gore

 • slika 3
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА
 • ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ
 • ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  Због свакодневног повећања броја оболелих на територији општине Алибунар и све већег притиска на здравствени систем, локална самоуправа предузима све како би помогла Дому здравља „Алибунар“ да пружа адекватну здравствену заштиту свим грађанима општине Алибунар. Трудимо се да побољшамо услове рада у овој установи кроз финансирање набавке опреме, зарада одређеног броја запослених и на све друге начине, рекла је председница Општине Алибунар Зорана Братић.
 • ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

  ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

  Општина Алибунар исказује захвалност свим здравственим радницима и сарадницима, као и немедицинском особљу који раде у ковид амбуланти Дома здравља Алибунар и који свакодневно својом посвећеношћу и пожртвовањем дају неизмеран допринос заједничкој борби против коронавируса.
 • ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

  ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

  У Општини Алибунар почела је подела школског прибора за децу која долазе из социјално угрожених породица. Прибор ће добити око 450 малишана из Алибунара, а први пакети стигли су у основну школу у Владимировцу.
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  Председница општине Алибунар Зорана Братић, првог дана школе заједно са својим сарадницима посетила је школске установе на територији општине Алибунар. Председница је у разговору са просветним радницима и родитељима истакла да општина наставља са улагањем у обнову и изградњу образовних институција, наглашавајући да је сада најважније да су створени услови за безбедан повратак деце у школске клупе. Општина је обезбедила свим првацима и пригодне поклоне. Уручено је укупно 160 ранчева, колико и има ђака првака ове школске године

  Више..

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА


Cukic Predrag 353-28-15, Postavljeno 17.08.2015.

 
Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-28/15-04
21.07.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Генералног плна Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број19/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год, по захтеву Чукић Предрага из Алибунара,Вука Карџића 42, издаје
 
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу стамбене зграде са једном стамбеном јединицом  спратности П+Пк укупне бруто површине Пбр=106,06м2, на парцели број 839 к.о. Алибунар, улица Вука Караџића број 42, са прилазом из исте улице парцела 2383 к.о. Алибунар.
 
ЛОКАЦИЈА:Парцела топ.бр. 839к.o. Алибунар налази се у оквиру насеља блок бр.6 у зони предвиђеној за становање. У зони становања постоји могућност изградње пословних објеката који својом делатношћу не угрожавају животну средину и квалитет становања.
Изградња и уређење овог дела блока врши се директно из Генералног плана Алибунар.
Према копији плана број 953-1/2015-171 од08.06.2015.год. на парцели постоји објекат.
Према овереном КТП-у израђеном од стране ''Георад'' Панчево, објекат је обележен као срушен.
Према подацима са интернет сервиса РГЗ од 21.07.2915.год, предметнапарцела површине 580м2 је градско грађевинско земљиште са правом коришћења Чукић Предрага, са стабеним објектом површине 42м2преузет из земљишне књиге.
Према ИДР-идејном решењу бр.322/15 од маја 2015.год, израђен од стране ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, није приказан постојећи стамбени објекат јер је према изјави инвеститора раније срушен због дотрајалости.
Уколико је објекат раније уклоњен потребно је доставити копију плана и лист непокретности са брисаним објектом из евиденције катастра непокретности.
Према захтеву планира се изградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 111011.
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ:
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Генералног плана, суследећа:
• Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине7°MCS скале;
• За све радове на објектима и локалитетима, који подлежу мерама заштите на основуЗакона о културним добрима  обавеза јевласника/носиоца права коришћења да прибави дозволу Покрајинског завода зазаштиту споменика културе;
• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животнесредине у складу са Законом о заштити животне средине;
• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошкогили минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својствоприродног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштитуприроде Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило додоласка овлашћеног лица;
• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити одпожара.
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ У ЗОНИ СТАНОВАЊА:
МЕРЕ ЗАШТИТЕ: локација се налази у четвртој зони заштите- простор предвиђен за нову изградњу.
У четвртој зони заштите потребно је поштовати следеће мере:
-  Изградња нових објеката уз поштовање регулације и урбане матрице.
- Изградњу нових објеката концепирати и интерполисати у наслеђени амбијент, водећи рачуна о вертикалној и хоризонталној регулацији.
- Поштовање и очување свих наведених објеката из дела о валоризацији објеката као и дела етнолошког осврта на сачувано наслеђе.
ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКТА:
Главни објекти: породични и вишепородични стамбени објекти, пословни, производни иверски објекти и у комбинацијама. Могућа је изградња два стамбена објекта на једнојграђевинској парцели, ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону(урбанистички показатељи, међусобна удаљеност објеката и др.), као и услов да у случајунакнадне деобе парцеле оба објекта имају могућност приступа јавном путу (директно илипреко приватног пролаза).
Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје,живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви,амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацини хране и објектинамењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне бетонске септичке јаме,бунари, ограде, трефо станице и сл.
Објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у(прекинутом или непрекинутом) низу.
У оквиру зонестановања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већихкапацитета, нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем,повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања (каошто су: ливнице, отпади, млинови, мешаоне сточне хране, силоси и слично).
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА:
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становањусуследећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 10,0м, а минималнаповршина парцеле је 300,0м2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0м (2х8,0м), а минималнаповршина је 400,0м2 (2х200,0м2);
- за објекат у (прекинутом и непрекинутом) низу минимална ширина парцеле је 8,0м, аминимална величина парцеле је 200,0м2;
- као веће грађевинске парцеле намењене породичном становању (са малом привредомили пољопривредном производњом) минимална ширина фронта парцеле је 15,0м, аминимална површина 800,0м2.
парцела број839 површине 580м2 к.о. Алибунар, ширине фронта 8,86м испуњава услове за објекте у прекинутом низу.
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА: поклапа се са границом парцеле.
ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА: поклапа се са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију) или увучена у односу на регулациону линију до 5м.Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити и већа уз упозорење инвестотору да улази у зону изградње помоћних и економских објеката који имају првенство градње на суседној и сопственој парцели.
Објекат се планира на регулационој линији као већина објеката у улици Вука Караџића.
СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ:максимално 1,2.
СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ: максимално 40%.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА: у зони становања се као главни објекат може градити: породични и вишепородични стамбени објекти, пословно, производни и верски објекти и у комбинацији. Могућа је изградња два стамбена објекта на парцели ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону.
У зони становања могу се градити и други објекти и то: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл.
Главни објекти се постављају предњом фасадом на грађевинску линију или се градеунутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевински објекат се можепоставити на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико уулици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинскалинија може бити увучена у односу на регулациону линију до 5 метара.
Изградња породичних објекатана парцели може се дозволити под следећим условима:
- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи наминимално 0,5м од границе парцеле претежно северне (односно западне)моријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.
- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи наминимално 3,0м од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.
- Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0мод бочне границе парцеле.
- Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне(односно западне) оријентације је 0м, а од границе парцеле претежно јужне (односноисточне) оријентације је 4,0м(растојање основног габарита без испада).
Објекат се планира на међи претежно северне оријентације.
СПРАТНОСТ:Спратност главних објеката (стамбени, пословни и др) је од П до максимално П+1+Пк.Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметњегеотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12,0м.
Планирани објекат је П+Пк.
МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ:други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0 метара, акосу задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобниразмак не може бити мањи од 4 метра ако пословни објекат има отворе са те стране, тј.међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА: испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односнорегулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3,0м. Ако јехоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску,односно регулациону линију. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећиграђевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекцијеиспада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0м по целој ширини објекта с висином изнад 3,0м,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м одспољне ивице тротоара на висину изнад 3,0м,
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова,на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основноггабарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2м, али укупна површинаграђевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не можепрећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)оријентације мање од 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не можепрећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линијесуседне грађевинске парцеле од 5,0м) мање од 1,2м, али укупна површинаграђевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако јеграђевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0м и ако те степеницесавлађују висину од 0,9м. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9м улазе уосновни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометатипролаз и друге функције дворишта.
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не нарушиграница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границусуседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно узсагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналнеделатности. Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећиграђевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта дохоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод површинетротоара, а испод те дубине мање од 0,5м,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м,
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласноствласника или корисника парцеле.
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објектаугрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид,двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров сападом у сопствено двориште). Одводња атмосферских падавина са кровних површинамора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседнојпарцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора илиосветљења, минималне висине парапета h=1,8м, површине до 0,8м².
Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора битиминимално 0,5мизузев у зонама где постојеће прилике то дозвољавају (наслеђено стањепарцелације са уским фронтовима парцеле), где је минимална удаљеност 0м.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другојпарцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама,односно према улици са најмањим падом од 1,5%.
ДРУГИ ОБЈЕКТИ:парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина може битинајвише до1,8м. Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији или наповученој предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама обавезно сепостављају провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине повлачења објекта одобе уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може да буде без подзида, саподзидом висине до 0,8м или живицом до 0,8м чиме се обезбеђује прегледностсаобраћаја на тој раскрсници.
Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину парцелетреба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан (опека, бетон)до висине 0,6м, а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од гвозденихшипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0м. Ограде на регулационојлинији која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од непровидногматеријала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин као и оградекод објеката који су увучени у дубину парцеле.
Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови, бетонскеплоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, жице, летава исл.) висине најмање 1,5м. У економском делу парцеле ограде могу бити од летава,плетене жице и другог сличног материјала, висине најмање 1,5м. Сваки власник парцеледужан је да направи уличну ограду, као и оградудеснегранице парцеле гледано са улицеи половину стране границе у зачељу парцеле.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила: приступ јеиз улице Вука Караџића парцела топ.бр.2393 к.о. Алибунар са постојећег саобрачајног прикључка.
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне становања мора се обезбедити колско пешачки прилаз ширине минимум 3 м и пешачки прилаз ширине 1 м.
.При обезбеђењу прилаза парцелизабрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5m
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора сеобезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг илигаражно место на један стан. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.
Према ИДР-у планира се приступ ширине 3,36м и потребно је уцртати планирани паркинг простор. 
АРХИТЕКТОНСКИ УСЛОВИ:фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350, у зависностиод кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп.
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,8м рачунајући од коте подапоткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити кауспостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинскепарцеле, па и шире.
Услови за озелењавање парцеле
Зелене површине у оквиру породичног становања
У укупном билансу површина под зеленилом ова категорија зеленила има великог удела,јер претежан вид становања је породично. Ова категорија зеленила је важна са санитарно- хигијенског становишта, а пружа и интимније повезивање човека са природом. Врт ококуће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине, ствара могућностактивног одмора. У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, просторнамењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део. Композицијуврта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно -архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновањатреба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине (мора се узети уобзир и отпорност дрвећа и шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког вртатреба да чини добро урађен и негован травњак. Проценат озелењености индивидуалнихпарцела треба да буде најмање 30%.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,безбедносни и други услови
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима иправилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова наобјектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност наменеобјекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивањасанитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке ипротивпожарне заштите.
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се неизазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природнаравнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира животна средина.
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиштеод деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетониранипростор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити одвоженод стране надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће сеприкључити на насељску канализациону мрежу.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењенихповршина (врт). У врту могу да постоје следеће функционалне целине: предврт, просторнамењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак, башта и сл.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно- архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховогкомбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине.Основу сваког врта треба да чини добро уређен и негован травњак.
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: земљиште лесне терасе, климатске карактеристике великих температурних разлика захтевају термичку изолацију за амплитуду од -330C до +410C, повремени оркански ветрови намећу потребу пажљивог избора и израде кровних конструкција, сеизмички потреси максималног интензитета од 60 по мећународној скали намеће потребу ојачавања серклажа и угаоних стубова објеката.
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕНА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:
 - прикључење објеката на водоводну и канализационумрежу према условимаЈКП''Универзал'' Алибунар бр.983/15 од 17.07.2015.год, према којима се прикључак за воду налази на удаљености 30м цевима пречника ф80мм притиска 5-7бара и обавезу израде водомерног шахта, а канализациона на 20м ПВЦ цевима.
- прикључење објеката на електроенергетскуинфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-5689/15 од 15.06.2015.год, према којима је место за везивање прикључка постојећа нисконапонска ваздушна мрежа у улици Вука Караџића, нн изводу из ТС''Алибунар 11'' и одобрена максимална снага 11,04kW.
Уз захтев поднето јеИДР-идејно решење бр.322/2015 од маја 2015.год, израђен од стране ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 290,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Генералним планом Алибунара у делу планирања паркинг простора.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржипројекат архитектуре са изјавомодговорног пројектантада објекат има одговарајућу носивост и стабилност, припремне радове и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење број бр. 322/2015 од маја 2015.год, израђен од стране ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунарау аналогној и дигиталној форми;
 2. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. Копија плана подземних водова бр.956-01-19/2015 од 08.06.2015.год;
 2. Копија плана бр.953-1/2015-171 од 08.06.2015.год. ;
 3. условима за пројектовање и прикључење од стране''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр. 5.30.4.-5689/15 од 15.06.2015.год;
 4. услови ЈКП''Универзал''Алибунар бр. 983/15 од 17.07.2015.год;
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                        дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,с.р.
 
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија
             

Vujovic Isidor 351-53-15, Postavljeno 17.08.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-53/15-04
Датум:30.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. годинеи члана 192. ЗУП-а, по захтеву Вујовић Исидора из Банатског Карловца, улица Ужичка број30,доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
 
           ОДОБРАВА СЕВујовић Исидору из Банатског Карловца, улица Ужичка број30,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГАСАу стамбеном објекту категорије А класификационре ознаке 111011, улица Ужичка бр.30 уБанатском Карловцу,  на парцели број1073/2 к.о. Банатски Карловац.
Укупна предрачунска вредност радова износи59.000,00динара.
Саставнидеоовогрешењаје:
1.     Главна свеска  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталацијаброј 09-2015, који је израдило ЗР''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, са седиштем у улици Трг Браће Југовића број 1, одговорни пројектант дипл.инг.маш.Владимир Љ. Јовановић лиценца број 330 9896 04.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему премаприложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објектекомуналне и друге инфраструктуре.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
           Вујовић Исидор из Банатског Карловца, поднео је15.07.2015.годинеовом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобраваизвођење радова науградњи унутрашњих инсталација гаса у стамбеном објекту, улица Ужичка бр.30 у Банатском Карловцу,  на парцели број1073/2 к.о. Банатски Карловац.
           Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталацијаброј 09-2015, који је израдило ЗР''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, са седиштем у улици Трг Браће Југовића број 1, одговорни пројектант дипл.инг.маш.Владимир Љ. Јовановић лиценца број 330 9896 04.
2.     Препис листа непокретности број 4546 к.о. Банатски Карловац за парцелу број 1073/2 к.о. Банатски Карловац који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-1706 од 31.03.2015. године;
3.     Геодетски снимак објекта коју је израдила Геодетска служба ''ГЕОПЛАН'' из Панчева 15.03.2015. године<
4.     Решење број 02-05-4-626/1 од 14.04.2015.год, које је издато од стране ЈП''Србијагас'' Нови Сад РЈ Дистрибуција Панчево .
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена уградњи унутрашњих инсталација гаса,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да јеГлавну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталацијаброј 09-2015, који је израдило ЗР''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева урађен у складу са важећим преиспитаним ГУП-ом Банатског Карловца(„Службени лист општине Алибунар“ број 37/74, 2/93), одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласникРС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радованаизградњу унутрашњих гасних инсталацијау Банатском Карловцуподнео сву потребну документацију наведену у члану145. став 2.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
               Дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,с.р.
Обрада,
Корнелија Берлован
 

Opstina Alibunar 351-58-2015-04, Objavljeno 17.08.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-58/15-04
Датум: 29.07.2015. године
А л и б у н а р, Трг слободе бр. 4
013/641-233
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(``Сл. гласник РС`` број 72/09, 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС`` бр. 22/15), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), по захтеву Спортског друштва ``Пролетер`` из Банатског Карловца, са седиштем у улица Жарка Зрењанина број бб,доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
           ОДОБРАВА СЕСпортском друштву „Пролетер“ из Банатског Карловца, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број бб –(у даљем тексту: Инвеститор)ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТЕРЕНА ЗА КОШАРКУ, који се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици Жарка Зрењанина, парцела број 1578. к.о. Банатски Карловац, површина парцеле 2941m2, укупне бруто изграђене површине 476m2, нето површине 476m2, габаритних димензија 29,0mx 17,0 m.
Укупна предрачунска вредност радова износи 1 955 808,00 динара (са ПДВ-ом).
            Саставни део овог решења је:
 1. Идејни пројекат санације терена за кошарку, Жарка Зрењанина, КП 1578, к.о. Банатски Карловац, бр. пројекта 415/15 од јула 2015. године, обрађивача ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар`` са седиштем у Алибунару, улица Трг Слободе бр. 19/1, главни пројектант Јулијана Баба – дипл. инж. грађ. – лиценца број 311 0616 03
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Службени лист општине Алибунар`` број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења предметних радова, може се издати употребна дозвола у складу са Законом, а по захтеву Инвеститора.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, представља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је дана 23.07.2015. године поднео овом Одељењу захтев за издавање решења за одобрење за извођење радова на санацији постојећег кошаркашког терена, који се налази у насељеном месту Банатски Карловац, на парцели број 1578. к.о. Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог Решења.
           


Уз предметни захтев инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат санације терена за кошарку, Жарка Зрењанина, КП 1578, к.о. Банатски Карловац, бр. пројекта 415/15 од јула 2015. године, обрађивача ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар`` са седиштем у Алибунару, улица Трг Слободе бр. 19/1
2.     Извод из листа непокретности број 315 к.о. Банатски Карловац за парцелу топ. број 1578 к.о. Банатски Карловац, издат од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Алибунар, под бројем 952-1/2015-2536 од 22.07.2015. године;
3.     Копију плана издату од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Алибунар, под бројем 953-1/2015-202 од 22.07.2015. године.
 
            Премачлану 145. Закона извођење радована санацији постојећег објектаврши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Како је инвеститор уз предметни захтев поднео сву документацију наведену у члану 145. став 2. Закона, применом члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) донето је решење као у диспозитиву. Сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Службени лист општине Алибунар`` број 3/2015), допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава за објекте јавне намене у јавној својини. Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама (``Сл. гласник РС`` бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн. и 45/2015 – усклађени дин. изн.) Инвеститор се ослобађа обавезе плаћања републичке административне таксе.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења.
Жалба се надлежном Покрајинском секретаријату предаје путем ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно на Писарници ОА, или усмено на записник. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инспекцији
3.Архиви
 
 
 
                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
    дипл. инж. арх. Зорица Миливојев, с.р.

План летњег одржавања саобраћајница на територији општине Алибунар у 2014. години – ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
УЛИЦА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА БЕЗ БРАНИКА НА
НЕКАТЕГОРИСАНИМ-АТАРСКИМ ПУТЕВИМА У 2014. ГОДИНИ
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.3.)
Машинско кресање денив. банкине у слоју до 10cm
1.900,00
21,71
41.249,00
 
2
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
4.900,00
2,01
9.849,00
 
3
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
10.300,00
20,00
206.000,00
 
4
(4.5.5.)
Машински ископ одводних јаркова и корекција са превозом земље до 5km
 
150,00
700,00
105.000,00
 
 
 
 
Укупно:
 
362.098,00
 
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
720,00
338,69
243.856,80
 
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
 
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
120,96
8.950,00
1.082.592,00
 
3
7.2.1.
Ручно крп.удар.рупа кам.дробином 0-30 са ваљањем
40,00
2.800,00
112.000,00
 
 
 
 
Укупно:
 
1.438.448,80
 
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
70,00
944,53
66.117,10
 
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
70,00
1.665,00
116.550,00
 
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
2,00
1.000,00
2.000,00
 
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
86,00
185,40
15.944,40
 
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
50,00
2.264,97
113.248,50
 
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
2,00
2.500,00
5.000,00
 
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
3,00
2.161,50
6.484,50
 
8
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
14,00
2.161,50
30.261,00
 
9
 
Набавка допунске таблеIV-5.1
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
 
10
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
6,00
2.157,60
12.945,60
 
11
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34
ком
10,00
4.492,40
44.924,00
 
12
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34.1
ком
2,00
5.250,00
10.500,00
 
13
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
16.300,00
29,00
472.700,00
 
14
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
638,50
320,00
204.320,00
 
 
 
 
Укупно:
 
1.105.318,10
 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
362.098,00
 
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
1.438.448,80
 
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
1.105.318,10
 
 
 
 
Укупно:
 
2.905.864,90
 
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
2.905.864,90
581.172,98
 
 
 
 
Укупно:
 
3.487.037,88
 
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-1/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: ВЛАДИМИРОВАЦ-ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, одkm 0-000 доkm 8+740 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
3.600,00
20,00
72.000,00
2
(4.5.5.)
Машински ископ одводних јаркова и корекција са превозом земље до 5km
 
150,00
700,00
105.000,00
 
 
 
Укупно:
 
177.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
60,00
338,69
20.321,40
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
10,08
8.950,00
90.216,00
2
5.14.6.
Ручно крп.удар.рупа кам.дробином 0-30 са ваљањем
40,00
2.800,00
112.000,00
 
 
 
Укупно:
 
222.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
12,00
944,53
11.334,36
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
12,00
1.665,00
19.980,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
12,00
185,40
2.224,80
4
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
11,00
2.264,97
24.914,67
5
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
1,00
2.161,50
2.161,50
6
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
0,00
29,00
0,00
7
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
15,00
320,00
4.800,00
 
 
 
Укупно:
 
65.415,33
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
177.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
222.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
65.415,33
 
 
 
Укупно:
 
464.952,73
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
464.952,73
92.990,55
 
 
 
Укупно:
 
557.943,28
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-2/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: НОВИ КОЗЈАК-ДРЖАВНИ ПУТ (IIВ бр.310), одkm 0-000 доkm 1+840 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.3.)
Машинско кресање денив. банкине у слоју до 10cm
1.900,00
21,71
41.249,00
2
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
1.900,00
2,01
3.819,00
3
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.900,00
20,00
38.000,00
 
 
 
Укупно:
 
83.068,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
60,00
338,69
20.321,40
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
10,08
8.950,00
90.216,00
 
 
 
Укупно:
 
110.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
4,00
944,53
3.778,12
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
4,00
1.665,00
6.660,00
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
2,00
1.000,00
2.000,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
6,00
185,40
1.112,40
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
2,00
2.264,97
4.529,94
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
2,00
2.500,00
5.000,00
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
1,00
2.161,50
2.161,50
8
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
4,00
2.157,60
8.630,40
9
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
 
 
 
10
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
37,50
320,00
12.000,00
 
 
 
Укупно:
 
45.872,36
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
83.068,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
110.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
45.872,36
 
 
 
Укупно:
 
239.477,76
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
239.477,76
47.895,55
 
 
 
Укупно:
 
287.373,31
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-3/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: БАН.КАРЛОВАЦ-ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, одkm 0-000 доkm 7+500 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
2.400,00
20,00
48.000,00
 
 
 
Укупно:
 
48.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом (процена 100 m²)
120,00
338,69
40.642,80
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
(d7cmx24kg/x100=16,8 t)
t
20,16
8.950,00
180.432,00
 
 
 
Укупно:
 
221.074,80
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
24,00
944,53
22.668,72
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
24,00
1.665,00
39.960,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
24,00
185,40
4.449,60
4
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
21,00
2.264,97
47.564,37
5
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
3,00
2.161,50
6.484,80
6
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
7.500,00
29,00
217.500,00
7
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
21,00
320,00
6.720,00
 
 
 
Укупно:
 
345.347,19
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
48.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
221.074,80
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
345.347,19
 
 
 
Укупно:
 
614.421,99
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
614.421,99
122.884,40
 
 
 
Укупно:
 
737.306,39
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-4/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА БЕЗ БРАНИКА НА НЕКАТЕГОРИСАНИМ-АТАРСКИМ ПУТЕВИМА
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.400,00
20,00
28.000,00
 
 
 
Укупно:
 
28.000,00
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
10,00
944,53
9.445,30
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
10,00
1.665,00
16.650,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
22,00
185,40
4.078,80
4
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
10,00
2.161,50
21.615,00
5
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34
ком
10,00
4.492,40
44.924,00
6
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34.1
ком
2,00
5.250,00
10.500,00
 
 
 
Укупно:
 
107.213,10
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
28.000,00
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
107.213,10
 
 
 
Укупно:
 
135.213,10
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
135.213,10
27.042,62
 
 
 
Укупно:
 
162.255,72
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-5/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
3.000,00
2,01
6.030,00
2
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.000,00
20,00
20.000,00
 
 
 
Укупно:
 
26.030,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
480,00
338,69
162.571,20
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
80,64
8.950,00
721.728,00
 
 
 
Укупно:
 
884.299,20
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
20,00
944,53
18.890,60
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
20,00
1.665,00
33.300,00
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
0,00
0,00
0,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
22,00
185,40
4.078,80
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
16,00
2.264,97
36.239,52
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
0,00
0,00
0,00
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
8
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
2,00
2.157,60
4.315,20
8
 
Набавка допунске таблеIV-5.1
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
9
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
8.800,00
29,00
255.200,00
14
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
565,00
320,00
180.800,00
 
 
 
Укупно:
 
541.470,12
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
26.030,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
884.299,20
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
541.470,12
 
 
 
Укупно:
 
1.451.799,32
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
1.451.799,32
290.359,86
 
 
 
Укупно:
 
1.742.159,18
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 

Одлука о одобравању продужења радног времена угоститељских објеката у насељеном месту Нови Козјак у време сеоске славе

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 130-3/14-06
Датум:21. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
         На основу члана 20. и 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 55. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 9. Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2013), а по захтеву Месне заједнице Нови Козјак, председник Општине дана 21. јула 2014. године доноси
 
О Д Л У К У
О ОДОБРАВАЊУ ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ       НОВИ КОЗЈАК У ВРЕМЕ СЕОСКЕ СЛАВЕ
 
1.    ОДОБРАВА СЕ продужење радног времена угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу у насељеном месту Нови Козјак у време сеоске славе ''Дан светог Арханђела Гаврила'', у периоду од 24. (ноћ од четвртка до петка) до 28. (ноћ од недеље до понедељка) јула 2014. године.
2.    Радно време угоститељских објеката из тачке 1. ове Одлуке продужава се до 02.00 часова наредног дана,без обзира да ли се налазе у зони становања или ван зоне становања, с тим што музички програми морају престати један сат раније, односно могу трајати до 01.00 часованаредног дана.
3.    О реализацији ове Одлуке стараће се Месна заједница Нови Козјак. О поштовању продуженог радног времена угоститељских објеката из тачке 1. ове Одлуке стараће се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Алибунар.
4.    Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 25. јула 2014. године.
5.    Одлука ће бити објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09, 11/10, 12/10, 7/11, 9/11 и 15/11), Општинско веће општине Алибунар на Педесетседмој седници, одржаној дана 15. јула 2014. године доноси
 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 
Члан 1.
         У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11; 10/11; 16/11, 14/12, 29/12 и 4/13), у члану 11. на позицији насељеног места Владимировац се врше следеће измене:
          ''Локација на јавној површини за постављање привременог објекта ознаке ''Пијаца 4'' површине 50 m², досадашње намене за постављање привременог објекта пољопривредне апотеке, мења намену на начин да се иста одређује за постављање привременог објекта намене за обављање трговинске делатности.''
 
Члан 2.
          Досадашња површина привременог објекта на предметној локацији остаје непромењена.
 
Члан 3.
          Ова Измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.
     
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:350-14/14-06
Датум: 15. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР
 
 1. У Школски одбор Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Јонел Скумпија

 2. Мирча Маран

 3. Милан Ђан.

 
Из реда представника запослених:
 1. Зорица Бекузаров Брњеварац

 2. Кристиана Мунћан

 3. Снежана Илић.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Урош Цвијић

 2. Јосиф Тапалага

 3. Светозар Тубић.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-42/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
 ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА
 
 1. У Школски одбор Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Душко Лепедат

 2. Драган Путник

 3. Дејана Петров.

 
Из реда представника запослених:
 1. Ивана Бандуљ

 2. Драган Лукић

 3. Душан Карабаш.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Клара Мирча

 2. Олга Дрндарски

 3. Нада Јанковић.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-41/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА
 
 1. У Школски одбор Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Стеван Лалић

 2. Игор Грубанов

 3. Слађан Милановић.

 
Из реда представника запослених:
 1. Драгана Дејановић

 2. Ђина Станков Зарија

 3. Јелена Чорлија.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Драган Илин

 2. Горан Ракић

 3. Ивана Тисман.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-40/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''Т.Г. МАСАРИК'' ЈАНОШИК
 
 1. У Школски одбор Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Катарина Стаменковић

 2. Елена Шћерба

 3. Иван Супек.

 
Из реда представника запослених:
 1. Ондреј Урбан

 2. Јано Коларик

 3. Иван Листмајер.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Вера Мрђа

 2. Ана Милошевић

 3. Људмила Габриш.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-39/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ
 
 1. У Школски одбор Основне школе ''3.октобар'' Локве именују се:

 
Из реда представника оснивача:
 1. Мариана Ардељан

 2. Петар Мохан

 3. Васа Тодоран.

 
Из реда представника запослених:
 1. Дорел Ардељан

 2. Јон Сфера

 3. Даниела Шаманц.

 
Из реда представника родитеља:
 1. Даниела Мохан

 2. Клаудија Гетејанц

 3. Анишоара Гина.

 
 1. Мандат чланова Школског одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.

 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-38/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2014. години на подручју општине Алибунар

На основу чланова 8. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС''  бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), на предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима по Закључку бр. 06-63/14-06 од 23. јуна 2014. године, Општинско веће општине Алибунар на Педесетседмој седници одржаној дана 15. јула 2014. године, доноси
 
П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2014. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
          Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар за 2014. годину (у даљем тексту: Програм) се утврђује начин коришћења остварених а неутрошених средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2013. години и процењеног износа планираних средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2014. години, за активности које се током 2014. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
 
II
           За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар у 2014. години укупно се одређује износ од 4.021.383,25 динара.
           Остварена и неутрошена средства у 2013. години, а која ће се користити по овом Програму износе 2.021.383,25 динара.
           Планирана средства у 2014. години износе 2.000.000,00 динара.         
 
III
          Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин:
 
Редни број
Врста активности
Износ
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
1.
Радови на одржавању улица у насељеним местима
1.1.
Одржавање трупа пута – кошење траве са банкина самоходном моторном косачицом; сечење густог шибља преко 50 ком/m² ручно са слагањем на страну
31.236,00
1.2.
Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме на путу
649.764,14
1.3.
Редовно одржавање асфалтних коловоза
405.493,11
 
Укупно
1.086.493,25
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
2.
Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – израда штампаног материјала, закуп огласног простора
84.890,00
 
Укупно
84.890,00
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Алибунар
3.
Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења рада са децом (семинари, радионице и сл.)
150.000,00
4.
Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и основним школама
150.000,00
5.
Финансирање пројеката невладиних и других организација у циљу унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце
50.000,00
6.
Уређивање потребних површина за организовање такмичења школске деце са тематиком саобраћаја, набављање потребних основних средстава и опреме за потребе увежбавања радњи и понашања у саобраћају
100.000,00
7.
Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком саобраћаја
50.000,00
 
Укупно
500.000,00
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
8.
Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији општине Алибунар
200.000,00
 
Укупно
200.000,00
Студије, анализе, елаборати и пројекти из области безбедности саобраћаја
9.
Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице државних путева кроз насељена места општине Алибунар
1.050.000,00
 
Укупно
1.050.000,00
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима
10.
Техничко опремање ПС Алибунар – Сектора саобраћајне полиције 1. категорије
950.000,00
 
Укупно
950.000,00
Средства за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја
11.
Накнада за рад члановима Општинског савета за безбедност саобраћаја у 2014. години
150.000,00
 
Укупно
150.000,00
 
УКУПНО
4.021.383,25
 
IV
          Од остварених и неутрошених средстава у 2013. години у износу од 2.021.383,25 динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана:
-         активности под редним бројем 1 у износу од 736.493,25 динара;
-         активности под редним бројем 2 у целокупном износу од 84.890,00 динара;
-         активност под редним бројем 6 у целокупном износу од 100.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 7 у целокупном износу од 50.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 10 у целокупном износу од 950.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 11 у износу од 100.000,00 динара.
 
V
           Предвиђени радови овим Програмом, у делу унапређења саобраћајне инфраструктуре, део су планираних радова садржаних у Предлогу плана летњег одржавања општинских путева и улица на територији општине Алибунар, који ће бити предмет разматрања и усвајања од стране Општинскогвећа општине Алибунар, на предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар.
 
VI
          Коришћење средстава предвиђених овим Програмом ће се вршити на иницијативу и предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима.
 
VII
          Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима ће доставити Општинском већу општине Алибунар извештај о реализацији овог Програма, најкасније до 31.01.2015.г.
 
VIII
          Набавка добара, услуга и радова ће се вршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
 
IX
          Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-78/14-06
Датум: 15. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09, 11/10, 12/10, 7/11, 9/11 и 15/11), Општинско веће општине Алибунар на Педесетседмој седници, одржаној дана 15. јула 2014. године доноси
 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 
Члан 1.
           У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11; 10/11; 16/11, 14/12, 29/12 и 4/13), у члану 11. на позицији насељеног места Владимировац се врше следеће измене:
           ''Локација на јавној површини за постављање привременог објекта ознаке ''Пијаца 4'' површине 50 m², досадашње намене за постављање привременог објекта пољопривредне апотеке, мења намену на начин да се иста одређује за постављање привременог објекта намене за обављање трговинске делатности.''
 
Члан 2.
          Досадашња површина привременог објекта на предметној локацији остаје непромењена.
 
Члан 3.
Ова Измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.
           
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:350-14/14-06
Датум: 15. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о поверавању на управљање и коришћење Туристичкој организацији општине Алибунар спортско-рекреативног објекта у Николинцима

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012 и 18/2012), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине Алибунар, на својој Педесетпетој седници одржаној дана 12. јуна 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ОБЈЕКТА У НИКОЛИНЦИМА
 
1.    ПОВЕРАВА СЕ на управљање и коришћење Туристичкој организацији општине Алибунар (у даљем тексту: корисник) спортско-рекреативни објекат – олимпијски базен са пратећим објектима у Николинцима, који се налази у к.о. Николинци, топ.бр.4644/1 (део парцеле под објектом).
2.    О објекту из тачке 1. овог Решења корисник је дужан да се стара према обичајима доброг домаћина.
3.    Објекат из тачке 1. овог Решења даје се на коришћење почев од дана ступања на снагу овог Решења додаљњег.
4.    Објекат се даје на коришћење без накнаде.
5.    Општинско веће општине Алибунар, у својству овлашћеног лица у име Општине Алибунар, задржава право да ускрати право управљања и коришћења предметног спортско-рекреативног објекта пре истека рока из тачке 3. овог Решења из било ког оправданог разлога, осим уколико Општина Алибунар у својству даваоца права и корисник другачије међусобно не договоре.
6.    За време управљања и коришћења корисник је дужан да сноси све нужне и корисне трошкове, сагласно одредбама Закона о облигационим односима.
7.    О реализацији овог Решења стараће се Одељење за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.
8.    Решење ступа на снагу даном доношења.
9.    Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о поверавању на управљање и коришћење ЈКП ''УСЛУГА'' Банатски Карловац спортско-рекреативног објекта у Николинцима, бр. 023-27/13-06 од 17.04.2013.г.
10. Решење доставити Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар,ЈКП''Услуга'' Банатски Карловац и Туристичкој организацији општине Алибунар.
11. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-26/14-06
Датум: 12. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 55. седници одржаној дана 12. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 777.000,00(словима: седамстоседамдесетседамхиљада) динараза куповину комби-возила за превоз болесника на дијализу за потребе Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 2 – Председник општине, глава 2.4, функција 620, позиција 251 (нова апропријација), економска класификација 512 – машине и опрема.
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
          Средства из члана 1. ове Одлуке пренеће се на наменски подрачун ''Председник општине Алибунар – хуманитарна помоћ 840-2345741-61''.
          Наведена средства која се остваре на поменутом подрачуну до краја 2014. године а опредељена за ту намену, пренеће се на буџет општине Алибунар.
 
Члан 5.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-80/14-06
Датум: 12. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној дана 13. јуна 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.    Разрешава се Еуђен Марина функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (у даљем тексту: Предузеће), у својству представника оснивача.
2.    Именује се Маја Станојевић на функцију члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, у својству представника оснивача.
3.    Разрешењем са функције члана Надзорног одбора Предузећа лицу из тачке 1. овог Решења престаје чланство у Надзорном одбору.
4.    Мандат новоизабраног члана Надзорног одбора Предузећа траје до истека мандата Надзорног одбора Предузећа, а почиње да тече од дана ступања на снагу овог Решења, тј. од 13. јуна 2014. године.
5.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-28/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана60.став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној дана 13. јуна 2014. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
1.    Разрешава се Сава Хорват функције члана Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
2.    Именује се Славиша Белча на функцију члана Комисије.
3.    Мандат разрешеног члана престаје, а мандат новоименованог члана Комисије почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Комисије.
4.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-71/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за представке и предлоге

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
 
1.    Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
2.  Именује се Предраг Белић на функцију председника Комисије.
3.  Мандат разрешеног председника Комисије престаје, а мандат новоименованог председника Комисије почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Комисије.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-75/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Савета за буџет и финансије

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
 
1.    Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције заменика председника Савета за буџет и финансије (у даљем тексту: Савет).
2.  Именује се Предраг Белић на функцију заменика председника Савета.
3.  Мандат разрешеног заменика председника Савета престаје, а мандат новоименованог заменика председника Савета почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Савета.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-74/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
1.  Разрешава се Ђорђе Цветковић са функције члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Савет).
2.  Именује се Георге Рошу на функцију члана Савета.
3.  Мандат разрешеног члана Савета престаје, а мандат новоименованог члана Савета почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Савета.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-73/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић,с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
1.  Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Савет).
2.  Именује се Предраг Белић на функцију председника Савета.
3.  Мандат разрешеног председника Савета престаје, а мандат новоименованог председника Савета почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Савета.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-72/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној 13. јуна 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 
1.    Разрешава се Иван Листмајер са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
2.    Именује се Зорана Братић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
3.    Мандат разрешеног члана престаје, а мандат новоименованог члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар  почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар.
4.    Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-13/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној дана 13. јуна 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
1.    Разрешава се Дарко Николић функције председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа (у даљем тексту: Предузеће), у својству представника оснивача, због избора на функцију вршиоца дужности директора истог Предузећа.
2.    Именује се Зоран Ћосић на функцију председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, у својству представника оснивача.
3.    Разрешењем са функције председника Надзорног одбора Предузећа лицу из тачке 1. овог Решења престаје чланство у Надзорном одбору.
4.    Мандат новоизабраног председника Надзорног одбора Предузећа траје до истека мандата Надзорног одбора Предузећа, а почиње да тече од дана ступања на снагу овог Решења, тј. од 13. јуна 2014. године.
5.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-27/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о измени Одлуке о давању сагласности на установљавање права службености

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 24. седници одржаној дана 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
 
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
 
1. У Одлуци о давању сагласности на установљавање права службености, бр. 46-26/2014-06-01 од 30.04.2014.г., која је објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 10/2014, у тачки 1. мења се алинеја 2. која гласи:
''- број катастарске парцеле 1034/2, њива 1. класе, површине 14а 80m² ''.
           2. На основу ове Одлуке закључиће се Анекс уговора, о чему ће се старати председник општине и Општинска управа општине Алибунар.
           3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
О б р а з л о ж е њ е
        Одлуком о давању сагласности на установљавање права службености (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 10/2014), Скупштина општине Алибунар је дала сагласност на установљавање права стварне службености за постављање приводног оптичког кабла за радио базну станицу ''ПС12'' (Банатски Карловац), цеви, каблова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и осталих неопходних радова инвеститору ПС ''Телефонија'' а.д. Београд из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 36б.
         На основу захтева инвеститора, наведеном Одлуком Скупштина општине Алибунар дозволила је установљавање права службености на парцелама у к.о. Банатски Карловац, и то:
-          број катастарске парцеле 1035/91, њива 1. класе, улица у насељу, површине 02hа 78а 95m2;
-          број катастарске парцеле 1030/1, њива 1. класе, површине 06а 31m2.
          Накнадном провером од стране инвеститора утврђено да је овом Одлуком, због грешке у захтеву инвеститора, обухваћена катастарска парцела топ.бр. 1030/1, уместо катастарста парцела топ.бр. 1034/2 у истој катастарској општини. Пошто не постоје правне сметње да се измењеном одлуком право службености установи на кат.парцели топ.бр. 1034/2 у к.о. Банатски Карловац, донета је Одлука као у диспозитиву.
         На основу ове Одлуке потребно је закључити одговарајући анекс уговора, као и извршити потребне уписе и измене ранијих уписа у Катастру непокретности, о чему ће се старати председник општине и Општинска управа.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-38/2014-06-01
Датум:13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о поверавању одређених послова Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 6.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 45. став 1. тачка 7. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на24. седници од13. јуна 2014. године доноси
 
О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар поверава се обављање следећих послова:
1.    управљање и одржавање непродатог стамбеног фонда;
2.    вођење послова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању грађевинских објеката и комуналне инфраструктуре;
3.    вођење послова на изградњи, реконструкцији, периодичном одржавању јавних путева и одржавању путева и улица из надлежности општине у зимском и летњем периоду;
4.    вођење послова на изради пројектно-техничке документације,
5.    послови на припреми инвестиционе документације, припреме конкурсне документације, надзор и вођење инвестиција,
6.    спровођење поступка јавне набавке за поверене послове у име и за рачун општине Алибунар, закључно са Извештајем о спроведеном поступку јавне набавке,
7.    правни и књиговодствени послови који обезбеђују поштовање и примену законских прописа у спровођењу поверених послова,
8.    спровођење поступка давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, као и закупа јавних површина и пољопривредног земљишта, закључења уговора са закупцима у име и за рачун Општине Алибунар, те вођења аналитика измирења обавеза закупаца.
 
Члан 2.
          Поверене послове из члана 1.ове Одлуке,Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, обавља у име и за рачун Општине Алибунар.
 
Члан 3.
          За послове из члана 1.ове Одлуке, за које је потребно спровести поступак јавне набавке, Одлуку о покретању јавне набавке доноси Инвеститор.
 
Члан 4.
          За обављање послове из члана 1.ове Одлуке обезбедиће се финансијска средства из буџета општине Алибунар, сходно Одлуци о буџету.
         Средства за обављање поверених послова из члана 1. Ове Одлуке преносе се Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар на наменски подрачун – ''остали корисници јавних средстава'' (КЈС-8), отворен код Управе за трезор.
         Пренос средстава Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар врши се до 10-тог у месецу за претходни месец у износима утврђеним Финанскијским планом Програма пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, усвојеним од стране Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар и Скупштине општине Алибунар.
 
Члан 5.
          Даном ступања на снагу овеОдлуке престаје да важи Одлука о поверавању одређених послова Јавном предузећу за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број29/2012).
 
Члан 6.
         Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-31/2014-06-01
Датум:13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о социјалној заштити општине Алибунар

На основу члана 44. став 2., члана 46. став 2., члана 55. став 2. и члана. 110. и 111. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи ''Службени гласник РС'' бр.129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист Општине Алибунар'', бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општина Алибунар на24. седници одржаној13. јуна 2014. године, донела је                                      
 
О Д Л У К У
о социјалнОЈ заштитИопштине аЛИБУНАР
 
1.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
Предмет Одлуке
 
Члан 1.
         Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи и услуга социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), за чије је остваривање надлежна општина Алибунар као и начин финансирања и обезбеђивања средстава, у складу са законом.
 
Корисници
 
 
Члан 2.
         Материјалну подршку утврђену овом Одлуком могу да остваре лица са пребивалиштем на територији општине Алибунар, а изузетно и лица која се затекну на територији општине Аибунар у тешкој материјалној ситуацији
         Услугесоцијалне заштите утврђене овомОдлуком могу да остваре лица са пребивалиштем на територији општине Aлибунар,као и друга лица одређена овом Одлуком.
 
2. ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан3.
Права у области социјалне заштите која се уређују овом Одлуком су права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи, као и услуге социјалне заштите.
 
Врсте материјалне помоћи
 
Члан 4.
Право на одређену врсту материјалне подршке остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника.                            
       Врстематеријалне подршке су:
1.    једнократна новчана помоћ,
2.    опрема корисникаи трошкови превозаза смештај у установу социјалне заштите или другу породицу.  
        Други облиципомоћи o чијем се обезбеђивању стара општина су:
1.        помоћ у натури:  огрев, књиге, школски прибор и животне намирнице,
2.        накнада трошкова сахране;
3.        регресирање трошкова превоза и смештаја у ученичке и студентске домове,
4.        регресирање боравка у предшколској установи,
5.        бесплатна ужина
6.        подршка деци без  родитељског старања за почетак самосталног живота,
7.        новчана помоћ породице храниоца који је на дoбровољном служењу војног рока,
8.        бесплатни оброк;
9.        субвенције комуналних услуга,
10.     накнада трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи,
11.     регресирање медицинских услуга,
12.     помоћ незапосленим студентима.
         Права утврђена ставом 1. и 2. овог члана везана су за личност и не могу се преносити. 
 
Услуге социјалне заштите
 
Члан 5.
         Услуге социјалне заштите су:
1.    помоћ у кући,
2.    смештај у прихватилиште,
3.    дневни боравак,
4.    социјално-едукативне услуге - клубови.
 
3.  МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
 
           1. Једнократна новчана помоћ
 
Ближи услови за једнократну новчану помоћ
 
Члан6.
         Право на  једнократну новчану помоћ  имају појединци  и породице које  се налазе у  изузетно  тешкој  ситуацији,  коју  не  могу самостално  превазићи  у  случајевима:  задовољавања основних  животних  потреба,  постпеналне  заштите, прихвата  по  престанку  смештаја  и  у  другим ситуацијама  по  процени  Центра  за  социјални  рад општине Алибунар  (у даљем тексту: Центар за социјални рад).
         Задовољавањем  основних  животних  потреба сматра  се:  набавка  намирница,  а  у  изузетним случајевима,  набавка  неопходне  гардеробе,  као  и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем (болест, хируршке интервенције, тешка инвалидност и сл.).
 
Висина једнократне новчане помоћи
 
Члан7.
         Висина  једнократне новчане помоћи утврђује се у зависности  од  потреба  и  стања  појединца,  односно породице.
         Једнократна  новчана  помоћ  не може бити већа од висине просечне зараде остварене по запосленом у општини Алибунар.
 
Учесталост једнократне новчане помоћи
 
Члан8.
         Право  на  једнократну  новчану  помоћ појединац  или  породица  могу  да  остваре  највише три пута у току једне календарске године.
         Изузетно од става 1 овог члана, појединац или породица  могу  ово  право користити  и  више  од три пута  у календарској  години,  с  тим  да  укупна  средства остварена  по  основу  овог  права  не  прелазе  износ просечне двемесечне  нето  зараде  по  запосленом исплаћене на територији општинепремапоследњемобјављеном статистичком податку. 
 
Начин остваривања права на једнократну новчану помоћ
 
Члан9.
         У поступку решавања о праву на једнократну новчану помоћ Центар за социјални  радједужан да цени да ли се пружањем других облика социјалне заштите може  ефикасније  постићи  задовољавање  потреба корисника. 
         Новчана накнада за добровољно радно ангажовање у локалној заједници припада радно способним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе. 
        Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање, не може остварити право на једнократну новчану помоћ.
         Поступак  за  остваривање  права  на једнократну  новчану  помоћ  је  хитан, а рок  за доношење  решења  по  поднетом  захтеву  за остваривање  овог  права  је  месец дана  од  дана подношења  захтева,  односно  од  дана утврђене изузетно тешке материјалне ситуације,ако су обезбеђена средства за исплату права. 
 
          2. Опрема корисника за смештај уустанову социјалне заштите или другу породицу
 
Ближи услови за право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 
Члан 10.
         Право  на  опрему  за  смештај  у  установу социјалне  заштите  или  другу  породицу  има  лице  које  се упућује на  смештај у установу социјалне  заштите  или другу породицу, а ту опрему не може обезбедити сам, нити је могу обезбедити сродници  који  су,  у  складу  са позитивним прописима, дужни да учествују у његовом  издржавању. 
 
Садржај опреме корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 
Члан 11.
         Опрема корисника за смештај у установусоцијалнезаштите,односно другу  породицу  обухвата одећу, обућу и трошкове превоза корисника доустанове,односно породице.
        Накнада трошкова превоза до установе, односно породице у коју се корисник упућује на смештај, исплаћује се у ввисини нужних трошкова.
 
Начин остваривања права на опрему корисника и трошкове превоза за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 
Члан 12.
         О праву на опрему за смештај корисника уустановусоцијалне заштите или другу породицу одлучује Центар за социјални рад решењем. 
         Центар за социјални рад ће, у складу са својим решењем, обезбедити набавкуопреме, тј. неопходне  обуће  и  одеће,  као  и  путне трошкове кориснику који се упућује на смештај.
         О врсти и начину превоза корисника до установе односно друге породице, одлуку доноси Центар за социјални рад, узумајући у обзир пре свега здравствено стање и узраст корисника.
 
         3. Помоћ у натури
 
Набавка огрева
 
Члан 13.
         Право на набавку огрева могу остварити корисници новчане социјалнепомоћи, изгрупе старих лица без породичног старања, као и појединци и породице чији су чланови  радно неспособни или лошег здравственог стања и самохраниродитељи (када је други родитељ преминуо).                       
        Корисницима који остваре право на огрев испоручиће се огревно дрво у количини од 1- 3 m³, илиће се обезбедити новчани износ за набавку огрева у наведеној количини.
         Обезбеђење помоћи из става 1. овог члана вршиће се уоквиру расположивих средстава буџета општине Алибунар за односну годинупреко органа, организације или установе коју одреди Општина.
 
Набавка уџбеника и школског прибора за ученике основних школа
 
Члан 14.
         Редовним ученицима основних школа на територији општине из породица корисникановчане социјалне помоћи (у даљем тексту:НСП), могу се набавити уџбеници и школски прибор, у складу са могућностима Општине и посебном одлуком Општине запредметну школску годину.
         Набавка уџбеника подразумева набавку нових уџбеника, односно коришћених уџбеникаобезбеђениху акцијама које се спроводе у сарадњи са основним школама.
        Списак корисника за право из става 1. и 2. овог члана сачиниће општински орган надлежан за образовање у сарадњи са основним школама и Центром за социјални рад.
 
Животне намирнице
 
Члан 15.
         Корисницима НСП-а или другим појединцима и породицама који се нађу у изузетно тешкојматеријалној ситуацији може се краткорочно одобритипомоћ у виду основних животних намирница (хлеба и млека), у количини од једне до три векне хлеба иод једног до три литре млека дневно, које ће корисник преузимати у одређеној продавници.
         Правоиз става 1. овог чланаутвђује Центар за социјални рад доношењем решења у којем је наведена дневна количина намирница, рок у којем се право користи и трговинска радња где ће се преузимати намирнице. 
 
Начин остваривања права на помоћ у натури
 
Члан 16.
        Помоћ у натурииз чл. 13-15. ове Одлукеутврђује се када сеприменом метода  стручног социјалног рада, због хитности поступања,проценида је то најбољи и најефикаснији начинхитне материјалнепомоћизакорисника.
         Потребну документацију и процедуруза утврђивање права на помоћу натуриутврђује Центар за социјални рад.
         Средства за помоћ у натури обезбеђујеОпштинаи спонзори,односно донатори.
   
     4. Накнада трошкова сахране
 
Ближи услови за право на накнаду трошкова сахране
 
Члан 17.
         Накнада трошкова сахране признаје се за:
1)      кориснике НСП-а и чланове њихових породица за које носилац остварује право са пребивалиштем, односно боравиштем у местима општине Алибунар,
2)      лица која немају законске обвезнике издржавања,
3)      лица за које трошкове смештаја у установе социјалне заштите у целости сноси буџет Републике Србије,
4)      непозната лица или лица непознатог пребивалишта која се нађу на територији општине Алибунар.
         Накнада трошкова сахране може се одобрити и другим лицима којасе нађу у тешкој материјалној ситуацији а нису остваривала приходе, немају непокретну и покретну имовину из које би се наведени трошкови могли намирити, са местом пребивалишта  односно боравишта у местима општине Алибунар.
 
Начин остваривања и висина накнаде трошкова сахране
 
Члан 18.
         О праву на покривање трошкова сахране одлучује Центарза социјални рад поводом захтева надлежног органа Општинске управе – месне канцеларије, месне заједнице, другог лица или по службеној дужности.
         Трошкови обухватају основну опрему најниже вредности и радње које су неопходне за обављање сахране покојника.
         Трошкови сахране признају се у висини најмање ценеу предузећима, која су регистрована за ту делатност саседиштем натериторији општине Алибунар.
 
          5. Регресирање трошкова превозапојединих социјално угрожених категорија становника и трошкова превоза и смештаја ученика и студената у  ученичким и  студентским  домовима
 
Ближи услови за право на регресирање превоза и смештаја у ученичким и студентским домовима
 
Члан 19.
         Правво на регресирање превозне месечне карте у висини до 100% од цене месечне превозне карте имају поједине социјално угрожене категорије становника и то:
1)    лица из породица корисника НСП-а и
2)    пензионери са нето износом пензије мањим од 20.000,00 динара на месечном нивоу.
         Право нарегресирање превознемесечнеђачкекарте у висини од 100 % од цене месечне ђачке карте имајуученици који редовно похађају основну, средњу или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања,ито:
1)    из породица  корисника НСП-а,
2)    без родитељског старања на породичном смештају,
3)    ако су деца самохраних родитеља (уз доказ о смрти једног родитеља или доказ о томе да идентитет другог родитеља није одређен), а која су у стању социјалне потребе,
4)    ако су из породица које се нађу у стању социјалне потребе.
         Право на регресирање превозне месечне ђачке карте у висини до 100% од цене месечне ђачке карте имају и ученици који редовно похађају основну, средњу или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања, а не припадају категоријама утврђене у ставу 2. овог члана.
         Редовни ученици и студентинабуџетском финансирању изгрупа наведених у ставу 2. овог члана који су смештени у ученичким и студентским домовима, имају право на накнаду трошкова смештаја са исхраном у домовима,уколико нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.
         Редовни ученици и студенти изстава4.овог чланаимају право на накнаду трошкова превоза за два доласка месечно, од места школовања до места пребивалишта у висини повратне аутобуске карте (викенд карта), а они који нису на смештају имају право на накнаду за део трошкова школовања, у износу по Одлуци Општине.
 
Начин остваривања права на регресирање превоза и смештаја у ученичким и студентским домовима
 
Члан 20.
         Право из члана 19. ове Одлуке обезбеђује се на предлог надлежног органа Општинске управе, а остварује се преко Центра за социјални рад.
         За реализацију права из члана 19. Ове Одлуке задужена је надлежна организациона јединица Општинске управе, а средства се обезбеђују у буџету Општине Алибунар.
 
         6.Регресирање трошковаборавка  у предшколској установи
 
Ближи услови за остварење права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи
 
Члан 21.
         Право на бесплатан боравак уПредшколској установи „Полетарац“ Алибунар имају деца са пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Алибунар:
1.    деца корисника социјалне помоћи,
2.    деца без родитељског старања, осим деце која су смештена у хранитељску породицу,
3.    деца незапослених родитеља,
4.    деца из породица са троје и више деце за треће дете и свако следеће по реду рођења,
5.    деца самохраних родитеља, корисници дечјег додатка,
6.    деца са сметњама у развоју.
 
Начин остваривања права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи
 
Члан 22.
         За реализацију  права из члана21. ове Одлукезадужена јенадлежна организациона јединица Општинске управе, а средства се обезбеђују у буџету Општине Алибунар.
 
         7. Право на бесплатну ужину
 
Ближи услови за остварење права на бесплатну ужину
 
Члан 23.
         Право на бесплатну ужину у основним школама на територији општине Алибунар имају редовни ученици:
1)        из породица корисника НСП-а,
2)        самохраних родитеља која су утешкој материјалној ситуацији, уз испуњење услова из члана 21став 1. тачка 2) овеОдлуке,
3)        који похађају основну школу за децу у сметњама у развоју,
4)        без родитељског старања на породичном смештају,
5)        из  породица које се нађу утешкој материјалној ситуацији.
 
Начин остваривања права на бесплатну ужину
 
Члан 24.
         За реализацију  права из члана23. ове Одлукезадужена јенадлежна организациона јединица Општинске управе, а средства се обезбеђују у буџету Општине Алибунар.
 
          8. Подршка деци без родитељског старања за почетак самосталног живота
 
Ближи услови за остварење права на подршку деци без родитељског старања за почетак самосталног живота
 
Члан 25.
        Право на подршку деци без родитељског старања за почетак самосталног живота обезбеђујеседеци која се налазе у хранитељским породицама и установамасоцијалне заштитеза смештај, а за које Центар за социјални рад утврди да им јеова подршкапотребна.
        Подршком у смислу става 1. Овог члана сматра се:
1)    подршка за стицање животних вештина, које ће га у потпуности оспособити за самосталан живот;
2)    обезбеђење средстава за основне животне трошкове (станарина, комунални и други трошкови) најдуже доједне године по изласку изхранитељске породице, односно установе социјалне заштите,
3)    обезбеђивање средстава за додатно образовање и усавршавање ради бржег и извеснијег запослења.
 
Начин остваривања права на на подршку деци без родитељског старања за почетак самосталног живота
 
Члан 26.
         Право на неки од видова подршкеиз члана 25. ове Одлукеутврђује Центар за социјални рад, а средства се обезбеђују убуџету Општине Алибунар.
 
          9. Новчана помоћ породице храниоца који је надобровољном служењу војног рока 
 
Ближи услови за остварење права на новчану помоћ породице храниоца који је на добровољном служењу војног рока
 
Члан 27.
         Породица чији се хранилац налази на добровољном служењу војног рока има право на новчану помоћако нема никаквих личних примања, примања по другом основу и не може да оствари друго право из социјалне заштите.
 
Начин остваривања права нановчану помоћ породице храниоца који је на добровољном служењу војног рока
 
Члан 28.
         Право изчлана 27.ове Одлуке остварује се у висини, по поступку и на начин прописан законом.
        Организациона јединица Општинске управенадлежна за послове друштвених делатностиводи поступак и доноси решење, а исплата средстава се врши преко Центра за социјални рад.
         Средства за реализацију овог права обезбеђујеОпштина, а планира их у буџету.
 
       10.Бесплатни оброк
 
Садржај права на бесплатни оброк
  
Члан 29.
         Правво на бесплатан оброк састоји се од:
1)     једног топлог оброка дневно у народној кухињи, или
2)    пакета прехрамбених намирница за припрему оброка у току једног месеца, с тим што се количина прехрамбених намирница у једном пакету одређује у зависности од броја чланова породичног домаћинства који остварују право на бесплатан оброк.
 
Ближи услови за остварење права на бесплатни оброк
 
Члан30.
         Право на бесплатан оброк имају појединац или породица изгрупе најугроженијихграђанаопштине Алибунар, који нису у могућности да самостално задовоље основне животне потребе и имају приходе до износа висине новчане сoцијалне помоћи, у складу са Закономза месец који претходи месецу у коме се подноси захтев. 
         Право на бесплатан оброк може се изузетно признати и лицима чији су укупни месечни приходи до 20% изнад износа новчане сoцијалне помоћи, у складу са Законом,за месец који претходи месецу подношења захтева,икоја живе у изузетно тешкимматеријалним условима (самохрани родитељи, вишечлане породице, стари, болесни иособе са инвалидитетом, оболели пензионери са најнижим пензијама, лица погођена eлементарном непогодом и др.).
 
Начин утврђивања потребе за остваривање права на бесплатни оброк
 
Члан 31.
         Право на бесплатни оброк утврђује Центар за социјални рад.
         Потребна документа за подносиоце захтева за бесплатни оброк, који нису корисници права на новвчану социјалну помоћ, као и процедуру за утврђивање права на бесплаттни оброк, утврђује Центар за социјални рад.
         Право на бесплатан оброк остварује се за период од годину дана, након чега је корисник дужан да обнови захтев.
         О свакој промени битној за коришћење права на бесплатни оброк, корисник је дужан да обавести Центар за социјални рад, у року од пет дана од дана наступања промене.
         Општинска организација Црвеног крста у Алибунару, током трајања права на бесплатни оброк, прати реализацију овог права и указује Центру за социјални рад на евентуалне промене чињеничног стања.
 
Члан 32.
         Право на бесплатни оброк коришћењем оброка у народној кухињи, обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста Алибунар.
         Право из става 1. Овог члана остварује се радним данима, једном дневно током пет радних дана у току седмице.
         Пакети прехрамбених намирница обезбеђују се и дистрибуирају преко Црвеног крста општине Алибунар.
         Динамика расподеле пакета прехрамбених намирница зависи од количине расположивих намирница.
         Ближе услове у погледу начина организовања топлог оброка у народној кухињи, односно расподеле пакета прехрамбених намирница, утврђује Црвени крст општине Алибунар на основу броја корисника.
         Сагласност на ближе услове из става 5. Овог члана даје председник општине.
         Црвени крст општине Алибунар подноси Скупштини општине извештај о реализацији бесплатног оброка, најмање једном годишње, у складу са Законом.
 
11. Субвенције комуналних услуга
 
Ближи услови за остварење права на субвенције комуналних услуга
 
Члан 33.
         Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга имају корисници новчане социјалне помоћи по прописима о социјалној заштити, изгрупе старијих лица без породичног старања, за период у ком примају новчану помоћ,ако Општина обезбеди средства за ове намене у текућој години.           
        Радно способни корисници могу у договору сајавним комуналним предузећем (у даљем тексту:ЈКП) део својих обавеза регулисати кроз друштвено користан рад.           
        Комуналним услугама у смислу става 1. овог члана сматрају се:
1)    услугеиспоруке воде и
2)    услугеизношења смећа.
 
Начин остваривања права на субвенције комуналних услуга
 
Члан 34.
        Висина износа субвенције (ослобађања) од плаћања испоруке воде, одредиће се посебном одлуком Општинског већа, по члану породице, као и највиши износ за породицу.                         
         Право се реализује у непосредној сарадњи ЈКП у Општини и Центра за социјални рад, без вођења посебног поступка, тако што овлашћени радник Центра за социјални рд, квартално сравњује спискове корисника јавних предузећа, са корисницимаНСП.
 
12. Накнада трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи
 
Ближи услови за остварење права на накнаду трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи
 
Члан 35.
        Право на накнаду трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи, могу остварити:
1)    деца на смештају у установама социјалне заштите или породичном смештају;
2)    деца корисника НСП-а и деца са сметњама у развоју, из здравствених разлога а по предлогу изабраног лекара.
 
Начин остваривањаправа на накнаду трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи
 
Члан 36.
        Центар за социјални рад, сходно материјалним могућностима Општине, може даутврди право на накнаду трошкова за летовања, зимовања,екскурзије, излете и школу у природи за децуиз члана 35. ове Одлуке.
        Мериторни акт о признавању права из става 1. овог члана доноси Стручни тим Центра, анакнада трошкова врши сена терет средстава буџета Општине Алибунар.
 
13. Регресирање трошкова медицинских услуга
 
Ближи услови за остварење права на регресирање трошкова медицинских услуга
 
Члан 37.
         Регресирање трошкова медицинских услуга врши се када се утврди да лице није у могућности да самостално реализује плаћање медицинске услуге или медицинских помагала, а у складу са материјалним могућности Општине за ту намену.
                              
  14. Помоћ незапосленим студентима
 
Ближи услови за помоћ незапосленим студентима
 
Члан 38.
         Помоћ незапосленим студентима ради омогућавања праћења програма студија, обезбедиће се незапосленим студентима са територије општине Алибунар, који услед материијално-финансијских разлога нису у могућности да у потпуности сносе трошкове студија.
        Услове и критеријуме за избор корисника утврдиће надлежни орган Општинске управе, апомоћ из ставва 1. овог чланареализоваће се путем Центра за социјални рад.
 
4. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
        1. Помоћ у кући
 
Члан 39.
         Услуга помоћи у кући доступна је лицима из става 1. овог члана која имају пребивалиште, односно боравиште на територији општине Алибунар.
 
        2.Смештај у прихватилиште
 
Члан 40.
        Услуга смештаја у прихватилиште пружа се најдуже у трајању до шест месеци:
1)    деци, младима и одраслим жртвама насиља у породици, злоставвљања или занемаривања;
2)    деци, младима и одраслим жртвама трговине људима;
3)    деци и младима који се налазе у скитњи, без пратње и у раззличитим кризним ситуацијама, којима је потребан привремени смештај и процена потреба ради упућивања на коришћење других услуга;
4)    одраслим и старим лицима у кризним ситуацијама, бескућницима и просјацима.
 
           3. Дневни боравак
 
Члан 41.
        Услуга дневног боравка доступна је деци са интелектуралним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, као и подршком у одржаввању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање.
 
           4.Социјално-едукативне услуге - клубови
 
Члан42.
        Клубови као врста социјално-едукативних услуга у смислу закона којим је уређена социјална заштита, обезеђује својим корисницима задовољавање потребе за дружењем, социјалну интеграцију, развијање солидарности, самопомоћи, културно-забавне, рекреативне и друге активности.
          Корисници клубоа у смислу сттавва 1. овог члана су одрасла и стара лица, у складу са програмом пружања услуге организације која пружа ову услугу.
 
            5.Садржај, квалитет, финансирање и учешће корисника у трошковима услуге
 
Садржај и квалитет услуге
 
Члан43.
        Услуге помоћ у кући, смештај у прихватилиште и дневни боравак пружају се у складу са ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, које је одговарајућим правилником прописао министар надлежан за социјалну заштиту.
         Социјално-едукативне услуге – клубови, организују се и пружају у складу са ближим условима и стандарцима за пружање тих услуга, које је одговарајућим праввилником прописао министар надлежан за социјалну заштиту, односно уз складу са програмом пружања те услуге који је развила организација која пружа услугу.
 
Финансирање и учешће у трошковима услуге
 
Члан 44.
        Услуге социјалне заштите из ове одлуке финансирају се из средстава буџета општине Алибунар, а у трошковима услуге учествују корисник, сродник који има законску обавезу и могућност издржавања корисника, као и лица која су преузела обавезу плаћања трошкова пружања услуге.
         Критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника у трошковима услуге прописује правилником надлежни орган општине Алибунар.
         Решење о учешћу корисника у трошковвима услуге доноси Центар за социјални рад.
 
Пружаоци услуге социјалне заштите
 
Члан 45.
        Пружалац услуге социјалне заштите из ове Одлуке може бити установа социјалне заштиите, други овлашћени пружалац услуге социјалне заштите изабран кроз поступак јавне набавке у складу са законом којим се уређују јавне набавке и законом којим се уређује социјална заштита, као и Центар за социјални рад, под условима прописаним законом којим се уређује социјална заштита.
 
5.    НАЧИН ОСТАРЕЊА ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
 
Начин остваривања права на материјалну подршку
 
Члан 46.
        Права на материјалну подршку остварују се на начин прописан одредбама ове Одлуке које се односе на конкретну врсту материјалне подршке.
         Исплату новчаних износа, по решењу о признатом праву на једнократну новчану помоћ и опрему корисника коме је признато право на смештај у установу социјалне заштите односно другу породицу, врши Центар за социјални рад.
 
Начин остварења услуге социјалне заштите
 
Члан 47.
         Центар за социјални рад процењује потребу за коришћењем услуге социјалне заштите из ове Одуке, у складу са законом којим је уређена социјална заштита и правилником којим су уређени организација, нормативи и стандарди рада центара за социјални рад.
         Приликом утврђивања потреба за коришћењем услуге дневног боравка, када је корисник дете, Центар за социјални рад узима у обзир и мишљење Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деце и ученика – Интерресорне комисије.
 
Поступање по жалби
 
Члан 48.
         Против решења Центра за социјални рад, којим се одлучује о праву на материјалну подршку или услугу социјалне заштите из ове Одлуке, лица која имају правни интерес могу изјавити жалбу Општинском већу општине Алибунар у року од 15 дана од дана достављања решења.
         Поступак по жалби је хитан.
 
Евиденција и извештавање
 
Члан 49.
         Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим правима на материјалну подршку и услугама социјалне заштите, а на захтев Општинског већа општине Алибунар дужан је да достави извештај о признатим правимана материјалну подршку и услугама социјалне заштите, као и о утрошеним средствима.
 
6.    ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
 
Средства за материјалну подршку и услуге социјалне заштите
 
Члан 50.
         Средства за остваривањематеријалне подршке у услуга социјалне заштите из овеОдлуке обезбеђују се у буџету општине Алибунар, од спонзора и донатора, као и из других извора у складу са законом.
        Средства за финансирање материјалне подршке и услуга социјалне заштите из чл. 4. и 5. ове Одлуке обезбеђују се и учешћем корисника, њихових сродника обавезних на издржавање и трећих лица, у складу са законом.
         Обим и услови за остваривање материјалне подршкке и услуга социјалне заштите из чл. 4. и 5. ове Одлуке зависе од расположивих средстава у буџету општине Алибунар.
 
Средства за услове за рад, опрему, материјалне трошкове и рад особља
 
Члан51.
         У буџету општине Алибунар обезбеђују се и средства за:
1)      законом прописане услове за рад Центраза социјални ради других пружалаца услугасоцијалне заштите преко којих се обезбеђују услуге социјалне заштите у складу са законом и овом одлуком,
2)      одговарајућу опрему, основна средства, адаптацију и инвестиционо и текуће одржавање простора Центра и других пружалаца услугасоцијалне заштите преко којих се обезбеђују услуге социјалне заштите у складу са законом и овом одлуком,
3)      средства за материјалне трошкове настале у поступку утврђивања правана материјалну подршку и услуге социјалне заштите из ове Одлуке,
4)      надокнаде за плате запослениходносно ангажованог особљаза пружањесоцијалне заштите, а на основу закљученог уговора са општином, односно на основу решења и закључака надлежног општинског органа општине Алибунар - председника општине или Општинског већа.
 
Трошкови рада сталне комисије за попис и процену имовине лица која се налазе под старатељством
 
Члан 52.
         Средства за рад сталне комисије за попис имовине лица под старатељством, чија је обавеза постојања и рада прописана законом којим су уређени породични односи, обезбеђују се за лица стављена под старатељство, која немају приходе и која из сопствених прихода и имовине не могу подмирити иста, а да се тиме не угрози њихово издржавање.
          Комисију, сагласно закону, формира Центар за социјални рад као орган старатељства.
          Средства за рад сталне комисије за попис имовине лица под старатељством се обезбеђују у буџету општине Алибунар, а реализују преко Центра за социјални рад на основу трошковника комисије, одобреног од стране председника општине.
          Ако министар надлежан за породичну заштиту пропише актом да ће се средства за финансирање сталне комисије обезбедити у буџету надлежног министарства, Центар за социјални рад ће сва средства добијена за те намене од општине вратити у буџет општине Алибунар одмах по добијању истих из буџета Републике.
 
Средства за обезбеђење бесплатног оброка и рад Народне кухиње
 
Члан 53.
          Средства за рад Народне кухиње посебно се планирају и обезбеђују у буџету општине Алибунар и из других извора.
          Ако Организација Црвеног крста, друго правно или физичко лице, или други орган власти или организација, набави или на други начин обезбеди прехрамбене намирнице за потребе корисника бесплатних оброка из чл. 29-32. ове Одлуке, садржина и начин испоруке пакета прехрамбених намирница биће уређена посебним актом Црвеног крста.
 
Средства за рад мобилног тима за услуге неодложних интервенција
 
Члан 54.
           Рад мобилног тима за пружање услуга неодложних интервенција, прописаних законом којим је уређена социјална заштита, финансира се из средстава буџета општине Алибунар.
 
Средства за имплементацију Стратегије социјалне заштите општине Алибунар
 
Члан 55.
           Општина Алибунар ће, у складу са својим финансијским могућностима, развијати нове услуге социјалне заштите у општини Алибунар, за којима је утврђена потреба у Стратегији социјалне заштите општине Алибунар, а првенствено:
1)    саветовалиште за жртве насиља у породици;
2)    СОС телефон за жртве насиља у породици;
3)    дневни боравак за децу и младе у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом;
4)    становање уз подршку.
           Општина Алибунар ће обезбеђивати средства и за подршку и решавање хитних стамбених проблема материјално угрожених грађана, по пороцени Општинске комисије и грађевинске инспекције.
           Одлуку о приоритетима и времену обезбеђења нових услуга донеће председник општине, на предлог Савета за социјална питања општине Алибунар, уз уважавање финансијских могућности општине.
 
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 56.
         Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима грађана из социјалне заштитеиз надлежности општине Алибунар(„Сл. лист општине Алибунар“ бр.13/2011 и 29/2012).
 
Члан 57.
         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Сл. листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-2/2014-06-01
Датум:13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачка 4 и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној 13. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, као оперативно-стручно тело на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Општина).
 
Члан 2.
         Штаб обавља следеће послове:
1)    руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијима на спровођењу утврђених задатака;
2)    руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3)    руководи и координира спровођење мера и затадата обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација;
4)    прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
5)    разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања за подручје Општине;
6)    наређује употребу снага заштите и спасавања, средставва помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
7)    стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа;
8)    разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених и оспособљених правних лица;
9)    сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
10) наређује приправност – спремност за ванредне ситуације;
11) процењује угроженост од ванредне ситуације;
12) израђује предлог годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду;
13) спроводи годишњи план рада;
14) доноси наредбе, закључке и препоруке;
15) сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе;
16) именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима на територији Општине;
17) разматра и предлаже доношење Одлуке о организации заштите и спасавања на територији Општине;
18) подноси Скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
19) ангажује оспособљена правна лица и друге организације и удружења грађана од значаја за заштиту и спасавање Општине;
20) доноси пословник о раду;
21) обавља и друге послове и задатке утврђене Законом и другим прописима којима се регулише надлежност и рад Штаба.
 
Члан 3.
         На предлог Штаба председник Општине доноси Одлуку о проглашавању ванредне ситуације на делу територије, или на целој територији Општине.
 
Члан 4.
         Штаб чине: командант, заменик команданта, начелник и чланови Штаба, које поставља и разрешава Скупштина општине Алибунар.
         Командант Штаба је председник Општине по функцији.
         Заменик команданта Штаба је заменик председника Општине или члан Општинског већа.
         Начелник Штаба је представник територијално надлежне службе за ванредне ситуације.
         Командант Штаба предлаже заменика команданта и чланове Штаба.
         Састав Штаба може да чини и помоћно особље (возач, курир, технички секретар и сл.).
 
Члан 5.
         По потреби, Штаб може образовати помоћне стручно-оперативне тимове за обављање специфичних задатака заштите и спасавања, у складу са позитивним правним прописима.
 
Члан 6.
         Стручне и административно-техничке послове за потребе Штаба обављају стручне службе Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа) у сарадњи са представником Одељења за ванредне ситуације у Панчеву, надлежног за територију Општине.
         Одређене послове и задатке за потребе рада Штаба у оквиру своје надлежности и на захтев надлежних органа Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, наређења команданта и Штаба, извршаваће и други органи из састава Општинске управе, укључујући и друге органе, организације и правна лица на територији Општине, зависно од потребе и у складу са посебним наредбама и закључцима Штаба.
 
Члан 7.
         Средства за рад Штаба обезбеђују се у Буџету општине Алибунар, буџетима Републике Србије и АП Војводине, као и на други законом утврђени начин.
 
Члан 8.
         Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2011).
 
Члан 9.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-76/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

Скупштина општине Алибунар, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), члана40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и тачке 1. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовањедиректора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, бр. 023-29/2014-06-01 од 13. јуна 2014. године оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.    Подаци о јавном предузећу:
      Јавно комунално предузеће ''Бунар'' Владимировац.
      Седиште Јавног предузећа: Владимировац, ул. Цара Лазара бр. 76.
      Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 
2.    Подаци о радном месту:
         Директор ЈКП ''Универзал'' из Алибунара:
-    представља и заступа предузеће
-    организује и руководи процесом рада
-    води пословање предузећа
-    одговара за законитост рада предузећа
-    предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење
-    предлаже финансијске извештаје
-    извршава одлуке Надзорног одбора
-    врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
3.    Услови за именовање:
          Право на подношење пријава на јавни конкурс имају кандидати који поред услова прописаних Законом о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) испуњавају и следеће услове:
-      Да је пунолетно пословно способно лице;
-      Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;
-      Да има најмање 5 (пет) година радног искуства од тога најмање једну годину дана на руководећем положају;
-      Да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;
-      Да лицу није изречена мера безбедности забране претежне делатности која је претежна делатност у Предузећу.
 
4.    Место рада:Владимировац.
 
5.    Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
           У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности за успешно организовање и обављање функције директора.
 
6.    Рок за подношење пријаве на конкурс:15 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
 
7.    Трајање мандата:
          Именовање директора ЈКП ''Бунар'' Владимировац врши се на период од четири године.
 
8.    Садржина пријаве на конкурс:
       Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈКП ''Бунар'' Владимировац.
 
9.    Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
        Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
·        извод из матичне књиге рођених,
·        уверење о држављанству,
·        диплома о стручној спреми,
·        исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
·        радња књижица,
·        доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
·        доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
·        изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу политичке странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док траје функција у Јавном предузећу.
          Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
 
10. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
          Скупштина општине Алибунар – Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком ''За јавни конкурс – директор ЈКП ''Бунар'' Владимировац. На предњој страни коверте обавезно ставити назнаку: ''НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте обавезно навести име, презиме и адресу пошиљаоца.
 
11. Подаци о лицу за контакт:
           Душанка Васовић Јованов, председник Комисије, бр. телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
12. Напомене:
            Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне пријаве Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ________ и на званичној интернет презентацији Општине Алибунарwww.alibunar.org.rs.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-30/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р

Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 25,28 и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 45. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011),а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар,Скупштина општине Алибунар, на 24. седници одржаној 13. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГКОМУНАЛНОГПРЕДУЗЕЋА''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
 
Члан 1.
      Расписује се јавни оглас за именовање директора Јавногкомуналногпредузећа''Бунар'' Владимировац (у даљем тексту: Јавно предузеће).
 
Члан 2.
      Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом.
 
Члан 3.
      На конкурсу могу учестововати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
      Учесник на конкурсу је свако физичко лице које је поднело пријаву на конкурс.
      Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови.
 
Члан 4.
      Учесник на конкурсу не може бити:
1.    лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса,
2.    лице које је члан органа управе јавног предузећа,
3.    лице које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4.    лице коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
 
Члан 5.
      Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
      Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке.
      Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.
 
Члан 6.
      Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
 
Члан 7.
      Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора јавног предузећа прописани су Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и Статутом јавног предузећа.
 
Члан 8.
      Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
      Конкурс за именовање директора објавиће се и у „Службеном листу општине Алибунар“ и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници Општине Алибунар.
 
Члан 9.
      Поступак спровођења конкурса спровешће Комисија за именовање, образована решењем Скупштине општине Алибунар.
      Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
 
Члан 10.
      Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и мењу њима спроводи изборни поступак.
      У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђују резултати кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
      Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на други одговоарајући начин.
      Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље  рангирана кандидата са бројчано израженим и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Општинском већу оптине Алибунар. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
 
Члан 11.
      Општинско веће Општине Алибунар, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Алибунар.
 
Члан 12.
      Скупштина општине Алибунар, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
      Решење о именовању директора коначно је.
 
Члан 13.
      Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине Алибунар“.
      Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници Општине Алибунар.
      Примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.
 
Члан 14.
      Кандидату који је учестововао у изборном поступку, на његов захтев,Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором комисије.
 
Члан 15.
      Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
      Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Алибунар може, из оправданих разлога, продужити за још осам дана.
 
Члан 16.
      Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Алибунар може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
      Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Алибунар не буде предложен кандидат за именовањезбог тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учестововао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине Алибунар не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
 
Члан 17.
      Одлуку доставити Комисији за именовање и Надзорном одбору Јавногпредузећа.
 
Члан 18.
      Ова Одлука ступа на снагуосмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-29/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Одлука о организацији фестивала ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине, на својој 54. седници одржаној дана 09. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ФЕСТИВАЛА ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''
 
1.    Општина Алибунар организоваће Фестивал ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР'' (у даљем тексту: Фестивал), који ће се одржати на излетишту Девојачки Бунар. Време одржавања Фестивала биће накнадно одређено.
2.    Циљ Фестивала је промоција рок музике и одговарајућих културно-уметничких садржаја, као и промоција излетишта Девојачки Бунар и Општине Алибунар у целини.
3.    О организацији Фестивала стараће се Организациони одбор Фестивала у саставу:
1)    Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Алибунар – председник Одбора;
2)    Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар – заменик председника;
3)    Душица Чолић, новинар – члан.
4.    Задатак Организационог одбора је утврђивање програма Фестивала, спровођење програма Фестивала, као и старање о свим питањима од значаја за организацију и одржавање Фестивала.
5.    Финансирање Фестивала вршиће се из средстава буџета Општине Алибунар, као и из других законом допуштених извора финансирања. По окончању Фестивала, а у законом утврђеном року, Организациони одбор је дужан да поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.
6.    Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/14-06
Датум: 09. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Оглас за постављање начелника Општинске управе општине Алибунар

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 112-23/13-06

Датум: 26. јун 2013. године

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 58. став 1. и чланова 72. и 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 23. Одлуке о образовању Општинске управе Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2012), а на основу овлашћења из члана I Решења о расписивању конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар, број 112-22/13-06 од 26. јуна 2013. године,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
расписује:
О Г Л А С
за постављање на период од пет година
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Место рада: Алибунар, Трг слободе бр.4.

Број извршилаца: 1.

Општи услови за рад на радном месту су:

 1. да је држављанин/држављанка Републике Србије,
 2. да је пунолетан/пунолетна,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђиван/осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело које га/је чини неподобним/неподобном за обављање послова у државном органу.

Доказ из тачке 3. доставља кандидат који буде постављен .

Посебни условиза рад на радном месту су:

 1. висока стручна спрема – VII степен, дипл. правник/дипл.правница,
 2. положен стручни испит за рад у органима државне управе – државни стручни испит,
 3. најмање пет година радног искуства у струци.

Кандидати подносе: пријаву на оглас; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о прописаној стручној спреми; доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподнобним за обављање послова у државним органима; доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; доказ о потребном радном искуству.

Доказ о поседовању опште здравствене способности доставља само кандидат-киња који-а буде постављен-а на функцију начелника Општинске управе.

Пријаве се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у Огласним новинама Националне службе за запошљавање – ''Послови'', на следећу адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр.4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''За Комисију - конкурс за избор начелника ОУ''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 58. став 1. алинеја 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника Општине, на својој Тридесетпетој седници одржаној дана 26. јула 2013. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I

РАЗРЕШАВА СЕ Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава, функције начелника Општинске управе општине Алибунар.

II

До избора начелника Општинске управе општине Алибунар на основу јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе, послове начелника Општинске управе општине Алибунар обављаће Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара, начелник Одељења за општу управу и имовинскоправне послове у Општинској управи општине Алибунар.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-24/13-06
Датум: 26. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 34. седници одржаној дана 12. јула 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:

Добровољном ватрогасном друштву Владимировац за финансирање пројекта/програма ''Санација кровне конструкције зграде Добровољног ватрогасног друштва Владимировац'' додељују се средства у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-129/13-06
Датум: 12. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о измени Одлуке о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 33. седници одржаној дана 26. јуна 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

У члану I Одлуке о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 18/2013) тачка 4. мења се и гласи :

 • ''4. Удружењу крајишника ОО Алибунар за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2013.'' у износу од 170.000,00 (словима: стоседамдесетхиљада) динара''.

У свему осталог Одлука остаје на снази.

II

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-128/13-06
Датум: 26. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 32. седници одржаној дана 13. јуна 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим црквама и верским организацијама за финансирање програма/пројеката:

 1. Католичкој цркви у Алибунару за финансирање пројекта/програма ''Реконструкција и санирање Католичке цркве у Алибунару'' додељују се средства у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;
 2. Румунској православној цркви из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Инвестиционо одржавање заштите тротоара и одвода кишнице на објекту РПЦ'' у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
 3. Српској православној црквеној општини из Иланџе за финансирање пројекта/програма ''Реконструкција – препокривање крова на храму'' у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-127/13-06
Датум: 13. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, .с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 32. седници одржаној дана 13. јуна 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим удружењима грађана односно невладиним организацијама за финансирање програма/пројеката:

 1. Општинском удружењу бораца и пензионера'' за финансирање пројекта/програма ''Кречење и сређивање клуба пензионера'' додељују се средства у износу од 40.000,00 (словима: четрдесетхиљада) динара;
 2. Удружењу жена ''Добричанка'' за финансирање пројекта/програма ''План годишњих хуманитарних акција'' у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;
 3. КУД Армонија за финансирање пројекта/програма ''Набавка музичке опреме за потребе КУД Армонија'' у износу од 205.000,00 (словима: двестопетхиљада) динара;
 4. Удружењу крајишника ОО Алибунар за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2013.'' у износу од 120.000,00 (словима: стодвадесетхиљада) динара;
 5. СКУД Јаношик за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2013.'' у износу од 60.000,00 (словима: шездесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-126/13-06
Датум: 13. јун 2013. Године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана за 2013. годину ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, на 16. седници одржаној дана 14. јуна 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

Даје се сагласност на Другу измену Финансијског плана као дела Програма пословања ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-115/13-06-01
Датум: 14. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2013. годину Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, на 16. седници одржаној дана 14. јуна 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР

Даје се сагласност на Измену Финансијског плана као дела Програма пословања Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар за 2013. годину, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-114/13-06-01
Датум: 14. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о порезу на имовину

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 16. седници одржаној 14. јуна 2013. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ

Члан 1.

У Одлуци о порезу на имовину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 7/2006, 1/2011 и 5/2011) – у даљем тексту: Одлука, члан 7. Одлуке мења се и гласи:

''Стопе пореза на имовину износе:

 1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%,
 2. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге – 0,30%:
 3. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:

На пореску основицу                        

Плаћа се на име пореза

До 10.000.000 дин.

0,40%

Од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Порез из подтачке (1)  + 0,6% на износ преко 10.000.000 динара

Од 25.000.000 до 50.000.000 динара

Порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко 25.000.000 динара

Преко 50.000.000 динара

Порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-6/13-06-01
Датум: 14. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Решење о образовању Комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3. Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар према Одлуци о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, бр. 464-11/13-06 од 30.05.2013.г.(у даљем тексту: Комисија) у саставу:

 1. Цветана Радуловић Кожокари - председник Комисије;
 2. Драгана Коматина - заменик председника Комисије;
 3. Вишња Стефановић Диклић - члан Комисије;
 4. Зоран Паровић - заменик члана Комисије;
 5. Коса Николић - члан Комисије;
 6. Сима Чортан - заменик члана Комисије.

            Задатак Комисије из става 1. овог Решења је да у складу са позитивним прописима Републике Србије и Општине Алибунар предузме потребне радње ради прикупљања понуда јавним огласом, састављање предлога избора најповољнијег понуђача и састављање предлога уговора о закупу, који ће са најповољнијим понуђачем закључити у име Општинског већа општине Алибунар председник Општине, или друго лице које Општинско веће овласти.

Комисија је дужна да започне све потребне радње ради извршења задатака из става 2. овог Решења одмах по образовању.

           За свој рад Комисија одговара Општинском већу, којој је дужна да поднесе извештај о спроведеном поступку најкасније 3 дана по окончању поступка прикупљања понуда.

           Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-75/13-06
Датум: 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11) и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, број 464-11/13-06 од 30. маја 2013. године, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
 1. пословни простор бр. 1 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 2. пословни простор бр. 2 у Алибунару, Ж. Зрењанина бр. 3, топ.бр. 1181 у к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
 3. пословни простор бр. 3 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 78,00 m²;
 4. пословни простор бр. 4 у Алибунару, Б. Јединства бр. 2, топ.бр. 662 у к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
 5. пословни простор бр. 5 у Владимировцу, Ц. Лазара бб, топ.бр. 1628 у к.о. Владимировац, површине 39,00 m².
 •   Почетни  износ укупне месечне закупнине за пословни простор под подтачкама 1-2. је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. за пословни простор из подтачке 1. – 21.375,00 динара;
 2. за пословни простор из подтачке 2. –   2.875,00 динара;
 •   Почетни  износ укупне месечне закупнине за пословни простор под подтачкама 3-5. је 100,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. за пословни простор из подтачке 3. –   7.800,00 динара;
 2. за пословни простор из подтачке 4. – 27.200,00 динара;
 3. за пословни простор из подтачке 5. –   3.900,00 динара;
 •   Пословни простор даје се у закуп  на период  од  3 (три)  године.
 •   Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
 •   Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунар број 840-2325740-21 позив на број 97 74-202  уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене утврђене за конкретни пословни простор, који је предмет јавног огласа.  
 •   Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од  8 дана од  дана отварања понуда.
 •   Понуда коју заинтересовано лице достави треба да садржи:
 1. име, презиме, јединственствени матични број грађанина (ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
 3. доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник,
 4. овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде,
 5. доказ о уплати депозита,
 6. износ закупнине који се нуди .
 •   Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 03. јуна 2013. године до 18. јуна 2013. године.
 •  Отварање понуда обавиће се дана 21. јуна 2013. године са почетком у 12.00 часова.
 • Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који најповољније испуни услове јавног огласа. За пословни простор из тачке 1) подтачка 3-5, за који је нужно претходно реновирање ради употребе, посебним уговором ће бити предвиђено да се вредност изведених радова на реновирању компензује средствима закупнине, односно да ће укупна вредност закупнине бити умањена за уложена средства ради реновирања, која је уложио закупац. Начин и услови употребе ових средстава биће регулисани посебним уговором о закупу.
 • Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'', на адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар
 • Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је
 • понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на  који пословни простор се понуда односи, или
 • понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
 • Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 • Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на бро телефонај 013/641- 173.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-12/13-06
Датум. 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године донело

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за прикупљање понуда јавним огласом ради давања у закуп  следећeг пословног  простора у својини Општине Алибунар:

 • пословни простор бр. 1 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 • пословни простор бр. 2 у Алибунару, Ж. Зрењанина бр. 3, топ.бр. 1181 у к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
 • пословни простор бр. 3 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 78,00 m²;
 • пословни простор бр. 4 у Алибунару, Б. Јединства бр. 2, топ.бр. 662 у к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
 • пословни простор бр. 5 у Владимировцу, Ц. Лазара бб, топ.бр. 1628 у к.о. Владимировац, површине 39,00 m².

            Најмањи износ месечне закупнине  за пословни простор из тачака 1. и 2.. је 250,00 динара по 1m² корисне површине, а за пословни простор из тачака 3-5. је 100,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа.

            Пословни простори из става 1. дају се у закуп на период од 3 (три) године.

            Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 03. јуна 2013. године до 18. јуна 2013. године.

           Јавни оглас објавити на: огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-11/13-06
Датум: 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р

Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 9. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на предлог Општинске управе општине Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, на својој 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

        Овим Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите (у даљем тексту: Правилник) утврђују се ближи услови, поступак и начин остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга утврђених Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2011 и 29/2012) – у даљем тексту: Одлука.

II   БЛИЖИ УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ

Члан 2.

        Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите спроводи Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар (у даљем тексту: Центар).

         Права на материјалну подршку, за која се утврђују ближи услови, поступак и начин остваривања су:

 1. једнократне новчане помоћи;
 2. право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу;
 3. право на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове;
 4. право на трошкове сахране;
 5. право на бесплатан оброк;
 6. право на регресирање боравка у предшколској установи;
 7. право на регресирање бесплатне ужине у ђачкој кухињи.

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Члан 3.

        Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ се покреће по захтеву странке, или по службеној дужности.

Члан 4.

         Уз захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ се подноси следећа документација:

 1. изјава о кућној заједници;
 2. фотокопија личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства;
 3. фотокопија извода из матичне књиге рођених за малолетна лица;
 4. фотокопије легитимација за интерно расељана и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства;
 5. уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно одлука о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак у току;
 6. потврда о приходима појединаца односно чланова породице који су у радном односу, за месец који претходи месецу подношења захтева;
 7. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију;
 8. потврда фонда ПИО да нису корисници пензије (за лица која због година не могу да се пријаве на евиденцију НСЗ) или фотокопија оверене здравствене књижице;
 9. уверење о незапослености;
 10. потврда о редовном школовању за децу;
 11. фотокопија решења о порезу на имовину (Одсек за локалну пореску администрацију).

          Наведена документација не сме бити старија од 6 месеци, сем пореског уверења које може бити старо годину дана.

          Уколико је подносилац захтева већ у систему социјалне заштите, а о томе постоје докази код Центра, за остваривање права може се користити валидна расположива документација.

          Уз захтев за остваривање права на једнократну помоћ за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу потребно је поред доказа из става 1. овог члана, доставити:

 • извештаје лекара опште праксе, односно специјалисте, не старији од шест месеци, са обавезно назначеним датумом прегледа, дијагнозом и актуелно прописаном терапијом;
 • прописно попуњене рецепте.

Члан 5.

          Право на једнократну новчану помоћ може се признати лицу чији приходи у месецу који претходе месецу подношења захтева не прелазе износ нето минималне зараде у РС, познате у моменту подношења захтева, а за лекове и лечење бруто минималне зараде у РС, познате у моменту подношења захтева.

          Висина износа једнократне новчане помоћи се утврђује решењем након прибављених потребних доказа и потпуно утврђеног чињеничног стања, а у складу са налазом и мишљењем стручног радника, годишњим планом материјалне подршке породици, као и извештајем лекара.

          Налаз и мишљење стручног радника се сачињава на основу теренске посете породици, изјаве странака и других доказа. Налаз садржи утврђено чињенично стање, а мишљење мора бити образложено. Стручни радник даје и предлог за конкретни захтев.

          Годишњи план материјалне подршке породици сачињава стручни радник, уз активну партиципацију корисника.

          Извештај лекара садржи дијагнозу, предлог за набавку лекова, помагала, помоћ у лечењу и других здраввствених услуга које се плаћају.

          Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне нето зараде остварене по запосленом у Општини Алибунар (у даљем тексту: Општина), познатог у моменту одлучивања о праву.

          Изузетно, у случајевима када се једнократне новчане помоћи обезбеђују наменски из буџета Републике или Општине, Центар не спроводи претходно дефинисан поступак већ на основу одлука или решења надлежног органа Општине, признаје право решењем. Утврђивање корисника и висине помоћи у овим случајевима врши надлежни орган Општине.

          Исплата опредељених новчаних средстава се врши преко службених текућих рачуна.

          Исплата једнократне новчане помоћи лицу у стању социјалне потребе, на име трошкова боравка у прихватилиштима и другим облицима смештаја ван територије Општине, може се извршити на основу фактура директно пружаоцу услуге.

Члан 6.

           Једнократна новчана помоћ не може бити одобрена за накнаду вредности већ набављеног лека.

           Захтев за једнократну новчану помоћ  за набавку:

 1. очних помагала (рам и стакла за корекцију вида) се не може одобрити ако није прошло 4 године од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 2. ортопедских ципела се не може одобрити ако није прошло 15 месеци од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 3. еластичних чарапа се не може одобрити ако није прошло 6 месеци од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 4. зубних протеза (парцијалне и тоталне) се не може одобрити ако није прошло 5 година од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену и достављања мишљења лекара стоматолога о неопходности замене.

Члан 7.

           Посебан вид једнократне новчане помоћи за радно способна лица у стању социјалне потребе припада појединцима по основу добровољног радног ангажовања.

           Радно способна лица која се налазе у стању социјалне потребе, која су сагласна да се радно ангажују, потписују у Центру изјаву о прихватању добровољног радног ангажовања.

           Лица се упућују у установе, организације, предузећа и месне заједнице на основу претходно потписаног споразума о сарадњи са Општином и Центром. На основу извештаја установа, организација, предузећа и месних заједница о броју сати проведених на добровољном радном ангажовању.

           Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом  надлежној служби Општинске управе. Исплата средстава по основу добровољног радног ангажовања се врши преко службених текућих рачуна.

           Центар месечно доставља извештај о реализацији добровољног радног ангажовања Општинској управи.

ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ

ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 8.

           Поступак за признавање права на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу покреће се по службеној дужности.

           Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата: најнужнију одећу, обућу и накнаду трошкова превоза. Изузетно при ургентном смештају беба у другу породицу, ако је нужно, опрема укључује: основни прибор за храњење, храну и средства за негу за 24 сата.

           Стручни радник сачињава налаз који садржи: образложење потребе за набавку најнужније опреме и покриће трошкова превоза, списак најнужнијих ствари, предлог висине потребних средстава.

           Висина средстава на име признавања права на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу може се признати у износу стварних трошкова а највише до износа просечне месечне нето зараде по запосленом остварене у Општини Алибунар, познате у моменту одлучивања о праву.

           О праву на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи.

           Исплата средстава на име опремања корисника за смештај у установу или другу породицу се врши хитно, на благајни Центра.

           Исплата на име трошкова превоза корисника за смештај у установу или другу породицу се може извршити директно на рачун пружаоца услуге превоза.

ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И

СМЕШТАЈ У УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ

Члан 9.

           Поступак за остваривање права на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове покреће се на захтев странке или по службеној дужности.

           При одлучивању о признавању права разматра се расположива документација (лична карта, легитимација избеглог или интерно расељеног лица, здравствена књижица и сл.) и прибавља процена и мишљење стручног радника Центра.

           Регрес у висини од 100 % од цене месечне ђачке карте имају редовни ученици:

-  из породица  корисника НСП-а,

-  без родитељског старања на породичном смештају,

- самохраних родитеља (уз доказ о смрти другог родитеља) која су у стању социјалне потребе.

           Право из става 3. овог члана имају ученици који редовно и свакодневно похађају основну, средњу  или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања.

             Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање) из става 3. овог члана који су смештени у ученичким и студентским домовима, имају право на накнаду трошкова смештаја са исхраном у домовима, под условом да нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.

            Редовни ученици и студенти из става 3. овог члана имају право на накнаду трошкова превоза за два доласка месечно, од места школовања до места пребивалишта у  висини повратне аутобуске карте (викенд карта), а они који нису на смештају имају право на накнаду за део трошкова школовања, у износу по Одлуци Општине

           О праву на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи.

ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ

Члан 10.

           Поступак за остваривање права на трошкове сахране се покреће по службеној дужности, по захтеву сродника или другог лица које спроводи сахрану.

           Ако се поступак покреће по службеној дужности, Центар упућује захтев за спровођење поступка сахрањивања надлежном комуналном предузећу за сахрањивање лица утврђених чланом 17. Одлуке. По пријему фактуре комуналног предузећа о пруженим погребним услугама и издатој опреми, Центар доноси решење о признавању права.

            Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима, у складу са Одлуком, лицу које је извршило сахрањивање.

            Трошкови сахране чини набавка најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом или другу одговарајућу гробну ознаку), превоз покојника, сахрањивање, гробно место и такса за гробно место.

            По доношењу решења о признавању права Центар доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи. 

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК

Члан 11.

            Право на бесплатан оброк признаје се појединцима или породицама у стању социјалне потребе, а реализује се у виду оброка у народној кухињи.

            Право на бесплатан оброк у народној кухињи утврђује Центар издавањем решења, на основу налаза и мишљења стручног радника. Списак корисника права на бесплатан оброк у народној кухињи Центар доставља реализатору права.

            Општина, Центар и реализатор права (Црвени крст и др.) закључују уговор о реализацији права на бесплатан оброк.

            За лица и породице које се налазе у стању социјалне потребе, а која због територијалне удаљености, болести или других оправданих разлога не могу да користе (преузимају) топли оброк. Центар може да призна право на пакет животних намирница.

            Реализатор права води евиденцију о дистрибуцији топлог оброка, односно пакета намирница, коју доставља Центру месечно са назнаком лица која то право нису користила. На основу месечне евиденције реализатора права. Центар преиспитује признато право за појединце односно породице које га нису користили.

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

Члан 12.

             Право на бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар имају деца са сталним местом пребивалишта, односно боравишта:

 1. деца корисника социјалне помоћи,
 2. деца без родитељс