gore

 • slika 3

Статут Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 4,5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 119/2012) члана 2 и 3. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/11) као и члана 20 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) члана 40 тачка 9 Статута општине Алибунар и Одлуке Скуштине општине Алибунар о промени оснивачког акта друштвеног Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац од 22.02.2013. године, Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' донео је дана 11.03.2013. године
 
С  Т  А  Т  У  Т
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Усаглашавање оснивачког акта
 
Члан 1.
         У циљу усаглашавања оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, ставља се ван снаге Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' (Сл.лист општине Алибунар 1/2004) којим је организовано као Друштвено јавно комунално предузеће ''Услуга'' Банатски Карловац, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 44278/2005 од 01.07.2005. године ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима те се доноси нови оснивачки акт.
 
Оснивање јавног предузећа
 
Члан 2.
           Ради обезбеђивања услова за снаб девање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атомосферских и отпадних вода, оснива се Јавно предузеће ''Север Иланџа'' (у даљем тексту: Предузеће).
 
Циљ оснивања јавног предузећа
 
Члан 3.
           ЈКП ''Услува'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одовђења атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајних корисника услуга..
 
Предмет одлуке
 
Члан 4.
           Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, регулисана су права и обавезе оснивача и ЈКП ''Север Иланџа'', у обављању делатности од општег интереса а нарочито:
-      Назив и седиште оснивача;
-      Пословно име и седиште ЈКП ''Услуга'';
-      Претежна делатност ЈКП ''Услуга'';
-      Права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП ''Услуга'' као и ЈКП ''Услуга'' према оснивачу;
-       Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитка и сношење ризика;
-      Услови и начин задуживања ЈКП ''Услуга'';
-      Заступање ЈКП ''Услуга'';
-      Износ основног капитала као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
-      Органи ЈКП ''Услуга'';
-      Имовина која се не сме отуђити;
-      Располагање (отуђивање и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП ''Услуга'' у складу са законом;
-      Заштита животне средине и безбедност радника;
-      Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКП ''Услуга''.
 
II   ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
 
Оснивач јавног предузећа
 
Члан 5.
           Оснивач ЈКП ЈКП ''Услуга'' је:
           Општина Алибунар, Трг слободе 4, матични број 08060975, ПИБ: 101084202.
           Права оснивача остварује Скупштина општине Алибунар.
 
Правни статус јавног предузећа
 
Члан 6.
          ЈКП ЈКП ''Услуга'' има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.
          ЈКП ЈКП ''Услуга'' у правном промету са трећим лицима има своја овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
 
Одговорност за обавезе јавног предузећа
 
Члан 7.
         ЈКП ЈКП ''Услуга'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
         Оснивач не одговара за обавезе ЈКП ЈКП ''Услуга'', осим у случајевима прописаним законом.
 
Заступање и представљање јавног предузећа
 
Члан 8.
          ЈКП ЈКП ''Услуга'' заступа и представља директор.
 
III   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
 
Пословно име предузећа
 
Члан 9.
           ЈКП ''Услуга'' послује под следећим пословним именом: Јавно комунално предузеће ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.
           Скраћено пословно име је ЈКП ''Услуга''.
           О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈКП ''Услуга'' уз сагласност оснивача.
 
Седиште предузећа
 
Члан 10.
           Седиште ЈКП ''Услуга'' је у Банатском Карловцу, ул. Жарка Зрењанина бр. 5-7.
            О промени седишта ЈКП ''Услуга'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
 
Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа
 
Члан 11.
           ЈКП ''Услуга'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику ћириличним писмом, румунском језику и латиничном писму и словачком језику и латиничном писму.
          Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ЈКП ''Услуга''.
           Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ЈКП ''Услуга'' и место за датум и број.
           ЈКП ''Услуга'' има свој знак који садржи назив и адресу ЈКП ''Услуга'', а који ће бити дефинисан Статутом ЈКП ''Услуга''.
 
Упис предузећа у регистар
 
 
Члан 12.
           ЈКП ''Услуга'' се за обављање своје делатности од општег интереса утврђене овом одлуком уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације у складу са законом.
 
Унутрашња организација предузећа
 
Члан 13.
           ЈКП ''Услуга'' послује као јединствена радна целина.
           Актом директора ЈКП ''Услуга'' уређује унутрашњу организацију и систематизацију послова.
 
IV   ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Претежна делатност 
 
Члан 14.
           Претежна делатност ЈКП ''Услуга'' је:
-         36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде..
            Осим наведене претежне делатности ЈКП ''Север Иланџа'' се бави и другим делатностима као што су:
-      37.00  Уклањање отпадних вода
-      38.32  Поновна употреба разврстаних материјала
-      39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у обалсти управљања отпадом
-      42.21  Изградња цевовода
-      42.91  Изградња хидротехничких објеката
-      43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
-      70.10  Управљање економским субјектом
-      70.22  Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
-      71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање
-      71.20  Техничко испитивање и анализа
-      46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
-      46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
-      49.41 Друмски превоз терета
-      52.10 Складиштење
-      38.11 Сакупљање отпада који није опасан
-      38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
-      38.31 Демонтажа олупина
-      39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
-      46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
-      81.30  Услуге уређења и одржавања околине
-      81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме
-      81.29 Услуге осталог чишћења
-      96.03  Погребне и сродне делатности
-      52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
-      01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
-      96.09  Остале непоменуте личне услужне делатности
-      43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
-      52.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
-      43.12 Припрема градилишта
-      43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
-      46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
-      47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама,
-      49.50 Цевоводни транспорт.
 
          ЈКП ''Услуга'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
           О промени делатности ЈКП ''Услуга'' као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са законом.
 
Услови за обављање делатности од општег интереса
 
 
 
Члан 15.
          ЈКП ''Услуга'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утвди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1)    техничке опремљености
2)    кадровске опремљености
3)    безбедности и здравља на раду
4)    заштите и унапређења животне средине и
5)    других услова прописаних законом.
 
Оснивање зависних друштава
 
Члан 16.
         ЈКП ''Услуга'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке у складу са Законом о привредним друштвима.
         ЈКП ''Услуга'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Алибунар, као оснивач према ЈКП ''Услуга''.
        На одлуку из става 1 овог члана сагласност даје Скупштина Општине Алибунар.
 
V   ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
 
Основни капитал
 
Члан 17.
        Основни капитал ЈКП ''Услуга'' износи 26.000,00 РСД.
 
Имовина предузећа
 
Члан 18.
        Имовину ЈКП ''Услуга'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вреднсоти и друга имовинска права која су пренета у својину ЈКП ''Услуга'', укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Алибунар.
        ЈКП ''Услуга'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе ЈКП ''Услуга'' с једне стране и општине Алибунар као оснивача с друге стране.
        ЈКП ''Услуга'' не може отуђити пословни простор у Банатском Карловцу, Жарка Зрењанина 5-7 у којем обавља делатност, односно пословни простор седишта ЈКП ''Услуга''.
 
Члан 19.
        Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈКП ''Услуга'' у складу са законом и актима Скупштине општине Алибунар.
        По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Алибунар стиче уделе у ЈКП ''Услуга'' као и права по основу тих удела.
        Капитал ЈКП ''Услуга'' подељен на уделе уписује се у регистар.
 
Повећање и смањење оснивачког капитала
 
Члан 20.
        О повећању или смањењу основног капитала ЈКП ''Услуга'' одлучује Скупштина општине Алибунар, као оснивач у складу са законом.
 
Средства јавног предузећа
 
Члан 21.
        ЈКП ''Услуга'' у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
-      продајом производа и услуга
-      из кредита
-      из донација и поклона
-      из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и
-      из осталих извора у складу са законом.
 
Расподела добити
 
Члан 22.
         Добит ЈКП ''Услуга'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком.
 
Начела за одређивање цена услуге
 
Члан 23.
         Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКП ''Север Иланџа'' уређују се посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са законом.
         Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаном законом којим је уређена комунална делатност и то:
1)    начело ''потрошач плаћа''
2)    начело ''загађивач плаћа''
3)    начелом довољности цене да покрије пословне расходе
4)    начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности
5)    начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивањем комуналне услуге.
 
Цене производа и услуга
 
Члан 24.
         Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
1)    пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима,
2)    расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је локална самоуправа дала сагласност,
3)    добит вршиоца комуналне делатности.
         Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказује се посебно и могу се употребити само за те намене.
 
Измене цена производа и услуга
 
Члан 25.
          ЈКП ''Услуга'' је у обавези да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.
         Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, ЈКП ''Услуга'' може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга заједно са изменама годишњег програма пословања.
         Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се Скупштини општине Алибунар.
 
Унапређење рада и развоја предузећа
 
Члан 26.
         Унапређење рада и развоја ЈКП ''Услуга'' заснива се на дуговорчном и средњорочном плану рада и развоја.
         Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђује се пословна политика и развој ЈКП ''Услуга'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
         Планови и програми рада ЈКП ''Услуга'' морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ЈКП ''Услуга'', Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије.
 
Планови и програми
 
Члан 27.
         Планови и програми у ЈКП ''Услуга'' су:
-      план и програм развоја Предузећа
-      финансијски планови
-      други планови и програми.
           Планови и програми ЈКП ''Услуга'' достављају се Скупштини општине Алибунар најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.
          Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине Алибунар.
 
VI   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
 
Праваоснивача
 
Члан 28.
          По основу учешћа у основном капиталу ЈКП ''Услуга'', општина Алибунар као оснивач има следећа права:
-      право управљања ЈКП ''Услуга'' на начин утврђен Статутом ЈКП ''Услуга'';
-      право на учешће у расподели добити ЈКП ''Услуга'';
-      право да буду информисани о пословању ЈКП ''Услуга'';
-      право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка ЈКП ''Услуга'' стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
-      друга права у складу са законом.
 
Обезбеђење општег интереса
 
Члан 29.
           Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је предузеће основано, Скупштина општине Алибунар даје сагласност на:
-      Статут ЈКП ''Услуга'';
-      давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
-      располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својини ЈКП ''Услуга'', веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;
-      улагање капитала;
-      статусне промене;
-      акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацију;
-      друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.
           Задужење ЈКП ''Услуга'' може се вршити код пословних банака, ради спровођења програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине.
          На одлуку о условима и начину задужења ЈКП ''Услуга'' Скупштина општине Алибунар даје претходну сагласност.
 
Члан 30.
         Општинско веће општине Алибунар даје сагласност на:
1.    Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
2.    Претходну сагласност на повећање броја запослених.
 
 
Континуирано и квалитетно пружање услуга
 
 
 
Члан 31.
          ЈКП ''Услуга'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано, обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
 
Несметано функционисање постројења и опреме
 
Члан 32.
         ЈКП ''Услуга'' је дужно да предузима мере и активности за редовно и несметано функционисање постројења и других објеката који су неопходни за обављање своје делатности у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављња делатности од општег интереса због које је основано.
 
Поремећај у пословању
 
Члан 33.
           У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Услуга'', Скупштина општине Алибунар може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
-      разрешење Надзорног одбора и директора
-      ограничења права огранка ЈКП ''Услуга'' да иступа у правном промету са трећим лицима
-      ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини
-      друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком.
 
Члан 34.
          У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Услуга'' Општинско веће општине Алибунар, предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Предузећа у обављању делатности од општег интереса а нарочито:
-       промену унутрашње организације ЈКП ''Услуга''.
 
VII   ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
 
Пословање под тржишним условима
 
Члан 35.
         ЈКП ''Услуга'' послује по тржишним условима, у складу са законом.
 
Пружање услуга корисницима са територије других општина
 
Члан 36.
         У обављању своје претежне делатности, ЈКП ''Услуга'' своје производе и услуге може испоручивати односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.
         Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана, ЈКП ''Услуга'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
 
Расподела добити
 
Члан 37.
          Добит ЈКП ''Услуга'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине Алибунар.
          Пословни резултат ЈКП ''Услуга'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.
          Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.
 
VIII   ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Органи Јавног предузећа
 
Члан 38.
           Управљање у ЈКП ''Услуга'' је организовано као једнодомно.
           Органи Јавног предузећа су:
1)    Надзорни одбор
2)    директор.
 
1)    Надзорни одбор
 
Састав Надзорног одбора
 
Члан 39.
           Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Алибунар, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
           Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом ЈКП ''Услуга''.
 
Услови за чланове Надзорног одбора
 
Члан 40.
            За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
-      да је пунолетно и пословно способно лице
-      да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
-      да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће
-      најмање три године радног искуства на руководећем положају
-      да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања
-      да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или сужбене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
 
Мандат чланова Надзорног одбора
 
Члан 41.
           Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
           Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:
-      надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
-      оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа,
-      пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
           Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
           Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно новог председника или члана Надзорног одбора.
 
Надлежност Надзорног одбора
 
Члан 42.
            Надзорни одбор:
1)    утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2)    усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3)    доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4)    надзире рад директора;
5)    врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6)    успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7)    утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља из оснивачу на сагласност;
8)    доноси Статут уз сагласност оснивача;
9)    одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
           Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.
 
Накнада за рад
 
Члан 43.
          Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
           Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује се на основу Извештаја о степену реализације програма пословања ЈКП ''Услуга''.
 
2)    Директор
 
Члан 44.
          Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
          На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05 и 54/09).
         Директор ЈКП ''Услуга'' заснива радни однос на одређено време.
 
Надлежности директора
 
Члан 45.
           Директор ЈКП ''Услуга'':
1)    представља и заступа предузеће;
2)    организује и руководи процесом рада;
3)    води пословање предузећа;
4)    одговара за законитост рада предузећа;
5)    предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6)    предлаже финансијске извештаје;
7)    извршава одлуке Надзорног одбора;
8)    врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
Зарада директора
 
Члан 46.
           Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају позитивног пословања предузећа.
          Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Алибунар.
 
Мандат директора
 
Члан 47.
           Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
 
Разрешење директора
 
Члан 48.
           Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
            Предлог за разрешење мора бити образложен за прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.
 
Члан 49.
           Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
 
Суспензија директора
 
Члан 50.
            Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији.
           Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
 
Вршилац дужности директора
 
Члан 51.
            Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1)    уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке, или у случају разрешења пре истека мандата;
2)    уколико буде донето решење о суспензији директора;
3)    у случају смрти или губитка пословне способности директора.
           Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
            У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Алибунар може донети одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци.
 
IX   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
 
Поремећаји у пословању
 
Члан 52.
           У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Услуга'', Скупштина општине Алибунар, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање ЈКП ''Услуга'' и обављање делатности од општег интереса а нарочито:
-      промену унутрашње организацдије предузећа
-      разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа,
-      ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима
-      ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.
 
Остваривање права на штрајк
 
Члан 53.
            Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својим професионалних и економских интереса по основу рада.
            У ЈКП ''Услуга'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.
            У случају штрајка радника ЈКП ''Услуга'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.
            Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Алибунар у складу са законом.
 
Унутрашња организација
 
Члан 54.
           Статутом, општим актима и другим актима предузећа, ближе се уређује унутрашња организација ЈКП ''Услуга'', делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање ЈКП ''Услуга'' у складу са законом.
 
Радни односи
 
Члан 55.
           Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором ЈКП ''Услуга'' у складу са законом и актима оснивача.
           Колективни уговор ЈКП ''Услуга'' мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.
 
Безбедност и здравље запослених на раду
 
Члан 56.
            Права, обавезе и одгворности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима предузећа, или уговором о раду.
 
Заштита животне средине
 
Члан 57.
           ЈКП ''Услуга'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају приордне и радом створене вредности човекове средине.
           Статутом ЈКП ''Услуга'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
 
Јавност рада
 
Члан 58.
           Рад ЈКП ''Услуга'' је јаван.
           За јавност рада ЈКП ''Услуга'' одговоран је директор.
 
Доступност информација
 
Члан 59.
            Доступност информација од јавног значаја ЈКП ''Услуга'' врши се у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
 
Пословна тајна
 
Члан 60.
            Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
 
Х   СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
 
Општи акти
 
Члан 61.
            Општи акти ЈКП ''Услуга'' су Статут и други општи акти утврђени законом.
            Статут је основни општи акт ЈКП ''Услуга''.
            Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом ЈКП ''Услуга''.
             Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у ЈКП ''Услуга'' морају бити у складу са општим актима ЈКП ''Услуга''.
 
ХI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 62.
           ЈКП ''Услуга'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
           Остали општи акти, надлежни органи ЈКП ''Услуга'' су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈКП ''Услуга''.
 
Члан 63.
          ЈКП ''УСЛУГА'' је правни следбеник ДЈКП ''Услуга'' тако да преузима сва права и обавезе као и раднике правног претходника, након усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
 
Члан 64.
          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Друштвеног јавног комуналног предузећа – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'' број 1/2004).
 
Члан 65.
           Овај статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.
 
Објављено на огласној табли предузећа
Дана ___________ 2013 године.
 
Председник Надзорног одбора
Илија Јовановић, с.р.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 9. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. Одлуке о поверавању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије Општине Алибунар и превоза одређених категорија становништва са територије Општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2013), Општинско веће општине Алибунар, на својој 40. седници одржаној дана10. октобра 2013. године доноси

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Члан 1.

          У Правилнику о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2013 и 26/2013), у оквиру поглавља ''II БЛИЖИ УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ'' – одељка ''3. ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И СМЕШТАЈ У УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ'', уводе се нови чланови 9. и 9а., који гласе:

''Члан 9.

           Редовни ученици основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Алибунар имају право на регресирани превоз код овлашћеног превозника Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: ЈАТП ''Алибунар'') у висини од 100% цене месечне карте, за текућу школску годину у периоду од 01. септембра 2013. године до 30. јуна 2014. године.

           Право на регресирање трошкова превоза ученици остварују подношењем захтева за издавање месечне-годишње карте код овлашћеног превозника ЈАТП ''Алибунар'' за текућу школску годину, а уз захтев прилажу следећу документацију:

1.    потврду школе о редовном похађању наставе и

2.    фотокопију личне карте родитеља, старатеља или хранитеља.

            На основу поднетих захтева ученика са пратећом документацијом, ЈАТП ''Алибунар'' доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом (листинг издатих карата по релацијама у међумесном саобраћају) Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за привреду, јавне службе и развој и то најкасније до 15-тог дана текућег месеца за претходни месец.

            Право на регресирање трошкова превоза код ЈАТП ''Алибунар'' у висини од 100% цене месечне карте, у периоду од 01. септембра 2013. године до 31. августа 2014. године имају и следеће категорије становништва са пребивалиштем на територији Општине Алибунар:

1.    лица из породица корисника НСП-а и

2.    пензионери са нето износом пензије мањим од 20.000,00 динара на месечном нивоу.

           Право на регресирање трошкова превоза из наведених категорија становништва остварују подношењем захтева ЈАТП ''Алибунар'', а уз захтев прилажу следећу документацију:

-      лица из породица корисника НСП-а потврду или уверење Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар о утврђеном праву на социјалну помоћ,

-      пензионери са нето износом пензије мањим од 20.000,00 динара на месечном нивоу пензиони чек за последњу исплаћену пензију пре подношења захтева.

           На основу поднетих захтева са пратећом документацијом лица из наведених категорија, ЈАТП ''Алибунар доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом (листинг издатих карата по релацијама у међумесном саобраћају) Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за привреду, јавне службе и развој и то најкасније до 15-тог дана текућег месеца за претходни месец.

 

Члан 9а.

          Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање), који су смештени у ученичке и студентске домове, имају право на регресирање трошкова смештаја са исхраном у домовима у висини од 100% цене смештаја, под условом да нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.

          Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање) остварују право из претходног става овог члана уколико припадају некој од следећих категорија:

-      потичу из породица корисника НСП-а;

-      ако су без родитељског старања на породичном смештају;

-      ако су деца самохраних родитеља (уз доказ о смрти једног родитеља или доказ о томе да идентитет другог родитеља није одређен), а која су у стању социјалне потребе,

-      ако су из породица које се нађу у стању социјалне потребе.

           О праву на регресирање трошкова смештаја у ученичке и студентске домове, а по захтеву ученика и студената, одлучује Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар, који о утврђивању права доноси одговарајуће решење и на основу кога доставља захтев за пренос средстава Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за привреду, јавне службе и развој.''

          

Члан 2.

          Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:553-320/13-06

Датум:10. октобар 2013. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о утврђивању услова и начина коришћења пашњака у к.о. Николинци

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП  ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКОЛИНЦИ

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 149/13

ДАТУМ: 09.09.2013

Н И К О Л И Н Ц И

 

 

На основу члана 6. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (Сл. Гласник РС бр. 16/92) на основу члана 74 Закона о пољопривредном земљишту  (Службени гласник РС бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и чланa 5. Статута МЗ Николинци, бр 93/11, Савет МЗ Николинци на седници одржаној дана 09.09.2013 године донео је:

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА

У К.О. НИКОЛИНЦИ

 

I  OПШTE OДРEДBE

   Члан.1

            Одлуком о утврђивању услова и начина коришћења пашњака у ко. Николинци (у даљем тексту: Одлука)  обухваћене су све катастарске парцеле културе пашњак и утрине враћене селу Николинци Решењем Општинске управе, бр. 04-461-2/05 од 23.02.2005. године.

      Члан. 2

            Површине пољопривредног земљишта културе пашњак потес Валеа под топографским бројевима:

2602    пашњак 3 класе           површине                       4, 86 12 ха

2603 /1 пашњак 3 класе           површине                     76, 34 46 ха 

2603/4 пашњак 3 класе           површине                     73, 24 79 ха

2605/1 пашњак 3 класе           површине                     16, 03 91 ха

2605/2 пашњак 3 класе           површине                       1, 78 99 ха

 

2607/1 пашњак 3 класе             површине                         8, 09 43 ха

2607/3 пашњак 3 класе             површине                         1, 62 24 ха

2607/4 пашњак 3 класе             површине                      0, 00 42 ха

2608    пашњак 3 класе             површине                      2, 46 26 ха

2611    пашњак 3 класе             површине                    10, 20 48 ха

2612    пашњaк 3 класе             површине                    34, 01 54 ха

            Површине пољопривредног зeмљишта културе пашњак потес Локу Марепод топографким бројевима:

7863    пашњак 4 класе             површине                    19, 10 43 ха

8343    пашњак 4 класе             површине                          7, 45 95 ха

8383    пашњак 4 класе             површине                          6, 92 46 ха

8384   пашњак 4 класе             површине                       1, 00 53 ха

            Површине пољопривредног змљишта културе пашњак потес Валеа де кетрепод топографским бројевима:

5229/1  пашњак  3 класе           површине                   14, 18 56 ха

            Површине пољопривредног земљишта културе пашњак потес Гредине депод топографским бројевима:

2644     пашњак 3 класе           површине                         2, 31  44 ха

            Површине пољопривредног земљишта културе пашњак потес Огоарелепод топографским бројевима:

6239/1  пашњак 3 класе            површине                      4, 13 58 ха

6658     пашњак 3 класе            површине                      6, 95 30 ха

            Површине пољопривредног земљишта културе пашњак потес  Локу динтре друмурипод топографским бројевима:

2097      пашњак 3 класе           површине                       2, 02 35 ха

2134      пашњак 3 класе           површине                          1, 08 80 ха

2190      пашњак 3 класе          површине                          0, 48 38 ха

            Површине пољопривредног земљишта културе пашњак потес Грађевински реон под топографским бројевима:

383        пашњак 4 класе           површине                          3, 96 88 ха

1759     пашњак 4 класе           површине                       0, 35 68 ха

1760/3   пашњак 4 класе           површине                       4, 92 27 ха  

1802      пашњак  4 класе          површине                          2, 02 60 ха

            Укупна површина пашњака од I do VII је 305,6385 ха.                      

                                                          

                                                           Члан. 3

            Све површине пољопривредног земљишта, културе пашњак, према подацима катастра непокретности, које су враћене селу, обухваћене су овом Одлуком, без обзира на фактичко стање у коме се налазе (оранице, пашњаци, воћњаци, шуме и сл.)

 

                                                           Члан. 4

            Промена наменске површине из члана 2. ове Одлуке може се извршити само у складу са важећим позитивним прописима.

 

                                                           Члан. 5

            Пашњаци из члана 2. ове Одлуке могу да користе сви власници стоке  (говеда, оваца и сл.) са пребивалиштем у месту Николинци. Изузетно, могу пашњаке користити и други уз сагласност Савета МЗ дате у писаном облику.

                                                          

                                                           Члан. 6

            На водама за напајање стоке, која се налазе на пашњаку, дозвољава се напајање стоке и држаоцима стоке који те пашњаке не користе, а природно су упућени на искоришћавање вода на тим пашњацима.

 

                                                           Члан. 7

            Корисници пашњака исте користе у складу са овом Одлуком.

                                                          

Члан. 8

            Пољочуварска служба Општине стара се о спровођењу ове Одлуке и о томе подноси извештај Савету МЗ најмање једном годишње.

                                                          

Члан. 9

Испаша стоке на пашњацима из ове Одлуке врши се без накнаде

                                                          

                                                           Члан. 10

            Изузетно, Савет МЗ са корисницима пашњака може склопити уговор о финансирању одређених мера у циљу побољшања услова и квалитета истих.

 

IIУСЛОВИ И НАЧИНИ КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА

 

Члан. 11

Услови коришћења и начини коришћења су:

1.    Стока која се тера на испашу у пашњаке мора бити декларисана као здраваод стране овлашћеног ветеринара на прописаном обрасцу,

2.  На свим пашњацима од I do VII стока мора имати лице које је овлашћено од                              стране свих власника стоке,

3.  Овлашћено лице за чување стоке на пашњацима мора бити регистровано у МЗ и исто добијају овлашћења у виду легитимације са сликом и личним подацима,

4.  Пашњаци се користе у времену од 15 марта до 01 новембра сваке године а  у зависности од временских услова и дуже,

5.  Време коришћења пашњака у летњем периоду је од 06 – 18 (12 сати) а у зимском од 07 – 17 (10 сати),

6.  Капацитет пашњака је одређен тако што 2,2 ха површине припада по грлу стоке (говеда),

7   Напајање стоке на пашњакуIможе се обавити за сву стоку која је природно упућена на овај пашњак,

8.  Вода са пашњака може се користити само за напајање стоке,

9.Прилаз овој води није дозвољен механизацијом која се користи за третирање хемијским средствима (хербицидима, пестицидима),

10. Прилаз пашњацима врши се предвиђеним правцима - атарским путевима.

 

Члан. 12

      О примени ових услова стара се надлежна пољочуварска служба.

 

                                                            Члан. 13

      МЗ у складу са финансијским могућностима својим финансијским планом одређује средства за остваривање услова из ове Одлуке.

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

                                                           Члан. 14

            Ова Одлука ступа на снагу 8  дана од дана објављивања у “Сл. листу Општине Алибунар.

 

                                                           Члан. 15

 

           Ова Одлука по ступању на снагу објављује се на огласној табли МЗ Николинци.  

 

             

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ НИКОЛИНЦИ

МАНУЕЛ КОЖОКАР, с.р.

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Општинско веће општине Алибунар, на образложени предлог председника Општине Алибунар, на својој Тридесетседмој седници одржаној дана 26. августа 2013. године донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ПОСТАВЉА СЕ Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара, за начелника Општинске управе општине Алибунар на период од пет година.

Именована ступа на дужност дана 27. августа 2013. године и мандат почиње да тече даном ступања на дужност.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-31/13-06
Датум: 26. август 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 36. седници одржаној дана 16. августа 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим црквама и верским организацијама за финансирање програма/пројеката:

 1. Румунској православној црквеној општини Николинци за финансирање пројекта/програма ''Санација храма'' у износу од 400.000,00 (словима: четристохиљада) динара;
 2. Српској православној црквеној општини из Добрице за финансирање пројекта/програма ''Реконструкција – препокривање крова на храму'' у износу од 400.000,00 (словима: четристохиљада) динара;
 3. Српској православној црквеној општини из Новог Козјака за финансирање пројекта/програма ''Изградња темења на парохијском дому'' у износу од 230.000,00 (словима: двестотридесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка, 19/2013 и 21/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-133/13-06
Датум: 16. август 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о образовању Комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3. Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 43. седници одржаној дана 03. децембра 2013. године донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар према Одлуци о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, бр. 464-27/13-06 од 03.12.2013.г. (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

 1. Цветана Радуловић Кожокари - председник Комисије;
 2. Драгана Коматина - заменик председника Комисије;
 3. Сања Жебељан - члан Комисије;
 4. Зоран Паровић - заменик члана Комисије;
 5. Коса Николић - члан Комисије;
 6. Сима Чортан - заменик члана Комисије.

Задатак Комисије из става 1. овог Решења је да у складу са позитивним прописима Републике Србије и Општине Алибунар предузме потребне радње ради прикупљања понуда јавним огласом, састављање предлога избора најповољнијег понуђача и састављање предлога уговора о закупу, који ће са најповољнијим понуђачем закључити у име Општинског већа општине Алибунар председник Општине, или друго лице које Општинско веће овласти.

Комисија је дужна да започне све потребне радње ради извршења задатака из става 2. овог Решења одмах по образовању.

За свој рад Комисија одговара Општинском већу, којој је дужна да поднесе извештај о спроведеном поступку најкасније 3 дана по окончању поступка прикупљања понуда.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-152/13-06
Датум: 03. децембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о финансирању редовног рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине Алибунар

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности (''Службени гласник РС'', бр. 43/2011) и члана 45. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012), Савет за буџет и финансије Скупштине општине Алибунар на седници од 05. децембра 2012. године, а на предлог председника Општине Алибунар, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
КОЈЕ ИМАЈУ ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНИХ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ ИЗ СРЕДСТАВА ЈАВНИХ ИЗВОРА –
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Утврђује се да следеће политичке партије и коалиције политичких партија имају одборнике у Скупштини општине Алибунар који су изабрани на изборима за одборнике Скупштине општине, одржаним 06. маја 2012. године:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић;
 2. „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'';
 3. ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)'';
 4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак;
 5. „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић.

Члан 2.

Утврђује се да у Скупштини општине Алибунар нема представника странака националних мањина.

Члан 3.

Средства из јавних извора, односно буџета Општине Алибунар, која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката (полити-чких странака и коалиција политичких странака) чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине општина Алибунар одређују се на нивоу 0,15% расхода буџета Општине Алибунар за 2012. годину.

Члан 4.

Средства из члана 3. ове Одлуке расподељују се политичким субјектима који су освојили мандате у Скупштини општине Алибунар, сразмерно броју гласова ограчунати на начин прописа у ставу 2. овог члана.

Број гласова политичких субјеката који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи се коефицијентом 1.

Средства политичког субјекта који је на изборима наступао као коалиција деле се према коалиционом споразуму.

У Скупштини општине Алибунар нема политичких субјеката који су освојили мање од 5% важећих гласова.

Члан 5.

Према Извештају о раду Општинске изборне комиисје на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини општине Алибунар одржаних 06. маја 2012. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2012), политички субјекти који имају одборнике у Скупштини општине Алибунар освојили су следећи број важећих гласова:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић – 4477 гласова или 39,20%;
 2. „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'' – 1417 гласова или 12,41%;
 3. ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)'' – 1742 гласа или 15,25%;
 4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак – 933  гласа или 8,17%;
 5. „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић – 858 гласова или 7,51%.

Члан 6.

На основу Одлуке о буџету општине Алибунар, са усвојеним изменама и допунама, за финансирање редовне делатности политичких субјеката који имају одборнику у Скупштини општине Алибунар предвиђено је укупно 464.532,00 динара.

Обзиром да је Законом о финансирању политичких активности прописано да исти ступа на снагу од 01. јула 2012. године, примењијући наведени Закон за период јули-децембар 2012. године (шест месеци), утврђује се да политички субјекти имају право на следећи износ за финансирање редовне делатности и то:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић – 220.608,00 динара
 2. „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'' – 69.822,00 динара;
 3. ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)'' – 85.842,00 динара;
 4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак – 45.990,00 динара;
 5. „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић – 42.270,00 динара.

Члан 7.

Чланом 17. Закона о финанисрању политичких активности прописано је да ће се исплата вршити сваког месеца, до 10. дана у месецу за претходни месец. Из тога произилази да ће се месечни износи исплатити за месеце: јул, август, септембар, октобар и новембар из средстава буџета Општине Алибунар за 2012. годину, док ће се припадајући износ за месец децембар 2012. године исплатити из средстава буџета Општине за 2013. годину у законом прописаном року.

На основу претходног става, из средстава буџета Општине Алибунар за 2012. годину политичким буџјектима биће исплаћени, закључно са 31. децембром 2012. године, следећи износи:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић – 183.840,00 динара, месечно: 36.768,00 динара;
 2. „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'' – 58.185,00 динара, месечно: 11.637,00 динара;
 3. ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)'' – 71.535,00 динара, месечно: 14.307,00 динара;
 4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак – 45.990,00 динара, месечно: 7.665,00 динара;
 5. „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић – 42.270,00 динара, месечно: 7.045,00 динара.

Члан 8.

Уплата средстава по овој Одлуци вршиће се на достављене рачуне политичких субјектата за које је утврђено да имају право на средства за редовну делатност.

Члан 9.

Обавезују се политички субјекти да у року од 8 дана од дана пријема ове Одлуке Општинској управи Алибунар, Одељењу за финансије доставе следећу документацију:

 • уговор са пословном банком или копију де-по картона ради увида у број жиро рачуна,
 • кочију решења о разврставању (матични број),
 • копију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).

Члан 10.

Уплата припадајућих средстава извршиће се након достављања документацијеиз претходног члана ове Одлуке.

Члан 11.

За извршење ове Одлуке задужује се Општинска управа општине Алибунар, Одељење за финансије.

Члан 12.

На основу ове Одлуке председник Општине донеће решење о исплати средстава политичким субјектима наведеним у овој Одлуци.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Скупштина општине
САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број: 400-85/12-06-01
Датум: 05. децембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Пуниша Џелебџић

Стране инвестиције у Војводини

Имајући у виду значај директних страних улагања и позитиван утицај који она имају на привреду одређеног региона/државе, потребно је стално радити на обезбеђивању услова потребних за привлачење потенцијалних инвеститора и побољшању пословног окружења за постојеће инвеститоре.

Присутни инвеститори су драгоцен ресурс који двоструко утиче на привредни систем неке државе. Кроз сарадњу са свим релевантним институцијама датог економског система, постојећи инвеститори, ослањајући се на своје искуство у пословању, предлажу и нуде решења и савете усмерене на побољшање пословне климе. Поред тога, они су значајно средство промоције региона/државе, пословне климе и тржишног потенцијала тог региона/државе.

Због свега тога, ВИП обраћа посебну пажњу на тренутно присутне инвеститоре и њихове потребе, захтеве и изазове са којима се сусрећу послујући у Војводини. Одржавањем и поспешивањем сарадње са постојећим инвеститорима постајемо свесни свог пословног окружења и потребе да осавременимо своје пословање.

viplogo

 

Најзначајније стране инвестиције у Војводини

 

 

Опис послова

Општи послови:
 • планирање, припрема и доношење буџета;
 • утврђивање, наплата и контрола пореза на имовину у статици;
 • утврђивање, наплата и контрола локалне комуналне таксе;
 • контрола и наплата локалне административне таксе;
 • контрола и наплата боравишне таксе;
 • утврђивање, наплата и контрола накнаде за коришћење грађевинског земљишта;
 • контрола и наплата накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
 • утврђивање, наплата и контрола прихода по основу самодоприноса;
 • трансфери и уступљена приходи;
 • извршење буџета и контрола коришћења буџетских средстава.
Посебни послови:
 • буџетско рачуноводство и извештавање;
 • управљање ликвидношћу;
 • управљање финансијским средствима;
 • управљање дугом;
 • финансијско-материјални и књиговодствени послови буџета, фондова и рачуна Општинске управе.  
Услуге:
 • пружање финансијских услуга другим органима и организацијама на основу уговора;
 • послови јавне набавке добара и услуга;
 • други послови у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

Опис послова

Привреда:
 • пољопривреда,
 • задругарство,
 • шумарство,
 • водопривреда,
 • туризам,
 • угоститељство,
 • општинске робне резерве,
 • снабдевање грађана.
Опште потребе грађана:
 • предшколско, основно и средње образовање,
 • примарна здравствена заштита,
 • социјална заштита,
 • друштвена брига о деци,
 • култура,
 • физичка култура,
 • информисање,
 • збрињавање избеглица,
 • борачко-инвалидска заштита.
Остали послови
 • укупни развој (привреде и јавних служби),
 • припрема предлога пројеката из сопственог делокруга рада.

Опис послова

Општи послови
 • унапређење организације рада и модернизацију Оштинске управе;
 • примена закона и других прописа у општем управном поступку;
 • вођење регистра становника и општег бирачког списка;
 • послови пријемне канцеларије, писарнице и архиве;
 • овера потписа, рукописа и преписа;
 • издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама;
 • надзор над радом месних канцеларија;
 • матичне књиге држављана;
 • решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари;
 • стручни послови за мировна већа;
 • употреба грба и заставе општине.
Стручни послови:
 • радни односи;
 • коришћење биротехничких и других средстава и опреме;
 • коришћење и одржавање зграда и службених просторија;
 • обезбеђење других услова рада Општинске управе и других органа;
 • обезбеђење рационалног коришћења пословног простора;
 • инвестиционо и текуће одржавање и обезбеђење пословних просторија.
Имовинско-правни послови:
 • заштита, очување и евиденција непокретности над којима право коришћења има Општина;
 • управљање и  коришћење непокретности на којима право коришћења има Општина;
 • промет земљишта и зграда;
 • други послови у складу са законом. 

Опис послова

Области инспекцијских послова:
 • грађевина;
 • комунална инфраструктура;
 • одрживи развој;
 • заштита животне средине;
 • коришћење природних богатстава;
 • саобраћај;
 • просвета. 

Перспективе туризма

Тим председника општине за развој у последњих неколико година тежи подизању туризма и туристичке понуде Алибунара на виши ниво. Природни услови одређени географским фактором су од пресудног значаја за развој појединих видова туризма (излетничког, спортско-рекреативног, здравствено-рехабилитационог, ловног, школско - рекреативног, сеоског итд.) као и пратећа терцијарна делатност (трговина, угоститељство и индустрија) омогућили би економски, а самим тим и туристички препород алибунарске општине.

Основни туристички потенцијал општине Алибунар је Делиблатска пешчара. Представља изузетан бисер природе и основни потенцијал за развој туризма у општини.

Од важности je сагледавање водног потенцијала Делиблатске пешчаре (извора воде за пиће, термалних извора и каптажних извора), због увида у могућност реализације појединих туристичких садржаја. Термални извори могу бити основа за развој здравствено-рекреативног туризма.

Упознавањем са флором и фауном Делиблатске пешчаре стиче се увид у потенцијале развоја ловног туризма, као и могућност за пратеће садржаје као нпр. производња здраве хране, комерцијализација потенцијала самониклог биља и воћа. Професори са Института "Др Јосиф Панчић" провели су целу 2009-ту годину на Делиблатској пешчари, и у сарадњи са Фондом за развој и локалним удружењем "Лидер+" направили анализу биљног света и мапу која показује највеће ресурсе и њихов положај.

Увидом у околна насеља и структуру становништва као и викенд насеља могу се оценити услови за развој сеоског туризма. На основу ових информација може се креирати пропагандни и туристички материјал за даљу разраду туристичког програма.

У оквиру регионалног просторног плана Делиблатске пешчаре, на локацији ˝Девојачки бунар˝ дата је могућност формирања ергеле коња за развој јахачког спорта.

Други туристички потенцијал општине Алибунар је канал Дунав-Тиса-Дунав код Јаношика. Према већ већ изграђеном Урбанистичком плану на комплексу од 38 ха, треба уредити простор за изградњу бање. Ова бања би поред објеката за лечење ирехабилитацију имала и туристичке објекте као и објекте за спорт и рекреацију. Пре свега потребно је поновити анализу постојеће воде и освежити активност на изградњи центра који би се користио у здравствене и спортско-рекреативне сврхе. Положај бање уз канал Д-Т-Д имао би велики значај јер би се туристички садржај могао употпунити развојем наутичког и риболовног туризма.

Развој туризма у општини Алибунар биће усклађен са развојем јужнобанатског туристичког региона. Као секундарни облик туризма који ће се развијати биће излетничко-рекреативни и културно-манифестациони.

У наредном периоду очекује се веома динамичан развој локалитета ˝Девојачки бунар˝ и то првенствено као излетничког и фреквентног пункта. Близина Београда, Панчева, Вршца, Зрењанина, Ковина и Беле Цркве као изворишта великог броја потенцијалних корисника од посебног су значаја за свестранији и динамичнији развој наших туристичких локалитета.

Развој туризма највише зависи од материјалне базе, па финансирање представља препреку у реализацији постављених циљева, што се ипак може решити државним субвенцијама као и ефикаснијим привлачењем домаћих и страних директних инвестиција.

 

Основни подаци

Општина Алибунар је једна од општина у Републици Србији. Налази се у АП Војводина и спада у Јужно-банатски округ. По подацима из 2004. Општина заузима површину од 602 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 51531 ha, а на шумску 1923 ha).

Центар општине је град Алибунар. Општина Алибунар се састоји од 10 насеља. По подацима из 2002. године у општини је живело 22.954 становника. По подацима из 2004. Природни прираштај је износио -8,1‰, Број запослених у општини је 3989. У општини се налази 11 основних и 1 средња школа.

Мапа Војводине

Банатски божур(Paeonia banatica)
oraokrstasdp
Орао крсташ (Aquila heliaca)
Делиблатска Пешчара
Општина Алибунар
Опште информације
Општина Алибунар у Србији
Површина (2004)
пољопривредна
шуме
602 km²
5531 ha
1923 ha
Становништво (2002) 22954 становника
Природни прираштај (2004) -8,1 ‰
Број насеља 10
Положај
Покрајина АП Војводина
Округ Јужно-банатски округ
Седиште Алибунар
Остало
Дужина путева (2004) 82 km
Број запослених становника (2004.) 3989
Број основних школа (2003/2004)
Број ученика
11

2120
Број средњих школа (2003/2004)
Број ученика
1

587
подаци републичког завода за статистику Републике Србије

 Насеља у општини Алибунар

 • Алибунар
 • Банатски Карловац
 • Владимировац
 • Добрица
 • Иланџа
 • Јаношик (слов. Janošík)
 • Локве
 • Николинци (румунски: Nikolinţ)
 • Нови Козјак
 • Селеуш (румунски: Seleuş)

и викенд насеље

 • Девојачки Бунар

Етничка структура

Етнички састав према попису из 2002.
 
Срби
  
13.680 59,59%
Румуни
  
6.076 26,47%
Словаци
  
1.195 5,2%
Роми
  
657 2,86%
Мађари
  
309 1,34%


Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац, Добрица, Иланџа и Нови Козјак имају већинско српско становништво, Јаношик има већинско словачко, Локве и Николинци имају румунско, а Селеуш има релативну румунску већину.

Локве

Локве
Држава  Србија
Покрајина Војводина
Округ Јужно-банатски
Општина Алибунар
Положај 45° 09′ 10" СГШ
21° 01′ 52" ИГД
Површина km²
Надморска висина 76 m
Популација
 - број становника
 - густина

2002
ст./km²
Поштански број 26361
Позивни број 013
Регистарска ознака PA
polozaj
 Локве на мапи Србије
Lokve kanali

Локве је насеље смештено на територији општине Алибунар . Према попису из 2002. имало је 2.002 становника, а просечна старост износи 44,1 година. У насељу има 620 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,23.

Ово насеље је већински насељено Румунима (према попису из 2002. године), а у последњих пет пописа примећен је пад у броју становника.

Статут Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа''

На основу члана 4,5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 119/2012) члана 2 и 3. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/11) као и члана 20 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) члана 40 тачка 9 Статута општине Алибунар и Одлуке СО Алибунар о промени оснивачког акта друштвеног Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' од 22.02.2013. године, Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' донео је дана 30.10.2013. године
 
С  Т  А  Т  У  Т
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА''
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Усаглашавање оснивачког акта
 
Члан 1.
         У циљу усаглашавања оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'', ставља се ван снаге Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' (Сл.лист општиен Алибунар 1/2010) којим је организовано као Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'', уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 40716/2010 од 30.04.2010. године ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима те се доноси нови оснивачки акт.
 
Циљ оснивања јавног предузећа
 
Члан 2.
           Јавно предузеће ''Север Иланџа'' (у даљем тексту: Предузеће) је основано ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће као и делатност од општег интереса за уредно задовољавање потреба крајњих корисника услуга.
 
Члан 3.
           Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП ''Север Иланџа'', регулисана су права и обавезе оснивача и ЈКП ''Север Иланџа'', у обављању делатности од општег интереса а нарочито:
1.    Назив и седиште оснивача
2.    Пословно име и седиште ЈКП ''Север Иланџа''
3.    Претежна делатност ЈКП ''Север Иланџа''
4.    Права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП ''Север Иланџа'' као и ''Север Иланџа'' према оснивачу
5.    Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитка и сношење ризика
6.    Услови и начин задуживања ЈКП ''Север Иланџа''
7.    Заступање ЈКП ''Север Иланџа''
8.    Износ основног капитала као и опис, врста и вредност неновчаног улога
9.    Органи ЈКП ''Север Иланџа''
10. Имовина која се не сме отуђити
11. Располагање (отуђивање и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП ''Север Иланџа''у складу са законом
12. Заштита животне средине и безбедност радника
13. Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКП ''Север Иланџа''.
 
II   ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
 
Члан 4.
           Оснивач ЈКП ''Север Иланџа'' је Општина Алибунар, Трг слободе 4, матични број 08060975, ПИБ: 101084202.
 
Правни статус јавног предузећа
 
Члан 5.
          ЈКП ''Север Иланџа'' има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.
          ЈКП ''Север Иланџа'' у правном промету са трећим лицима има своја овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
 
Одговорност за обавезе јавног предузећа
 
Члан 6.
         ЈКП ''Север Иланџа'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
         Оснивач не одговара за обавезе ЈКП ''Север Иланџа'', осим у случајевима прописаним законом.
 
Заступање и представљање јавног предузећа
 
Члан 7.
          ЈКП ''Север Иланџа'' заступа и представља директор.
 
III   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
 
Пословно име предузећа
 
Члан 8.
           Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом:
Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'' Иланџа.
           Скраћено пословно име је ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
           О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' уз сагласност оснивача.
 
Седиште предузећа
 
Члан 9.
           Седиште ЈКП ''Север Иланџа'' је у Иланџи, ул. Светог Саве бр.2.
            О промени седишта ЈКП ''Север Иланџа'' одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача.
 
Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа
 
Члан 10.
           ЈКП ''Север Иланџа'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику ћириличним писмом.
           Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Предузећа.
           Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Предузећа и место за датум и број.
           ЈКП ''Север Иланџа'' има свој знак који садржи назив и адресу ЈКП ''Север Иланџа'', а који ће бити дефинисан Статутом ЈКП ''Север Иланџа''.
 
Упис предузећа у регистар
 
Члан 11.
           ЈКП ''Север Иланџа'' се за обављање своје делатности од општег интереса утврђене овом одлуком уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације у складу са законом.
 
Унутрашња организација предузећа
 
Члан 12.
           ЈКП ''Север Иланџа'' послује као јединствена радна целина.
           Актом директора ЈКП ''Север Иланџа'' уређује унутрашњу организацију и систематизацију послова.
 
IV   ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Претежна делатност 
 
Члан 13.
           Претежна делатност ЈКП ''Север Иланџа'' је:
-         36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
            Осим наведене претежне делатности ЈКП ''Север Иланџа'' се бави и другим делатностима као што су:
-      37.00  Уклањање отпадних вода
-      38.32  Поновна употреба разврстаних материјала
-      39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у обалсти управљања отпадом
-      42.21  Изградња цевовода
-      42.91  Изградња хидротехничких објеката
-      43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
-      70.10  Управљање економским субјектом
-      70.22  Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
-      71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање
-      71.20  Техничко испитивање и анализа
-      46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
-      46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
-      49.41 Друмски превоз терета
-      52.10 Складиштење
-      38.11 Сакупљање отпада који није опасан
-      38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
-      38.31 Демонтажа олупина
-      39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
-      81.30  Услуге уређења и одржавања околине
-      81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме
-      81.29 Услуге осталог чишћења
-      96.03  Погребне и сродне делатности
-      52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
-      01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
-      96.09  Остале непоменуте личне услужне делатности
-      43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
-      52.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
-      43.12 Припрема градилишта
-      43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
-      46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
-      47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама,
-      49.50 Цевоводни транспорт.
 
          ЈКП ''Север Иланџа'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
           О промени делатности ЈКП ''Север Иланџа'' као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са Законом.
 
Услови за обављање делатности од општег интереса
 
Члан 14.
          ЈКП ''Север Иланџа'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утвди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1)    Техничке опремљености
2)    Кадровске опремљености
3)    Безбедности и здравља на раду
4)    Заштите и унапређења животне средине и
5)    Других услова прописаних законом.
 
Оснивање зависних друштава
 
Члан 15.
         ЈКП ''Север Иланџа'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 13 ове одлуке у складу са законом о привредним друштвима.
         ЈКП ''Север Иланџа'' према зависном друштву капитала из става 1 овог члана има права, обавезе и одговорности које има општина Алибунар, као оснивач према ЈКП ''Север Иланџа''.
        На одлуку из става 1 овог члана сагласност даје Скупштина Општине Алибунар.
 
V   ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
 
Основни капитал
 
Члан 16.
        Основни капитал ЈКП ''Север Иланџа'' износи 267,21 евра, динарска против вредност 26.579.70 рсд – неновчани капитал – рачунарска опрема.
 
Имовина предузећа
 
Члан 17.
        Имовину ЈКП ''Север Иланџа'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вреднсоти и друга имовинска права која су пренета у својину ЈКП ''Север Иланџа'', укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Алибунар.
        ЈКП ''Север Иланџа'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе ЈКП ''Север Иланџа'' с једне стране и општине Алибунар као оснивача с друге стране.
        ЈКП ''Север Иланџа'' не може отуђити пословни простор у Иланџи, Светог Саве 2 у којем обавља делатност, односно пословни простор седишта ЈКП ''Север Иланџа''.
 
Члан 18.
        Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈКП ''Север Иланџа'' у складу са законом и актима Скупштине општине Алибунар.
        По основу улагања средстава из става 1 овог члана општина Алибунар стиче уделе у ЈКП ''Север Иланџа'' као и права по основу тих удела.
        Капитал ЈКП ''Север Иланџа'' подељен на уделе уписује се у регистар.
 
Повећање и смањење оснивачког капитала
 
 
Члан 19.
        О повећању или смањењу основног капитала ЈКП ''Север Иланџа'' одлучује Скупштина општине Алибунар, као оснивач у складу са законом.
 
Средства јавног предузећа
 
Члан 20.
        ЈКП ''Север Иланџа'' у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
-      Продајом производа и услуга
-      Из кредита
-      Из донација и поклона
-      Из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и
-      Из осталих извора у складу са законом.
 
Расподела добити
 
Члан 21.
         Добит ЈКП ''Север Иланџа'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком.
 
Начела за одређивање цена услуге
 
Члан 22.
         Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКП ''Север Иланџа'' уређују се посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са законом.
         Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаном законом којим је уређена комунална делатност и то:
1)    Начело ''потрошач плаћа''
2)    Начело ''загађивач плаћа''
3)    Начелом довољности цене да покрије пословне расходе
4)    Начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности
5)    Начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивањем комуналне услуге.
 
Цене производа и услуга
 
Члан 23.
         Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
1)    Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима,
2)    Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је локална самоуправа дала сагласност,
3)    Добит вршиоца комуналне делатности.
         Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказује се посебно и могу се употребити само за те намене.
 
Измене цена производа и услуга
 
Члан 24.
          Предузеће је у обавези да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања.
         У случају значајне промене вредности елемената на основу којих се обрачунавају цене, Предузеће може у току пословне године да оснивачу поднесе детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга заједно са изменама годишњег програма пословања.
         Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се Скупштини општине Алибунар.
 
Унапређење рада и развоја предузећа
 
Члан 25.
         Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дуговорчном и средњорочном плану рада и развоја.
         Плановима и програмом рада, утврђује се пословна политика и развој Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
 
Планови и програми
 
Члан 26.
         Планови и програми у Предузећу су:
-      План и програм развоја Предузећа
-      Финансијски планови
-      Други планови и програми.
           Планови и програми Предузећа достављају се Скупштини општине Алибунар најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.
          Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине Алибунар.
 
VI   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
 
Праваоснивача
 
Члан 27.
          По основу учешћа у основном капиталу Предузећа, општина Алибунар као оснивач има следећа права:
-      Право управљања ЈКП ''Север Иланџа'' на начин утврђен статутом предузећа
-      Право на учешће у расподели добити предузећа
-      Право да буду информисани о пословању Предузећа
-      Право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
-      Друга права у складу са законом.
 
Обезбеђење општег интереса
 
Члан 28.
           Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је предузеће основано, Скупштина општине Алибунар даје сагласност на:
-      Статут ЈКП ''Север Иланџа''
-      Давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
-      Располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својини Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса
-      Улагање капитала
-      Статусне промене
-      Акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацију
-      Друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.
           Задужење Предузећа може се вршити код пословних банака, ради спровођења програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине.
 
Члан 29.
         Општинско веће општине Алибунар даје сагласност на:
-      Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
-      Претходну сагласност на повећање броја запослених.
 
Континуирано и квалитетно пружање услуга
 
Члан 30.
          ЈКП ''Север Иланџа'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано, обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
 
Несметано функционисање постројења и опреме
 
Члан 31.
         ЈКП ''Север Иланџа'' је дужно да предузима мере и активности за редовно и несметано функционисање постројења и других објеката који су неопходни за обављање своје делатности у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављња делатности од општег интереса због које је основано.
 
Поремећај у пословању
 
Члан 32.
           У слугачју поремећаја у пословању предузећа, Скупштина општине Алибунар може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
-      Пазрешење Надзорног одбора и директора
-      Ограничења права огранка ЈКП ''Север Иланџа'' да иступа у правном промету са трећим лицима
-      Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини
-      Друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса.
 
Члан 33.
          У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Север Иланџа'' Општинско веће општине Алибунар, предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Предузећа у обављању делатности од општег интереса а нарочито промену унутрашње организације Предузећа.
 
VII   ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
 
Пословање под тржишним условима
 
Члан 34.
         Предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.
 
Пружање услуга корисницима са територије других општина
 
Члан 35.
         У обављању своје претежне делатности, Преудзеће своје производе и услуге може испоручивати односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.
         Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана, Предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
 
Расподела добити
 
 
Члан 36.
          Добит Предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала резерве или за друге намене, у склауд са законом и посебном одлуком Скупштине општине Алибунар.
          Пословни резултат преудзећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.
          Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.
 
VIII   ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Органи Јавног предузећа
 
Члан 37.
           Управљање у ЈКП ''Север Иланџа'' је организовано као једнодомно.
           Органи Јавног предузећа су:
1)    Надзорни одбор
2)    директор.
 
 1. Надзорни одбор
 
Састав Надзорног одбора
 
Члан 38.
           Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Алибунар, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
           Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Предузећа.
 
Услови за чланове Надзорног одбора
 
Члан 39.
            За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1)    Да је пунолетно и пословно способно лице
2)    Да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
3)    Да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће
4)    Најмање три године радног искуства на руководећем положају
5)    Да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања
6)    Да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или сужбене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
 
Мандат чланова Надзорног одбора
 
Члан 40.
           Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
           Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:
-      Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
-      Оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа,
-      Пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима,
-      У случају постојања сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
           Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
           Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно новог председника или члана Надзорног одбора.
 
Надлежност Надзорног одбора
 
Члан 41.
            Надзорни одбор:
-      Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији,
-      Усваја извештај о степену реализације програма пословања,
-      Доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача,
-      Надзире рад директора,
-      Врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа,
-      Успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима,
-      Утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља из оснивачу на сагласност,
-      Доноси Статут уз сагласност оснивача,
-      Одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача,
-      Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача,
-      Даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача,
-      Закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа,
-      Врши и друге послове у складу са законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
           Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.
 
Накнада за рад
 
Члан 42.
          Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
           Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује се на основу Извештаја о степену реализације програма пословања предузећа.
 
 1. Директор
 
Члан 43.
          Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
          На услове за именовање директора Предузећа, сходно се примењују одредбе закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05 и 54/09).
         Директор ЈКП ''Север Иланџа'' заснива радни однос на одређено време.
 
 
Надлежности директора
 
Члан 44.
           Директор ЈКП ''Север Иланџа'':
-      Представља и заступа предузеће,
-      Организује и руководи процесом рада,
-      Води пословање предузећа,
-      Одговара за законитост рада предузећа,
-      Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
-      Предлаже финансијске извештаје,
-      Извршава одлуке Надзорног одбора,
-      Врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
Зарада директора
 
Члан 45.
           Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају позитивног пословања предузећа.
          Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Алибунар.
 
Мандат директора
 
Члан 46.
           Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
 
Разрешење директора
 
Члан 47.
           Предлог за разрешење може поднети надзорни одбор предузећа.
            Предлог за разрешење мора бити образложен за прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.
 
Члан 48.
           Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
 
Суспензија директора
 
Члан 49.
            Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији.
           Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
 
Вршилац дужности директора
 
Члан 50.
            Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
-      у случају да директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке, или у случају разрешења пре истека мандата,
-      уколико буде донето решење о суспензији директора,
-      у случају смрти или губитка пословне способности директора.
           Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
            У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Алибунар може донети одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци.
 
IX   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
 
Поремећаји у пословању
 
Члан 51.
           У случају поремећаја у пословању предузећа, Скупштина општине Алибунар, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Предузећа и обављање делатности од општег интереса а нарочито:
-      Промену унутрашње организацдије предузећа
-      Разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа,
-      Ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима
-      Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.
 
Остваривање права на штрајк
 
Члан 52.
            Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својим професионалних и економских интереса по основу рада.
            У предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.
            У случају штрајка запослених у предузећу, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.
            Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Алибунар у складу са законом.
 
Унутрашња организација
 
Члан 53.
           Статутом, општим актима и другим актима предузећа, ближе се уређује унутрашња организација предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање предузећа у складу са законом.
 
Радни односи
 
Члан 54.
           Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором предузећа у складу са законом и актима оснивача и посебним колективним уговором.
 
Безбедност и здравље запослених на раду
 
Члан 55.
            Права, обавезе и одгворности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима предузећа, или уговором о раду.
 
Заштита животне средине
 
Члан 56.
           Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају приордне и радом створене вредности човекове средине.
           Статутом предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
 
Јавност рада
 
Члан 57.
           Рад Јавног предузећа је јаван.
           За јавност рада одговоран је директор.
 
Доступност информација
 
Члан 58.
            Доступност информација од јавног значаја предузеће врши се у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
 
Пословна тајна
 
Члан 59.
            Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
 
Х   СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
 
Општи акти предузећа
 
Члан 60.
            Општи акти предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
            Статут је основни општи акт предузећа.
            Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа.
             Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу морају бити у складу са општим актима предузећа и Статутом.
 
ХI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 61.
           Предузеће је дужно да Статут усагласи са Одлуком о промени оснивачког акта друштвеног јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' од 22.02.2013. године у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
           Остали општи акти, надлежни органи предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈКП ''Север Иланџа''.
 
Члан 62.
          ЈКП ''Север Иланџа'' је правни следбеник ЈКП ''Север Иланџа'' тако да преузима сва права и обавезе као и раднике правног претходника, након усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
 
Члан 63.
          Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ЈКП ''Север Иланџа'' (Сл.лист општине Алибунар број 1/2010).
 
Члан 64.
           Измене и допуне Статута и других општих аката предузећа, врше се на начин и по поступку као и за њихово доношење.
 
Члан 65.
           Овај Статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.
 
Председник Надзорног одбора
Дарко Николић, с.р.

Правилник о поступку и мерилима за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алибунар

На основу члана 30. Став 2. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012) и члана58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на својој40. седници одржаној дана 10. октобра 2013. године доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР
 
Члан 1.
            Правилником о поступку и мерилима за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар (у даљем тексту: Правилник) утврђују се правила поступка и мерила за избор директора по јавном конкурсу који расписује Скупштина општине Алибунар, а које у свом раду примењује Комисија за избор директора јавних предузећа општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
 
Члан 2.
           Комисија ради и одлучује у седницама.
           Седницу Комисије сазива председник Комисије. У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице Комисије сазива и њима председава најстарији члан.
 
Члан 3.
            Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја чланова Комисије.
            Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.
            На седници Комисије води се записник који обавезно садржи: датум и место одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлози и ставови изнети на седници, резултати сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.
            Записник Комисије постписује председник Комисије, односно председавајући седници Комисије.
 
Члан 4.
            По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, председник Комисије, односно председавајући седници Комисије, заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и поднети докази.
            На седници из става 1. овог члана Комисија обавезно проверава:
1)    да ли су све пријаве достављене у року, који је одређен огласом о јавном конкурсу,
2)    да ли су све пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о пријави на предметни конкурс и
3)    да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени.
 
 
Члан 5.
            Пријава на конкурс мора да садржи доказе, који су као обавезни утврђени текстом јавног конкурса.
            Уколико Комисија утврди да пријава има неки од недостатака ближе дефинисаних чланом 4. овог Правилника, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну.
             Поред обавезних доказа, утврђених текстом јавног конкурса, кандидат има право да приложи и друге доказе који му одговарају, а које Комисија слободно процењује.
 
Члан 6.
            Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
            У изборном поступкупосебно се оцењује стручна оспособљеност, а на основу приложених доказа.
            Приликом оцењивања стручне оспособљености, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ.
 
Члан 7.
            Изборни поступак може да се спроведе у више делова, усменим разговором, писменом провером или на други одговарајући начин. Одлуку о томе на који начин ће се спровести изборни поступак донеће Комисија у сваком конкретном случају.
 
Члан 8.
            Уколико се провера стручности кандидата врши усменим разговором, она се врши разговором свих чланова Комисије са кандидатом.
             За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања, по истом редоследу.
             Комисија може у току разговора да постави додатна питања ако су неопходна додатна објашњења.
             Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ.
 
Члан 9.
            Писмена провера кандидата је обавезна у случају ако се на јавни конкурс јави више од пет кандидата који испуњавају опште услове.
            Писмена провера спроводи се једновремено за све кандидате. За писмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима.
            Уколико се у изборном поступку спроводи писмена провера, Комисија ће обавестити кандидате о месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор са кандидатима, а најкасније 3 дана пре дана одређеног за усмени разговор.
 
Члан 10.
            Кандидате који су испунили мерила прописана заизбор директора,Комисија увршћује на ранг листу.
            Ранг листа образује се на основу укупне оцене кандидата као бројчано изражених и утврђених резултата кандидата. Укупна оцена кандидата представља збир посебне оцене стручне оспособљености и посебне оцене знања и вештина утврђених на основу усменог разговора, односно писмене провере кандидата.
           Листа заизбор са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано израженим и утврђеним резултатима према мерилима прописаним заизбор, доставља се Општинском већу општине Алибунар. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
 
Члан 11.
           У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата, Комисија ће одредити додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
            За додатну усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.
            У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког кандидата у додатној усменој провери примењују се одредбе члана 8. овог Правилника.
 
Члан 12.
             У случају да се на јавни конкурс јави само један кандидат, Комисија ће само утврдити испуњеност општих услова. Уколико кандидат испуњава опште услове, Комисија неће обавити разговор са кандидатом, већ ће о томе обавестити својим извештајем Општинско веће општине Алибунар, на начин утврђен чланом 10. став 3. овог Правилника.
             У случају да се на јавни конкурс јави само један кандидат, који не испуњава прописане услове, Комисија ће донети закључак о одбацивању пријаве као неблаговремене, неразумљиве или непотпуне, а извештајем ће предложити да се спроведе нови поступак.
 
Члан 13.
             Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-48/13-06
Датум: 10. октобар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''БУНАР''  са п.о.

Број: 290

Датум: 02.09.2013..г

В Л А Д И М И Р О В А Ц

 

           На основу члана 26. и 41. Статута ЈКП ''БУНАР'' Владимировац, Надзорни одбор Предузећа донео је дана 02.09.2013. године следећу једногласну

 

О  Д  Л  У  К  У

О изменама и допунама финансијског плана ЈКП

''Бунар'' Владимировац за 2013. годину

 

Финансијски план ЈКП ''БУНАР'' Владимировац, мења се у погледу планираних трошкова и планираних прихода и то:

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ планирани приходи за 2013. годину за износ од365.540,00 динара и то:

-      Иза тачке 12 – субвенције оснивача за чишћење депоније, додаје се нова тачка 13. Субвенције оснивача за рад зоохигијене а у колони: план за 2013 стоји износ:365.540,00 динара.

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ планирани расходи за 2013. годину за износ од365.540,00 динара и то:

-      Иза тачке 27 додаје се тачка 28. која гласи: трошкови зараде стр.лица зоохигијене а у колони: план за 2013. годину додаје се износ365.540,00 динара.

 

ПРЕДЛОЖЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕЊА СЕ УКУПАН ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ КОЈИ САДА ГЛАСИ: 20.925.540,00 ДИНАРА И УКУПАН ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ КОЈИ САДА ГЛАСИ: 20.916.540,00 ДИНАРА.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

До потребе за изменом финансијког плана дошло је из објективних разлога јер је Оснивач донео Одлуку о оснивању Службе за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији Општине Алибунар, бр. 352-15/10-09 од 01.10.2010. а ЈКП ''Бунар'' је у том смислу донео Одлуку о оснивању Службе за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Алибунар а која треба да почне са радом у месецу септембру 2013.

 

Ову Одлуку доставити освнивачу на сагласност.

 

 

У Владимировцу, 02.09.2013.

 

Председник Надзорног одбора

Катић Душко, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 36. седници одржаној дана 16. августа 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:

Удружењу спортских риболоваца ''Бабушка'' Јаношик за финансирање пројекта/програма ''Организовање међународне манифестације ДАНИ РИБАРА ЈАНОШИК-ЈЕРМЕНОВЦИ 2013.'' додељују се средства у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка, 19/2013 и 21/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-132/13-06
Датум: 16. август 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени чласник РС'' бр. 129/2007), члана 58.Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар '' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласмик РС'', бр. 24/2012), Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012)  и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, број 464-27/13-06 од 03.12.2013.године, Општинско веће општине Алибунар на 43. седници одржаној дана 03.12.2013.године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
  1. Пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. Бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
  2. Пословни простор  у  Алибунару, Ж.Зрењанина бр. 3, парцела топ. Бр. 1181 к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
  3. Пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 62,00 m²
  4. Пословни простор у Алибунару, Браства јединства бр. 1, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површина 40,00 m²;
  5. Пословни простор у Алибунару,  Братства јединства бр. 2,парцела топ.бр. 662 к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
  6. Пословни простор у Владимировцу, Ц.Лазара бб, парцела топ.бр. 1628 к.о. Владимировац,површине 39,00 m².
 2. Почетни износ укупне месечне закупнине за пословни простор  из подтачке од 1-4 је 250,00 динара по 1 m² корисне површине који је предмет јавног огласа што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
  1. За пословни простор из подтачке 1. – 21.375,00 динара,
  2. За пословни простор из подтачке 2. –   2.875,00 динара,
  3. За пословни простор из подтачке 3. – 15.500,00 динара,
  4. За пословни простор из подтачке 4. – 10.000,00 динара.
 3. Почетни износ укупне месечне закупнине за пословни простор  под подтачкама 5. и 6. је 100,00 динара по 1 m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа што значи да почетни износ укупне месечне закупнине  за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
  1. За пословни простор из подтачке 5. – 27.200,00 динара
  2. За пословни простор из подтачке 6. – 3.900,00 динара
 4. Пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године
 5. Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
 6. Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунарброј 840-2325740-21 позив на број 97 74-202 уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене  утврђене за конкретни пословни простор који је предмет јавног огласа.
 7. Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.
 8. Понуда коју заинтересовано лице  достави треба  да садржи :
  • Име, презиме, јединствени матични број грађанина(ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.
  • Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
  • Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник
  • Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде
  • Доказ о уплати депозита
  • Износ закупнине који се нуди.
 9. Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 05.12.2013. године до 20.12.2013. године.
 10. Отварање понуда обавиће се дана 23.12.2013. године са почетком у 12.00 часова.
 11. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.
 12. Понуда се доставља комисији за спровођење поступка  давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком '' ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4 , 26310 Алибунар.
 13. Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је:
  • понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или
  • понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
 14. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет  презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 15. Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинско правне послове општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на број телефона 013/641-953.
Република Србија –АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број: 464-28/13-06
Датум: 03. децембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о достављању предлога и других аката Скупштини општине Алибунар

На основу члана 107. Пословника Скупштине општине Алибунар, на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нoрмативна акта Скупштине општине, Скупштина општине Алибунар, на 7. седници од 30. новембра 2012. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОСТАВАЉАЊУ ПРЕДЛОГА И ДРУГИХ АКАТА
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се начин и поступак достављања предлога и других аката Скупштини општине Алибунар.

Члан 2.

Иницијативе, предлози и друга акта достављају се Скупштини општине Алибунар, предсднику, заменику предсдника, секретру и радним телима Скупштине искључиво путем писарнице Општинске управе или путем поште.

На акту се мора назначити коме се акт доставља и ко га доставља.

Члан 3.

Акта се достављају у оригиналу или овреној фотокопији и морају садржати име и презиме лица које га доставља, својство лица и потпис.

Акти органа Општине Алибунар достављају се уз пропратни акт који мора садржати назив органа који га доставља, име и презиме лица које га доставља са потписом и печатом.

Акти које Скупштини доставља Општинска управа морају садржати потпис и печат руководиоца надлежне организационе јединице и потпис и печат начелника општинске управе.

Члан 4.

Акти који се достављају ради усвајања на седници скупштине општине морају бити достављени у нацрту од који је израђен од стране надлежне организационе јединице Општинске управе са образложењем и потписом и печатом лица које је израдило нацрт акта, као и потписом и печатом начелника општинске управе.

Члан 5.

Акти достављени од стране председника општине и општинског већа морају садржати и нацрт акта који је израдила општинска управа у фотокопији или оригиналу, са потпсима и печатима руководиоца организационе јединице, потписом и печатом начелника општинске управе и пропратним актом (допис, одлука, закључак) председника општине и општинског већа.

Члан 6.

Нацрт акта који се доставља скупштини мора садржати (у диспозитиву или образложењу, у зависности од врсте аката) и одредбу којом се регулише која је организациона јединица општинске управе задужена за спровођење акта, која је организациона јединица општинске управе задужена за надзор над спровођењем акта и из којих средстава ће се обезбедити спровођење акта.

Члан 7.

О достављању акта скупштине странкама, државним органима и ради објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“ стараће се Општинска управа, организациона јединица надлежна за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа или друга организациона јединица коју одреди начелник општинске управе.

Члан 8.

Сви акти скупштине биће израђивани у најмање десет примерака, а по потрби и више уколико је потребно доставити акте странкама.

Акти скупштине доставиће се у оригиналу:

 1. секретару скупштине
 2. председнику скупштине
 3. заменику председника скупштине
 4. председнику општине
 5. секретару општинског већа
 6. начелнику општинске управе
 7. надлежној организационој јединици општинске управе која је израдила нацрт акта који је усвојила скупштина
 8. организационој јединици надлежној за скупштинске послове
 9. уреднику „Службеног листа општине Алибунар“
 10. архиви
 11. странкама (физичким и правним лицима) уколико је потребно доставити акта.

Члан 9.

Израђивач нацрта акта и начелник општинске управе дужни су да присуствују седницама скупштине, а седницама скупштинских радних тела уколико буду позвани.

Члан  10.

Акта скупштине која нису објављена у „Службеном листу општине Алибунар“ могу се достављати на писмени захтев, у складу са законом који прописује достављање информација од јавног значаја.

Акта из става 1. овог члана достављају се искључиво на писмени захтев тражиоца, у коме се мора навести име и презиме тражиоца, пуна адреса, контакт телефон и разлог тражења акта.

Члан 11.

Акта скупштинских радних тела могу се достављати на начин и по поступку одређеном у члану 10. ове Одлуке.

Члан 12.

Акти који се достављају скупштини и њеним радним телима достављаће се и на основу писменог захтева председника скупштине, заменика председника скупштине, секретaра скупштине и председника и заменика председника скупштинских радних тела на начин, по поступку и у роковима који су одређени у захтеву.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-184/12-06-01
Датум: 30. новембар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Како основати предузеће?

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) 

Ступањем на снагу „Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре“ („Службени гласник РС“ бр. 32/2009., објављен 5.05.2009.), од 6. маја у Агенцији за привредне регистре почела је примена  једношалтерског система регистрације привредних субјеката (One stop shop).

Успостављањем овог система, грађани на шалтеру Агенције подносе своје  регистрационе  пријаве и подижу решења о регистрацији оснивања привредног субјекта заједно са пореским идентификационим бројем (ПИБ), у року који је прописан Законом о регистрацији привредних субјеката (5 дана).

Захтеви за регистрацију оснивања привредних субјеката од 6. маја се могу подносити искључиво на новим јединственим регистрационим пријавама за оснивање предузетника и привредних друштава и регистрацију у Регистар пореских обвезника, прописаним „Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре“. Обрасце можете преузети на Интернет страни, АПР у одељцима Привредна друштва-Обрасци и Предузетници-Обрасци, или их купити у седишту и свим организационим јединицама АПР. Из одељка Привредна друштва-Обрасци од сада је могуће преузети и одштампати и ОП образац.

Приликом попуњавања нових регистрационих пријава, потребно је да подносиоци захтева читко попуне све тражене податке, које АПР у њихово име електронски прослеђују осталим државним органима (Пореска Управа, ПИО, РЗЗО), ради спровођења одговарајућих административних процедура у вези за почетком пословања новог привредног субјекта (сва неопходна упутства о регистрацији могу се пронаћи у одељку „Упутства“, било да се ради о привредним друштвима или о предузетницима).

1. НАБАВИТИ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ. ОБРАСЦИ РЕГИСТРАЦИОНИХ ПРИЈАВА МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ СА ИНТЕРНЕТ САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ (АПР) - www.apr.gov.rs

Потребно:

 • Потребни обрасци: РЈР-1, ОП, М1, М4, Е1, Е3, ОУ, РОД1
2. ОВЕРИТИ АКТ О ОСНИВАЊУ Д.О.О. У ОПШТИНСКОМ СУДУ

Потребно:

 • Акт о оснивању д.о.о
 • Обрасци за регистрацију д.о.о.  
 • Овера потписа у општинском суду
 • Фотокопија личне карте (пасоша)
3. ОТВОРИТИ ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН У БАНЦИ

Потребно:

 • Акт о оснивању д.о.о. доставити пословној банци
 • Положити депозит од 500 евра или 250 евра почетног капитала, док се остатак уплаћује у року од две године од оснивања друштва
 • Након регистрације почетни капитал се може користити за пословање
4. ДОБИТИ ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПИБ ОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Потребно:

 • Обрасци за регистрацију д.о.о.  
 • Акт о оснивању д.о.о. потписан и оверен у општинском суду
 • Одлука о именовању лица овлашћених за заступање, (само уколико заступник није наведен у Оснивачком акту)
 • Оверени потписи лица овлашћених за заступање – образац ОП
 • Потврда о плаћеним административним трошковима
5. ИЗРАДА ПЕЧАТА 

Потребно:

 • Печаторесцу доставити копију потврде о регистрацији коју издаје Агенција за привредне регистре  
 • Цене печата се разликују зависно од дизајна и броја карактера (око 1.500 просечно)
6. ОТВОРИТИ ТРАЈНИ РАЧУН У БАНЦИ

Потребно:

 • Оверена копија потврде о упису у регистар трговинског суда  
 • Копија Акта о оснивању д.о.о.
 • ПИБ
 • Узорак потписа – оригинал
 • Уговор о депозиту
 • Захтев за отварање трајног рачуна у банци  
 • Копија личне карте (пасоша)
 • Оверени потписи лица овлашћених за заступање (образац ОП)


УКУПНО ПОТРЕБНО ВРЕМЕ: ефективно 1 дан, чекање на Решење 7 дана

Девизни курс на дан - погледајте курсну листу
Извор: Народна банка Србије

Рекли су о Војводини

„Србија, посебно Војводина, још увек је у великој мери неистражена као дестинација са бројним могућностима за страна улагања. Ако се узме у обзир да се квалитет живота може упоредити са квалитетом живота у било којој држави Европске уније, близина главних европских градова и отворени и срдачни људи, може се закључити да је странцима лако да се у Војводини осећају као код куће.

На основу свог искуства у пословању и сарадњи, као и подршке коју добијамо од свих нивоа власти и локалних предузећа са којима смо у контакту, Војводина се налази на врху листе пожељних дестинација за улагања.” 

Господин Клаус Федингер,,  финансијски директор,LAFARGE-Беочинска фабрика цемента

 

„Ово је земља која има сјајан потенцијал, која много обећава и има светлу будућност. Као представник озбиљне компаније која има стратешке клијенте, заиста сам задовољан пројектима које тренутно спроводимо и надам се да ћемо додатно побољшати сарадњу.” 
Господин Ерик Бах,  Тел Авив, Израел

 

„Стандардизацијом нове софтверске платформе коју је предложио наш партнер из Војводине, компанија Vital Scientific ујединила је истраживања и развој са продајом како би што брже препознала и одговорила на хитне потребе клијената и још боље се позиционирала на тржишту обезбеђивањем изузетно добре услуге.” 

Господин Емил Хуген,  генерални директор,VITAL SCIENTIFIC

„Најбоље плаже на Дунаву!” 

Господин Јан Смит,  директор Центра за услуге из области стратегије и евалуације, Лондон

 

„Импресиониран сам квалитетом резултата постигнутих захваљујући отвореној сарадњи између Универзитета и ваших клијената.” 


Господин Жарар Жак,  потпредседник сектора за енергетику,SCHNEIDER

 

„Инфраструктура је фантастична. Вршац се рапидно развија. Имамо одличне услове - Београд са једне стране, Темишвар са друге. Резултати изненађују, имајући у виду остале источноевропске инвестиције. Имамо одличне и изузетно образоване сараднике у Војводини које не обучавамо ми – они користе знања стечена у Војводини.” 

Господин Волфрам Хајниш,  потпредседник стретегије & директор подршке,STADA

 

„Када је реч о инвестиционој клими у Војводини, наша искуства су крајње позитивна. У погледу развоја и инфраструктуре, ово је дефинитивно један од најнапреднијих делова Србије. Изузетно пријатно смо изненађени отвореношћу и спремношћу људи да сарађују са страним инвеститорима.” 

Господин Сава Далбоков,  председник извршног одбора,ERSTE BANK

 

„Нама је одлично! Вештине које су нам потребне лакше се могу наћи овде него у другим земљама источне Европе и осталим земљама - укључујући Енглеску.” 

Господин Лоренс Ј. Албон,  генерални директор,OBE

 

„Веома сам задовољан. Постигли смо своје циљеве, чак смо их делимично и надмашили. Треба да одете у Србију и Војводину и лично се уверите, а не да слушате од других.” 

Господин Карл Сајц,  финансијски директор,TARKETT East Europe

 

Врсте туризма

Излетнички туризам

Везује се за Делиблатску пешчару. Проглашавањем Девојачког бунара за излетиште дата је могућност планске изградње и уређење простора у излетничко туристичке сврхе.

Јединствени природни резерват са специфичном флором и фауном, општи еколошки услови, еолски рељеф и посебно карактеристике микроклимата привлаче људе уживању у њеним благодетима. Значај овог излетишта повећан је добрим саобраћајним положајем и близином већих градских центара, Београда, Панчева и Вршца.

Садржај излетишта употпуњен је стазама за шетњу, трим стазама, теренима за спорт као што су рукометни и терени за велики и мали фудбал. За децу је 2008. године изграђено наменско игралиште. Постојећи базен је један од главних атракција у летњем периоду. У току школске године организују се једнодневни излети за ђаке и наставнике у едукативне сврхе.

Ипак се не може рећи да су на Девојачком бунару искоришћени природни потенцијали за развој излетничког туризма. Због тога су израђени планови развоја који би ово излетиште подигли на ниво који заслужује. Уређење комплекса излетишта обухватало би уређење слободних и зелених површина, спортских терена, дечијих игралишта, саобраћајница и стаза за шетњу а да би повећали број посетилаца, њима за узврат треба пружити осмишљен и садржајнији боравак у природи.

Спорско-рекреативни туризам

Услови за развој ове врсте туризма су веома повољни али до сада нису искоришћени. Спортски терени углавном су базирани на терене за фудбал и рукомет. Простор Делиблатске пешчаре са повољном топографијом обезбедио би интензиван развој спортско-рекреативног туризма.  

Постоји активна школа јахања иако је за пуну комерцијализацију неопходно оспособљавање објеката за ову сврху, а затим и адекватан маркетинг.

Општи амбијенти и топограгија омогућавају изградњу голф терена са пратећим објектима. С обзиром да у нашој земљи не постоји ниједан регуларан голф терен, процењује се да би ово могло бити велика атракција за одређену категорију корисника, углавном из Београда али и иностранства.

Спортских терена за сада има мало и слабо су уређени због чега се не могу користити интензивно. Спортско-рекреативни терерни би по израђеном плану обухватали најнижи део микролокације. Сви терени би били са савременом подлогом, пратећом гардеробом и санитарним објектима. У плану је изградња терена за кошарку, одбојку, рукомет, мали фудбал,тенис и фудбал а у склопу фудбалског игралишта планирана је атлетска стаза.

Ловни туризам

У односу на остале врсте туризма ловни турзам је најразвијенији у општини Алибунар. Ловишта обухватају највећи део територије општине, и припадају типично панонском типу. Простиру се на површинама шума и вода, на укупној површини од 53436 ха. Од тога приватном сектору припадда 57% а 43% ловишта је у државном поседу.

Орографски, хидрографски, педолошки, климатски и вегетацијски услови погодују развоју ловног туризма. Од дивљачи ниског лова заступљени су зец, фазан и пољска јаребица док су главни представници дивљачи високог лова јелен,срна и дивља свиња и друге које представљају заштићене врсте.

У јесењој сезони лова која почиње у новембру, спортски ловци одлазе у лов на зечеве и фазане. Организују се и такмичења у гађању глинених голубова, хајке на вукове а у летњем периоду организован је лов на ситну пернату дивљач као што су патке, препелице, грлице.

Развој ловног туризма треба подићи на већи ниво, што подразумева пре свега побољшање услова станишта, као и услове узгоја и репродукцију дивљачи.

 

Јаношик

Јаношик
Држава  Србија
Покрајина Војводина
Округ Јужно-банатски
Општина Алибунар
Положај 45° 10′ 25" СГШ
21° 00′ 30" ИГД
Површина km²
Надморска висина 75 m
Популација (2002)
 - број становника
 - густина

1171
 ст./km²
Поштански број 26362
Позивни број 013
Регистарска ознака PA
polozaj
 Јаношик на мапи Србије
250px-Janošik Evangelical Slovak Church
Словачка евангелистичка црква

Јаношик (словачки: Janošík) је насеље у општини Алибунар.  Према попису из 2002. у Јаношику  живи 1.171 становник. Просечна старост становништва износи 39,1 година. У насељу има 384 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,05. Претежно становништво у Јаношику чине Словаци (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Статут Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 21. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', број 42/91 и 71/94), чланова 44. и 81. Закона о култури (''Службени гласник РС'', број 52/11), члана 18. Закона о библиотечко-информационој делатности (''Службени гласник РС'', број 52/11), Управни одбор Општинске библиотеке ''Вук Караџић'''Алибунар, на својој седници одржаној дана 04.06.2013. године донео је
 
С  Т  А  Т  У  Т
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
       Овим Статутом уређују се питања од значаја за обављање делатности, рад и пословање Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар (у даљем тексту: Библиотека) и то: назив оснивача, назив и седиште установе, овлашћења у правном промету, делатност, средства установе, органи, општи акти и друга питања.
 
Члан 2.
        Библиотека је основана 28. априла 1995. године.
        Оснивач Библиотеке је Скупштина општине Алибунар.
 
Члан 3.
        Дан Библиотеке је 25. октобра у знак сећања на датум рођења Вука Стефановића Караџића по коме је Библиотека добила име.
 
Члан 4.
        Библиотека је установа културе, односно заштите културних добара, која обавља библиотечко-информациону делатност.
        Библиотека се према садржају библиотечко-информационе грађе и извора и према профилу корисника разврстава у јавну библиотеку.
        Библиотека је установа са својством правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и статутом.
         У Библиотеци се ради обављања делатности образују следећа одељења:
1.    Позајмно одељење за одрасле
2.    Позајмно одељење за децу.
 
Члан 5.
         Библиотека послује под фирмом Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар.
         Седиште Библиотеке је у Алибунар, у улици Железничка 2.
 
Члан 6.
         Рад Библиотеке је јаван.
         Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и овим Статутом.
 
Члан 7.
         Библиотека има овлашћења у јавном промету.
         У правном промету са трећим лицима Библиотека иступа у своје име и за свој рачун.
         У правном промету са трећим лицима Библиотека за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
 
Члан 8.
         Библиотека има свој печат и штамбиљ.
          Печат Библиотеке је округлог облика 35 мм, са текстом: Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар на српском језику,Biblioteca comunala ’’Vuk Karadžić’’ на румунском иObecna biblioteka ’’Vuk Karadžić’’ на словачком језику, а у средини је уписана реч Алибунар ћирилицом и латиницом.
          Штамбиљ Библиотеке је правоугаоног облика дужине 55 мм, ширине 25 мм са текстом: Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар исписана ћирилицом и латиницом, а испод текста назначена је реч ''Број'' поред које се налази место за упис броја, испод ње празна црта за датум, а испод тога је реч Алибунар исписана ћирилицом и латиницом.
           Печат Библиотеке је исписан српским, румунским и словачким језиком ћирилицом и латиницом.
          Штамбиљ Библиотеке је исписан српским језиком ћирилицом и латиницом.
 
II  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
 
Члан 9.
           Библиотеку заступа и представља директор Библиотеке (у даљем тексту: директор).
           Директор је овлашћен да у ие Библиотеке у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Библиотеку пред судовима и другим органима.
 
Члан 10.
            Директор своја овлашћења у погледу заступања и представљања може путем писаног пуномоћја пренети на друга лица.
            Директор је дужан да приликом давања пуномоћја одреди њихов садржај, овим и време трајања.
 
III   ДЕЛАТНОСТ
 
Члан 11.
            92911 Делатност Библиотеке се уписује у судски регистар.
            Библиотека обаввља следеће делатности:
            22110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација,
            74840 Остале пословне активности на другом месту неспоменуте,
            22220 Штампање, на другом месту неспоменутом,
            52470 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом.
 
Члан 12.
            Библиотека обавља библиотечко-информациону делатност која обухвата прикушљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседује Библиотека, друге установе, организације или удружења у земљи или иностранству, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције. Библиотека у својим фондовима има стару и ретку библиотечку грађу, те обавља и делатност правне и техничке заштите те грађе.
 
Члан 13.
             Библиотека обавља и послове:
-      старања и коришћењу библиотечке грађе у сврхе утврђене законом;
-      праћења спроведених мера заштите и предлагање мера заштите библиотечке грађе и документарног материјала;
-      прикупљања, срешивања, чувања одржавања и коришћење библиотечке граше и материјала;
-      спровошења мера техничке и физичке заштите библиотечке граше и документарног материјала;
-      издавања публикација о библиотечкој грађи и резултатима рада на њиховој заштити;
-      излагања библиотечке граше, организовања предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности;
-      и друге послове у области заштите библиотечке грађе утврђене законом.
 
Члан 14.
             Библиотека обавља делатност из члана 11, 12. и 13. овог статута под условима и на начин утврђен законом и подзаконским актима, у складу са циљевима ради којих је основана.
             Библиотека је дужна да послове из своје надлежности обавља на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права грађана и задовољавање потреба корисника.
 
Члан 15.
             Библиотека може да допуни, прошири или промени своју делатност ако су за то испуњени услови предвиђени законом.
             Одлуку из претходног става доноси Управни одбор Библиотеке (у даљем тексту: Управни одбор), уз сагласност оснивача.
 
Члан 16.
             Библиотека обавља своју делатност на територији општин еалибунар и преко својих огранака у насељеним местима: Банатски Карловац, Владимировац, Иланџа, Добрица, Селеуш, Локве, Јаношик, Николинци.
             У обављању своје делатности Библиотека сарађује са установама и организацијама из области културе, образовања, предузећима и привредним друштвима и другим правним и физичким лицима.
 
ИВ  ОДНОС БИБЛИОТЕКЕ И ОСНИВАЧА
 
Члан 17.
             Однос Библиотеке и оснивача уређен је законом, оснивачким актом, овим статутом и другим општим актима.
 
Члан 18.
             Скупштина општине Алибунар (у даљем тексту: Скупштина) даје сагласност на:
1.    Статут,
2.    Статусне промене,
3.    Промену делатности, фирме и седишта,
4.    Годишњи програм рада и финансијски план,
5.    Друга општа акта Библиотеке у складу са законом, оснивачким актом и статутом.
             У вршењу оснивачких права Скупштина разматра годишњи извештај о раду и пословање Библиотеке.
 
Члан 19.
             Библиотека је дужна да:
1.    обавља своју делатност у складу са законом, оснивачким актом, овим статутом и другим општим актима,
2.    подноси оснивачу годишњи извештај о раду и пословању, као и друге извештаје на захтев оснивача;,
3.    подноси оснивачу годишњи програм рада и финансијски план,
4.    извршава и друге обавезе у складу са законом и овим статутом.
 
Члан 20.
             У случају трајних поремећаја у пословању установе, оснивач може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано обављање функције Библиотеке.
 
V  ПЛАНИРАЊЕ
 
Члан 21.
             Планови и програми рада Библиотеке доносе се у складу са циљевима ради којих је Библиотека основана.
 
 
Члан 22.
              Предлог плана, односно годишњег програма рада утврђује директор.
 
Члан 23.
              Програми, односно планови рада Библиотеке могу се доносити за краћи или дужи период од једне године.
              Планови, односно програми рада из претходног става доносе се на предлог оснивача, Управног одбора или директора.
 
Члан 24.
              Управни одбор прати извршење програма и планова рада и предузима мере за њихово остваривање.
              За извршење овог програма рада и плана одговоран је директор.
 
VI  СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
 
Члан 25.
              Средства за обављање делатности Библиотеке обезбеђују се из буџета СО Алибунар, из прихода остварених обављањем делатности и донација.
              Библиотека у обављању делатности користи средства у јавној својини и њима управља под условима и на начин утврђен законом.
              Средства које користи Библиотека и којима управља, јесу непокретне и покретне ствари и новчана средства.
 
Члан 26.
              Средства Библиотеке користе се према њиховој намени, у складу са законом.
 
Члан 27.
              Пословни резултати и стање средстава Библиотеке утврђују се завршним рачуном сваке године.
 
VII ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ
 
Члан 28.
              Органи Библиотеке су директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
 
ДИРЕКТОР
 
Члан 29.
              Библиотеком руководи директор.
              Директор се именује и разрешава у сладу са законом и другим прописима и актима на предлог Управног одбора.
              Директор се именује на основу одлуке СО Алибунар, на период од четири године и може бити поново именован.
              Услови за избор и именовање кандидата за директора утврђују се овим Статутом.
 
Члан 30.
              За директора може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће услове:
·        да има високу стручну спрему из обалсти друштвено-хуманистичких наука,
·        да има 5 година радног искуства на пословима у култури или у органима управе,
·        да поднесе програм рада и развоја Библиотеке Управном одбору,
·        да нема законских сметњи за његово именовање.
 
Члан 31.
               Директор има следећа права и одговорности:
1.    организује и руководи радом Библиотеке,
2.    доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са  законом,
3.    извршава одлуке Управног одбора,
4.    заступа Библиотеку,
5.    стара се о законитости рада Библиотеке,
6.    одговоран је за спровођење програма рада,
7.    одговоран је за материјално-финансијско пословање,
8.    предлаже годишњи програм рада и пословања,
9.    предлаже годишњи извештај о раду и пословању,
10. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором или другим општим актима,
11. образује комисије и друга радна тела за обављање делатности из надлежности Библиотеке,
12. предлаже Управном одбору именовање чланова Стручног, Програмског и Уметничког савета,
13. врши и друге послове утврђене законом и Статутом.
 
Члан 32.
              Директор има право и дужност да учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања.
 
Члан 33.
               Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем.
 
УПРАВНИ ОДБОР
 
Члан 34.
               Библиотеком управља Управни одбор.
              Управни одбор има председника и два члана, од којих је један радник Библиотеке.
               Председник и чланови Управног одбора именују се и разрешавају у складу са законом и другим прописима и актима.
               Управни одбор именује оснивач Библиотеке, СО Алибунар.
 
Члан 35.
               Управни одбор обавља следеће послове:
1.    доноси Статут,
2.    доноси друге опште акте предвиђене законом и Статутом,
3.    утврђује пословну и развојну политику,
4.    одлучује о пословању Библиотеке,
5.    доноси програме рада, на предлог директора,
6.    доноси годишњи финансијски план,
7.    усваја годишњи обрачун,
8.    усваја годишњи извештај о раду и пословању,
9.    даје предлог о статусним променама, у складу са законом,
10. даје предлог о кандидату за директора.
 
Члан 36.
              Управни одбор ради и одлучује на седницама.
             Управни одбор пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује више од половине од укупног броја чланова.
             Седнице Управног одбора сазива и њиховим радом руководи председник Управног одбора, а у случају његове спречености члан Управног одбора којег он одреди.
             Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
 
НАДЗОРНИ ОДБОР
 
Члан 37.
              У Библиотеци се образује Надзорни одбор.
              Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Библиотеке.
              Председник и чланови Надзорног одбора именују се и разрешавају у складу са законом и другим прописима и актима.
              Надзорни одбор има председника и два члана, од којих се један именује из реда запослених, на предлог већине запослених.
 
Члан 38.
              Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
              За члана надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора.
 
Члан 39.
              Надзорни одбор обавља следеће послове:
1.    врши надзор над законитошћу рада Управног одбора и директора,
2.    прегледа завршне рачуне и утврђује да ли је сачињен у складу са прописима,
3.    утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Библиотеке воде уредно и у складу са прописима, а може их дати и на вештачење,
4.    извештава о годишњим рачуноводственим исказима и извештајима о пословању који се подносе оснивачу.
 
Члан 40.
               Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
              Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њиховим радом председник Надзорног одбора, а у случају његове спречености члан Надзорног одбора којег он одреди.
              Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
 
IХ  ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ
 
Члан 41.
              Положај запослених у Библиотеци регулисан је важећим прописима о радним односима и другим законским и подзаконским актима.
 
Х  ПОСЛОВНА ТАЈНА
 
Члан 42.
              Пословну тајну у Библиотеци представљају оне исправе и подаци утврђени општим актом Библиотеке, као и одлукама директора и Управног одбора чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Библиотеке и које би штетило интересима и пословном угледу Библиотеке.
 
Члан 43.
              Општим актом о пословној тајни ближе се одређује начин руковања исправама и подацима који се сматрају пословном тајном и друге околности од интереса за чување пословне тајне.
              Општи акт из претходног става овог члана доноси Управни одбор.
 
Члан 44.
             Сви запослени који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном, дужни су да га чувају као пословну тајну.
              Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа запосленог у Библиотеци.
 
ХI  УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
 
Члан 45.
              Директор обезбеђује услове за рад и деловање Синдиката утврђене законом и колективним уговором.
 
ХII  ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ
 
Члан 46.
             Јавност рада Библиотеке остварује се:
-      доступношћу јавности свих одлука Управног и Надзорног одбора, изузев оних које представљају пословну тајну,
-      разматрањем програма и планова рада и извештаја о раду и пословању,
-      сарадњу са образовним, културним, стручним и научним установама и организацијама.
           За остваривање јавности рада Библиотеке одговорни су директор и Управни одбор.
 
ХIII  ИНФОРМИСАЊЕ
 
Члан 47.
            Библиотека је дужна да средствима јавног информисања и на други погодан начин редовно обавештава грађане и кориснике услуга о свом раду, пословању и програмима.
 
Члан 48.
            Обавештавање запослених се остварује објављивањем информација, аката и одлука на огласној табли Библиотеке, као и службеним саопштењима на радним састанцима. 
 
ХI  ОПШТИ АКТИ
 
Члан 49.
             Статут је основни општи акт Библиотеке.
             Други општи акти Библиотеке морају бити у сагласности са Статутом.
              Управни одбор доноси Статут већином гласова од укупног броја чланова, уз сагласност оснивача.
 
Члан 50.
              Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку предвиженом за његово доношење.
             Предлог за измену и допуну Статута може бити директор, Управни одбор и оснивач.
 
Члан 51.
             Други општи акти Библиотеке су правилници, одлуке и пословници.
              Правилнике и одлуке доносе Управни одбор и директор, у складу са законом, оснивачким актом и овим статутом.
             Пословнике доноси орган Библиотеке чији се рад уређује овим општим актима.
 
Члан 52.
             Други општи акти Библиотеке морају бити у сагласности са законом и Статутом.
              Појединачни акти које доносе органи библиотеке морају бити у сагласности са законом, Статутом и другим општим актима Библиотеке.
 
Члан 53.
              Други општи акти Библиотеке мењају се на начин и по поступку који важи за њихово доношење.
              Општи акти објављују се на огласној табли Библиотеке, и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим Статута и општег акта о организацији послова, који ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Члан 54.
              Тумачење Статута и других општих аката даје орган који их је донео.
 
ХV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 55.
               Општи акти Библиотеке ускладиће се са одредбама овог статута у року од три месеца од дана ступања на снагу.
 
Члан 56.
               Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар од 15.06.1995. године.
 
Члан 57.
               Овај Статут, по добијању сагласности од стране оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Петровић Мирјана, с.р. 

Одлука о додели локације за постављање привременог објекта на јавној површини непосредном погодбом

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11 и 121/12), члана 15. став 1. тачка 6) и члана 58. став 1. тачка 2) Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08, 13/09 и 13/11), члана 8. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10; 7/11; 9/11 и 15/11) – (у даљем тексту: Одлука), Општинско веће општине Алибунар на 40. седници одржаној 10. октобра 2013. године доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

 

Члан 1.

            Овом Одлуком се непосредном погодбом додељује у закуп локација за постављање привременог објекта на јавној површини, у насељеном месту Алибунар, која је као таква утврђена и одређена Програмом привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04 и 8/05, 2/10, 7/10, 9/10; 2/11; 5/11; 10/11; 16/11; 14/12 и 29/12) – (у даљем тексту: Програм), под прописаним условима поменутог документа.

Члан 2.

            Предметна локација је следећа:

 1. На локацији на јавној површини ознаке ``Школа 1``, досадашње површине од 30 м2, која се налази у насељеном месту Алибунар, између школе и деонице државног путаIIреда број 123, Божидару Пајевићу из Алибунара, са станом у улици Трг Слободе бр. 8, који је у поседу досадашње површине на предметној локацији од 2003. године, на основу уговора о закупу јавне површине број 35-19/03-03, од 04.09.2003. године, се додељује додатна површина од 9 м2, тако да укупна површина предметне локације сада износи 39 м2, а на истој се може поставити привремени објекат намене за обављање угоститељске делатности, са санитарним чвором, све у складу са утврђеним условима у Програму

 

Члан 3.

            Крајњи акт о додели предметне површине на предметној локацији у закуп непосредном погодбом, ће представљати уговор о закупу предметне локације, у укупној њеној површини, закључен између Председника општине Алибунар и закупца локације.

            Уговором о додели локације у закуп, из става 1. овог члана, ће бити одређена цена закупа, као и време закупа, при чему исто не може да прекорачи максималан рок од 5 година, од дана закључења уговора са Председником општине, односно до момента привођења локације намени одређеној урбанистичким планом, односно другим планским документом.

Члан 4.

            Закупац локације може да буде правно лице или предузетник.

            Закупац предметне локација из члана 2. ове Одлуке је у обавези да поднесе захтев за закључивање уговора о закупу јавног грађевинског земљишта (јавне површине), у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

            Уколико закупац предметне локације не поступи у складу са претходним ставом, ова Одлука престаје да важи.

Члан 5.

            Закупац предметне локације је дужан да се придржава свих прописаних услова постављања (укључујући намене, тип, изглед објекта и друго), одржавања и измирења обавеза за привремени објекат на предметној јавној површини, све на основу Програма и Одлуке.

Члан 6.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 350-33/13-06

Датум: 10. октобар 2013. године

А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Статут Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

Јавно комунално предузеће ''Универзал''

Compania de utilităti publice ’’Univerzal’’

Verejná služba ’’Univerzal’’ Alibunar

Бр./Br. 661/13

06.авг. 2013. год./god.

АЛИБУНАР-ALIBUNAR

 

        На основу чл.65. ст.2. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), чл. 61. и 62. Одлуке о промени Оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа у Јавно комунално предузеће ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар, бр. 023-14/13-06-01 од 22.02.2013. године (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 8/2013), Надзорни одбор ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар, дана 06.08.2013. године доноси

 

С  Т  А  Т  У  Т

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

         Јавно комунално предузеће ''Универзал'' (у даљем тексту: Јавно предузеће) правни је следбеник Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'', односно Радне организације за комуналне делатности ''КОМУНАЛАЦ'' Алибунар, основане 13.08.1980.године и преузима сва права и обавезе Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

         Јавно предузеће из става 1. Овог члана основано је и послује на неодређено време ради:

1.    обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга,

2.    развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,

3.    стицања добити,

4.    остваривања другог законом утврђеног интереса.

 

Члан 2.

          Јавно предузеће се оснива тако да комуналне делатности обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника на подручју општиен Алибунар и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

 

Члан 3.

           Права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу утврђена су Одлуком о оснивању Јавног предузећа и овим Статутом.

 

Члан 4.

            Овај Статут садржи следеће одредбе:

-         I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

-         II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

-         III  ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

-         IV  ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

-         V  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА

-         VI  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

-         VII  НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА

-         VIII  ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

-         IХ  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

-         Х  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

-         ХI  ПОСЛОВНА ТАЈНА

-         ХII  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ

-         ХIII  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

-         ХIV  ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

-         ХV  САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ

-         ХVI  СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА.

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

 

Члан 5.

            Оснивач Јавног предузећа је Скупштина општине Алибунар ради обављања комуналних делатности и обезбеђивања функционисања комуналних система.

             Скупштина општине Алибунар уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и функционисања комуналних система у складу са законом.

 

III  ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

 

Члан 6.

             Фирма Јавног предузећа гласи:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар (исписује се на српском језику и ћириличним писмом).

             Скраћено пословно име ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар.

 

Члан 7.

             Седиште Јавног предузећа је:

 Алибунар, у улици Немањина бр.14.

 

Члан 8.

             Печат, штамбиљ и знак предузећа

             Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које користи у свом пословању у преписци и у сругим случајевима када се појављује као субјекат у правном промету.

              Печат Јавног комуналног предузећа ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар је округлог облика пречника 40 mm на коме је исписана фирма на српском језику и ћириличним писмом, на румунском језику и латиничном писму, фирма и седиште на словачком језику и латиничном писму, без означавања назива улице и кућног броја. У средини печата налази се поред назива седишта Алибунар,Alibunar и број печата (1 односно 2).

              Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика ширине 30 mm дужине 60 mm и садржи фирму и седиште предузећа без означавања назива улице и кућног броја и место за датум и број.

              Јавно предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа, изглед ће бити дефинисан Одлуком Надзорног одбора.

 

Члан 9.

              Начин употребе, чувања и руковања печатом и штамбиљом регулише се посебним правилником.

 

Члан 10.

              Одлука о промени фирме, седишту, заштитоног знака, печата и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

 

IV  ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 11.

              Претежна делатност предузећа је 36.00 сакупљање, пречишћаввање и дистрибуција воде.

              Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-         37.00  Уклањање отпадних вода;

Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин,

Пречишћавање отпадних вода разглаживањем, просејавањем, филтрирањем, седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља или другим поступцима,

Одржавање канализације и калана за отпадне воде.

-         38.32  Поновна употреба разврстаних материјала;

-         39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;

-         42.21  Изградња цевовода;

Специјализовани грађевински радови који су заједнички за различите врсте објеката а захтевају извођење или опрему,

Бушење и изградња црпилишта за воду и копање бунара.

-         42.91  Изградња хидротехничких објеката;

-         43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

-         70.10  Управљање економским субјектом;

-         70.22  Консултантске активности у вези с пословањем и остлаим управљањем;

-         71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање;

-         71.20  Техничко испитивање и анализе;

-         46.76  Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;

-         46.77  Трговина на велико отпацима и остацима;

-         49.41  Друмски превоз терета;

-         52.10  Складиштење;

-         38.11  Сакупљање отпада који није опасан;

-         38.21  Третман и одлагање отпада који није опасан;

-         38.31  Демонтажа олупина;

-         39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;

-         81.30  Услуге уређења и одржавање околине;

-         81.22  Услуге осталог чишћења зграде и опреме;

-         81.29  Услуге осталог чишћења;

-         96.03  Погребне и сродне делатности;

-         52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају;

-         01.62  Помоћне делатности у узгоју животиња;

-         96.09  Остале непоменуте личне услужне делатности;

-         43.99  Остали непоменути специфични грађевински радови;

-         25.11  Производња металних конструкција и делова конструкција;

-         43.12  Припрема градилишта;

-         43.29  Остали инсталациони радови у грађевинарству;

-         46.74  Трговина на велико металном робом и инсталационим материјалима, опремом, прибором за грејање;

-         47.52  Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;

-         49.50  Цевоводни транспорт;

-         47.54  Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама;

-         81.10  Услуге одржавања објеката;

-         42.90  Изградња осталих грађевина;

-         43.11  Рушење објеката;

-         43.21  Постављање електричних инсталација;

-         43.31  Малтерисање;

-         43.32  Уградња столарије;

-         43.33  Постављање подних и зидних облога;

-         43.34  Бојење и застакљивање;

-         43.91  Кровни радови;

-         02.20  Сеча дрвећа;

-         23.61  Производња производа од бетона намењених за грађевинарство;

-         25.12  Производња металних врата и прозора;

-         95.24  Одржавање и поправка намештаја.

           Предузеће може без уписа у регистар вршити и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене Законом.

           О промени претежне делатности предузећа као и друге делатности предузећа које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз сагласност Оснивача у складу са Законом.

 

V  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 12.

            Предузеће је организовано у јединственом процесу рада и пословања, тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова и делатности Предузећа.

            Организација рада утврђује се тако да омогућава остваривање следећих друштвено економских, техничко-технолошких и развојних интереса и циљева:

1.    Предузеће обезбеђује трајно и несметано пружање услуга грађанима, предузећима и другим организацијама под условима утврђеним овим Статутом, Законом, Програмима општинских организација надлежних за финансирање услуга и одговарајућим Уговорима као и другим Прописима;

2.    Да се полазећи од стручних сазнања и деловања економских законитости, утврђује стратегија дугорочног развоја Преудзећа која треба да обезбеди:

-         Основе за складан и стабилан материјални развој и примену техничких и технолошких достигнућа, повећања производности свог и укупног рада,

-         Претпоставке за прибављање и кроишћење сопствбених и других извора средстава пословања,

-         Стално повећање дохотка и добити Предузећа.

3.    Да се остваривањем успешније текуће пословне политике Предузећа обезбеде:

-         Услови за деловање економске законитости и доходовне мотивисаности у свим деловима процеса рада у Предузећу;

-         Рационално коришћење капацитета, ресурса и кадрова у функцији остваривања веће продуктивности, економичности и рентабилности рада;

-         Стабилније и акумулативније пословање у циљу остваривања предуслова за несметани развој свих корисних услуга и производа Предузећа;

-         Услове за већу социјалну сигурности и повећање животног стандарда радника;

-         Друге претпоставке неопходне за даљи развој и успешно привређивање Предузећа.

 

 

Члан 13.

            Обављање делатности Предузећа у складу са карактером процеса рада, условима рада организује се по технолошко производним целинама и организационим деловима, и то:

-         Радна јединица за водовод и канализацију;

-         Радна јединица за погребне услуге;

-         Радна јединица зеленило, јавне површине, паркинзи и пијаце;

-         Радна јединица за одвоз смећа и депонија;

-         Радна јединица ЗОО хигијена;

-         Радна јединица стручне службе;

-         Радна јединица грађевинска оператива.

 

Члан 14.

             У организационим деловима из члана 13. могу се организовати погони, одељења, радионице и службе сервиси.

 

Члан 15.

            Радници на радним местима руководиоца организационих делова Јавног предузећа одговорни су за редовно обављање послова у тим деловима и дужни су да непосредно извршавају све налоге и мере које даје односно предлаже директор ради успешнијег обављања делатности Предузећа.

 

Члан 16.

            Ближе одредбе о организацији Јавног предузећа и систематизацији делова и задатака утврђује се Правилником о организацији и систематизацији радних места.

 

Радни односи

 

Члан 17.

            Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа одређују се колективним Уговором ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар у складу са Законом и Актима Оснивача.

            Колективни Уговор ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар мора бити сагласан са Законом, Општим и посебним колективним Уговором.

 

Оснивање зависних друштва

 

Члан 18.

            Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из чл.11. овог Статута у складу са Законом о привредним друштвима.

            Јавно предузеће према зависном друштву капитала из чл.1. овог Статута има права, обавезе и одговорности које има и Општина Алибунар, као Оснивач Јавног предузећа.

             На Одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Алибунар.

 

VI  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

 

Члан 19.

            Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Оснивачким актом и износи 1.000,00 РСД (једнахиљададинара).

 

Члан 20.

            Имовина Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини Општине Алибунар.

            Јавно предузеће може користитит средства у јавном и другим облицима својине, у складу са Законом, Одлуком Оснивача и посебним Уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и Општине Алибунар као Оснивача, са друге стране.

            Јавно предузеће не може отуђити пословни простор у Алибунару, ул. Немањина бр. 14, у којој обавља делатност, односно пословни простор седишта предузећа.

 

Члан 21.

            Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са Законом и Актима Скупштине општине Алибунар.

            По основу улагања средстава из става 1. Овог члана Општина Алибунар стиче уделе у Предузећу, као и права по основу тих удела.

             Капитал Предузећа подељен је на уделе и уписује се у регистар.

 

Повећање и смањење оснивачког капитала

 

Члан 22.

            О повећању или смањењу основнго капитала Предузећа одлучује Скупштина општине Алибунар као Оснивач у складу са Законом.

 

Средства Јавног предузећа

 

Члан 23.

            Предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља средства из следећих извора:

-         Продаја производа и услуга;

-         Из кредита;

-         Из донација и поклона;

-         Из буџета оснивача и буџета републике Србије, буџета Аутономне покрајине и из осталих извора а у складу са Законом.

 

Расподела добити

 

Члан 24.

            Добит Предузећа утврђену са Законом може се расподелити са повећањем основнго капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом, Актима Оснивача и овом Одлуком.

 

VII  НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА

 

Члан 25.

            Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се посебном Одлуком коју доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача у складу са Законом.

            Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којима је уређена комунална делатност, и то:

-         Начело ''потрошач плаћа''

-         Начелом ''загађивач плаћа''

-         Начелом довољности цена да покрије пословне расходе;

-         Начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

-         Начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

 

Цене производа и услуга Јавног предузећа

 

Члан 26.

            Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

-         Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

-         Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица Локален самоуправе дала сагласност;

-         Добит вршиоца комуналне делатности.

           Средства која су намењена за финансирање обнове и изградњу објекта комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

 

Усвајање захтева за измену цена

 

Члан 27.

            Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга ускључи у свој годишњи програм пословања а у склауд са чланом 27. Одлуке о промени оснивачког акта ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР У ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР.

             Када се значајне промене вредности елемената који су укључени у методологију за обрачун цена Јавно предузеће може да током пословне године поднесе Оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга заједно са изменом годишњег програма пословања.

              Сагласност на промене годишњег програма пословања даје Скупштина општине.

              Сагласност на одлуку о изменама ценовника даје Општинско веће.

 

VIII  ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 28.

            Основе пословне политике, унапређење рада и развоја Јавног предузећа утврђује Надзорни одбор јавног предузећа које се заснива се на дугорочним и средњорочним плановима рада и развоја.

             Плановима и програмом рада из става 1. Утврђује се пословна политика и развој Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

             Планови и програми Предузећа морају се заснивати на Законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Предузеће, стратегију управљања водом и водопривредном основом Републике Србије.

             На планове рада и развоја из става 1. овог члана сагласност даје Оснивач.

 

Планови и програми

 

Члан 29.

             Планови и програми Предузећа су:

-         План и програм развоја за Предузеће;

-         Финансијски планови и

-         Други планови и програми.

           Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на предлог директора.

            Планови и програми Предузећа достављају се Скупштини општине Алибунар најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.

            Планови и програми се сматрају донетим када се на њих добије сагласност Скупштине општине Алибунар.

            На захтев надлежног органа Скупштине општине Јавно предузеће учествује у пропремању нацрта планова и програма из надлежности Скупштине опоштине а који су везани за делатност јавног предузећа.

 

Члан 30.

            Уколико по гидишњем обрачуну предузеће искаже губита, Надзорни одбор у складу са важећим прописима, доноси одлуку о покрићу губитка.

 

Члан 31.

            Јавно предузеће крот остваривање плана дужно је да:

-         осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности

-         гарантује квалитет услуга

-         утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача тј. корисника услуга,

-         сарађује са другим заинтересованим субјектима ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према потрошачима односно корисницима услуга.

 

Члан 32.

            Јавно предузеће поднеће планове и програме на давање сагласности Скупштине општине за који је то Законом прописано или на захтев Скупштине општине у складу са Законом.

             Ако се у току примене плана и програма на који је Скупштина општине дала сагласност, наступе околности које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног предузећа ће поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене које одговарају ново насталим околностима о чему ће известити Скупштину општине.

 

IХ  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

 

1.    Права Оснивача:

 

Члан 33.

            По основу учешћа у основном капиталу Јавног предуезћа Општина Алибунар као Оснивач има следећа права:

-         Право управљања Јавним предузећем тако да именује два члана Надзорног одбора;

-         Право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;

-         Право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;

-         Право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка Предузећа стечајем или ликвидацијом а по измирењу обавезе;

-         Право на давање сагласности на Статут Јавног предузећа;

-         Право на давање сагласнсоти на пословно име и статусне промене;

-         Право да даје сагласност на улагање капитала;

-         Право на давање сагласности на процену вредности капитала, на програм и Одлуку о својинској трансформацији;

-         Право да спроведе конкурс за избор директора у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа;

-         И друга права утврђена Оснивачким актом и Законом о јавним предузећима.

 

2.    Права и обавезе у Јавног предузећа односу на Оснивача

 

Члан 34.

            Јавно предузеће има право и обавезе у односу на Оснивача, и то:

-         Обавезу достављања Статута на сагласност;

-         Обавезу достављања Програма пословања, извештаја о раду и Финансијског плана Предузећа у роковима утврђеним Законом о Предузећима и другим позитивним прописима;

-         Обавезу достављања Правилника о систематизацији радних места на сагласност Општинском већу Општине Алибунар;

-         Јавно предузеће има право да тражи потребна финансијска средства од Оснивача по Програму пословања и Финансијком плану усвојеним на седници Скупштине општине ради задовољења потреба од општег интереса за делатности за које је Јавно предузеће основано.

 

3.    Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака

 

Члан 35.

            Добит Јавног предузећа утврђена у складу са Законом може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са Законом и посебно Одлуком Скупштине општине Алибунар.

            Пословни резултати Јавног предузећа утврђују се у временским периодима на начин и по поступку утврђеним Законом.

            Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

            Одлуку о покрићу губитака предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

           

4.     Услови и начин задужења Јавног предузећа

 

Члан 36.

           Јавно предузеће се може задужити код пословних банака ради спровошења Програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар.

           На одлуку о условима и начину задужења Предузећа Општина Алибунар даје претходну сагласност.

           Скупштина општине Алибунар даје гаранције затим авала затим јемство, залог и друга средства обезбеђења за послове које нису у оквиру делатности од општег интереса.

 

5.     Континуирано и квалитетно пружање услуга

 

Члан 37.

           Предузеће је дужно да делатност од општег интереса због којег је основано обавља на начин којима се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

 

Члан 38.

           Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности у складу са Законом и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због којег је основано.

 

6.     Поремећај у пословању

 

Члан 39.

           У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Скупштина општине Алибунар предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметани рад и пословање предузећа у обаљању делатности од општег интереса, у складу са Законом а нарочито:

-     Разрешење Надзорног одбора и директора;

-     Ограничење прва Јавног преудзећа да иступа у праном промету са трећим лицем;

-     Ограничењем у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;

-     Друге мере одређене Законом којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса.

 

Члан 40.

           У случају поремећаја у пословању Предузећа општинско веће Општине Алибунар предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са Законом а нарочито:

-    Промену унутрашње организације Предузећа.

 

Х  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 41.

           Управљање у Предузећу је једнодомно на основу Уредбе о мерилима и критеријумима за разврставање јавних Предузећа (''Сл.гласник РС'', бр. 20/2013).

           Органи Јавног предузећа су:

1.    Надзорни одбор

2.    Директор.

 

Надзорни одбор

 

Члан 42.

            Надзорни одбор има председника и 2 (два) члана које именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 (четири) године под условима, на начин и по поступку утврђеним Законом.

            Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог запослених у Предузећу.

 

Услови за чланове Надзорног одбора

 

Члан 43.

            За председника и чланове Надзорног одбора именују се лица који испуњавају следеће услове:

1.    Да је пунолетно и пословно способно лице;

2.    Да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;

3.    Да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање и основано Предузеће;

4.    Најмање 3 (три) године радног искуства на руководећем положају;

5.    Да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;

6.    Да није осуђивано на условну и безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране претежне делатности Предузећа.

 

Мандат чланова Надзорног одбора

 

Члан 44.

                Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 (четири) године.

                  Мандат председника и чланова Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

                  Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:

-         Надзорни одбор не достави Оснивачу на сагласност годишњи програм пословања;

-         Оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа;

-         Пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним и другим понашањем.

             Председник и чланови Надзорнго одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико Предузеће не испуни годишњи програм пословања и не оствари кључне показатеље учинка.

             Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора односно до именовања новог председника или чланова Надзорног одбора.

 

Надлежност Надзорног одбора

 

Члан 45.

            Надзорни одбор:

1)    утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;

2)    Усваја извештај о степену реализације програма пословања;

3)    Доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;

4)    Надзире рад директора;

5)    Врши унутрашњи надзор над пословањем Предузећа;

6)    успостаља, одобрава и прати рачуноводству, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

7)    Утврђује финансијске извештаје Предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;

8)    Доноси Статут уз сагласност Оснивача;

9)    Одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката уз сагласност Оснивача;

10) Доноси Одлуку о раподели добити, односно начину покрића губитака уз сагласност Оснивача;

11) Даје сагласност директору за предузимање послова или радње у складу са Законом, Статутом и Одлуком Оснивача;

12) Закључује Уговоре о раду на одређено време са директором Предузећа;

13) Врши друге послове у складу са Законом, Статутом и Прописима којма се утврђује правни положај привредних друштава;

14) Доноси Пословник о раду Надзорног одбора.

            Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из совје надлежности на директора или друго лице у Предузећу.

 

Члан 46.

           Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

           Висину накнаде утврђује Оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа.

 

Директор

 

Члан 47.

           Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 (четири) године а на основу спроведеног јавног конкурса.

           Јавни конкурс спроводи комисија за именовање Скупштине општине Алибунар.

           Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време, у складу са прописима којима се регулише област радних односа и осталим систематским прописима.

           За директора се именује лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове:

-         Да је пунолетно пословно способно лице;

-         Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;

-         Да има најмање 3 (три) године радног искуства  од тога најмање једну годину дана на руководећем положају;

-         Да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;

-         Да лицу није изречена мера безбедности забране претежне делатности која је претежна делатност у Предузећу.

           Директор јавног Предузећа је јавни функционер у смислу Закона којма се регулише област вршења јавних функција.

 

Члан 48.

           Надлежност директора Предузећа је:

1)    Представља и заступа Предузеће;

2)    Организује и руководи процесом рада;

3)    Води пословање Предузећа;

4)    Одговара за законитост рада Предузећа;

5)    Предлаже годишњи програм пословања Предузећа и предузима мере за његово спровођење;

6)    Предлаже и припрема финансијске извештаје;

7)    Извршава одлуке Надзорног одбора;

8)    Врши и друге послове утврђене Законом.

 

Члан 49.

           Директор има права на зараду у складу са Правилником о систематизацији радних места у Предузећу а може имати и право на стимулацију у случају када предузеће послује позитивно на основу Одлуке Скупштине општине Алибунар.

 

Члан 50.

           Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

 

Члан 51.

           Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Предузећа.

           Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља Скупштини општине Алибунар на разматрање.

           Скупштина општине Алибунар може разрешити директора под условима предвиђеним Законом о јавним предузећима.

 

Суспензија директора

 

 

 

 

Члан 52.

           Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији.

           Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

 

Вршилац дужности директора

 

Члан 53.

           Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у случају:

1)    Уколико директору престане мандат због истека времена на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;

2)    Уколико буде донето Решење о суспензији директора;

3)    У случају смрти или губитка пословне способности директора.

           Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од 6 (шест) месеци.

           У нарочито оправданим условима Скупштина општине Алибунар може донети Одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од 6 (шест) месеци.

 

Заступање и представљање

 

Члан 54.

           Јавно предузеће заступа и представља директор. Директор предузећа овлашћен је да у оквиру делатности предузећа, предузеће заступа, представља, закључи уговоре и да врши све правне радње неограничено.

 

Члан 55.

           Директор, као заступник Јавног прдузећа може дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора, као и за преузимање других правних радњи.

           Јавно предузеће потписује директор а у случају његове спречености или одсутности, Јавно преудзеће заступа и представља његов заменик или радник кога директор, уз сагласност надзорног одбора, унапред за то донесеном одлуком овласти.

           Заменик директора, или лице из претходног става, током замењивања директора има сва права, дужности о одговорности директора Јавног предузећа.

           Директор предузећа дужан је да приликом давања пуномћја одреди његов садржај, обим и време трајања пуномоћја.

           Генерално пуномоћје за заступање Јавног предузећа може дати ако је претходно на такво пуномоћје дата сагласност Надзорног одбора.

 

ХI  ПОСЛОВНА ТАЈНА

 

Члан 56.

           У интересу чувања безбедности, успешности привређивања Јавног предузећа, поједини подаци о пословању, развоју и односима у предузећу представљају пословну тајну и могу се саопштити трећем лицу само на начин прописан Законом, овим Статутом и другим Нормативним актима.

 

Члан 57.

           Пословном тајном сматрају се исправе и подаци који представљају производну тајну, резултате истраживања и конструктивног рада и друге исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу због њихове прир