главну свеску, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. Године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11;
3.     1 – Пројекат архитектуре, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. Године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11;
4.     Извод из листа непокретности број  2027 к.о. Селеуш за парцелу 654 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2741 од 01.09.2015.године
5.     Копија плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-244 од 03.09.2015. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на инвестиционом одржавању, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/12), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији зидане ограде на регулационој линији у Селеушу, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 

Самостални стручни сарадник,

Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Mihajlovic Rumunjel 351-83-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-83/15-04
Датум: 25.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Mихајловић Румуњела из Алибунара,доноси
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕMихајловић Румуњелу из Алибунара, са станом у улици Жарка Зрењанина број 125, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - ОСТАВЕ,максималних габаритних димензија 14,00м х 8,00м, висине слемена 2,58м, спратности П + 0 (приземље), укупне бруто површине Пбр.=216,14м2, односно укупне нето површине Пн.=97,59м2,на катастарској парцели топ.бр. 1957 к.о. Владимировац, у улици Михај Еминеску број 77, укупна површина парцеле 1 472 м2.  

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси 121000,00 динара.
Саставнидеоовогрешењаје Идејни пројекат ИДП за извођење радова на изградњи помоћног објекта од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, и састоји се од:
1.     0 – Главне свеске,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, главни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекaтархитектуре, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према решењу о одређивању одговорног пројектанта.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на изградњи помоћног објекта.
            Доприносзауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунатуизносуод 1 390,00динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова, у складусаизјавоминвеститора о начину плаћању накнадезаграђевинскоземљиштеназахтевуод03.07.2015.године. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на изградињи помоћног објекта може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Максимовић Мирослав из Владимировца, са станом у улици Михај Еминеску број 87, поднео је 03.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на парцели топ.број 1957 к.о. Владимировац, ближе описаног у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат ИДП за извођење радова на изградњи помоћног објекта од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, и састоји се од:
1.     0 – Главне свеске,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, главни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекaтархитектуре, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према решењу о одређивању одговорног пројектанта.
2.     Препис листа непокретности број 1124 к.о. Владимировац за парцелу топ.број 1957 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2013-3043 од 16.09.2013. године;
3.     Копија план за парцелу топ.број 1957 к.о. Владимировац коју је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2013-123 од 16.09.2013. године;
4.     Копија план са снимљеним подземним инсталацијама за парцелу топ.број 1957 к.о. Владимировац коју је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2013-123 од 16.09.2013. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на изградњи помоћног објекта, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2012), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Djokovic 351-84-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-84/15-04
Датум: 24.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15),), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Ђоковић Милована из Панчева, улица Краљевачка број 42,доноси
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕ Ђоковић Миловану из Панчева, улица Краљевачка број 42, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРЕЛАЗА ПРЕКО КАНАЛА – радови на проширењу и полагању бетонске цеви колског прелаза у Банатском Карловцу, у улици Жарка Зрењанина испред кућног броја 73, парцела топ.број 1337/2 к.о. Банатски Карловац, која је у приватној својини подносиоца захтева Ђоковић Милована. 

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси26.200,00 динара.
 
Саставнидеоовогрешењаје:
 
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању-    одговорни пројектант дипл.инг.арх. Александар Бркић лиценца број 300 К476 11.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од467,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износу од 30% на име једнократног плаћања.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Ђоковић Милован из Панчева, улица Краљевачка број 42, поднео је 18.09.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању постојећег прелаза преко канала - радови на проширењу и полагању бетонске цевиколског прелаза у Банатском Карловцу.
 Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању-    одговорни пројектант дипл.инг.арх. Александар Бркић лиценца број 300 К476 11;
2.     Поседовни лист број 2669 за катастарску општину Банатски Карловац, за парцелу топ.број 1337/2 к.о. Алибунар.
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на инвестиционом одржавању, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Банатског Карловца („Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово“ број 37/74) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ број 50/11) одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању  постојећег прелаза преко канала - радови на проширењу и полагањубетонске цеви колског прелаза у Банатском Карловцу, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 Самостални стручни сарадник,
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев 

Vidojevic Miroslav 353-52-15, Postavljeno 09.10.2015.

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-52/15-04
02.10.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), преиспитаног Урбанистичког плна Владимировца (''Сл. лист општине Алибунар ''број 3/93) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Овлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год, по захтеву Видојевић Мирослав из Владимировца,Омладинска 37, издаје
 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 
За изградњу стамбене зграде са једном стамбеном јединицом на парцеламаброј 1040/1 и 1041/2 к.о. Владимировац, спратност По+П, укупне бруто површине Пбр=350,21м2 и нето површине Пнт=313,19м2, улица Меда Геогице број 43, са прилазом из улице Иво Лоле Рибара парцела 506 к.о. Владимировац.
 
ЛОКАЦИЈА: Парцеле број 1040/1 и 1041/2 к.о. Владимировацсе налазе у грађевинском реону насеља Владимировац у блоку број 13 зона индивидуалног становања.
Према подацима из Извода листа непокретности бр.5602 к.о. Владимировац од 15.07.2015.год. парцеле су укупне површине  19а62м2.
Према копији плана број 953-1/2015-198 од 15.07.2015.год. на парцели број 1040/2 к.о. Владимировац постоји објекат који је према писменој изјави подносиоца захтева уклоњен због дотрајалости још пре 2014 године када је купио плац.
Према захтеву и ИДР-у број 0724/15-Р од 24.07.2015.год, израђен од стране ''Архитектура инжењеринг'' Алибунар, планира се изградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 111011, односно породичне куће до 400м2.
На основу важеће планске документације за насеље Владимировац (преиспитани Урбанистичког плна Владимировца и Просторног плана општине Алибунар) у овој зони је предвиђено индивидуално становање.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: До усвајања Плана генералне регулације насеља Владимировца примењује се важећа планска документација и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15) за насеља средњих густина.
ОПШТАПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ИЗ ППО АЛИБУНАР
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом  јачине 8˚MCS скале.
За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима (Службени гласник РС, 71/94) обавезно се морају прибавити услови надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Изградња објеката друге намене, који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
УСЛОВИ ИЗ ПАРВИЛНИКА О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ
 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ У  ОПШТОЈ СТАМБЕНОЈ ЗОНИ, У МЕШОВИТОЈ ЗОНИ, ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ ЗОНИ И ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ И ВЕЋИХ ГУСТИНА
Најмања ширина грађевинске парцеле за вишеспратне стамбене и пословне објекте у непрекинутом низу је 12,0 m, а за слободностојеће вишепородичне стамбене, пословне и друге објектекомпатибилних намена је 16,0 m.
Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу је 600 m².
 

Предметне парцеле могу чинити грађевински комплекс уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са Законом о планирању и изградњи.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 

ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈЕ СУ ДОЗВОЉЕНЕ: дозвољена је изградња компатибилних намена, и то:

1) пословање;
2) трговина;
3) угоститељство;
4) занатство и услуге;
5) здравство;
6) дечија заштита;
7) образовање;
8) култура;
9) верски објекти
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила грађења дефинисана за претежну намену земљишта у зони.
Није дозвољена изградња објеката за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласностнадлежног органа за послове заштите животне срединена Студију процене утицаја на животну средину.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОПШТЕ СТАМБЕНЕ И МЕШОВИТЕ ЗОНЕ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Највећа дозвољена спратност објекатау овој зони утврђује се у складу са околном постојећом градњом, а не више од П+1+Пк.
Растојање између регулационе и грађевинске линије за објекте осим објеката у низу је 3,0 m, осим кад се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.
У зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу, износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама).
Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0 m. а минимум 4,00 m ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 m не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.
При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.
Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,5 m.
За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
Минимални степен опремљености инфраструктуром
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање и друго) поставља се у појасу регулације, у складу с потребама и правилима надлежног јавног односно јавно комуналног предузећа.
Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у општој стамбеној зони у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње, у мешовитим зонама у насељима средњих густина са два или више типова нестабене градње, у градској стамбеној и општој зони већих густина и централној градској и пословној зони, има излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално водоводна, канализациона и електроенергетска мрежа.
Парцела имамогући приступ са јавног пута у улици Иво Лоле Рибарапарцела506 к.о.Владимировац.
Прикључци на електроенергетску, водоводну, канализациону мрежу и саобрачајни прикључак урадити у  складу са условима за пројектовање и прикључење предметног објекта и то:
1.      Услови за пројектовање и прикључење број 07.15.-5.30.4.-113572/15-2 од 09.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад према којима је одобрена максимална снага17,25kWса местом прикључка на постојећу нисконапонску ваздушну мрежу у улици Меда Георгице на изводу ТС''Владимировац 1'' са обавештењем да су трошкови обраде услова 7.658,50РСД а накнада за прикључење износи 69.321,62РСД;
2.      Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1942/15 од 30.09.2015.год. према којима се прикључак на водоводну мрежу врши из улице Иве Лоле Рибара ПВЦ цевима пречника Ф=220мм, у дужини од 40м притиска 4бара, дубине 1м и израда шахта за водомер ¾'' са обавештењем да су трошкови обраде услова 662,26РСД а накнада за прикључење износи 19.906,22РСД;
3.      Од стране ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара под број 543-2/2015 од 02.10.2015.год. су дати услови за колски прилаз ширине 2,5-3,0м, једнострани нагиб коловоза и да се прихват воде са коловоза усклади са системом одводњавање коловоза улице Иво Лола Рибара парцела број 506 к.о. Владимировац са фактуром да су трошкови обраде услова 1.500РСД.
Канализациона мрежа се планира у свим улицама насеља Владимриовац а до изградње исте потребно је изградити бетонску водонепропусну септичку јаму за прикупљање отпадних вода из објекта, као прелазно решење, удаљену минимум 15,00м од објекта за становање и 1,00м од границе парцеле и не могу се лоцирати према јавном путу и улици
Грађевинске линије
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.
Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле.
Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже и сл.) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.
На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња, пољски клозет и сл.).
Грађевински елементи објеката
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00 м на целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације.
Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м, односно регулациону линију више од 1,20 м и то на делу објекта вишем од 3,00 м.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50 м од бочне границе парцеле претежно северне оријентације, односно, 2,50 м од бочне границе парцеле претежно јужне оријентације.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија најмање 3,00 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 м.
Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,00 м од регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,00 м.
Степенице које савлађују висину преко 0,90 м, изнад површине терена, улазе у габарит објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:
1) стопе темеља и подрумски зидови – 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине тротоара, а испод те дубине – 0,50 м;
2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00 м.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање возила
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан.
Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.
Парцела имамогући приступ са јавног пута у улици Иво Лоле Рибарапарцела506 к.о.Владимировац и условеЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара под број 543-2/2015 од 02.10.2015.год, као и планирану гаражу у оквиру објекта.
Одводњавање и нивелација
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Архитектонско обликовање, материјализација, завршне обраде, колорит и друго
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом.
Општа правила за изградњу за појединачне зоне
 

1.Индекс изграђености или индекс заузетости

1) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 1,6;
2) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 50%;
 

2. Ограђивање по појединачним зонама

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржи за објекте категорије „А“: пројекат архитектуре са изјавом одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу носивост и стабилност и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је и прибављено:
1.      Идејно решење број 0724/15-Р од 24.07.2015.год, израђен од стране ''Архитектура инжењеринг'' Алибунару аналогној и електронској форми;
2.      Копију плана бр.953-1/2015-198 од 15.07.2015.год;
3.      Копију плана са подземним инсталацијама бр. 953-1/2015-198 од 15.07.2015.год;
4.      Услови број 07.15.-5.30.4.-113572/15-2 од 09.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад;
5.      Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1942/15 од 30.09.2015.год;
6.      Услови ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара под број 543-2/2015 од 02.10.2015.год;
7.      Изјава од 28.08.2015.год;;
8.      Доказ о уплати републичке таксе у износу од 300РСД и накнаде стварних трошкова 2.550РСД.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
 

                                                                                              дип.инж.грађ. Коса Николић, с.р.

Oбрадила:
Берлован Корнелија

Stanjo Pavel 353- 51-15, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-51/15-04
06.10.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 35/15), Просторног плна општине Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број 12/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Овлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год,  по захтеву Стањо Павела из Јаношика,ул. 3. Октобра бр.4, издаје
 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 
За изградњу стамбене зграде П+0са једним станом укупне бруто површине Пбр=151,37м2, на парцелиброј 23 к.о. Јаношик, улица Чмеликова број 109, са постојећим прилазом из истеулице парцела бrој 117к.о. Јаношик.
 
ЛОКАЦИЈА: Парцела број 23 к.о. Јаношиксе налази у зони становањаграђевинског подручија насеља Јаношик.
Према Изводу из листа непокретности број 1169 к.о. Јаношик од 05.08.2015.год. парцела је грађевинско земљиште приватна својина Стањо Павела из Јаношика, са објектом 1-породична стабена зграда површине 116м2, преузет из земљишне књиге и земљиште уз зграду 5а71м2.
Према копији плана бр.953-1/2015-209 од 05.08.2015.год. на парцели постоји један објекат а према захтеву објекат не постоји на парцели и у поступку је брисања из евиденцује РГЗ СКН Алибунар.
Према захтеву и ИДР-идејном решењу бр.3/15 од августа 2015.год, израђен од стране ''ДИЗ ПРОЈЕКТ'' Алибунар, планира се изградња стамбене зграде П+0са једним станом укупне бруто површине Пбр=151,37м2, на парцели број 23 к.о. Јаношик категорија А класификационе ознаке 111011.
Парцела је намене за становање у зони за које се изградња и уређење врши директно из Просторног плана општине Алибунар.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима и стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом  јачине 8˚MCS скале.
Изградња објеката друге намене, који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
Правила грађења у зониСТАНОВАЊА:
Дозвољена заузетост парцеле је 50%, с тим да минимум 30% мора бити озелењено у складу са наменом.
Није дозвољена изградња складишних објеката (осим мањих скалдишта за потребе пољопривредних домаћинстава), као ни вршење складиштења на отвореном. Нису дозвољене делатности третмана, складиштења (укључујући и привремено складиштење) и одлагање отпада (како опасног тако и неопасног). Није дозвољена изградња индустријских објеката нити објеката за бављење пољопривредном производњом за тржиште (изградња фарми) и сличних објеката.
Врста и намена објекта
На грађевинској парцели намењеној породичном становањумогу се градити:
-         основни објекат: породични стамбени објекат, економски објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која не угрожава становање и где су обезбеђени услови заштите животне средине. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски. Парцела може бити намењена само пословном објекту, без становања;
-         на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни објекат, летња кухињаи оставе веће од 20m2;
-         помоћни објекти: остава мање од 20 m2, гаража, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу).
Планирана јеизградњаобјекта П+0намене за становањекоја је претежна намена у овој зони.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
-         за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 15,0 m (изузетно 12m),  минимална површина парцеле је 350,0 m2,
-         за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална величина парцеле је 200,0 m2,
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању пољопривредног типа су следећи:
-      за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 18,0 m,
-      за све типове објеката (слободностојећи, двојни, у низу) минимална површина парцеле је 800 m2.
 

Парцела23 к.о.Јаношикима укупну површину од 687м2 и ширину фронта око 13м и задовољава услове грађевинске парцеле намене породичног становања.

Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију. Дубина увлачења такође зависи од положаја постојећих објеката у улици, не може бити већа од 5,0m.
Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
-     основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације,
-     основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).
Планирани објекта се гради као слободностојећи на 1м од границе севрне оријентације и 3,74м јужне оријентације.
дозвољена  спратност и висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 12,0 m од коте заштитног тротоара објекта до слемена. У случају потребе за надоградњом постојећих објеката, дозвољава се доградња још максимално етаже поткровља.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски објекат је максималне спратности П (приземље), тј. П+Пк (приземље + поткровље) ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,6 m.
Планира се објекат П+0максималневисине слемена 6,35м.
међусобна удаљеност објеката
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m ако пословни објекат има отворе  са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0 m одстојања.
Гараже и оставе у свим типовима породичног становања (слободностојећи објекти, двојни и објекти у низу) могу се градити у дну парцеле, на 0,0 m од међне линије.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне, зидане или живе зелене ограде, висине усклађене са уобичајеним месним приликама. Начин изградње ограде у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до 0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног ипословног/производног дела парцеле), уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине бочне ограде.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 m, а за парцелу намењену пословању мин. 3,0m, односно у складу са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцелизабрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место, тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место.
 

Прама копији плана постоји могућност приступа са постојећег прилаза из улице Чмеликова парцела бр. 117к.о.Јаношик ширине 3,74м.

Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутом и у непрекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Остали урбанистички услови
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m, у улицама чији је коридор ширине 16m и више. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m, онда се она поставља на грађевинску односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-         транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m,
-         платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m,
-         конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. Ни један степеник не може да прелази регулациону линију улице.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом, што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних материјала. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената. Није дозвољена изградња угаоних кула.
Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим, пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена. Боје обавезно ускладити са суседним објектима.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 30-350. Кровни покривач у складу са уобичајеним у конкретном подручју (природни материјали).
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од објекта и границе парцеле.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара,елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCS скале.
Заштита од високих подземних вода спроведена је изградњом мелиоративних отворених канала, подељеним у неколико сливова за одводњавање.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.
Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују у техничкој документацији.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
 

УСЛОВИ ДИСТРИБУТЕРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

1.     Услови за пројектовање и прикључење број 07.15.-5.30.4.-113572/15-2 од 09.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад према којима је одобрена максимална снага17,25kWса местом прикључка на постојећу нисконапонску ваздушну мрежу у улици Меда Георгице на изводу ТС''Владимировац 1'' са обавештењем да су трошкови обраде услова 7.658,50РСД а накнада за прикључење износи 69.321,62РСД;
2.     Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1968/15 од 05.10.2015.год. према којима се прикључак на водоводну мрежу врши из улице Чмеликова цевима пречника Ф=80мм, у дужини од 8м притиска 4бара, дубине 1,2м и израда шахта за водомер ¾'' са обавештењем да се трошкови обраде не наплаћуј с тога што је прикључак постојећи, а за канализациону мрежу ПВЦ цевима Ф=250мм, у дужини од 20м са подбушивањем пута 4м, дубине 2м са обавештењем да накнада за прикључење износи 300евра у противредности на дан уплате.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржи за објекте категорије „А“: пројекат архитектуре са изјавом одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу носивост и стабилност и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење бр.3/15 од августа 2015.год, израђен од стране ''ДИЗ ПРОЈЕКТ'' Алибунару аналогној и дигиталној форми;
 2. Извод из листа непокретности број 1169 к.о. Јаношик од 05.08.2015.год;
 3. Копија плана подземних водова бр.953-1/2015-208 од 05.08.2015.год;
 4. Копија плана бр.953-1/2015-209 од 05.08.2015.год;
 5. Доказ о уплати републичке таксе у износу од 300РСД и накнаде стварних трошкова 2.550РСД.;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1968/15 од 05.10.2015.год;
 2. Услови ''Електровојводине''доо Нови Сад број 07.15.-5.30.4.-113572/15-2 од 09.09.2015.год;
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви      
 
 
                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
 

                                                                                              дип.инж.грађ. Коса Николић, с.р.

Oбрадила:
Берлован Корнелија

Ardeljan Petar 351-80-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-80/2015-04
Датум:21.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститорАрдељан ПетаризЛокава,путем пуномоћника Мохан Анете из Локава анаосновучлана 192. Ичлана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15) , Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕ Ардељан Петруиз Локава, са станом уулици Лењинова број 75,каоинвеститору,изградњастамбенезграде са два стана ( П+ПК ) и гараже ( П+0 ), максималнихгабаритнихдимензија зграде 29,44м х 18,31м, висинеслемена7,53м и 7,83м,бруто површина објеката: стамбеног јеПбр.=321,57м2, гараже Пбр.= 48,16ми нето површина објеката: стамбеног је Пн.=262,82м2 и гараже Пн.=36,00м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.907 к.о.Локве, површине П=1065м2, уЛоквама, улицаЛењинова број 75.
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси18.900.000,00динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Локацијски услови број 353-37/2015-04 од 20.08.2015. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одјула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03,исастојисе од:
1.     Изводаизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од јула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03
2.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 29-05/15 одјула 2015. године, који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, главни пројектантдипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић,лиценца број 3102419 03,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
3.     1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације: 29-05/15 одјула 2015. године, коју је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;
4.     2 - Пројекта конструкције број техничке документације29-05/15 одјула 2015. годинекоју је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;
5.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничке документацијеЕЕЕ-70/15од јула 2015. године, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.маш.инж.  Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;
6.     ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIROD3PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг,консалтингдипл.инг.арх. Драган Добросављевић,Вршац, улица Сремска број 69-а, Вршац, број техничког дневника 107/15-ТКод септембра2015.године, вршиоцитехничкеконтролесу: запројекат А Г дела једипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04, за пројекат конструкције је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04.
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од 34,767.00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87,једнократно до пријаве радова,у складу са изјавом инвеститора о регулисању доприноса за грађевинско земљиште на захтеву од 14.09.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод30% на име једнократног плаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
            Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана препочетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволу почетак извођења радова. Рок завршетка грађења почиње да тече од дана подношења пријаве почетка грађења објекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
Ардељан Петар из Локава,улица Лењинова  број 75,као инвеститор,путем пуномоћника Мохан Анете из Локава, поднео је захтев овом Одељењу,заведен под бројем 351-80/2015-04 од 14.09.2015. године, за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбенезграде са два стана ( П+ПК ) и гараже ( П+0 ), максималнихгабаритнихдимензија стамбене зграде  29,44м х 18,31м , висинеслемена 7,53м и 7,83м,бруто површина објеката: стамбеног јеПбр.=321,57м2, гараже Пбр.= 48,16ми нето површина објеката: стамбеног је Пн.=262,82м2 и гараже Пн.=36,00м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.907 к.о.Локве, површине П=1065м2, уЛоквама, улица Лењинова број 75, а према Пројекту за грађевинску дозволуи локацијским условима.
 
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је поднео следећу документацију:
 
1.     Локацијски услови број 353-37/2015-04 од 20.08.2015. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од јула 2015. године, исастојисе од:
1.     Изводаизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од јула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03,којисесастојиод:
2.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 29-05/15 од јула 2015. године, који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, главни пројектантдипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић,лиценца број 3102419 03, према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
3.     1 – Пројекта архитектуре,број техничке документације: 29-05/15 од јула 2015. године, коју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;
4.     2 - Пројекта конструкције број техничке документације 29-05/15 од јула 2015. годинекоју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;
5.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничке документације ЕЕЕ-70/15од јула 2015. године, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.маш.инж.  Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;
6.     ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIROD3PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтингдипл.инг.арх. Драган Добросављевић,Вршац, улица Сремска број 69-а, Вршац, број техничког дневника 107/15-ТКод септембра2015.године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекат  А Г дела је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04, за пројекат конструкције је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04.
 
3.     Пуномоћје број 6837/2015  од 13.05.2015. године којим Ардељан Петар из Локава, ЈМБГ (1410949860091), даје овлашћење Мохан Анети из Локава,  ЈМБГ (2912971865012), да предузима правне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта и гараже у Локвама;
4.     Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 956-1-20/2015 од 09.06.2015. године;
5.     Извод из листа непокретности број 224 к.о. Локве за парцелу 907 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2271 од 08.06.2015. године;
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена.У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацију прописану чланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15.,21. и 84.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15),чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015),решено је као у диспозитиву.
Такса у износу од 1070,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 440,00 динара административне таксе.
 
 Самостални стручни сарадник,
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев
Решење доставити :
 1. Ардељан Петру из Локава,путем пуномоћника Мохан Анете из Локава;
 2. Грађевинској инспекцији;
3.     Архиви.

Nikolic Djurica - 351-50-2015-04, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-50/2015-04
14. август 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра бр. 49, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени стамбени објекат на парцели број 4811. к.о. Локве, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15), Решења бр. 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и Решења бр. 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
 

Р Е Ш Е Њ Е

 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

 
 

            ОДОБРАВА СЕ Ђурици Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра бр. 49 – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног стамбеног објекта, спратности П + Ппот, површине под објектом 65 м2, који се налази на парцели број 4811. к.о. Иланџа, у насељеном месту Иланџа, улица Краља Александра бр. 49.

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат на парцели број 4811. к.о. Иланџа, ближе описаног у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је у ранијем периоду подносио захтев за издавање употребне дозволе за предметни објекат, када је због неиспуњавања формалних услова за поступање по захтеву донет Закључак о одбацивању захтева бр. 351-201/2014-04 од 12.03.2015. године.
Поступајући по члану 43. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), документација која је поднета уз претходни захтев, као и уз захтев по коме се доноси ово Решење, садржи следећу документацију:
 1. Решење о одобрењу за изградњу објекта стамбене зграде на парцели бр. 4811. к.о. Иланџа, бр. 351-207/79-02, од 21.04.1979. године, донето од стране Општинског секретаријата за привреду и инспекцијску контролу
 2. Технички Извештај за градњу стамбене зграде на парцели број 4811. к.о. Иланџа (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово``, бр. 40/75), са потврдом Инвеститора да је објекат изграђен у свему на основу Техничког Извештаја
 3. Предмер и предрачун стамбене зграде П+Пк – парцела топ. бр. 4811. к.о. Иланџа, број 0318/15-Е од Марта 2015. године, обрађивача ``Архитектура-Инжењеринг`` Алибунар
 4. Геодетски снимак објекта и подземним инсталација, од 05.02.2015. године, са Скицом снимљеног објекта број 952А-01/15-10 од 05.02.2015. године, израђени од стране Агенције ``Геометар`` са седиштем у Ковачици
 5. Потврда да је предметни објекат прикључен на јавну водоводну мрежу, издата од стране ЈКП ``Универзал`` Алибунар, под бројем 928/15 од 08.07.2015. године
 6. Потврда да је Инвеститор потрошач електричне енергије категорије ``широка потрошња``, издата од стране ``ЕПС Снабдевање`` под бројем ЈД/АС-0714-1151-15 од 03.07.2015. године
 7. Потврда да је Инвеститор потрошач и корисник природног гаса на адреси Краља Александра 49 у Иланџи од 05/2004. године, издата од стране ЈП ``Србијагас`` Нови Сад – РЈ ``Дистрибуција`` Панчево – Служба дистрибуције Панчево под бројем 04-02-1431/1 од 05.08.2015. године
 8. докази о уплати административних такси
 
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, а након утврђивања испуњености формалних услова дефинисаних чланом 42. Правилника, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати прописаних администативних такси.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев
 
Решење доставити:
1.Подносиоцу захтева
3.Архиви

Teren Vladimirovac 351-54-2015, Postavljeno 06.10.2015.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-54/2015-04

Датум: 23.  јул 2015. године                                                                                                                                  
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине,решавајућипозахтевуОпштине Алибунару складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, поднет под бројем 351-54/2015-04 од 16.07.2015. године, од стране Општине Алибунар, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 16. јула 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-54/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 У складу са чланом 17 Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     Самостални стручни сарадник,           
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.     Архиви.

Opstina Alibunar 351-85-2015, Postavljeno 06.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-85/2015-04

Датум:            25.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевукојијеподнео инвеститор Општина АлибунаризАлибунара, а наосновучлана 121 Закона о општем управномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. и 142. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
            ОБУСТАВЉА СЕ управни поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, по захтеву инвеститора Општине Алибунар, јер је за наведене радове већ издато Решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године.
           
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунар из Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 22. септембра 2015. године поднела је захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-85/2015-04.
Уз захтев достављена је следећа документација:
1.   Доказ о уплаћеним административним таксама;
2.   Попис и технички опис радова инвестиционог одржавања кровних покривача на објекту Дома културе у Николинцима који је израдило Јавно Предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар број 233-п/2015 од 14.04.2015.године.
Увидом у службену евиденцију издатих решења Општинске управе Алибунар, утврђено је да је на основу захтева инвеститора Општине Алибунар број 351-18/2015-04 од 17.04.2015. године, издато решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године, којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеногна катастарској парцелитоп.бр. 1616к.о.Николинци, уНиколинцима, улицаГлавна број бб. Према документацији која је приложена уз захтев број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године и уз захтев број 351-85/2015-04 ид 22.09.2015. године, утврђено је да су захтеви поднети за издавање решења за одобравање идентичних радова. На основу наведеног стекли су се услови из члана 121. Закона о општем управном поступку, те је закључено као у диспозитиву овог закључка. Поступак није потребно даље водити по службеној дужности.
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
    Самостални стручни сарадник,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.   Општини Алибунар, Алибунар;
2.   Архиви.

energetska sanacija škola Alibunar 351-77-2015, Postavljeno 06.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-77/2015-04

Датум: 15.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевуОпштине Алибунара за потребе инвеститора Основне школе „Братство јединство“ изАлибунара, у складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Основне школе „Братство јединство“ у Алибунару изграђене на парцелиа топ.број 909 к.о. Алибунар, поднет под бројем 351-77/2015-04 од 10.09.2015. године, од стране Општине Алибунар а за потребе инвеститора Основне школе „Братство јединство“ у Алибунару, као НЕПОТПУН.
Уз захтев подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно приложен је Пројекат енергетске санације осветљења основне школе  „Братство јединство“ у Алибунару без Главне свеске идејног пројекта што није у складу са чланом 25 и 43 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015).
Овај Закључак производи правно дејство уколоко подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 10. септембра 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Основне школе „Братство јединство“ у Алибунару изграђене на парцелиа топ.број 909 к.о. Алибунар, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-44/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Пројекат енергетске санације, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Идејни пројекта и Главну свеску у складу са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015).
 У складу са члановима 27. и 28. Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколоко подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     Самостални стручни сарадник,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     ОпштиниАлибунар;
2.     Архиви

energetska sanacija fiskulturne sale BK 351-78-2015, Postavljeno 06.10.2015.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-78/2015-04

Датум: 15.  септембар 2015. године                       
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевуОпштине Алибунара за потребе инвеститора Основне школе „Душан Јерковић“ изБанатског Карловца, у складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Фискултурне сале Основне школе „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу изграђене на парцели топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац, поднет под бројем 351-78/2015-04 од 10.09.2015. године, од стране Општине Алибунар а за потребе инвеститора Основне школе „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно приложен је Пројекат енергетске санације осветљења основне школе  „Братство јединство“ у Алибунару без Главне свеске идејног пројекта што није у складу са чланом 43 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015).
Овај Закључак производи правно дејство уколоко подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 10. септембра 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Основне школе „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу изграђене на парцели топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-78/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Идејни пројекта и Главну свеску у складу са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015).
 У складу са члановима 27. и 28. Правилника о спровођењу обједињене процедуре )“Службени гласник РС“ број 22/15=, донети закључак производиће правно дејство уколоко подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
     Самостални стручни сарадник,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.     Архиви.

energetska sanacija Ekonomska škola 351-79-2015, Postavljeno 06.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-79/2015-04

Датум: 15.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевуОпштине Алибунара за потребе инвеститора Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ изАлибунара, у складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ из Алибунара изграђене на парцели топ.број 910 к.о. Алибунар, поднет под бројем 351-79/2015-04 од 10.09.2015. године, од стране Општине Алибунар а за потребе инвеститора Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ из Алибунара, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно приложен је Пројекат енергетске санације осветљења основне школе  „Братство јединство“ у Алибунару без Главне свеске идејног пројекта што није у складу са чланом 43 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015).
Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 10. септембра 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Основне школе „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу изграђене на парцели топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-78/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Идејни пројекта и Главну свеску у складу са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015).
 У складу са чланом 17 Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
     Самостални стручни сарадник,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.      Архиви.

Elektrodistribucija 351-76-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:                351-76/2015-03
Датум:           14. септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
 
              Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине,решавајућипозахтевукојијеподнео инвеститор „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција ПанчевоизПанчева,у складу са чланом 137. Став 2  Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основучлана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
З А К Љ У Ч А К
 
1.           ПРЕКИДА СЕуправнипоступак за издавање одобрења којим се одобрава извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар, јер подносилац захтева „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Панчевоиз Панчева са седиштем у улици Милоша Обреновића број 6,  мора да реши претходно питање и прибави сагласност власника односно корисника парцела топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар за извођење наведених грађевинских радова, на основу члана 69. став 8. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
2.           ГРУПА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ Општинске управе Алибунар као орган надлежан за спровођење обједињене процедуре у поступку спровођења обједињене процедуре обратиће се имаоцу јавних овлашћења, у овом случају Јавном предузеће „Путеви Србије“ и Општини Алибунар, који су уписани као корисници и са правом коришћења на предметним парцелама, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар. Јавно предузеће „Путеви Србије“ су у обавези да одговоре на захтев у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
3.           Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар, ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Панчевоиз Панчева са седиштем у улици Милоша Обреновића број 6, дана 09. септембра 2015. године поднели су  Захтев  за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем351-76/2015-03.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. и 69. Став 8.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине као надлежни орган за спровођење обједињене процедуре а поступајући у складу са одредбама Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут број 110-00-154/2015-07 од 11. маја 2015. године, привремено је прекинуо овај управни поступак и обратио се Јавном предузеће „Путеви Србије“, које је уписано са правом коришћења на предметним парцелама, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар.
Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар, ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
    Самостални стручни сарадник,           
дипл.инг.арх. ЗорицаМиливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Огранак Електродистрибуција Панчевоиз Панчева;
2.      Архиви.

дом културе Alibunar 351-82-2015, Postavljeno 06.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-82/15-04
Датум:23.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15),), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4,доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
           ОДОБРАВА СЕ Општини Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДОМ КУЛТУРЕ У АЛИБУНАРУ – радови на поправци и оправци крова над биоскопском салом на објектуДома културе  у Алибунару, у улици Трг Слободе број 6-7, на парцели топ.број 911 к.о. Алибунар. 
 
Саставнидеоовогрешењаје:
 
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 507-б/2015, који је израдило Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ из Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 19/1, одговорни пројектант дипл.инг.грађ. Јулијана Баба лиценца број 311 0616 03.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Општина Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, поднела је 17.09.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова објекта јавне намене Дом културе у Алибунару - радови на поправци и оправци крова над биоскопском салом на објекту Дома културе у Алибунару, на парцели топ.број  911 к.о. Алибунар.
 
 Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 507-б/2015, који је израдило Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ из Алибунарa, са седиштем у улици Трг Слободе број 19/1, одговорни пројектант дипл.инг.грађ. Јулијана Баба лиценца број 311 0616 03.
2.     Извод из листа непокретности број 4117 к.о. Алибунар за парцелу топ.број 911 к.о. Алибунар који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена инвестиционом одржавању,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радована инвестиционом одржавању крова објекта  јавне намене Дом културе у Алибунару- радови на поправци и оправци  крова над биоскопском салом на објекту Дома културе у Алибунару,поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
                                  
                                                          
 
 Самостални стручни сарадник,ср.
                                                                                                  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Škola Vladimirovac 351-81-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-81 /15-04
Датум:23.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15 ), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192.ЗУП-a, , по захтеву Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4,а за потребе Основне школе „ 1. Maj“ Владимировац , улица Цара Лазара број 47,доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
           ОДОБРАВА СЕ Основној школи „1. Мај“ Владимировац, са седиштем у улици  Цара Лазара број 47,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ВЛАДИМИРОВЦУ,максималних габаритних димензија  65,62м х  44,25м, висине слемена 9,25м,  учионички блок, спратности П + 1 (приземље и спрат), анекс 1, анекс 2, и фискултурна сала спратности  П ( приземље), укупне бруто површине Пбр.=2 103,00 м2, односно укупне нето површине Пн.=1 973,50м2, изграђеног на катастарској парцели топ.бр.2534 к.о. Владимировац, у улици Цара Лазара број 47, укупна површина парцеле 6 998,00м2.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси41.084.107,40динара.
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Идејни пројекат број техничке документације 8/2015 од јула 2015.године израдило је ''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 300 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;
2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације: 8/2015/1, коју је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 300 1478 03;
3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: 8/2015/2,који је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 300 Е876 07 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;
4.   Елаборатенергетскеефикасности,број техничког дневника 16/15, којијеизрадио “Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 381 0082 12.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене ујавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на енергетској санацији може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Основна школа „ 1.Мај“ Владимировац, улица Цара Лазара број 47, поднела је15.09.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе и фискултурне сале у Владимировцу, изграђене на парцели топ.број 2543 к.о. Владимировац, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат број техничке документације 8/2015 од јула 2015.године израдило је ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 300 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. Године,у три примерка;
2.     0 – Главнусвеску, број техничке документације: 8/2015/1, коју је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 300 1478 03;
3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: 8/2015/2,који је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 300 Е876 07 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;
4.   Елаборатенергетскеефикасности,број техничког дневника 16/15, којијеизрадио “Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 381 0082 12;
5.     Извод из листа непокретности број 2580 к.о. Владимировац за парцелу топ.број 2534 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2747 од  02.09.2015. године;
6.     Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-241 од 02.09.2015. године;
7.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 2534 к.о. Владимировац, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена санацији изграђенихобјектата,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Урбанистичким планом насеља Владимировац („Службени лист општине Алибунар“ број 3/93), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе и фискултурне сале у Владимировцуподнео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 
           
 
 Самостални стручни сарадник, ср.
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Rasveta Alibunar 351-44-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-44/15-04
Датум:07.08.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192.ЗУП-a,по захтеву Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4,доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
           ОДОБРАВА СЕ Општини Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ – СПОЉНА РАСВЕТА ЗА ПОТРЕБЕ КАПЕЛЕ И ГРОБЉА У АЛИБУНАРУ, на катастарским парцелама топ.број 1289,1264,1262 и 1242 к.о. Алибунар.
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси 2.322.782,00динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Идејни пројекат број техничке документације 01-02/2015 од јануара 2015. године који је израдио Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
2.     0 - Главна свеска, број техничке документације 01-001-02/15 од 20.02.2015. године коју је израдио Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
3.     4 – Пројекат електроенергетских инсталација, број техничке документације 01-02/15 од 20.02.2015. године којиjeизрадио  Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, одговорни  пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, поднела је01.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете - спољна расвета за потребе капеле и гробља у Алибунару, на катастарским парцелама топ.број 1289,1264,1262 и 1242 к.о. Алибунар.
   
Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат број техничке документације 01-02/2015 од јануара 2015. године који је израдио Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
2.     0 - Главна свеска, број техничке документације 01-001-02/15 од 20.02.2015. године коју је израдио Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
3.     4 – Пројекат електроенергетских инсталација, број техничке документације 01-02/15 од 20.02.2015. године којиjeизрадио  Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, одговорни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
4.     Извод из листа непокретности број 4336 к.о. Алибунар за парцеле топ. број 1264 и 1289 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-17 од 08.01.2015. године;
5.     Извод из листа непокретности број 5185 к.о. Алибунар за парцелу топ. број 1242 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-17 од 08.01.2015. године
6.     Препис листа непокретности број 5483 к.о. Алибунар за парцелу топ. број 1262 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-17 од 08.01.2015. године;
7.     Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-2 од 08.01.2015. године;
8.     Копију плана са катастром подземних инсталација који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 956-01-24/2015 од 13.07.2015.године;
9.     Услови ЈП ''Србијагас'' број 02-05-4-1335/1 од 31.07.2015. године;
10. Услови ЈКП ''Универзал'' број 1531/15 од 26.08.2015. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена изградњи секундарне дистрибутивне мреже – спољна јавна расвета,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекатурађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радована изградњи секундарне дистрибутивне мрежејавне расвете за потребе капеле и гробља у Алибунару,поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
    Самостални стручни сарадник,ср.
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Predskolska ustanova 351-75-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-75/15-04
Датум: 21.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Предшколске установе „Полетарац“ из Алибунара, улица Вука Караџића број 6,доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
           ОДОБРАВА СЕ Предшколској установи „Полетарац“ изАлибунара, са седиштем у улици Вука Караџића број 6,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У АЛИБУНАРУ,изграђеног на катастарској парцели топ.бр. 904 к.о. Алибунар, у улици Вук Караџић број 4.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси32 290 114,45динара.
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     ИДП - Идејни пројекат број техничке документације 20/15 од августа 2015.године који је израдио пројектант“Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, главнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330 224103, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од августа 2015. Године који се састоји од;
1.     0 – Главнесвеске,број техничке документације:20/15 од августа 2015.године који је израдио пројектант“Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, главнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330 224103;
2.     4 – Пројекaтелектроенергетских инсталација број техничке документације 15/13 од септембра 2013. године односно Главни пројекат електро инсталација за реконструкцију гасне котларнице,који је израдио пројектант“Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, одговорнипројектантједипл.инг.ел. ДрагоБергинц, лиценцаброј 350 А65904;
3.     5 – Пројекат система за детекцију гасаброј техничке документације:ДПГ.82/13 од септембра 2013. године, који је израдио пројектант“ALMAKSSECURITY SISTEMS”Београд, улицаГосподара Вучића број129, одговорнипројектантједипл.инг.ел. ДрагоБергинц, лиценцаброј 350 А65904;
4.     6 – Пројекат машинских инсталација број техничке документације број 15/13 од септембра 2013. године односно Главни пројекат реконструкције термотехничких инсталација који је израдио пројектант“Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330 224103;
5.     Елаборатзаштите од пожара односно Главни пројекат заштите од пожараброј техничког дневника 14/013 од септембра 2013. године, којијеизрадиоБиро за пројектовање и заштиту“BM BIS”Миле Бодружић, предузетник Панчево, улицаМихаила Петровића Аласаброј11/29, овлашћено лицеједипл.инг.ппз.Миле Бодружић, број овлашћења152-191/12;
6.     Изјава вршиоца техничке контроле „Termolux“ d.o.o.из Панчева, са седиштем у улици Браће Јовановића број 43, број ТК-19/2013 од септембра 2013. године: за пројекат електричних инсталација вршилац техничке контроле је дипл.инг.ел. Радомир Михаиловић, лиценца број 350 3453 03 и за пројекат машинских инсталација вршилац техничке контроле је дипл.инг.маш. Мићо Бркић, лиценца број 330 5902 03.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунару у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на реконструкцији може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правноснажно решење за извођење радова и правноснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Предшколска установа „Полетарац“ изАлибунара, са седиштем у улици Вука Караџића број 6, поднела је 04.09.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунару, изграђеног на парцели топ.број 909 к.о. Алибунар, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     ИДП - Идејни пројекат број техничке документације 20/15 од августа 2015.године који је израдио пројектант“Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, главнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330 224103, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од августа 2015. Године који се састоји од;
1.     0 – Главнусвеску,број техничке документације:20/15 од августа 2015.године који је израдио пројектант“Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, главнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330 224103;
2.     4 – Пројекaтелектроенергетских инсталација број техничке документације 15/13 од септембра 2013. године односно Главни пројекат електро инсталација за реконструкцију гасне котларнице,који је израдио пројектант“Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, одговорнипројектантједипл.инг.ел. ДрагоБергинц, лиценцаброј 350 А65904;
3.     5 – Пројекат система за детекцију гасаброј техничке документације:ДПГ.82/13 од септембра 2013. године, који је израдио пројектант“ALMAKSSECURITY SISTEMS”Београд, улицаГосподара Вучића број129, одговорнипројектантједипл.инг.ел. ДрагоБергинц, лиценцаброј 350 А65904;
4.     6 – Пројекат машинских инсталација број техничке документације број 15/13 од септембра 2013. године односно Главни пројекат реконструкције термотехничких инсталација који је израдио пројектант“Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330 224103;
5.     Елаборатзаштите од пожара односно Главни пројекат заштите од пожараброј техничког дневника 14/013 од септембра 2013. године, којијеизрадиоБиро за пројектовање и заштиту“BM BIS”Миле Бодружић, предузетник Панчево, улицаМихаила Петровића Аласаброј11/29, овлашћено лицеједипл.инг.ппз.Миле Бодружић, број овлашћења152-191/12;
6.     Изјаву вршиоца техничке контроле „Termolux“ d.o.o.из Панчева, са седиштем у улици Браће Јовановића број 43, број ТК-19/2013 од септембра 2013. године: за пројекат електричних инсталација вршилац техничке контроле је дипл.инг.ел. Радомир Михаиловић, лиценца број 350 3453 03 и за пројекат машинских инсталација вршилац техничке контроле је дипл.инг.маш. Мићо Бркић, лиценца број 330 5902 03.
2.     Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Панчеву којим се даје сагласност на пројектно-техничку документацију заизвођење радова на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунару заведен под 07/24 број 02-217-10968/15-1 од 18.09.2015. године;
3.     Препис листа непокретности број 2188 за к.о. Алибунар од 20.08.2015. године, према којем је Предшколска установа уписана са правом коришћења на грађевинској парцели топ.број 904 ко.о. Алибунар;
4.     Копију плана за грађевинску парцелу топ.број 904 к.о. Алибунар број 952-1/2015-2678 од 20.08.2015. године.
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовенареконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунару,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и чланом 94 и 17Правилника осадржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекат („Сл. гласник РС“број23/2015 и 77/2015).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунаруподнео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015 и 77/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 
                                            
Самостални стручни сарадник
                    Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Park Alibunar 351-56-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-56/15-04
Датум:17.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4,доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
           ОДОБРАВА СЕ Општини Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ – радови на поправци и оправци справа на дечијем игралишту у јавном парку у Алибунару,  на делу парцеле топ.број 1184 к.о. Алибунар, површина парцеле 11 815м2
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси 199488,00динара.
 
Саставнидеоовогрешењаје:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 384п/2015, који је израдило Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ из Алибунару, са седиштем у улици Трг Слободе број 19/1, одговорни пројектант дипл.инг.грађ. Јулијана Баба лиценца број 311 0616 03.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, поднела је 16.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању дела јавне површине - радови на поправци и оправци справа на дечијем игралишту у јавном парку у Алибунару,  на делу парцеле топ.број 1184 к.о. Алибунар која је у јавној својини, површина парцеле 11 815м2.            
 
Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 384п/2015, који је израдило Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ из Алибунару, са седиштем у улици Трг Слободе број 19/1, одговорни пројектант дипл.инг.грађ. Јулијана Баба лиценца број 311 0616 03.
2.     Извод из листа непокретности број 5185 к.о. Алибунар за парцелу топ.број 1184 к.о. Алибунар који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-01-25/2015 од 15.07.2015. године;
3.     Копију плана са катастром подземних инсталација који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 956-01-25/2015 од 14.07.2015. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена инвестиционом одржавању,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нана инвестиционом одржавањудела јавне површине - радови на поправци и оправци справа на дечијем игралишту у јавном парку у Алибунаруподнео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви

Vujic Vesna 353-53-2015-04, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-53/15-04
25.09.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), преиспитаног Генералног урбанистичког плна Банатског Карловца (''Сл. лист општине Алибунар ''број 37/74 и 2/93) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Овлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год, по захтевуВујић Весне из Банатског Карловца, Пролетерска 30, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњурадионице за израду филтераза ваздух мотора са унутрашњим сагоревањем на парцеламаброј 1035/1, 1035/2 и 1035/3  к.о. Банатски Карловац, спратности П+1, укупне бруто површине Пбр=735,30м2 и нето површине Пнт=663,74м2, улицаБранислава Нушића, са прилазом изистеулице парцела1035/91 к.о. Банатски Карловац.
ЛОКАЦИЈА:Парцеле број 1035/1, 1035/2 и 1035/3  к.о. Банатски Карловац се налазе у грађевинском реону насеља Банатски Карловац у блоку 20а према прегледној карти блокова-графички лист 28. из ГУП-а Банатског Карловца.
Према подацима са званичне интернет странице РГЗ-а парцеле су укупне површине  1.837м2.
Према захтеву и ИДР-у број 0807/15-Р од 25.07.2015.год, израђен од стране ''Архитектура инжењеринг'' Алибунар, планира се објекат категорије В класификационе ознаке 125102-радионице преко 400м2.
На основу важеће планске документације за насеље Банатски Карловац (преиспитани ГУП Банатског Карловца са изменама и Просторног плана општине Алибунар) у овој зони је предвиђено проширење становања и заштитно зеленило.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: До усвајања Плана генералне регулације насеља Банатски Карловац примењује се важећа планска документација и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15) за насеља средњих густина.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCSскале.
За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима (Службени гласник РС, 71/94) обавезно се морају прибавити услови надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Изградња објеката друге намене,који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
За заштиту од пожара прибављени су услови 07/24 број 02-217-10561/15-1 од 11.09.2015.год. од стране МУП Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Панчеву којима су дати Закони и правилницима у скаладу са којима је потребно планирати и изградити обкјекат, обавеза прибављања сагласности на техничку документацију и технички преглед.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
УСЛОВИ ИЗ ПАРВИЛНИКА О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ У  ОПШТОЈ СТАМБЕНОЈ ЗОНИ, У МЕШОВИТОЈ ЗОНИ, ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ ЗОНИ И ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ И ВЕЋИХ ГУСТИНА
Најмања ширина грађевинске парцеле за вишеспратне стамбене и пословне објекте у непрекинутом низу је 12,0 m, а за слободностојеће вишепородичне стамбене, пословне и друге објектекомпатибилних намена је 16,0 m.
Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу је 600 m².
Предметне парцеле могу чинити грађевински комплекс уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са Законом о планирању и изградњи.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈЕ СУ ДОЗВОЉЕНЕ: дозвољена је изградња компатибилних намена, и то:
1) пословање;
2) трговина;
3) угоститељство;
4) занатство и услуге;
5) здравство;
6) дечија заштита;
7) образовање;
8) култура;
9) верски објекти
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила грађења дефинисана за претежну намену земљишта у зони.
Није дозвољена изградња објеката за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну средину.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОПШТЕ СТАМБЕНЕ И МЕШОВИТЕ ЗОНЕ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Највећа дозвољена спратност објекатау овој зони утврђује се у складу са околном постојећом градњом и технолошким захтевима пословања, а не више од П+1+Пк.
Растојање између регулационе и грађевинске линије за објекте осим објеката у низу је 3,0 m, осим кад се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.
У зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу, износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама).
Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0 m. а минимум 4,00 m ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 m не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.
При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.
Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,5 m.
За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
Минимални степен опремљености инфраструктуром
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање и друго) поставља се у појасу регулације, у складу с потребама и правилима надлежног јавног односно јавно комуналног предузећа.
Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у општој стамбеној зони у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње, у мешовитим зонама у насељима средњих густина са два или више типова нестабене градње, у градској стамбеној и општој зони већих густина и централној градској и пословној зони, има излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално водоводна, канализациона и електроенергетска мрежа.
Парцела имамогући приступ са јавног пута у улици Бранислава Нушићапарцела 1035/91 к.о. Банатски Карловац.
Прикључци на електроенергетску, водоводну, канализациону мрежу исаобрачајни прикључакурадити у  складу са условима за пројектовање и прикључење предметног објекта и то:
1.      Услови за пројектовање и прикључење број 07.15.-5.30.4.-113551/15/3-2 од 10.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад према којима је одобрена максимална снага17,25kWса местом прикључка на постојећу нисконапонску ваздушну мрежу у улици Николе Теасла на изводу ТС''БЛОК 20А'' са обавештењем да су трошкови обраде услова 15.316,98РСД а накнада за прикључење износи 69.321,62РСД;
2.      Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1897/15 од 22.05.2015.год. према којима се прикључак на водоводну мрежу врши из улице Бранислава Нушића цевима пречника Ф=110мм, у дужини од 5м притиска 4бара, дубине 90цм и израда шахта за водомер и хидрантски прикључак Ф=50мм а  канализациону из Цара Лазара ПВЦ цевима Ф=200мм, у дужини од 80м са подбушивањем пута 5м, дубине 150цмса обавештењем да су трошкови обраде услова 3.317,69РСД а накнада за прикључење износи 38.485,40РСД за водоод и исто толико за канализацију;
3.      Од стране ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара под број 525-2/2015 од 25.09.2015.год. су дати услови за колски прилаз ширине 2,5-3,0м, једнострани нагиб коловоза, полупречник лепезе ускладити са меродавним возилом и да се прихват воде са коловоза усклади са системом одводњавање коловоза улице Бранислава Нушићаса фактуром да су трошкови обраде услова 1.500РСД.
Грађевинске линије
Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које је за појединачне зоне прописано Правилником.
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.
Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле.
Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже и сл.) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.
На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња, пољски клозет и сл.).
Грађевински елементи објеката
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00 м на целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације.
Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м, односно регулациону линију више од 1,20 м и то на делу објекта вишем од 3,00 м.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50 м од бочне границе парцеле претежно северне оријентације, односно, 2,50 м од бочне границе парцеле претежно јужне оријентације.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија најмање 3,00 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 м.
Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,00 м од регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,00 м.
Степенице које савлађују висину преко 0,90 м, изнад површине терена, улазе у габарит објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:
1) стопе темеља и подрумски зидови – 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине тротоара, а испод те дубине – 0,50 м;
2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00 м.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање возила
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан.
Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.
Парцела има могучност приступа са јавног пута у улици Бранислава Нушићапарцела1035/91 к.о. Банатски Карловац.За планирану изгредњу има простор за паркинг у оквиру парцеле а потребно је дефинисати у односу на потребе пословне делатности објекта као и манипулативне саобрачајнице.
Одводњавање и нивелација
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Архитектонско обликовање, материјализација, завршне обраде, колорит и друго
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом.
Општа правила за изградњу за појединачне зоне
1.Индекс изграђености или индекс заузетости
1) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 1,6;
2) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 50%;
2. Ограђивање по појединачним зонама
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржиза објектекатегоријеВ: пројекат архитектуре и пројекат конструкције, пројекте инсталација као и пројекте свих области који су релевантни за предметни објекат и испуњење битних захтева за објекати елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је и прибављено:
1.      Идејно решењеброј 0807/15-Р од 25.07.2015.год, израђен од стране ''Архитектура инжењеринг'' Алибунару аналогној и електронској форми;
2.      Копију плана бр.953-1/2015-224 од 20.08.2015.год;
3.      Копију плана са подземним инсталацијама бр.956-01-29/2015од 20.08.2015.год;
4.      Услови број 07.15.-5.30.4.-113551/15/3-2 од 10.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад;
5.      Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1897/15 од 22.05.2015.год;
6.      Услови ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара под број 525-2/2015 од 25.09.2015.год;
7.      Услови 07/24 број 02-217-10561/15-1 од 11.09.2015.год. од стране МУП Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Панчеву;
8.      Доказ о уплати републичке таксе у износу од 300РСД и накнаде стварних трошкова 2.550РСД.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                             дип.инж.грађ. Коса Николић, с.р.
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Opstina Alibunar 353- 43-2015-04, Postavljeno 06.10.2015.

 Република Србија - АП Војводина

Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-43/15-04
30.07.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Генералног плна Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број 19/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву Општине  Алибунар, Трг слободе 4, Алибунар, издаје
 
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
 
Задоградњуанекса 2 фискултурне сале ОШ''Братства јединства'' Алибунарукупне бруто површине Пбр=78,70м2, на парцеламаброј905 и 907 к.о. Алибунар, улица Вука Караџића број 42, са прилазом из улицеВашарскапарцела 2402 к.о. Алибунар.
 
 
ЛОКАЦИЈА: Парцеле бр. 905 и 907 к.o. Алибунар су део комплексафискултурне сале ОШ''Братства јединства'' Алибунар који обухвата још парцеле 911, 909, 908 и 904, која је у изградњи на основу грађевинске дозболе 351-6/2015-04 од 18.02.2015.год.
Парцеле се налазе у централној зони насеља блок бр.5 на локацији намене образовање.
У овој зони могу се градити објекти намењени образовању, здравству, заштити деце и старих, култури, спорту и рекреацији, затим, пословни, верски, породични и вишепородични стамбени објекти и у комбинацијама, као и пословне делатности из области трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, затим делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите и бриге о деци и старим особама, културе, спорта, рекреације и комуналних услуга, као и производног и услужног занатства, ако су обезбеђени услови заштите животне средине.
Доградња и уређење на овој локацији врши се директно из Генералног плана Алибунар.
Према копији плана број 956-01-15/2015 од 05.05.2015.год. на парцели постоје објекти који су уклоњенини у поступку грађевинске дозволе.
Према подацима са интернет сервиса РГЗ, предметна парцела 905 површине 857м2 је градско грађевинско земљиште јавна својина општине Алибунар, а 907 површине 981м2 је градско грађевинско земљиште државна својина са правом коришћењаОШ''Братства јединства'' Алибунар.
Према Решењу о измени грађевинске дозволе број 351-6/2015 од 18.02.2015.год. на парцелама 904, 905, 907, 908, 909 и 911 у изградњи је фискултурна сала са анексом и пасарелома укупне нето површине 1.913,78м2.
Према ИДР-идејном решењу бр.4/2015 од априла 2015.год, израђен од стране ''Алинос''доо из Панчева, ул. Његошева бр.1а, анекс 2 се планира уз фискултурну салу на делу улаза из улице Вашарска и чини функционалну целину са фискултурном салом и планираним инсталацијама у сали.
Према захтеву планиранадоградња је објекат категорија В класификационе ознаке 126321.
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА:
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Генералног плана, су следећа:
• Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7°MCS скале;
• За све радове на објектима и локалитетима, који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, број 71/94) обавеза је власника/носиоца права коришћења да прибави дозволу Покрајинског завода за заштиту споменика културе;
• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине;
• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 37/88);
• Објекти за смештај телекомуникационих уређаја (мобилне телекомуникационе мреже, опреме за ртв, кдс, интернет) као и антене и антенски носачи могу се поставиљати у оквиру јавних комплекса или у зонама и комплексима на осталом земљишту (у објекту или у оквиру комплекса), под следећим условима:
- Објекат за смештај телекомуникационе опреме може бити зидани, монтажни или смештен на стубу;
- Ако се телекомуникациона опрема и антенски стуб изводе у засебном, властитом комплексу, комплекс мора бити ограђен;
- У комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица;
- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 1kV;
- Од најближе јавне саобраћајнице до комплекса обезбедити приступни пут минималне ширине 3m;
- Слободна површина комплекса се мора озеленити;
- Антене се могу поставити и на постојеће јавне, привредне и друге објекте у складу са сагласношћу власника истих.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ: локација се налази у првој зони заштите- простор наслеђене урбане структуре са третманом ревитализације.
Прва зона заштите подразумева очување основних урбанистичких поставки, урбане матрице, овог простора, начин парцелације, однос према регулацији (хоризонталној и вертикалној), функционални карактер дела градског простора, односно пословно-културни центар.
У прву зону заштите спада део центра насеља Алибунар, тачније околина цркви, парка и школа, као и околину неких објеката управе и јавних служби. У оквиру ове зоне налази се централни плато оријентисан према улици Жарка Зрењанина који је концепиран парковски и у коме су лоциране две цркве, српска православна црква сазидана 1796, за Србе и Румуне. 1895. године сазидана је румунска православна црква посвећена УспењуБогородице поред српске православне цркве те се тада и одвaјају ове две цркве. Простор у оквиру Римокатоличка црква сазидана 1913. године југоисточно, затим СО Алибунар (Трг Слободе бр. 4) северно од парка, као и објекат старог Суда лоцираног југозападно од парка.
Овако формирану целину центра треба третирати следећим мерама заштите:
- Амбијентално очувати и квалитетно унапредити (што подразумева истицање и очување свих наведених објеката).
- Квалитеније хортикултурно уређење трга.
- Уклањање свих зиданих и монтажних објеката који ремете сагледивост већ формиране целине.
- Комунално квалитетније опремити наведено подручје што подразумева поплочавање тротоара (никако асвалтом и бетоном) већ одабраним елементима монтажно демонтажног карактера.
- Изградњу нових објеката конципирати и интерполисати у наслеђени амбијент, водећи рачуна о вертикалној и хоринзонталној регулацији.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ:
Објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепиранихи инвалидних лица.
Како се ради о репрезентативним садржајима од општег интереса, обезбедити адекватно хортикултурно уређење озелењених површина.
Озелењавањее слободних, неизграђених површина грађевинске парцеле јавног грађевинског земљишта изводити уз поштовање процента заступљености зеленила у сваком појединачном комплексу.
 Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
 За комплексе за које није предвиђена даља урбанистичка разрада услови за озелењавање ће се спроводити у складу са овим Планом и осталом техничком документацијом у складу са Законом. Неопходна је геодетска подлога са хоризонталном и вертикалном представом терена и снимљеном постојећом инфраструктуром.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: карактеристична за поједине садржаје на јавном грађевинском земљишту су дата по целинама, у скаду са основном наменом површина:
 ОБРАЗОВАЊЕ:
Код реконструкције постојећих и изградње нових комплекса основне школетреба се придржавати следећих норматива:
- обухват деце (од 7-15 година) 100 %
- изграђена површина 7,5m2/по ученику
- слободна површина 25-30m2/по ученику
- макс. степен искоришћености земљишта 30%
- максимални индекс изграђености 0,6
- максимална спратност П+1
- обезбедити минимално зелених површина 30%
Ако се због стечених услова не буде могао обезбедити степен искоришћености земљишта дозвољена су мања одступања, а недостатак озелењених, слободних површина решити обезбеђивањем истих у непосредном окружењу, њиховим парковским уређењем.
Зелене површине школских комплекса формирати ободно, где ће имати функцију изолације самих комплекса од приступних саобраћајница и суседа. Овај тампон треба да буде довољно густ и широк, састављен од четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске услове, умањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних саобраћајница. Зелене површине испред саме зграде школе треба да су потчињене архитектури, и декоративно обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа. При избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и да одговарају условима станишта. Избор врста треба да буде довољно разноврстан да би ученике упознао са биљним богатством.
Осим норматива датих у овој тачки и напред наведених општих правила грађења на јавном грађевинском земљишту, у свему осталом важе правила грађења иста као у зони централних садржаја.
 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА:
Спортско-рекреативне површине подразумевају организовање пасивног и активног одмора и рекреације.
Уређење и реконструкцију постојећих, као и изградњу нових спортско-рекреативних комплекса и садржаја треба вршити уз поштовање следећих услова:
- макс. степен искоришћености земљишта 30%
- максимални индекс изграђености 0,9
- максимална спратност П+2
- обезбедити минимално зелених површина 40%
Сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће комунално опремљени и изведени у складу са важећим законским прописима за подизање конкретних садржаја. Ближи услови за изградњу ових објеката прописани су Правилником о ближим условима за обављање делатности у области физичке културе
(„Сл. Гласник СРС”, број 2/84 и 28/89) и Правилником о условима за обављање спортских активности и делатности („Сл. Гласник РС”, број 30/99).
Осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији у склопу ових комплекса дозвољена је још изградња угоститељско-туристичких и пословних објеката.
У оквиру сваког спортско-рекреативног комплекса треба обезбедити довољан број паркинг места за очекиван број посетилаца и запослено особље, затим потребне сервисне саобраћајнице, као и прилазе возилима специјалне намене.
Зеленило спортско-рекреативних површина треба да чини 40-50% од укупне површине.
Комплекс треба да буде решен као парк - шума. Спортско - рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро повезане са осталим деловима насеља. У односу на општу норму од 25mпо становнику унутар градског зеленила, активна рекреација учествује са 18% или 4,5m2/станов. (дечија игралишта за узраст до 6 година 1%, за децу од 6-14 година 5%, и терени за омладину и одрасле 12% од укупног норматива).
Зеленило спортско рекреативних површина треба да буде распоређено да створи сенку на јужним експозицијама. Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и друштвено -социјална.
Осим норматива датих у овој тачки и напред наведених општих правила грађења на јавном грађевинском земљишту, у свему осталом важе правила грађења иста као у зони централних садржаја.
КОЛСКО ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ:
- колско пешачке пролазе изводити за једносмерни саобраћај; у деловима насеља где се уводи нова регулација минимална ширина коридора колско пешачког пролаза је 5m,
- саобраћајницу градити са једном траком ширине 3,0m,
- носивост коловозне конструкције је за лаки саобраћај,
- нагиб коловоза је једностран.
ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ:могућдиректно из улице Вашарскапарцела 2402 к.о. Алибунар.
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА: парцеле број 905 и 907 које су део комплекса фискултурне салекоји обухвата још парцеле 911, 909, 908 и 904 к.о. Алибунар.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ:
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА: поклапа се са границом парцеле.
ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА: објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинском линијом. Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се најчешће поклапа са регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину парцеле за највише 5,0м. У изграђеним деловима зоне централних садржаја се удаљеност грађевинске од регулационе линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Објекат се планира на регулационој линији као већина објеката у улици Вашарска.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА: главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације.
Слободностојећи објекат (основни габарит без испада), односно објекат постављен предњом фасадом на регулацији, се гради на минимално 0,5м од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, односно, на минимално 3,0м од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.
ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКТА: у зони централних садржаја максимална дозвољена спратност главних објеката је П+4+Пк, а других објеката (помоћни и сл.) је П. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Укупна висина објекта не може прећи 22,0м.
МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ: минимална међусобна удаљеност два објекта јавне намене је половина висине вишег објекта. Остали међусобни односи објеката исти су као у оквиру зоне становања и то:
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0 метара, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4м ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА:услови су исти као у оквиру зоне становања и то:
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односно регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3,0м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0м по целој ширини објекта с висином изнад 3,0м,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0м,
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,0м) мање од 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0м и ако те степенице савлађују висину од 0,9м. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9м улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности. Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5м,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м,
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са падом у сопствено двориште). Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора или осветљења, минималне висине парапета h=1,8м, површине до 0,8м².
Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити минимално 0,5м изузев у зонама где постојеће прилике то дозвољавају (наслеђено стање парцелације са уским фронтовима парцеле), где је минимална удаљеност 0м.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.
ДРУГИ ОБЈЕКТИ: други објекти на парцели (помоћни, економски и сл.) се граде у дубини парцеле, на одговарајућој удаљености од главног објекта.
Услови за ограђивање грађевинске парцеле су исти као и у оквиру зоне становања и то:
Парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина може бити највише до 1,8м. Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији или на повученој предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама обавезно се постављају провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине повлачења објекта од обе уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може да буде без подзида, са подзидом висине до 0,8м или живицом до 0,8м чиме се обезбеђује прегледност саобраћаја на тој раскрсници.
Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину парцеле треба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан (опека, бетон) до висине 0,6м, а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0м. Ограде на регулационој линији која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле.
Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, жице, летава и сл.) висине најмање 1,5м. У економском делу парцеле ограде могу бити од летава, плетене жице и другог сличног материјала, висине најмање 1,5м. Сваки власник парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и оградудеснегранице парцеле гледано са улице и половину стране границе у зачељу парцеле.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА:у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити простор за паркирање возила за сопствене потребе, по правилу - једно паркинг или гаражно место на један стан, односно на сваких 70м2 корисне површине главних објеката друге намене (пословне и сл.), а за јавне објекте и у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују. У оквиру парцеле мора се обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.
Aко изграђено јаввно паркиралиште у вашарској улици не обезбеђује потребан број паркинг места потребно је обратити се ЈП''Дирекцији за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара  захтевом за Уговор за изградњу и заузеће локације у улици Вашарска.
АРХИТЕКТОНСКИ УСЛОВИ: обавезно је очување архитектонских облика и традиционалних грађевинских материјала на објектима у зони центра. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру
зоне.
Препоручују се малтерисане фасаде са декоративним и другим карактеристичним елементима које поседују поједини објекти.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350, у зависностиод кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп.
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,8м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Проценат озелењености индивидуалних парцела треба да буде најмање 30%. Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак.
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: земљиште лесне терасе, климатске карактеристике великих температурних разлика захтевају термичку изолацију за амплитуду од -330C до +410C, повремени оркански ветрови намећу потребу пажљивог избора и израде кровних конструкција, сеизмички потреси максималног интензитета од 60 по мећународној скали намеће потребу ојачавања серклажа и угаоних стубова објеката.
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:
Прикључење објекта је обезбеђено у поступку грађевинске дозволе за главни објекта фискултурне сале, као и услови противпожарне услове.
Општина Алибунар је поднела непотпун захтев 29.04.2015.год. те је у смислу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 7. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 35/15) донет закључак број 353-21/15-04 од 20.05.2015.год. којим се одбацује захтев, објављен на сајту општине дана 11.06.2015.год.
Општина Алибунар је поднела нови захтев 16.07.2015.год.
Уз захтев поднето је ИДР-идејно решење бр.4/2015 од априла 2015.год, израђен од стране ''Алинос''доо Панчево а из предходног захтева преузети су копија плана број 953-1/2015 и копија плана са подземним инсталацијама број 956-01-15/2015 од 05.05.2015.год.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда и мере противпожарне заштите у складу са условима прибављеним у поступку грађевинске дозволе.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Генералним планом Алибунара у делу планирања паркинг простора.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката и елаборат енергетске ефикасности.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. ИДР-идејно решење бр.4/2015 од априла 2015.год, израђен од стране ''Алинос''доо Панчево;
А у поступку обједињене процедуре прибављене су:
 1. Копија плана број 953-1/2015 од 05.05.2015.год;
 2. Копија плана са подземним инсталацијама број 956-01-15/2015 од 05.05.2015.год;
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                          дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија 

Nuka Anelin i Nika Joska 353-56-2015-04, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-56/15-04
30.09.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), преиспитаног Генералног урбанистичког плна Банатског Карловца (''Сл. лист општине Алибунар ''број37/74 и 2/93) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) иОвлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год, по захтеву пуномоћника адвоката Трајана Романовића из Алибунара, ул.Ж. Зрењанина вр.6 а за Ника Анелина и Јошке из Банатског Карловца,ул. Немањина бр.70, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу стамбене зграде са једном стамбеном јединицом на парцели број1274 к.о. Банатски Карловац, спратност П, укупне бруто површине Пбр=309м2 и нето површине Пнт=252,19м2, улицаНемањинаброј70, са прилазом из исте улице парцела 2265 к.о. Банатски Карловац.
 
ЛОКАЦИЈА: Парцела 1274 к.о. Банатски Карловац се налази у зоницентралних садржајаблок број23 у грађевинском подручију насеља Банатски Карловац.
Према подацима са званичне интернет странице РГЗ-а парцела је укупне површине  694м2.
Према захтеву инвеститора планира се изградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 111011, односно породичне куће до 400м2.
Према копији плана број 953-1/2015-238 од 02.09.2015.год. на парцели постоје објекти који према ИДР-у број 0825/15-Р од 25.08.2015.год, израђен од стране ''Архитектура инжењеринг'' Алибунар, нису затечени на парцели.
До усвајања Плана генералне регулације насеља Банатски Карловац примењује се важећа планска документација и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15) за централне градске и пословне зоне.
ОПШТАПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ИЗ ППО АЛИБУНАР
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCSскале.
За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима (Службени гласник РС, 71/94) обавезно се морају прибавити услови надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Изградња објеката друге намене,који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
УСЛОВИ ИЗ ПАРВИЛНИКА О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ У  ОПШТОЈ СТАМБЕНОЈ ЗОНИ, У МЕШОВИТОЈ ЗОНИ, ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ ЗОНИ И ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ И ВЕЋИХ ГУСТИНА
Најмања ширина грађевинске парцеле за вишеспратне стамбене и пословне објекте у непрекинутом низу је 12,0 m, а за слободностојеће вишепородичне стамбене, пословне и друге објектекомпатибилних намена је 16,0 m.
Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу је 600 m².
Предметна парцела површине694м2  и ширине фронта 21,66м, испуњава услове за грађевинску парцелу.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈЕ СУ ДОЗВОЉЕНЕ: дозвољена је изградња компатибилних намена, и то:
1) пословање;
2) трговина;
3) угоститељство;
4) занатство и услуге;
5) здравство;
6) дечија заштита;
7) образовање;
8) култура;
9) верски објекти
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила грађења дефинисана за претежну намену земљишта у зони.
Није дозвољена изградња објеката за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласностнадлежног органа за послове заштите животне срединена Студију процене утицаја на животну средину.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗАЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ И ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ
Највећа дозвољена спратност објекатау овој зони утврђује се у складу са околном постојећом градњом, а за породичне објекте највише до П+1+Пк.
Растојање између регулационе и грађевинске линије за објекте осим објеката у низу је 3,0 m, осим кад се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.
У зони изграђених објеката растојање грађевинске и регулационе линије се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%)
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.
Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле.
Објекти који се по правилу граде у зонама реконструкције и обнове и централним урбаним и пословним зонама су објекти у низу.
Минимални степен опремљености инфраструктуром
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање и друго) поставља се у појасу регулације, у складу с потребама и правилима надлежног јавног односно јавно комуналног предузећа.
Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела уопштој стамбенојзониу насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње, у мешовитим зонама у насељима средњих густина са два или више типова нестабене градње, у градској стамбеној и општој зони већих густина и централној градској и пословној зони, има излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално водоводна, канализациона и електроенергетска мрежа.
Парцела имапостојећи приступ са јавног пута у улици Немањинапарцела2265 к.о. Банатски Карловац.
Прикључци на електроенергетску, водоводну, канализациону мрежу исаобрачајни прикључакурадити у  складу са условима за пројектовање и прикључење предметног објекта и то:
1.      Услови за пројектовање и прикључење број 07.15.-5.30.4.-122627/15-3 од 22.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад према којима је одобрена максимална снага17,25kWса местом прикључка на постојећу нисконапонску ваздушну мрежу у улици Немањина на изводу ТС''Банатски Карловац 4'' са обавештењем да су трошкови обраде услова 7.658,50РСД а накнада за прикључење износи 69.321,62РСД;
2.      Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1937/15 од 29.09.2015.год. према којима се прикључак на водоводну мрежу врши из улице Војводе Степе на углу са улицом Немањина цевима пречника Ф=90мм, у дужини од 50м притиска 4бара, дубине 90цм и израда шахта за водомер од ¾'' а  канализациону из исте улице ПВЦ цевима Ф=200мм, у дужини од 55м, дубине 200цмса обавештењем да су трошкови обраде услова 662,26РСД а накнада за прикључење износи 19.906,22РСД за водоод и исто толико за канализацију;
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.
На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња, пољски клозет и сл.).
Грађевински елементи објеката
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00 м на целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације.
Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м, односно регулациону линију више од 1,20 м и то на делу објекта вишем од 3,00 м.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50 м од бочне границе парцеле претежно северне оријентације, односно, 2,50 м од бочне границе парцеле претежно јужне оријентације.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија најмање 3,00 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 м.
Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,00 м од регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,00 м.
Степенице које савлађују висину преко 0,90 м, изнад површине терена, улазе у габарит објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:
1) стопе темеља и подрумски зидови – 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине тротоара, а испод те дубине – 0,50 м;
2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00 м.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање возила
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан.
Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.
Парцела има постојећи приступа са јавног пута у улици Немањинапарцела2265 к.о. Банатски Карловац.За планирану изгредњу има простора за паркинг у оквиру парцеле а потребно је дефинисати у односу на потребе инвеститора.
Одводњавање и нивелација
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Архитектонско обликовање, материјализација, завршне обраде, колорит и друго
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом.
Општа правила за изградњу за појединачне зоне
1.Индекс изграђености или индекс заузетости
1)централне градске и пословне зоне 3,5;
2)централне градске и пословне зоне60%;
2. Ограђивање по појединачним зонама
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржиза објектекатегоријеА: пројекат архитектуре са изјавомодговорног пројектантада објекат има одговарајућу носивост и стабилност и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је и прибављено:
1.      Идејно решењеброј 0825/15-Р од 25.08.2015.год, израђен од стране ''Архитектура инжењеринг'' Алибунар у аналогној и електронској форми;
2.      Копију плана бр.953-1/2015-238 од 02.09.2015.год;
3.      Копију плана са подземним инсталацијама бр.956-01-31/2015од 02.09.2015.год;
4.      Услови број 07.15.-5.30.4.-122627/15-3 од 22.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад;
5.      Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1937/15 од 29.09.2015.год;
6.      Доказ о уплати републичке таксе у износу од 300РСД и накнаде стварних трошкова 4.000РСД.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                             дип.инж.грађ. Коса Николић,с.р.
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Nikolic Srdjan 353-34-2015-04, Postavljeno 06.10.2015.

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-34/15-04
02.09.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број35/15), Просторног плана општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар ''број12/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) иОвлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год, по захтеву Николић Срђана из Београда, Вишњички венац 21, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу хале за производњу агро пелетa Пбруто=147,60м2 капацитета 200кг/часу, категорије Б класификационе ознаке 125101, на парцеле број 279 к.о. Нови Козјак, улица Иве Лоле Рибара 39, са прилазом из исте улице парцела 42 к.о. Нови Козјак.
 
ЛОКАЦИЈА:Парцела279 к.о. Нови Козјаксе налази у зонистановања у грађевинском подручију насеља Нови Козјак.
Према Изводу из листа непокретности број608 од 15.09.2015.год. парцела је грађевинско земљиште прватна својинаНиколић Срђана из Београда, са објектом 1-стабена зграда површине 139м2, објекат 2-стамбена зграда површине 134м2, земљиште уз зграду 4а61м2 и њива 2.класе 13а71м2,објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта.
Према копији плана бр.953-1/2015-119 од 14.04.2015.год. на парцели постоје објекти 1 и 2 који су приказани као непостојећи на КТП снимљеног од стране ''Агенција Геометар'' Ковачица и оверено од стране РГЗ СКН Алибунар 22.05.2015.год. а приказан је стамбени објекат који није евидентиран у катстар непокретности.
Према ИДР-идејном решењу бр.ИДР-21/15 од јуна 2015.год, израђен од стране ''Кућа стил''доо Свилајнац, планира се изградња пословног објектахале за производњу агро пелетa капацитета 200кг/часуза пољопривредно газдинство, категорије Б класификационе ознаке 125101, површине под објектом 147,60м2, иза објекта површине 157,5м2 снимљеног на КТП са напоменом да објекти евидентирани на копији пана не постоје на парцели.
Парцела је намене за становање у зони за које се изградња и уређење врши директно из Просторног плана општине Алибунар.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCSскале.
Изградња објеката друге намене,који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
Правила грађења у зониСТАНОВАЊА:
У зони породичног становања у стамбеном делу парцеле дозвољава се формирање пословног простора (у склопу стамбеног објекта или као посебан објекат) из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности, садржаја везаних за спорт и рекреацију и пољопривреде. Површина дела намењеног пословању у склопу објекта намењеног породичном становању не може бити већа од 50%.
Дозвољена заузетост парцеле је 50%, с тим да минимум 30% мора бити озелењено у складу са наменом.
Није дозвољена изградња складишних објеката (осим мањих скалдишта за потребе пољопривредних домаћинстава), као ни вршење складиштења на отвореном. Нису дозвољене делатности третмана, складиштења (укључујући и привремено складиштење) и одлагање отпада (како опасног тако и неопасног). Није дозвољена изградња индустријских објеката нити објеката за бављење пољопривредном производњом за тржиште (изградња фарми) и сличних објеката.
Врста и намена објекта
На грађевинској парцели намењеној породичном становањумогу се градити:
-         основни објекат: породични стамбени објекат,економски објекат,стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која не угрожава становање и где су обезбеђени услови заштите животне средине. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски. Парцела може бити намењена само пословном објекту, без становања;
-         на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни објекат, летња кухињаи оставе веће од 20m2;
-         помоћни објекти: остава мање од 20m2, гаража,бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);
-         на грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле.
Планирана је изградња пословног објекта за производњу агро пелетa капацитета 200кг/часуза пољопривредно газдинствокоја је дозвољена намена у овој зони.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
-         за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0m, минимална величина парцеле је 200,0m2,
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању пољопривредног типа су следећи:
-       за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 18,0m,
-       за све типове објеката (слободностојећи, двојни, у низу) минимална површина парцеле је 800,0m2.
На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:
заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 50 %,
растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0m за приземне, а 4,5m за спратне објекте,
стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.
Парцела 279 к.о. Нови Козјак има укупну површину од21а05м2и ширину фронта 38,33м и задовољава услове грађевинске парцеле намене породичног становања пољопривредног типа.
Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију. Дубина увлачења такође зависи од положаја постојећих објеката у улици, не може бити већа од 5,0m.
Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
-     основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0m (растојање основног габарита без испада).
-     основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације;
-     Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0m од границе парцеле;
-     Основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0m (растојање основног габарита без испада).
Планирани објекта се гради у дну дворишта на удаљености 34,08м од регулационе линије  и 17,62м од постојећег стамбеног објекта.
дозвољена  спратност и висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 12,0m од коте заштитног тротоара објекта до слемена. У случају потребе за надоградњом постојећих објеката, дозвољава се доградња још максимално етаже поткровља.
Спратност пословног објекта уз главни објекат је максимално П+1 (приземље + једна етажа, aдозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Висина објекта је максимално 7,50m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 3,0m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски објекат је максималне спратности П (приземље), тј. П+Пк (приземље + поткровље) ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,6m.
Планира се приземни објекат спратне висине 4,60м.
међусобна удаљеност објеката
Удаљеност између главног и другог објекта, удаљеност између главног и помоћног објекта уз главни објекат не може бити мања од 4,0m. Уколико је други објекат такође намењен становању, међусобна удаљеност објеката може бити мања од 4m, уз услов да су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови.
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0m ако пословни објекат има отворе  са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта - сточна стаја од главног, односно другог објекта не може бити мања од 15,0m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0m одстојања.
Дозвољен је међусобни размак других и помоћних објеката уз економске објекте на минимално 2,0m, тј. други и помоћни објекат се не морају градити у истој линији са главним објектом, уз услов да се граде на минимално 1,0m од границе парцеле.
Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели, где је двојни објекат, се гради на 0,0m од заједничке границе парцеле, под условом да ни једним својим делом не угрожавају простор суседне парцеле и стабилност суседних објеката.
Гараже и оставе у свим типовима породичног становања (слободностојећи објекти, двојни и објекти у низу) могу се градити у дну парцеле, на 0,0m од међне линије.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне, зидане или живе зелене ограде, висине усклађене са уобичајеним месним приликама. Начин изградње ограде у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до 0,9m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног ипословног/производног дела парцеле), уз услов да висина те ограде не може бити већа од висинебочне ограде.
Грађевинска парцела у оквиру зоне становања може бити намењена само пословању, уз услов је да се при обављању делатности не угрожава животна средина. Дозвољени урбанистички показатељи следећи: степен заузетости максимално 50%, главни објекат се поставља према улици, грађевинска линија се поклапа са регулационом или је увучена, у зависности од положаја осталих објеката у улици. Ограда на регулационој линији (према улици) мора бити у складу са напред датим условима. Остали део парцеле може да се огради оградом до висине максимално 2,0m.
Производне и занатске делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине.
Према Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", бр. 114/2008) за планирани објекат и делатност није потребна процена утицај на животну средину.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0m, а за парцелу намењену пословању мин. 3,0m, односно у складу са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцелизабрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место, тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место.
Прама ИДР-у постоји приступа из улицеИве Лоле Рибара парцела број 42 к.о. Нови Козјаккао и могући прилаз изулице Војвођанска парцела број 295 к.о. Нови Козјак.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутоми у непрекинутомнизу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Остали урбанистички услови
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m, у улицама чији је коридор ширине 16m и више. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2m, онда се она поставља на грађевинску односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-         транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m,
-         платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0m од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0m,
-         конзолне рекламе мање од 1,2m на висини изнад 3,0m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0m и ако те степенице савлађују висину од 0,9m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9m улазе у основни габарит објекта. Ни један степеник не може да прелази регулациону линију улице.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом, што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних материјала. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената. Није дозвољена изградња угаоних кула.
Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим, пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена. Боје обавезно ускладити са суседним објектима.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 30-350. Кровни покривач у складу са уобичајеним у конкретном подручју (природни материјали).
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати минимално 3,0m од објекта и границе парцеле.
Стајњак настао чишћењем стаја односити на ђубриште са водонепропусном подлогом а одатле на пољопривредне површине.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара,елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресомјачине 8˚MCSскале.
Заштита од високих подземних вода спроведена је изградњом мелиоративних отворених канала, подељеним у неколико сливова за одводњавање.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.
Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују утехничкој документацији.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
УСЛОВИ ДИСТРИБУТЕРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
1.      Прикључење објеката на водоводнумрежу према условимаЈКП''Универзал'' Алибунар бр.1513/15 од 25.08.2015.год, према којима је место прикључка у улици И.Л.Рибара на дубини 1м цевима пречника ф80мм/3'', притиска 4,5бара и обавезу израде водомерног шахта од 2'' и и склоништа за хидрантски прикључак од 2''. Дужина прикључка хидрантске мреже на уличну мрежу износи 25м. Такса прикључења на водоводну мрежу износи 38.485,40 динара азауслове 3.317,69 динара.
2.      Прикључење објеката на електроенергетскуинфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева број 5.30.4.-(6340/2015)17790/1 од 08.07.2015.год, према којима је место за смештај прикључка поред постојеће ТС''Нови Козијак 1'' постављањем слободностојећег бетонског постоља САБП600 са КПК ЕВ-1П и на њему орман мерног места типа ПОММ-2. Одобрена максимална снага 43,47kW. Накнада за прикључење износи укупно (без ПДВ'а) 140.437,36 рсд а за услове 15.316,98рсд.
3.      Услови заштите од пожара 07/24 број 02-217-7716/15-1 од 09.07.2015.год.од стране МУП Сектор за внредне ситуације Одељење за ванредне сизуације у Панчеву, према којима су дати условиа за пројектовање и изградњу у складу са Законом о заштити од пожара и другим законима и правилницима који регулишу ову област, пројектовање и извођење громобранске инсталације, хидрантске мреже, одгоавајући број противпожарних апарата, обезбедити одговарајући приступни пут за ватрогасна возила у случају гашења пожара све у складу са важећим прописима а након израде техничке документације прибавити сагласност на техничку документацију у складу са чланом 33. Закона о заштити од пожара.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Просторним планом општине Алибунара у делу планирања паркинг простора, односно одредити простор за паркирање и манипулативне саобрачајнице.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са члановима 50.-58. Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката којиза објектекатегорије „Б“ чине: пројекат архитектуре и пројекат конструкције објекта, као и технички описи свих инсталација.Пројекту за грађевинску дозволу се према потреби прилаже и елаборат заштите од пожара,а у складу са условима заштите од пожара.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење број ИДР-21/15 од јуна 2015.год, израђен од стране ''Кућа стил''доо Свилајнацу аналогној и дигиталној форми;
 2. Извод из листа непокретности број 608 од 15.09.2014.год;
 3. КТП снимљен од стране ''Агенција Геометар'' Ковачица и оверено од стране РГЗ СКН Алибунар 22.05.2015.год;
 4. Копији плана бр.953-1/2015-119 од 14.04.2015.год;
 5. Извод из скице подземних инсталација од 14.04.2015.год;
 6. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. УсловиЈКП''Универзал'' Алибунар бр.1513/15 од 25.08.2015.год;
 2. Услови ''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева број 5.30.4.-(6340/2015)17790/1 од 08.07.2015.год;
 3. Услови заштите од пожара 07/24 број 02-217-7716/15-1 од 09.07.2015.год.
који су саставни део локацијских услова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                             дип.инж.грађ. Коса Николић, с.р.
 
 
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Jovicic Jovan 353-44-2015-04, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-44/15-04
18.08.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Генералног плна Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број 19/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву Јована Јовичића из Панчева, Стевана Шупљикца 111/11, издаје
 
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу стамбене зграде са једном стамбеном јединицом  спратности П укупне бруто површине Пбр=40,50м2, на парцели број1648/1 к.о. Алибунар, са прилазом са некатегорисаног пута парцела број 1649 којиима директну везу са улицом Првеомајска парцела број 2412, све к.о. Алибунар.
 
ЛОКАЦИЈА: Парцела топ.бр. 1648/1 к.o. Алибунар налази се у оквиру насеља блок бр.4 у зони предвиђеној за становање.
Изградња и уређење овог дела блока врши се директно из Генералног плана Алибунар.
Према копији плана број 953-1/2015-166 од 01.06.2015.год. на парцели не постоји објекат.
Према потврди о регистрованим подземним водовима број 956-01-18/2015 од 02.06.2015.год. утврђено е да на предметним парцелама нису регистровани подземни водови.
Према подацима са интернет сервиса РГЗ од 07.08.2015.год, предметна парцела површине 879м2 је градско грађевинско земљиште са правом коришћења Јовичић Јован, њива 4.класе.
Према ИДР-идејном решењу бр.5/2015 од јуна 2015.год, израђен од стране ''Алинос''доо Панчево, планира се слободностојећи стамбени објекаткатегорија А класификационе ознаке 111011.
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ:
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Генералног плана, суследећа:
• Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачинеMCS скале;
• За све радове на објектима и локалитетима, који подлежу мерама заштите на основуЗакона о културним добрима  обавеза јевласника/носиоца права коришћења да прибави дозволу Покрајинског завода зазаштиту споменика културе;
• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животнесредине у складу са Законом о заштити животне средине;
• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошкогили минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својствоприродног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштитуприроде Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило додоласка овлашћеног лица;
• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити одпожара.
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ У ЗОНИ СТАНОВАЊА:
МЕРЕ ЗАШТИТЕ: локација се налази у четвртој зони заштите- простор предвиђен за нову изградњу.
У четвртој зони заштите потребно је поштовати следеће мере:
-  Изградња нових објеката уз поштовање регулације и урбане матрице.
- Изградњу нових објеката концепирати и интерполисати у наслеђени амбијент, водећи рачуна о вертикалној и хоризонталној регулацији.
- Поштовање и очување свих наведених објеката из дела о валоризацији објеката као и дела етнолошког осврта на сачувано наслеђе.
ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКТА:
Главни објекти: породични и вишепородични стамбени објекти, пословни, производни и верски објекти и у комбинацијама. Могућа је изградња два стамбена објекта на једној грађевинској парцели, ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону (урбанистички показатељи, међусобна удаљеност објеката и др.), као и услов да у случају накнадне деобе парцеле оба објекта имају могућност приступа јавном путу (директно или преко приватног пролаза).
Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трефо станице и сл.
Објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу.
У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета, нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања (као што су: ливнице, отпади, млинови, мешаоне сточне хране, силоси и слично).
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА:
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становањусу следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 10,0 м, а минимална површина парцеле је 300,0 м2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 м (2х8,0м), а минимална површина је 400,0 м2 (2х200,0 м2);
- за објекат у (прекинутом и непрекинутом) низу минимална ширина парцеле је 8,0 м, а минимална величина парцеле је 200,0 м2;
- као веће грађевинске парцеле намењене породичном становању (са малом привредом или пољопривредном производњом) минимална ширина фронта парцеле је 15,0 м, а минимална површина 800,0 м2.
парцела број 1648/1 површине 879м2 к.о. Алибунар, ширине фронта 42,45м испуњава услове за слободностојећи објекат.
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА: поклапа се са границом парцеле.
ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА: поклапа се са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију) или увучена у односу на регулациону линију до 5м. Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити и већа уз упозорење инвестотору да улази у зону изградње помоћних и економских објеката који имају првенство градње на суседној и сопственој парцели.
Објекат се планиранаудаљености 1м од регулационе линије.
СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ: максимално 1,2.
СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ: максимално 40%.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА: у зони становања се као главни објекат може градити: породични и вишепородични стамбени објекти, пословно, производни и верски објекти и у комбинацији. Могућа је изградња два стамбена објекта на парцели ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону.
У зони становања могу се градити и други објекти и то: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл.
Главни објекти се постављају предњом фасадом на грађевинску линију или се граде унутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевински објекат се може поставити на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију до 5 метара.
Изградња породичних објекатана парцели може се дозволити под следећим условима:
- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 0,5м од границе парцеле претежно северне (односно западне)моријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.
- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0м од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.
- Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0м од бочне границе парцеле.
- Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0м, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0м (растојање основног габарита без испада).
Објекат се планира на 8,89м од међе са парецлаом 1647 и  25,56м од парцеле 1648/2 претежно западне оријентације.
СПРАТНОСТ:Спратност главних објеката (стамбени, пословни и др) је од П до максимално П+1+Пк.Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12,0 м.
Планирани објекат је приземан.
МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ: други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0 метара, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4 метра ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА: испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односно регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3,0м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0м по целој ширини објекта с висином изнад 3,0м,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0м,
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,0м) мање од 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0м и ако те степенице савлађују висину од 0,9м. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9м улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности. Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5м,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м,
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.
Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити минимално 0,5м изузев у зонама где постојеће прилике то дозвољавају (наслеђено стање парцелације са уским фронтовима парцеле), где је минимална удаљеност 0м.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.
ДРУГИ ОБЈЕКТИ: Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 15 метара од објекта за становање и 1 метар од границе парцеле и не могу се лоцирати према јавном путу и улици. У изузетним случајевима раздаљина се одређује Актом о урбанистичким условима (када је парцела мања од прописане или је дубина парцеле мања).
Парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина може битинајвише до1,8м. Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији или наповученој предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама обавезно сепостављају провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине повлачења објекта одобе уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може да буде без подзида, саподзидом висине до 0,8м или живицом до 0,8м чиме се обезбеђује прегледностсаобраћаја на тој раскрсници.
Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину парцелетреба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан (опека, бетон)до висине 0,6м, а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од гвозденихшипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0м. Ограде на регулационојлинији која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од непровидногматеријала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин као и оградекод објеката који су увучени у дубину парцеле.
Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови, бетонскеплоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, жице, летава исл.) висине најмање 1,5м. У економском делу парцеле ограде могу бити од летава,плетене жице и другог сличног материјала, висине најмање 1,5м. Сваки власник парцеледужан је да направи уличну ограду, као и оградудеснегранице парцеле гледано са улицеи половину стране границе у зачељу парцеле.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила: приступ је могућ санекатегорисаног пута парцела број 1649 којиима директну везу са улицом Првеомајска парцела број 2412, свек.о. Алибунар, у складу са условима ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општинае Алибунар'' из Алибунара број 400-2/2015 од 23.07.2015.год. према којима ширина коловоза колског прилаза је 2,5-3м, једностраног нагиба и да се прихват воде са колског прилаза усклади са системом одводњавања коловоза некатегорисаног пута.
.При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5m
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора сеобезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг илигаражно место на један стан. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.
Према ИДР-у планира се колски приступ ширине 3м, пешачки 1м и потребно планирани паркинг простор димензија 3х5м. 
АРХИТЕКТОНСКИ УСЛОВИ:фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350, у зависностиод кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити кауспостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинскепарцеле, па и шире.
Услови за озелењавање парцеле
Зелене површине у оквиру породичног становања
У укупном билансу површина под зеленилом ова категорија зеленила има великог удела, јер претежан вид становања је породично. Ова категорија зеленила је важна са санитарно - хигијенског становишта, а пружа и интимније повезивање човека са природом. Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине, ствара могућност активног одмора. У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део. Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност дрвећа и шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак. Проценат озелењености индивидуалних парцела треба да буде најмање 30%.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира животна средина.
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити одвожен од стране надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина (врт). У врту могу да постоје следеће функционалне целине: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак, башта и сл.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта треба да чини добро уређен и негован травњак.
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: земљиште лесне терасе, климатске карактеристике великих температурних разлика захтевају термичку изолацију за амплитуду од -330C до +410C, повремени оркански ветрови намећу потребу пажљивог избора и израде кровних конструкција, сеизмички потреси максималног интензитета од 60 по мећународној скали намеће потребу ојачавања серклажа и угаоних стубова објеката.
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:
 - прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу према условима ЈКП''Универзал'' Алибунар бр.1362/15 од 17.08.2015.год, према којима се прикључак налази на парцели 1648/1 цевима пречника ф63мм/2'', притиска 5бара и обавезу израде водомерног шахта ¾'', а на канализациону мрежу тренутно нема могућност прикључења.
- прикључење објеката на електроенергетску инфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране ''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.07.15.-5.30.4.-40504/2015-2 од 31.07.2015.год, према којима је место за везивање прикључка на најближи дистрибутивни стуб и одобрена максимална снага 17,25kW.
- прикључење на јавну саобраћајницу извести премаусловима ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општинае Алибунар'' из Алибунара број 400-2/2015 од 23.07.2015.год тако да ширина коловоза колског прилаза буде 2,5-3м, једностраног нагиба и да се прихват воде са колског прилаза усклади са системом одводњавања коловоза некатегорисаног пута.
Закључком број 353-25/2015-04 од 28.05.2015.год. одбачен је захтев Јовичић Јована од 22.05.2015.год. применом Правилника о поступку спровођења обједињене поцедуре. Закључак је објављен на сајту општине Алибунар дана 18.06.2015.год.
У законском року дана 17.07.2015.год. Јовичић Јована је подне нов захтев са исправкама. Уз захтев поднето је ИДР-идејно решење бр. 5/2015 од јуна 2015.год, израђен од стране ''Алинос''доо Панчево, оверени КТП израђен 18.06.2015.год. од стране ''Геоплан'' Панчево, а из предмета 353-25/2015 су преузети доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 290,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара, копија плана бр.953-1/2015-166 од 08.06.2015.год. и потврда о регистрованим подземним водовима бр.956-01-18/2015 од 02.06.2015.год.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржипројекат архитектуре са изјавомодговорног пројектантада објекат има одговарајућу носивост и стабилност, припремне радове и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење број бр.5/2015 од јуна 2015.год, израђен од стране ''Алинос''доо Панчево у аналогној и дигиталној форми;
 2. Оверени КТП израђен 18.06.2015.год. од стране ''Геоплан'' Панчево;
 3. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. Копија плана бр.953-1/2015-166 од 08.06.2015.год. ;
 2. Потврда о регистрованим подземним водовима бр.956-01-18/2015 од 02.06.2015.год;
 3. Услови ЈКП''Универзал''Алибунар бр.1362/15 од 17.08.2015.год;
 4. Услови за пројектовање и прикључење од стране ''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр. 07.15.-5.30.4.-40504/2015-2 од 31.07.2015.год;
 5. Услови ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општинае Алибунар'' из Алибунара број 400-2/2015 од 23.07.2015.год;
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                        дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Biogas energy doo 353- 41-2015-04, Postavljeno 06.10.2015.

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-41/15-04
02.09.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Просторног плана општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар ''број 12/12), Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације за планирану изградњу комплекса ''Biogasenergy'' од априла 2011.год, члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) иОвлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год,,  по захтеву ''Biogasenergy''доо из Београда, ул. Вукосава Ољаче бр.11, издаје
 
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
 
За изградњу прикључног гасовода и МРС за електрану на биогас у Иланџи преко парцела 5154/1, 7634, 7312/1, 5350/5, 5350/3, 5350/20, 5350/15, 5350/16, 5350/17 и 5350/18 к.о. Иланџа у оквиру комплекса за производњу биогаса са пратећим објектима и електраномза које је издата грађевинска дозвола број 351-34/2015-04 од 25.05.2015.год..
 
ЛОКАЦИЈА: Парцеле 5154/1, 7634, 7312/1, 5350/5, 5350/3, 5350/20, 5350/15, 5350/16, 5350/17 и 5350/18 к.о. Иланџа се налазе у радној зони ван грађевинског реона насеља Иланџа-радне површине према Просторном плану општине Алибунар  графички приказ ''Иланџа-план намене површина'' лист бр.10 и Урбанистичком пројекту урбанистичко архитектонске разраде локације за планирану изградњу комплекса ''Biogasenergy'' (у даљем тексту Урбанистички пројекат) ова локација  је разрађена за потребе планиране изградње комплекса.
Према Идејним решењу ИДР број 13/15-2 планира се прикључени гасовод и МРС за напајање постројења за производњу електичне енергије из биомасе у комплексу ''BIOGASENERGY''максималне потрошње 800Nm3/h, односно 19200 Nm3/h дневно,према решењу за прикључење број 0201/6078 од 21.09.2011.год.
УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:Грађевинска парцела је формирана у поступку Урбанистичког пројекта за цео комплекс и сатоји се од парцела 5350/20, 5350/15, 5350/16, 5350/17 и 5350/18.
За објекте комуналне инфраструктуре, који се састоје из подземних и надземних делова, грађевинска парцела формира се за надземне делове тих објеката (главни објекат, улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тог објекта у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела.
ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ: Парцела има могућност приступа до јавног некатегорисаног пута парцела број 7312/1, ко Иланџа.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРЕМА УРБАНИСТИЧКОМ ПРОЈЕКТУ:
Према Урбанистичком пројекту планирани индекс заузетости са саобраћајницама је 44%.
ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКТА:  Основна намена погона је коришћење стајњака за потребе добијања биогаса као основне компоненте за производњу електричне енергије у СНР генераторима.
Погон за производњу електричне енергије је по својој функцији комплексан и условљава изградњу објеката у складу са Урбанистичким пројектом као и гасне станице за коју је потребна изградња-доградње прикључног гасовода и МРС, која је предмет ових локацијских услова.
Прикључење се планира на постојећи гасовод средњег притиска DN1000 за Селеуш, Добрицу и Нови Козјак на катастарској парцели број 5154/1 код постојеће ГМРС широке потрошње. Притисак у гасоводу износи 3-6 бара.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР:
Гасоводи, продуктоводи и нафтоводивисоког притиска и објекти у саставу гасовода
Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно-регулационе станице, компресорске станице, чистачке станице и блок станице/блокадни вентили са издувавањем, морају се лоцирати да задовоље прописана растојања од различитих објеката, дата у наредној табели.
Табела-         10m од спољне ивице путног појаса државних путеваIреда,
-         5m од спољње ивице путног појаса путеваIIреда и општинских путева,
-         20mод спољње ивице пружног појаса железничке пруге, осим ако је гасовод илинафтовод постављен на друмски или железнички мост,
-         15mод крајње осе индустријског колосека,
-         1m(мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност објекта,
-         0,5mод спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката,
-         10mод ножице насипа регулисаних водотока и канала.
Дубина полагања гасовода је од 0,8m.
Удаљеност укопаног гасоводаилинафтоводасредњег притиска од уличне стубне електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимум 0,5m.
Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом, према прописима.
Ако се гасоводилинафтоводапоставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице мора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода.
При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора бити између 600 и 900. За укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа. Таква сагласност се не може издати за укрштање са железничком пругом.
Минимална дубина дубина укопавања гасовода од горње ивице цеви при укрштању износи:
-    1m  од најниже тачке дба одводних јарака,
-    1,35m  однајниже тачкегорње ивице пута,
-    1,50 m однајниже тачкегорње ивицепрага железничке пруге,
-    1,0 m однајниже тачкегорње ивицепрга индустријских колосека,
-    1,0 m однајниже тачке дна регулисаних водених токова,
-    1,5 m однајниже тачке дна нерегулисаних водених токова,
У појасу од 5 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1 m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 1 m.
Гасоводи средњег притиска
Код проласка у близини или паралелног вођења гасоводауз друге објекте одстојање не сме бити мање од:
-         10m од спољне ивице путног појаса државних путева првог реда,
-         5m од спољње ивице путног појаса државних путева другог реда и општинских путева,
-         15mод крајње осе индустријског колосека,
-         1m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност објекта,
-         0,5m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих  објеката,
-         10m од ножице насипа регулисаних водотока и канала.
Дубина полагања гасовода је од 0,8m.
Удаљеност гасовода и нафтовода средњег притиска од уличне стубне електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5m.
Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом, према прописима. Ако се гасоводпоставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице мора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода.
При укрштању гасоводаса саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора бити између 600 и 900. За укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа. Таква сагласност се не може издати за укрштање са железничком пругом.
Трасе ровова за полагање гаснеинсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације су:
Минимална дозвољена растојања                           укрштање              паралелно  вођење
- водовод, канализација                                                          0,3m                            0,5m
- ниско напонски електро каблови                              0,3m                            0,5m
- телефонски каблови                                                 0,3m                            0,6m
- високо зеленило                                                       -                                  1,0m
- бензинске пумпе                                                      -                                  5,0m
- гасовод                                                                     0,3m                            0,5m
- канализација од бетонских цеви                               0,3m                            0,7m
- шахтови                                                                   -                                  0,3m
Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска од темеља објеката је:
-    1,0m за гасоводе притиска од 2-4бар,
-    3,0m гасоводе притиска 7-13 бар.
Растојања могу бити мања ако се гасовод полаже у заштитну цев али не мања од 0,5m за гасоводе притиска од 2-4бар и 1,0mгасоводе притиска 7-13 бар.
Гасоводна мрежа ниског притиска
Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води подземно дубина полагања гасовода је минимално 0,8m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације су:
Минимална дозвољена растојања                           укрштање              паралелно  вођење
- водовод, канализација                                                          0,5m                           1,0m
- ниско и високо-напонски електро каблови               0,5m                           0,5m
- телефонски каблови                                                 0,5m                           1,0m
- технолошка канализација                                         0,5m                           1,0m
- бетонски шахтови и канали                                      0,5m                           1,0m
- железничка пруга и индустријски колосек                1,5m                           5,0m
- високо зеленило                                                       -                                  1,5m
- темељ грађевинских објеката                                    -                                  1,0m
- општински путеви и улице                                      1,0m                           0,5m
- државни путеви ИиИиреда                                       1,3m                           1,0m
- бензинске пумпе                                                      -                                  5,0m
Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза.
Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5m.
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:Услови дистрибутера и посебни условима надлежних предузећа из Урбанистичког пројекта који су саставни део овог решења:
 1. Приступ парцели на основу услова Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ,,Станоградња,, у Алибунару број 72/1 од 28.02.2011.у којим се констатује да се може планирати саобраћејни прикључак на некатегорисани пут изграђен на катастарској парцели број 7312/1, ко Иланџа.
 2. Планира сеприкључење на водоводну и хидрантску мрежу према условима ЈКП ''Север'' Иланџа под број 17/11 од 28.02.2011.год.
 3. Условима број 02-05-4-403/1 од 01.03.2011.год. издатих одЈП,,Србијагас,, Нови Сад РЈ ,,Дистрибуција,, Панчево прецизирано је постојеће стање дистрибутивне гасне мреже у насељеном масту Иланџа, као и технички нормативи за планирану мрежу.
У поступку обједињене процедуре по захтеву за локацијске услове прибављени су услови за изградњу и пројектовање у зависности од евидентираних ифраструктурних мрежа и то:
 1. Услови број 02-05-4-1324/1 од 22.07.2015.год. издатих одЈП,,Србијагас,, Нови Сад РЈ ,,Дистрибуција,, Панчево према којима је са ''BIOGASENERGY'' потписан Уговор о изградњи енергетских објеката, накнади трошкова прикључења на гасоводни систек и унос у основно средство ЈП''Србијагас'' и издато је одобрење о прикључењу објекта потрошача гаса.
 2. Уговор о изградњи енергетских објеката, накнади трошкова прикључења на гасоводни систем и унос у основно средство ЈП''Србијагас'' од 10.08.2011.год. којим су дати услови за изградњу и примопредају прикључног гасовода од места прикључења до МРС на локацији комплекса и МРС станица капацитета Q=800m3/h.
 3. Решење ЈП ''Србијагас''о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса број 02-01/6078 од 21.09.2011.год. којим су дати услови за прикључење.
 4. Услови ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар''  из Алибунара број 393-2/2013 од 24.07.2015.год. према којима за укрштање са некатегорисаним путем к.п. 7312/1 к.о. Иланџа је потребно у делу са асфалтним застором извести подбушивање са постављењем заштитне цеви на дубини мин 1,35м и дужа за 1,5м од крајње тачке попречног профила коловоза, а за делове са земљаним ѕастором пројектовати раскопавање и полагање радне цеви без ѕаштитне цеви на дубини 1,35м.
 5. Услови ''Телеком Србија''ад Београд број 6995/262686/2-615СБ од 31.07.2015.год. према којима постоје на локацији постоји ОК оптички кабл (Алибунар-Добрица) и мрежни ТТ кабл те је потребно пре почетка извођења радова у сарадњи са ''Телеком Србија'' ИЈ Панчево извршити идентификацију и обележавање трасе ТТ каблова, извршити заштиту и обезбеђење истих, као и да се радови у непосредој близини истих врши искључиво ручно. Такође су дати услови у случају потребе измештања постојећих ТТ каблова.
 6. Мишљење ЈВП''Воде Војводине'' Нови Сад у поступку издавања водних услова број 1-856/6-15 од 10.08.2015.год. према којима се планирани гасовод укршта са каналом ''221'' подслива за наводњавање бр.253, на стацинажи канала км 5+360. Дати су пројектоване карактеристике канала на месту укрштања, водни услови за израду техничке документације према којима подземно укрштање гасовода са мелиорациним каналом извршити у заштитној цеви минимум 1м испод дна канала или надземно уз конструкцију постојећег пропуста, уклико постоји. Инвеститор је у обавези да исходује водне услове пре израде техничке документације од органа локалне самоуправе, да пре привођења намени исходује водну сагласност, да за коришћење водног земљиштарегулише имовинске односе са ЈВП''Воде Војводине'' и плаћа накнаду и благовремено писмено извести о почетку радова.
 7. Решење о издавању водних услова број 325-13/2015-01 од 01.09.2015.год. од стране Општинске управе Алибунар-Одељење за привреду, јавне службе и развој где су дати услови за израду техничке документације и извођење радова
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према Закону о заштити од пожара (,,Сл.гласник РС,, бр. 111/09), Закону о експлозивним материјама запаљивим течностима и гасовима (,,Сл.гласник СРС,, бр. 44/77, 45/84, 18/89 и ,,Сл.гласник РС,, бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/05), као и према одговарајућим техничким противпожарним прописима стандардима и нормативима из услова број 02-217/110 од 15.03.2011.год. МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву.
У складу са чланом 31, 32 и 33 Закона о заштити од пожара (,,Сл. Гласник РС” бр. 111/09) инвеститор мора прибавити сагласност на техничку документацију објеката од МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву.
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА:Покрајински завод за заштиту природе на основу члана 192 Закона о општем управном поступку ( ,,Сл.лист СРЈ,, бр.33/97, 31/2001) и члана 9 и члана 102 Закона о заштити природе (,,Сл.гласникРС,, бр.36/09, 88/10, 91/10) доставља услове-решење број 03-247/1 од 23.03.2011.год. према којима су дати услови за планирану изградњу комплекса.
Мада на простору обухваћеном Урбанистичким пројкетом, атар насељеног места Иланџа, нису констатовани локалитети са археолошким садржајем, али је на самој територији насеља Иланџа и његовом атару познат велик број локалитета, стручна служба Завода за заштиту споменика културе у Панчеву је сагласна да се може планирати градња, али под достављеним условима број 123/2 од 11.03.2011.год.
Горе наведени услови из Урбанистичког пројекта саставни су део овог решења.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
Као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, може се поднети и уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта који је ималац јавних овлашћења, на период који одреди власник, односно корисник земљишта. Када се као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту прилаже уговор о установљавању права службености или сагласност власника или корисника земљишта, орган надлежан за послове државног премера и катастра уписује право својине само на објекту, а уговор, односно сагласност власника се уписује у лист непокретности који води орган надлежан за послове државног премера и катастра.
Према изменама у току градње за комплекс а у складу са Урбанистичком пројектом и Просторним планом општине Алибунар, инвеститор је исходовао решење о измени грађевинске дозволе број 351-34/2015-04 од 25.05.2015.год.
Закључком број 353-27/2015-04 од 01.06.2015.год. одбачен је захтев ''Biogasenergy''доо из Београда од 01.06.2015.год. применом Правилника о поступку спровођења обједињене поцедуре. Закључак је објављен на сајту општине Алибунар дана 11.06.2015.год.
У законском року дана 06.07.2015.год. ''Biogasenergy''доо из Београда је поднео нов захтев са исправкама. Уз захтев поднето је ИДР-идејно решење бр. 13/15-2 одмаја 2015.год, израђен од стране ''КОНИМТЕРМ''доо Панчево, копија плана са подземним инсталацијама бр.953-1/2015-170 од 08.06.2015.год, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара, а у поступку обједињене процедуре прибављени су горе наведени услови и грађевинска дозвола.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Локацијски услови су основ за израду идејног пројекта за решење о одобрењу извођења радова  у складу са чланом 145. Закона о планирању и зградњи ичлана 41-49.Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Решење о одобрењу извођења радова се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно за изградњу линијских инфраструктурних објеката уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта који је ималац јавних овлашћења.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење бр. 13/15-2 одмаја 2015.год, израђен од стране ''КОНИМТЕРМ''доо Панчево у аналогној и дигиталној форми, са КТП израђен од стране ''Геовизија'' Панчево и овереним од стране РГЗ СКН Алибунар 27.06.2015.год;
 2. Копија плана са подземним инсталацијама бр.953-1/2015-170 од 08.06.2015.год;
 3. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. Услови број 02-05-4-1324/1 од 22.07.2015.год. издатих одЈП,,Србијагас,, Нови Сад РЈ ,,Дистрибуција,, Панчево;
 2. Уговор о изградњи енергетских објеката, накнади трошкова прикључења на гасоводни систем и унос у основно средство ЈП''Србијагас'' од 10.08.2011.год;
 3. Решење ЈП ''Србијагас''о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса број 02-01/6078 од 21.09.2011.год;
 4. Услови ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар''  из Алибунара број 393-2/2013 од 24.07.2015.год;
 5. Услови ''Телеком Србија''ад Београд број 6995/262686/2-615СБ од 31.07.2015.год;
 6. Мишљење ЈВП''Воде Војводине'' Нови Сад у поступку издавања водних услова број 1-856/6-15 од 10.08.2015.год;
 7. Решење о издавању водних услова број 325-13/2015-01 од 01.09.2015.год;
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                             дип.инж.грађ. Коса Николић, с.р.
 
 
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Ardeljan Petar 353-37-2015-04, Postavljeno 06.10.2015.

 
Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-37/15-04
20.08.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 35/15), Просторног плна општине Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број 12/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву Ардељан Петра из Локава, Лењинова 75, путем пуномоћника Мохан Анета из Локава, ул. Лењинова бр. 75, издаје
 
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
 
Заизградњу стамбене зграде П+Пкса две стамбене јединицеукупне бруто површине Пбр=321,57м2и помоћног објекта гараже Пбр=48,16м2, на парцелиброј907 к.о. Локве, улица Лењинова број75, сапостојећимприлазом из улицеЛењиновапарцелабrој1395и улице Београдски пут парцела број 1413 све к.о. Локве.
ЛОКАЦИЈА: Парцела број 907 к.о. Локве се налази у зони становање грађевинског подручија насеља Локве.
Према Изводу из листа непокретности број 224 од 08.06.2015.год. парцела је грађевинско земљиште прватна својинаАрдељан Петариз Локава, са објектом 1-стабена зграда површине 199м2, објекат 2-помоћна зграда површине 95м2, објекат 3-помоћна зграда површине 43м2, објекат 4-помоћна зграда површине 44м2, објекат 5-помоћна зграда површине 39м2, објекат 6-помоћна зграда површине 32м2, објекат 7-помоћна зграда површине 31м2,  земљиште уз зграду 5а и њива 3.класе 82м2,објекти 1, 2, 4 и 6 су изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта а 3, 5 и 7 су изграђени без одобрења за изградњу.
Према копији плана бр.953-1/2015-174 од 09.06.2015.год. на парцели постоје објекти 1 до 7 који су приказани и на катастарско-топографском плану снимљено од стране ''Геоинжењеринг'' Панчево, оверено од стране РГЗ-СКН Алибунар 17.12.2014.год, као и објекат у дну парцеле на месту објекта број 3 димензија 19,64м х 10м који је у поступку легализације у предмету број 351-325/10.
Према ИДР-идејном решењу бр.29-05/15 одmaja 2015.год, израђен од стране ''ТЕХНОПРОЈЕКТ''доо Вршац, планира сеизградња стамбене зграде П+Пкса две стамбене јединицеи помоћног објекта гаражеа руше се објекти број 1до 7 у бруто површини од 417,40м2.
Према захтеву планира се изградња стамбене зграде П+Пк са две стамбене јединице и помоћног објекта гараже категорија А класификационе ознаке 112111.
Парцела је намене за становање у зони за које се изградња и уређење врши директно из Просторног плана општине Алибунар.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом  јачине 8˚MCSскале.
Изградња објеката друге намене,који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
Правила грађења у зониСТАНОВАЊА:
Дозвољена заузетост парцеле је 50%, с тим да минимум 30% мора бити озелењено у складу са наменом.
Није дозвољена изградња складишних објеката (осим мањих скалдишта за потребе пољопривредних домаћинстава), као ни вршење складиштења на отвореном. Нису дозвољене делатности третмана, складиштења (укључујући и привремено складиштење) и одлагање отпада (како опасног тако и неопасног). Није дозвољена изградња индустријских објеката нити објеката за бављење пољопривредном производњом за тржиште (изградња фарми) и сличних објеката.
Врста и намена објекта
На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити:
-         основни објекат: породични стамбени објекат, економски објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која не угрожава становање и где су обезбеђени услови заштите животне средине. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски. Парцела може бити намењена само пословном објекту, без становања;
-         на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни објекат, летња кухињаи оставе веће од 20m2;
-         помоћни објекти: остава мање од 20m2, гаража,бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);
-         на грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле.
Планирана јеизградња стамбене зграде П+Пкса две стамбене јединицеи помоћног објекта гаражекоја је претежна намена у овој зони.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
-         за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0m (2 х 8,0m), минимална површина је 500,00m2  (2 х 250,00m2), а само  у изетним случајевима 400m2 (2 х 200,00m2),
-         за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0m, минимална величина парцеле је 200,0m2,
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању пољопривредног типа су следећи:
-      за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 18,0m,
-      за све типове објеката (слободностојећи, двојни, у низу) минимална површина парцеле је 800,0m2.
На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:
заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 50 %,
растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0m за приземне, а 4,5m за спратне објекте,
стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.
Парцела 907 к.о. Локве има укупну површину од 10а62 и ширину фронта 18,38м и задовољава услове грађевинске парцеле намене породичног становања.
Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију. Дубина увлачења такође зависи од положаја постојећих објеката у улици, не може бити већа од 5,0m.
Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
-     основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0m (растојање основног габарита без испада).
Планирани објекта се гради у непрекинутом низу као већина објеката у улици.
дозвољена  спратност и висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 12,0m од коте заштитног тротоара објекта до слемена. У случају потребе за надоградњом постојећих објеката, дозвољава се доградња још максимално етаже поткровља.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 3,0m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски објекат је максималне спратности П (приземље), тј. П+Пк (приземље + поткровље) ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,6m.
Планира се објекат П+Пкмаксималневисине слемена 7,83м.
међусобна удаљеност објеката
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0m ако пословни објекат има отворе  са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта - сточна стаја од главног, односно другог објекта не може бити мања од 15,0m.
Удаљеност ђубришта и пољског клозета од главног, односно другог објекта, не може бити мања од 20,0m. Ђубриште и пољски клозет се граде на минимално 1,0m од границе суседне парцеле уз услов за ђубриште да се гради ободни зид висине 1,0m (да не би дошло до расипања) и да је подлога водонепропусна. При дефинисању локације ових објеката обавезно је узети у обзир правац дувња доминантних ветрова. Објекте – садржаје поставити низ ветар у односу на чисте објекте.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0m одстојања.
Дозвољен је међусобни размак других и помоћних објеката уз економске објекте на минимално 2,0m, тј. други и помоћни објекат се не морају градити у истој линији са главним објектом, уз услов да се граде на минимално 1,0m од границе парцеле.
Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели, где је двојни објекат, се гради на 0,0m од заједничке границе парцеле, под условом да ни једним својим делом не угрожавају простор суседне парцеле и стабилност суседних објеката.
Гараже и оставе у свим типовима породичног становања (слободностојећи објекти, двојни и објекти у низу) могу се градити у дну парцеле, на 0,0m од међне линије.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне, зидане или живе зелене ограде, висине усклађене са уобичајеним месним приликама. Начин изградње ограде у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до 0,9m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног ипословног/производног дела парцеле), уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине бочне ограде.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0m, а за парцелу намењену пословању мин. 3,0m, односно у складу са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место, тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место.
Прама копији плана постоји могућност приступа са постојећих прилаза из улице лењинова  парцела бр. 1395и улице Београдски пут парцела број 1413, све к.о. Локве.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутом и у непрекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Остали урбанистички услови
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m, у улицама чији је коридор ширине 16m и више. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2m, онда се она поставља на грађевинску односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-         транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m,
-         платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0m од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0m,
-         конзолне рекламе мање од 1,2m на висини изнад 3,0m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0m и ако те степенице савлађују висину од 0,9m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9m улазе у основни габарит објекта. Ни један степеник не може да прелази регулациону линију улице.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом, што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних материјала. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената. Није дозвољена изградња угаоних кула.
Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим, пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена. Боје обавезно ускладити са суседним објектима.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 30-350. Кровни покривач у складу са уобичајеним у конкретном подручју (природни материјали).
Висинанадзиткастамбенепоткровнеетажеизносинајвише 1,6 mрачунајућиодкотеготовогподапоткровнеетажедотачкепреломакровневисине,аодређујесепремаконкретномслучају.
Условизаштитеживотнесредине,техничке,хигијенске,заштитеодпожара,безбедоносниидругиуслови
Изградњаобјеката,односноизвођењерадоваможесевршитиподусловомдасенеизазовутрајнаоштећења,загађивањеилинадругиначиндеградирањеживотнесредине.Заштитаживотнесрединеобухватамерекојимаћесезаштититивода,ваздухиземљиштеоддеградације.
Насвакојграђевинскојпарцелиморасеобезбедитибетониранипросторзапостављањеконтејнера (канти)закомуналниотпад.Лоцирањебетонираногпросторазаконтејнеренапарцелиморадабудетакодасеомогућилакприступнадлежнекомуналнеслужбе.
Одвођењефекалнихводарешитизатворенимканализационимсистемомкојићесеприкључитинанасељскуканализационумрежу.Каопрелазнорешење,доизградњенасељскеканализационемреже,дозвољенајеизградњабетонскихводонепропуснихсептичкихјама,којенапарцелитребалоциратиминимално 3,0 mодобјектаиграницепарцеле.
Стајњакнастаочишћењемстајаодноситинађубриштесаводонепропусномподлогомаодатленапољопривреднеповршине.
Насвакојграђевинскојпарцелиморасеобезбедитиминимално 30%озелењенихповршина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе: Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара, елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина на