gore

  • slika 3

V 03. Приоритет бр.1

Оптимално коришћење природних и културних ресурса, њихово очување и повећање вредности

„Оптимално коришћење природних и културних ресурса“ је тема одабрана од стране 34% актуелних локалних акционих група ЕУ и као таква она је најпопуларнија од свих Лидер+ тема. Природни и културни ресурси су важно наслеђе које је потребно чувати за будуће генерације и које, у оквиру Лидер иницијативе, може бити искоришћено као кључни покретач одрживог развоја на нивоу Европске уније. Неки од ових ресурса, посебно културни, могу бити мање опипљиви од других, али често су круцијалан елемент у интегративној стратегији руралног развоја региона.

Представљајући различитости руралних подручја обухваћених ЛАГ-овима, ова тема наглашава „територијални“ аспект Лидер концепта. Природни ресурси као што су Делиблатска пешчара и њена дивља, нетакнута природа, представљају физички терен подручја, а културни ресурси обезбеђују осећај који је јединствен и карактеристичан само за ову територију.

Смернице које је направила Европска комисија на почетку Лидер+ програма, истичу Натура 2000 пределе као део ове теме. Постоји око 18.000 Натура предела у старим државама чланицама ЕУ (што покрива око 17,5% њихове територије) која су обележена као места која имају европски значај за заштиту природе и која имају специјални статус у управљању, у чему су локалне заједнице подстакнуте да активно учествују. Натура предели су територијално засновани и нуде специфичне локалне ресурсе за ЛАГ, као што су прелепи предели за туризам, или стварање радних места путем одрживог коришћења природних ресурса. Постоји још много именованих и неименованих подручја са драгоценим природним наслеђем. Специјални резерват природе Делиблатска пешчара је свакако један и јединствен такав предео.

И култура и природа имају начине да олакшају рурални развој. Наглашавајући богатство и различитости културног наслеђа, рурална подручја Баната могу да развију економске активности које могу да генеришу додату вредност и створе нова радна места за грађане општине Алибунар. Исто тако, јачањем локалног културног идентитета и побољшањем квалитета живота које настаје у оквиру ових активности, понос руралног становништва и њихов осећај регионалног идентитета такође се појачавају. Сходно томе, регионални развој је побољшан, а заједно са тим и економски опстанак.

Међу бројним различитим Лидер пројектима који се односе на културу, издвајају се следеће четири главне врсте: промоција регионалног идентитета; коришћење културног наслеђа; стварање трајне културне инфраструктуре (културни центри, еко-музеји, итд.; и организација специфичних културних активности - забава и фестивали нпр).

Теме културе и заштите животне средине позиционирају се у интегративне стратегије руралног развоја, кључни аспект Лидер приступа, узимајући у обзир територијални аспект локалног развоја. Ово је приказано као преклапање са другим темама, посебно „додавање вредности локалним производима“ и „побољшање квалитета живота у руралним подручјима“.

Подручје које је познато по производњи одређеног производа може не само да продаје свој производ, већ и да промовише његову употребу као природни ресурс који карактерише подручје. Слично томе, побољшана заштита животне средине или већи осећај културног идентитета становништва окружења Делиблатске пешчаре могу утицати на повећање квалитета живота у руралним заједницама. Све ово је повезано са концептом „друштвеног капитала“, где су локалне заједнице подстакнуте да преузму одговорност за свој будући развој.

Многе дебате се одвијају око тога шта је заправо „најбоље коришћење“ природних и културних ресурса. У вези са коришћењем природних и културних ресурса, често се јављају конфликти између потреба економске конкурентности и заштите животне средине, што је централни изазов одрживог развоја.

Искуство је показало да се значајне економске и социјалне користи могу остварити ако се поштује природно и културно наслеђе, иако је понекад неопходно донети тешке одлуке о коришћењу културних ресурса региона. Заиста постоји добар баланс између очувања културе, као дела регионалног наслеђа, и његове експлоатације зарад испуњавања економских и социјалних потреба. Агротуризам је један од начина испуњавања ових потреба.

Студије случаја ЛАГ-ова који су одабрали ову тему у оквиру програма Лидер+ ЕУ, показују како пројекти фокусирају свест о потенцијалима руралних различитости Европе. Ови потенцијали се налазе како у природним ресурсима територије, тако и у људима који тамо живе. Нада се да ће ови примери позитивно инспирисати и руралну заједницу општине Алибунар, као и све остале заједнице широм Европе да погледају шта њихово подручје има да понуди.

Приоритет 1: Оптимално коришћење природних и културних ресурса, њихово очување и повећање вредности
Мере
Активност 1
Активност 2
Активност 3
1.1 Побољшање туристичке понуде и промоције Делиблатске пешчаре
1.1.1 Подршка мерама за побољшање туристичке понуде Делиблатске пешчаре и посебно Девојачког бунара
1.1.2 Подршка мерама промоције Девојачког бунара
1.1.3 Стварање предуслова за коришћење природних ресурса (ветар, геотермалне воде, ваздух, флора и фауна)
1.2 Очување и повећање вредности културних ресурса
1.2.1 Оснаживање локалног културног идентитета са нагласком на мултиетничности
1.2.2 Подршка организовању специфичних културних активности (догађаји, манифестације)
1.2.3 Промоција локалног и регионалног идентитета
1.3 Подршка просторном планирању
1.3.1 Подршка изради просторних планова насеља
1.3.2 Подршка планирању пољопривредног земљишта
 1.3.2 Подршка планирању грађевинског земљишта

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81