gore

 • Baner Optina Alibunar

IZVEŠTAJ SA 67 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

DSC04254Sednica je održana 27.avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednici je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici opštinsko veće donelo je sledeća Rešenja:

1. Razmatrano je i doneto Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika opštinske uprave Opštine Alibunar. Postavljena je Višnja Stefanović Diklić, diplominari pravnik iz Alibunara. U skladu sa odgovarajućim zakonom mandat postavljenog lica traje najduže do tri meseca

Настави са читањем

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Preuzmite PDF fajl

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Slovački - Preuzmite PDF fajl

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Rumunski - Preuzmite PDF fajl

IZVEŠTAJ SA 66. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSC04260Sednica je održana 13 avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala).

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeća akta:

1. Razmatran je i usvojen Pravilnik o proceni vrednosti imovine, obaveza i kapitala javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Alibunar. Inače procenu vrednosti imovine obavljaju licencirani procenitelji čije se usluge procene kapitala pribavljaju u postupku javne nabavke. Cilj procene imovine i kapitala javnih preduzeća je usklađivanje registrovanog kapitala kod agencije za privredne registre sa kapitalom iskazanim u poslovnim knjigama javnih preduzeća.

Настави са читањем

Службени лист број 25 ПДФ

Службени лист број 25 ПДФ

IZVEŠTAJ SA 15. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN9684 1600x1200Dana 31.08.2017. godine održana je 15. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojom je predsedavao predsednik Skupštine, Siniša Gavrančić. Pored 13 odbornika, na skupštini su prisustvovali i predsednik opštine Alibunar, zamenik predsednika, članovi Veća opštine Alibunar i predstavnici Opštinske uprave opštine Alibunar.

Настави са читањем

IZVEŠTAJ SA 37. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

sednica ov 37 2017Sednica je održana dana 25. avgusta  2017. godine  u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Настави са читањем

Završeni “Letnji dani Alibunara 2017.”

zavrseni letnji dani alibunara 2017Od 25. do 28. avgusta Alibunar je povodom proslave slave Velika Gospojina bio mesto održavanja brojnih sportsko-rekreativnih aktivnosti i bogatog kulturno-umetničkog programa. 

Настави са читањем

LETNJE NOTE DELIBLATSKE PEŠČARE 2017.

pobednici 1600x1200U srcu najveće peščare u Evropi, na popalurnom izletištu Devojački bunar, održano je peto po redu takmičenje tamburaških orkestara Letnje note Deliblatske peščare.
Organizatori takmičenja Skupština opština Alibunar i Turističke organizacije opštine Alibunar, u želji da sačuvaju tradiciju i vrate staru slavu pomalo zaboravljenoj tamburici kao instrumentu koji je jedno od obeležja južnog Banata, okupili su tamburaške bande koje su se na najbolji način, spletom numera predstavili mnogobrojnoj publici. 

Настави са читањем

U OPŠTINI ALIBUNAR POSTAVLJEN PRVI VETROGENERATOR

IMAG02491 1600x1200Danas su predsednik opštine Alibunar, Predrag Belić i zamenik predsednika opštine, Boško Tijanić, sa predstavnicima kompanije "Elicio" posetili gradilište vetroparka "Malibunar", kako bi ispratili podizanje prvog vetrogeneratora. 

Настави са читањем

Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години бр. 403-52/2017-04 од 22.02.2017.г.

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и чланова 20, 30. и 31. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу извештајаСтручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 37. седници одржаној дана 25. августа 2017. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ

Бр. 403-52/2017-04 од 22.02.2017.г.

 1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години, бр. 403-52/2017-04 од 22.02.2017.г., које је донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: ''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програмаФудбалски клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од500.000,00 (словима: петстохиљада) динара.''

 2. Смањење раније одобрених средстава врши се због преласка клуба у нижи ранг такмичења у другој половини 2017. године

 3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2017. годину, бр. уговора 400-32/2017-04 од 10.03.2017.г.

 4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.

 5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој24. седници одржаној дана22. фебруара 2017. године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело Решење оодобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години, бр. 403-52/2017-04, којим су за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програма Фудбалског клуба ''Будућност'' из Алибунара одобрена средства у износу од 550.000,00 динара.

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 19.07.2017. године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе које су такмичарске екипе завршиле такмичарску 2016/2017. годину преласком у виши, односно нижи ранг такмичења, а притом су корисници средстава из буџета општине Алибунар по основу Конкурса. Према наведеном Извештају, Фудбалски клуб ''Будућност'' из Алибунара прешао је у Другу јужнобанатску фудбалску лигу ''Исток'', тј. нижи ранг такмичења, због чега је према Правилнику потребно извршити сразмерно умањење одобрених средстава по Конкурсу.

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2017. годину, бр. уговора 400-32/2017-04 од 10.03.2017.г.

Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 403-147/2017-04

Датум: 25. август 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

OPŠTINI ALIBUNAR NA KONKURSU POKRAJINSKE VLADE DODENJENO 5.200.000 DINARA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

FullSizeRender 1 1600x1200Pokrajinska vlada i Sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, danas su sa predstavnicima opštine Alibunar svečano potpisali ugovor o dodeli 5.200.000 dinara dobijenih na Konkursu  za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za 2017. godinu.

Настави са читањем

Закључак о утврђивању висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа за агроекономску 2016/2017. годину

На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног зељмитша по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар, на седници од02. августа2017. године доноси

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 1. Утврђује се виисина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основаза агроекономску 2016/2017. годину у висини од951,56 евра по хектару.

 2. Закључак објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Закључка је члан 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту којим је одређено да, ако правно односно физичко лице користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама овог закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које се користи без правног основа.

Обзиром да се општина Алибунар налази на територији Јужнобанатског управног округа, утврђено је да највиша просечна постигнута цена по хектару износи 320,52 евра по хектару која је постиггнута у општини Ковин.

Применом одредбе члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту, утврђено је да тростуки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа износи 961,56 евра по хектару.

Наведена цена обрачунаваће се за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа за агроекономску 2016/2017. годину.

Број:320-174/17-04

УАлибунару,02. августа2017. године

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Биљана Враговић, с.р.

ЛЕТЊИ ДАНИ АЛИБУНАРА

letnji dani alibunara 2017Преко две деценије Алибунарчани прославу Велике Госпојине традиционално обележавају манифестацијом „Летњи дани Алибунара“.
У организацији Месне заједнице и Центра за културу, а под покровитељством општине Алибунар, 15. августа, на летњој позорници концертом музике, песме и фолклора отворени су овогодишњи „Летњи дани Алибунара“. 

Настави са читањем

ANKETA O ISTRAŽIVANJU STAVOVA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

saobracaj 660x330Poštovani,

Agencija za bezbednost saobraćaja realizuje istraživanje stavova učesnika u saobraćaju na nivou Republike Srbije za 2017. godinu. Ovim putem Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u pomenutom istraživanju, tako što ćete popuniti online anketu koja se nalazi na sledećem linku.

Anketa je potpuno anonimna.

Добрички дани

pogačijadaИ ове године вредни мештани Добрице, наујдаљенијег села општине Алибунар, обележавају своју сеоску славу, у циљу очувања традиције. 
У петак 11. августа 2017. године, одржана је „Погачијада“, манифестација која је окупила вредне домаћице које су се надметале у вештини припремања најлепших и најукуснијих погача. Њихово умеће и вештине можете видети у приложеним фотографијама, а укус погача које су вредне и веште домаћице припремиле за Погачијаду, имали су прилике да пробају сви присутни на манифестацији.

Настави са читањем

OPŠTINI ALIBUNAR DODELJENA SREDSTVA ZA IZRADU PLANA DETALJNE REGULACIJE IZLETIŠTA "DEVOJAČKI BUNAR"

sredstva za izradu izletištaU cilju povećanja broja turista, a samim tim i prihoda od turizma, Skupština opštine Alibunar donela je Odluku o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izletište "Devojački bunar". U skladu sa ovom odlukom, potpisan je Ugovor o dodeli novčanih sredstava radi sufinansiranja troškova izrade Plana, kojim je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dodelio Opštini Alibunar novčana sredstava u ukupnom iznosu od 700.000,00 dinara. 

Настави са читањем

“IGRE BEZ GRANICA DELIBLATSKE PEŠČARE 2017.”

igre bez granica 2017
U okviru atraktivnog izletišta „Devojački bunar“ na bazenu sa tremalnom vodom, u organizaciji Turističke organizacije opštine Alibunar i opštine Alibunar održane su pete po redu „Igre bez granica Deliblatske peščare 2017.“. Deset najboljih timova sastavljenih od mladih ljudi su i ovog leta imali priliku da odmere svoje snage i pokažu sposobnosti u okviru takmičenja, kroz zanimljive i zabavne igre u vodi koje je osmislio stručni tim sportista.

Настави са читањем

CRVENI METEOALARM NA SNAZI U OPŠTINI ALIBUNAR

crveni meteoalarm 2017Tropske temperature koje su zabeležene ovih dana u Srbiji, pa i na teritoriji opštine Alibunar, dovele su do uvođenja crvenog meteoalarma i upozorenja Republičkohg hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Stoga apelujemo na građane sa teritorije opštine Alibunar da preduzmu određene mere zaštite kako bi se ovaj period lakše prebrodio.

Настави са читањем

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА НАЈВЕЋЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ У СРБИЈИ

prva vetroelektrana
На територији општине Алибунар креће се у изградњу највеће ветролектране у Србији. Радови на Фарми ветрогенератора ”Алибунар” су у почетној фази, а завршетак радова на ветрењачама се очекује током 2018. године.
Ситуацију са терена можете видети у приложеним фотографијама, које су настале током викенда на путу између места Владимировац и Алибунар.

Настави са читањем

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланoва 58. и 62. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Решењем образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар – парцеле број 821/8 у к.о. Банатски Карловац, која се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици ЈНА (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

У Комисију се именују следећа лица:

 1. Војислав Диклић – председник;
 2. Душанка Јованов Васовић – заменик председника;
 3. Дејан Старчевић – члан;
 4. Александар Тот – члан;
 5. Сања Жебељан – члан.

Члан 3.

Задатак Комисије је: спровођење постука давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар - парцеле број 821/8 у к.о. Банатски Карловац, која се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици ЈНА; формирање, расписивање и објављивање огласа за давање у закуп прикупљањем понуда или јавним надметањем; отварање приспелих понуда; разматрање и оцена понуда; састављање записника о спроведеном поступку; достављање извештаја о спроведеном поступку Општинском већу општине Алибунар.

Члан 4.

Комисија се обавезује да поступак давања у закуп предметне парцеле спроведе у свему у складу са: Законом о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, однсоно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/2018) и Одлуком о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Алибунар'', број 9/2018).

Члан 5.

Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће стручне службе Општинске управе општине Алибунар.

Члан 6.

О праву чланова Комисије на накнаду за рад овлашћен је да одлучи председник општине посебним актом, у складу са прописима.

Члан 7.

            Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-132/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018. годину

Република Србија-АП Војводина                                                                           

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-67/18-04

Дана 10.08.2018. године

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/18), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017 и 24/2018), Председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-67/18-04 од 10.08.2018. године,

Додају се следеће набавке:

Радови:

 1. Набавка радова – Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар, Блок 2 – фаза 1а, процењене вредности 6.768.091,00 динара без ПДВ-а, односно 8.121.709,20 динара са ПДВ-ом;
 2. Набавка радова– Санација капеле у насељеном месту Алибунар, процењене вредности 2.083.333,33 динара без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом;
 3. Набавка радова – Извођење радова на постојећем објекту котларнице у комплексу ОШ ''1.мај'' Владимироац и прикључење објекта Предшколске установе, процењене вредности 3.333.333,34 динара без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
 4. Набавка радова – Поправка пута – Локве, процењене вредности 4.166.666,67 динара без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге:

 1. Набавка услуга – Услуга уклањања анималног отпада на територији општине Алибунар, процењене вредности 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
 2. Набавка услуга – Надзор над реконструкцијом и енергетском санацијом постојећег објекта ОШ ''1.мај'' Владимировац, процењене вредности 1.666.666,67 динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Добра:

 1. Набавкадобара Набавка канцеларијског материјала, процењене вредности 500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом.

Планом јавних набавки за 2018. годину у делу услуге планирана је Набавка услуга број 1.2.4 летње одржавање путева и улица, с обзиром на то да је врста посла према општем речнику набавки дефинисана као радови ова набавка се брише из дела Услуге и додаје у део Радови без осталих промена.

Бришу се следеће набавке:

 1. Набавка радова – Наставак радова на канализационој инсталацији отпадних вода у насељеном месту Алибунар, Блок 5 – 1. фаза;
 2. Набавка услуга – Анализа утицаја полена на територији општине Алибунар.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Душан Дакић, с.р.

Исправка Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Исправља се Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар, тако да гласи:

''На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008, 41/2009 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016–дрзакон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

У Комисији за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Биљана Враговић – председник,
 2. Ивица Росић – заменик председника,
 3. Александар Сивери – члан,
 4. Љубинка Гачановић – члан,
 5. Емануела Под – члан,
 6. Ђорђе Стојан – члан,
 7. Анита Митровић – члан,
 8. Моника Лацку – члан,
 9. Милан Мирча – члан,
 10. Александар Тот – члан,
 11. Татјана Осмокровић – члан,
 12. Бојан Ивановић - члан.

II

У Комисију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар именују се:

 1. Биљана Враговић – председник,
 2. Тамара Радојичић  – заменик председника,
 3. Добривој Алескић – члан,
 4. Ђорђе Стојан – члан,
 5. Иван Јокић – члан,
 6. Срђан Крсмановић – члан,
 7. Даниел Вереш – члан,
 8. Јон Ардељан – члан,
 9. Александар Сивери – члан,
 10. Милета Илић – члан,
 11. Драгиша Станишковић - члан,
 12. Звонко Стевић - члан,
 13. Зорица Богдановић члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-89/2018-04

УАлибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Селеуш

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕУШ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 90,000.00 0.00 90,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
4213 Комуналне услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
4214 Услуге комуникације 5,000.00 0.00 5,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700,000.00 0.00 700,000.00  
4234 Услуге информисања 10,000.00 0.00 10,000.00  
4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 40,000.00 0.00 40,000.00  
4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00 0.00 60,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00   10,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 150,000.00 0.00 150,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 0.00 150,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 0.00 0.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 375,000.00 0.00 375,000.00  
4261 Администраивни материјал 30,000.00 0.00 30,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 80,000.00 0.00 80,000.00  
4266 Материјал за спорт 50,000.00   50,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 15,000.00 0.00 15,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 200,000.00 0.00 200,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,385,000.00 0.00 1,385,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 25,000.00 0.00 25,000.00  
5122 Административна опрема 25,000.00 0.00 25,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 25,000.00 0.00 25,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,410,000.00 0.00 1,410,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Младен Ћурувија, с.р.

Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години бр. 403-47/2017-04 од 22.02.2017.г.

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и чланова 20, 30. и 31. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу извештајаСтручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 37. седници одржаној дана 25. августа 2017. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ

Бр. 403-47/2017-04 од 22.02.2017.г.

 1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години, бр. 403-47/2017-04 од 22.02.2017.г., које је донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: ''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програмаФудбалски клуб ''Војводина'' из Селеуша (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од625.000,00 (словима: шестодвадесетпетхиљада) динара.''

 2. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2017. годину, бр. уговора 400-23/2017-04 од 09.03.2017.г.

 3. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.

 4. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој24. седници одржаној дана22. фебруара 2017. године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело Решење оодобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години, бр. 403-47/2017-04, којим су за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програма Фудбалског клуба ''Војводина'' из Селеуша одобрена средства у износу од 450.000,00 динара.

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2017. годину, бр. уговора 400-23/2017-04 од 09.03.2017.г.

Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 403-146/2017-04

Датум: 25. август 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016) и члана 12. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016), а на предлог председника општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 7. седници одржаној дана 23. августа 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РЕСОРНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Задужују се чланови Општинског већа општине Алибунар за поједине области и послове из надлежности рада Општинског већа општине Алибунар, и то:

 1. за комуналну област, урбанизам и заштиту животне средине – Данијела Лончар,
 2. за област пољопривреде – Златимир Грубанов,
 3. за област социјалне заштите и здравства – Зорана Братић,
 4. за област образовања  – Адријана Сфера,
 5. за област спорта, омладине и културе – Тамара Радојичић,
 6. за област буџета, финансија и привреде – Ђурица Глигоријев,
 7. за област руралног развоја и месних заједница – Војислав Диклић,
 8. за област невладиних организација – Данило Ћирић,
 9. за област националних мањина и верских заједница – Георге Рошу.

Члан 2.

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016).

Члан 3.

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-86/2016-03-02

Датум: 23. август 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 6. седници одржаној дана 10. августа 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за пројекат: ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', подносиоца Пројекта: ''ЕТНО АРТ БРАКОС'' из Алибунара, ул. Вука Караџића бр. 26, укупан износ од 80.000 динара;
 2. за пројекат: ''Учешће на Позоричним данима Румуна у АПВ РС 2016'', подносиоца Пројекта: Позориште ''Кону алеку'' из Алибунара, Трг слободе бр. 20, укупан износ од 50.000 динара;
 3. за пројекат: ''Набавка нових делова костима као допуна фундуса народних ношњи друштва'', подносиоца Пројекта: Културно-уметничко друштво ''Бунари'' из Владимировца, ул. Цара Лазара бр. 45 , укупан износ од 60.000 динара;
 4. за пројекат: ''Један корак до бизниса – економско оснаживање жена и унапређење услова живота у општини Алибунар'', подносиоца Пројекта: Женска мултиетничка група – Селеуш из Селеуша, ул. Бранка Радичевића бр. 12, укупан износ од 50.000 динара;
 5. за пројекат: ''План годишњих активности'', подносиоца пројекта: Друштво одгајивача голубова, кунића, птица и украсне живине ''Добрица'' из Добрице, ул. Жарка Зрењанина бр. 39, укупан износ од 80.000 динара;
 6. за пројекат: ''Очување традиционалних вредности у Иланџи'' подносиоца пројекта: Удружење жена ''Иланџанке'' из Иланџе, ул. Милоша Црњанског бр. 103, укупан износ од 80.000 динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015 и 17/2016).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисници средстава закључиће одговарајуће уговоре.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-612016-03-02

Датум: 10. август 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места Општинске управе општине Алибунар

На основу члана46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана60. Одлуке оoрганизацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр.15/2016), Општинско веће општине Алибунар, на својој5. седници одржаној дана27.јуна 2016. године доноси

ОДЛУКУ О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одлуком о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука) прописују се начела за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Општинској управи општине Алибунар, као и начин припреме и доношења правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар.

Члан 2.

Унутрашње уређење и систематизација радних места у Општинској управи општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа) прилагођава се делокругу и радним процесима у Општинској управи тако да гарантује:

1. прилагођеност унутрашње организације целини послова Општинске управе;

2. стручно, ефикасно, рационално и усклађено вршење послова у Општинској управи;

3. законито и благовремено одлучивање у управном поступку;

4. груписање истоврсних или сродних и међусобно повезаних послова у одговарајућој целини у Општинској управи;

5. остваривање брзог и ефикасног остваривања права и обавеза грађана.

Члан 3.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног времена и о другим чињеницама.

Члан 4.

Унутрашње уређење и систематизација радних места у Општинској управи уређују се правилником.

Правилник доноси начелник Општинске управе општине Алибунар, уз сагласност Општинског већа општинеАлибунар (у даљем тексту: Општинско веће).

Члан 5.

Правилником се уређује унутрашња организација Општинске управе и утврђују се:

1. постављена лица и унутрашње организационе јединице;

2. руковођење унутрашњим организационим јединицама;

3. овлашћење и одговорности руководилаца унутрашњих целина;

4. укупан број радних места и укупан број извршилаца;

5. број приправника, односно приправника волонтера;

6. називи раддних места,потребан број извршилаца, опис послова радног места и посебни услови које лице треба да испуњава за обављање послова радног места;

7. друга питања у складу са законом.

Члан 6.

На радним местима у Општинској управи врше се нормативни, студијско-аналитички, управни, управно-надзорни, информатички, финансијско-материјални, документациони, статистичко-евиденциони, стручно-оперативни, канцеларијски, занатски и други слични послови.

ВРСТЕ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦИ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБРАЗОВАЊЕ

Члан 7.

У Општинској управи образују се следеће унутрашње организационе јединице: одељење, одсек и група.

Ако то природа и обим послова налажу, унутар одељења могу се образовати одсеци и групе, а унутар одсека - групе.

Члан 8.

Одељење се образује за међусобно повезане нормативне, студијско-аналитичке, управне, управно-надзорне, информатичке, финансијско-материјалне, документационе, статистичко-евиденционе, стручно-оперативне, канцеларијске, занатске и друге послове које треба објединити.

Одсек се образује за међусобно сродне управне, управно-надзорне, информатичке, финансијско-материјалне, документационе, статистичко-евиденционе, стручно-оперативне, канцеларијске, занатске и друге послове који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност.

Група се образује за међусобно повезане нормативне и студијско-аналитичке послове.

Члан 9.

Одељењем руководи начелник одељења, одсеком шеф одсека, а групом руководилац групе.

Начелника одељења, шефа одсека и руководиоца групе распоређује на та радна места начелник Општинске управе, на предлог руководећег запосленог организационе јединице.

Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе за свој рад и рад унутрашње целине којом руководе одговарају руководећем запосленом организационе јединице и начелнику Општинске управе.

Члан 10.

У Општинској управи, мимо унутрашњих организационих јединица, су постављена лица: начелник Општинске управе, секретар Скупштине општине и помоћник председника општине.

О правима и обавезама из радног односасекретара Скупштине општине и помоћника председника општине одлучује начелник Општинске управе, а о правима и обавезама из радног односа начелника Општинске управе одлучује председник општине.

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА

Члан 11.

Правилник доноси начелник Општинске управе и доставља га Општинском већу, за добијање сагласности Општинског већа. Уз текст Правилника доставља се и образложење за доношење Правилника.

Правилник на који је Општинско веће дало сагласност, објављује се на огласној табли Општинске управе, доставља се репрезентативном синдикату у Општинској управи и доставља организационој јединици у којој се обављају послови радних односа ради израде потребних појединачних аката, односно решења запосленима.

Члан 12.

На поступак измена и допуна правилника примењују се одредбе ове Одлуке које се односе на доношење правилника.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2014).

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:010-15/2016-06

Датум:27. јун 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. така 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/2014-други закон), члана 40. став 1. тачка 1. и члана 51. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Трећој седници, одржаној дана 15. јуна 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Пословнику Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016), после члана 70. додаје се члан 70а. који гласи:

''Предлози аката који се достављају Скупштини општине ради доношења достављају се у оригиналу и у електронском облику.

Предлози аката упућени Скупштини општине ради доношења на седницама Скупштине општине, достављају се одборницима у електронском облику, у ПДФ формату, о чему одлучује Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар може одлучити да се поједини предлози аката упућених Скупштини општине Алибунар достављају одборницима Скупштине општине Алибунар у облику извода – скраћеног предлога, а да се предлог акта у целости објави на интернет страници Општине Алибунар.

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштиен општине Алибунар може одлучити да се поједини предлози аката поднетих Скупштини ради доношења објаве на интернет страници Општине Алибунар, ради упознавања грађана са садржином предлога аката који су поднети Скупштини ради доношења.

Позив за седницу Скупштине доставља се одборницима у оригиналу и у електронској форми. Уз позив за седницу Скупштине обавезно је назначити да се предлози аката достављају електронским путем и да су објављени на интернет страници Општине Алибунар.''

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 010-11/2016-06

Алибунар, 15. јун 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2016. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2016. годину - Преумите ПДФ фајл

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2015. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2015. годину - Преузмите ПДФ фајл

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014 и 58/2015), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр.  и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2016.г., Општинско веће општине Алибунар на својој 3. седници одржаној дана 06. јуна 2016. године доноси следећу

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2016.г. (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним позивом за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр.4/2016) – у даљем тексту: Јавни позив, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 1.500.000,00 динара за суфинансирање следећих пројеката:

 1. За реализацију пројекта ''Учешће грађана у јаввном информисању – интерес грађанског друштва'' подносиоца пројекта ДОО ''ЕВРШАЦ ГРОУП'' из Вршца, укупне вредности пројекта од 1.120.000,00 динара, утврђује се износ од 570.000,00 динара;
 2. За реализацију пројекта ''Магазин Увећање – Алибунар на длану'' подносиоца пројекта Радио-телевизија Панчево из Панчева, укупне вредности пројекта од 1.233.396,00 динара, утврђује се износ од 500.000,00 динара;
 3. За реализацију пројекта ''Информативна радио емисија Актуелности'' подносиоца пројекта ДОО ''DANELLI'' – Радио ФАР Алибунар, укупне вредности пројекта од 543.600,00 динара, утврђује се износ од 100.000,00 динара;
 4. За реализацију пројекта ''Алибунар у Дневнику'' подносиоца пројекта ''Дневник Војводина прес'' ДОО Нови Сад, укупне вредности пројекта од 595.00,00 динара, утврђује се износ од 100.000,00 динара;
 5. За реализацију пројекта ''Пројекат за остваривање јавног интереса у облсти јавног информисања у 2016.г.'' подносиоца пројекта НИУ ''Либертатеа'' из Панчева, укупне вредности пројекта од 1.200.000,00 динара, утврђује се износ од 60.000,00 динара;
 6. За реализацију пројекта ''Информисање у функцији јачања заједништва и афирмације мултикултуралности – оно што остаје'' подносиоца пројекта ''Старт прес'' ДОО из Панчева, укупне вредности пројекта од 1.840.000,00 динара, утврђује се износ од 60.000,00 динара;
 7. За реализацију пројекта ''Остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Аибунар на порталу Алибунар Мој крај'' подносиоца пројекта Самосталне радње за рекламу, пропаганду и пословне услуге ''XXIPRODUCTION'' из Вршца, укупне вредности пројекта од 720.000,00 динара, утврђује се износ од 60.000,00 динара;
 8. За реализацију пројекта За реализацију пројекта За реализацију пројекта За реализацију пројекта За реализацију пројекта За реализацију пројекта ''Сва лица Алибунара'' подносиоца пројекта Друштво за радио и телевизијске активностиKOPERNIKUS CABLE NETWORK ДОО из Ниша, укупне вредности пројекта од 1.245.354,00 динара, утврђује се износ од 50.000,00 динара.

II

Општинско веће прихвата закључак Комисије о одбацивању пријаве пројекта под називом ''Алибунарска дешавања'' подносиоца пројекта ТВ БАНАТ ДОО из Вршца, који Комисија није позитивно оценила према критеријумима из Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања из разлога што ова медијска кућа у претходном периоду и по претходном уговору није достављала месечне извештаје о догађајима са територије општине, а такође није извршила правдање додељених средстава из буџета Општине Алибунар.

III

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

IV

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.44/2015).

V

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

VI

Ово Решење је коначно.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-40/16-06

Датум: 06. јун 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Алибунар за 2016. годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Алибунар за 2016. годину 1 део - Преузмите ПДФ фајл

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Алибунар за 2016. годину 2 део - Преузмите ПДФ фајл

Одлука о поништавању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон),чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014 и 58/2015)и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) Општинско веће општине Алибунар на својој80.седници одржаној дана 25. августа 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О ПОНИШТАВАЊУ
 
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
У 2015.Г.
 
Члан 1.
          Поништава се Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г. (у даљем тексту: Јавни позив), који је расписало Општинско веће општине Алибунар, бр. 403-36/15-06 од 11. маја 2015. године, а објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 16/2015.
 
Члан 2.
Јавни позив се поништава из разлога што Јавни позив није објављен у складу са чланом 19. став 4. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).
 
Члан 3.
Ова Одлука је коначна.
На основу ове Одлуке поништавају се све предузете радње и сва донета акта надлежних органа општине Алибунар у поступку по Јавном позиву.
 
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и у складу са Законом, а оверене примерке доставити свим учесницима конкурса по Јавном позиву.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Општинско веће општине Алибунар је на својој 72. седници одржаној дана 11.05.2015.г. донело Одлуку о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г. (у даљем тексту: Одлука), бр. 403-35/15-06, а објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 16/2015. На истој седници Општинско веће је расписало и Јавни позив.
Јавним позивом није предвиђено где ће и на који начин бити објављен Јавни позив, тако да је објављен само у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на званичној интернет-презентацији општине Алибунар.
Међутим, одредбом члана 19. став 4. Закона о јавном информисању и медијима, предвиђено је да ''конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује се на веб-сајту органа (...), као и у најмање једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју надлежности органа који расписује конкурс.''
Због изостанка објављивања Јавног позива на прописани начин, постоји могућност да су поједина лица из области информисања, а која су могла учествовати на конкурсу по Јавном позиву и за то имала оправдани интерес, доведена у неравноправни положај, што угрожава регуларност спроведеног поступка, због чега је донета Одлука као у диспозитиву.
 
 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 
242.
Одлука о поништавању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015.г.
1
 
 
 
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail:uprava@alibunar.org.rs
УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров, Ана Растовић,
Снежана Јовановић, Милан Матовић, Љиљана Керчобан, Зоран Масал, Саша Милосављевић
и Предраг Мајсторовић
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ова Одлука је коначна и против ње се може водити управни спор.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-122/15-06
Датум: 25. август 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о измени Статута Дома здравља Алибунар

Дом здравља ''АЛИБУНАР''
Број: 02-14/10/3
Алибунар, 23.06.2015.године
 
 
На основу члана 22. Став 1. Статута Дома здравља Алибунар, број 02-152/4 од 28. фебруара 2007. године, Управни одбор Дома здравља Алибунар је на својој петој седници одржаној дана 23.06.2015.године донео
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
Члан 1.
У Статуту Дома здравља Алибунар број 02-152/4 од 28. фебруара 2007. године члан 8. мења се и гласи:
 
''Дом здравља има печат и штамбиљ, у складу са законом.
Печат је округлог облика, пречника 40 милиметара, са грбом Републике Србије у средини и следећим текстом исписаним у концентричним круговима око грба Републике Србије:
-      у спољном кругу: Република Србија;
-      у следећем унутрашњем кругу: Аутономна Покрајина Војводина
-      у следећем унутрашњем кругу: Дом здравља
-      у следећем унутрашњем кругу: Алибунар.
 
Текст печата исписан је на српском језику, ћириличним писмом, на румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.
Дом здравља може имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља између грба Републике Србије и седишта Дома здравља. Број примерака печата одређује директор Дома здравља.''
 
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
''Дом здравља има штамбиљ са истим текстом као и печат, са додатком простора за податке броја деловодног протокола и датум, уз ознаку места и адресе седишта.
Текст печата и штамбиља исписује се на српском језику ћириличним писмом, словачком и румунском језику.
Дом здравља има заштитни знак – лого, чији је пречник 40 мм, с исписаним називом установе на српском језику, ћириличним писмом и на језицима и писмима националних мањина. У средини лога се налази крст са уцртаном змијом на Ескулаповом штапу.''
 
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Скупштине општине Алибунар.
 
Заменик председника Управног одбора

Ардељан др Валентин, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015.г

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015.г

Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинско веће
Комисија за доделу средстава из буџета Општине Алибунар
за програме и пројекте удружења грађана
односно невладиних организација
Број: 06-103/15-06
Датум:07.август 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
 
И З В Е Ш Т А Ј
 О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ РАЗМАТРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
 
Комисија је одржала радну седницу на коме је спровела поступак разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015.г. (у даљем тексту: Јавни конкурс) дана 07. августа 2015.г.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије: Предраг Белић (председник), Милан Ћурувија (члан) и Илија Пенца (члан).
Комисија је констатовала да је Јавни конкурс расписало Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 20.01.2015.г., а објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 2/2015.
У свом раду Комисија поступа у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014) – у даљем тексту: Правилник.
Комисија је утврдила да је по основу Јавног конкурса, а након одржане радне седнице Комисије која је одржана дана 20.07.2015.г. приспела још једна пријава удружења грађана и невладиних организација. С обзиром на то да је Општинско веће на 78. седници одржаној дана 30.07.2015.г. донела Одлуку о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, којом је у складу са Јавним конкурсом и Одлуком о буџету општине Алибунар за 2015.г. извршена расподела средстава, Комисија је констатовала да наведеном Одлуком о расподели средстава нису распоређена сва планирана средства, те постоји основ за разматрање приспеле пријаве, одн. расподелу преосталих планираних средстава.
Комисија је размотрила најпре садржину пријаве, о чему је вођен посебан записник, а по утврђивању формалне исправности пријава приступила је оцени испуњености критеријума утврђених чланом 8. Правилника.
Одредбом члана 8. Правилника утврђено је следеће:
           ''Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формилара, који садржи бодовање по систему (критеријуми за оцењивање):
1)    усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,
2)    остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност: 1-3 бода,
3)    одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,
4)    сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.
           За алинеје 1) до 3) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:
           1 – не задовољава,
           2 – делимично задовољава,
           3 – задовољава.
           За алинеју 4) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:
           1 – не постоји сарадња,
           2 – постоји сарадња.
            Позитивним гласањем за финансирање предлога програма или пројекта сматра се попуњени формулар са8 бодова, као минималним бројем бодова који је организација добила''.
Текстом Јавног конкурса утврђено је да Конкурсна пријава треба да садржи:
-      Образац пријаве,
-      Биографију координатора програма,
-      Фотокопију решења о упису организације у Регистар,
-      Фотокопију оснивачког акта (статута).
 
Након спроведеног поступка оцењивања пројеката применом критеријума утврђених чланом 8. Правилника, Комисија је утврдила следеће:
1.    пројекат ''Подршка такмичења удружења у Републици Србији'', који је поднело Удружење одгајивача голубова српских високолетача СС-397 ''АРАП'' из Владимировца, ул. Ц. Лазара бр. 74, према тексту пројекта има укупну вредност 180.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 180.000,00 динара. Пројекат је оцењен са 8 бодова, уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 120.000,00 динара.
 
У складу са наведеним, Комисија је утврдила предлог Одлуке о расподели средстава из буџета општине Аибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, који заједно са овим Извештајем доставља Општинском већу општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Предраг Белић, с.р.

Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинско веће
Комисија за доделу средстава из буџета Општине Алибунар
за програме и пројекте удружења грађана
односно невладиних организација
Број: 06-93/15-06
Датум: 20. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
 
И З В Е Ш Т А Ј
 О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ РАЗМАТРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
 
Комисија је одржала радну седницу на коме је спровела поступак разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2015.г. (у даљем тексту: Јавни конкурс) дана 20. јула 2015.г.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије: Предраг Белић (председник), Милан Ћурувија (члан) и Илија Пенца (члан).
Комисија је констатовала да је Јавни конкурс расписало Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 20.01.2015.г., а објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 2/2015.
У свом раду Комисија поступа у складу са Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014) – у даљем тексту: Правилник.
Комисија је утврдила да је по основу Јавног конкурса приспело укупно 12 пријава цркава и верских организација.
Комисија је размотрила садржину сваке пријаве, о чему је вођен посебан записник.
Текстом Јавног конкурса утврђено је да укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2015. годину износи 5.000.000,00 динара.
 
У поступку разматрања садржине пројеката, Комисија је утврдила следеће:
1.    пројекат ''Пројекат громобранске инсталације цркве'', који је поднела Румунска Православна црквена општина Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 454.070,00 динара, а планирано учешће Општине износи 454.070,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава'', уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 300.000,00 динара;
2.    пројекат ''Завршетак Светосавског дома у Селеушу'', који је поднела Српска Православна црквена општина Селеуш из Селеуша, према тексту пројекта има укупну вредност 600.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 500.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 250.000,00 динара.
3.    пројекат ''Обнова унутрашње и спољне фасаде при храму Св.Благовести Српске православне цркве у Алибунару'', који је поднела Српска Православна црквена општина Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 2.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.700.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 850.000,00 динара.
4.    пројекат ''Постављање кровне конструкције на парохијском дому'', који је поднела Српска Православна црквена општина Нови Козјак из Новог Козјака, према тексту пројекта има укупну вредност 600.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 400.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 200.000,00 динара.
5.    пројекат ''Санација звоника Храма и западни део Храма (фасада)'', који је поднела Српска Православна црквена општина Добрица из Добрице, према тексту пројекта има укупну вредност 1.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 700.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 350.000,00 динара.
6.    пројекат ''Фестивал хришћанске еванђеоске музике Алибунар 2015'', који је поднела Хришћанска баптистичка црква Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 1.233.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 300.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 200.000,00 динара.
7.    пројекат ''Дечје игралиште ЕДЕН'', који је поднела Словачка евангеличка а.в.црквена општина Јаношик из Јаношика, према тексту пројекта има укупну вредност 600.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 200.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољав''. Утврђен је предлог на 200.000,00 динара.
8.    пројекат ''Пресек капиларне влаге у темељима Храма'', који је поднела Српска Православна црквена општина Иланџа из Иланџе, према тексту пројекта има укупну вредност 1.872.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.684.800,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 400.000,00 динара.
9.    пројекат ''Храм св. Апостола Петра и Павла – малтерисање, кречење и припрема за осликавање храма'', који је поднела Српска Православна црквена општина Банатски Карловац из Банатског Карловца, према тексту пројекта има укупну вредност 2.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.600.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 800.000,00 динара.
10. пројекат ''Адаптација просторије за децу'', који је поднела Хришћанска баптистичка црква из Владимировца, према тексту пројекта има укупну вредност 221.500,00 динара, а планирано учешће Општине износи 221.500,00. Пројекат је оцењен са ''задовољава'', уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 200.000,00 динара.
11. пројекат ''IV фаза изградње Храма Светог Јована Владимира'', који је поднела Српска Православна црквена општина Владимировац из Владимировца, према тексту пројекта има укупну вредност 1.800.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.500.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 750.000,00 динара.
12. пројекат ''Санација црквене зграде'', који је поднела Румунска Православна црквена општина Николинци из Николинаца, према тексту пројекта има укупну вредност 610.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 610.000,00. Пројекат је оцењен са ''задовољава'', уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 300.000,00 динара.
 
У складу са наведеним, Комисија је утврдила предлог Одлуке о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркавва и верских организација, који заједно са овим Извештајем доставља Општинском већу општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Предраг Белић, с.р.

Исправка Решења о именовању Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''

Приликом израде текста Решења о именовању Уређивачког колегијума Службеног листа општине Алибунар, којег је донела Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној 01. јула 2015. године, начињена је грешка у куцању која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје
 
И С П Р А В К А  Р Е Ш Е Њ А
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
 
I
         Именују се на функције чланова Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар'':
 1. Предраг Ковачев – уредник,
 2. Сања Стојмиров,
 3. Ана Растовић,
 4. Снежана Јовановић,
 5. Милан Матовић
 6. Љиљана Керчобан,
 7. Зоран Масал,
 8. Саша Милосављевић
 9. Предраг Милосављевић.
 
II
         Исправка ступа на снагу даном ступања на снагу Решења о именовању Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар'' и спровешће се у изворнику и свим отправцима Решења о именовању Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''број 020-133/2015-06 од 01. јула 2015. године.
 
III
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-133-1/2015-06
Датум: 20. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 77. седници одржаној дана 09. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.    Разрешања се Марин Рошу, разрешени члан Општинског већа општине Алибунар, функције заменика председника Општинског савета за збедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет).
2.    Именује се Радован Дидановић, члан Општинског већа општине Алибунар, на функцију заменика председника Савета из тачке 1. овог Решења.
3.    Мандат разрешеног заменика председника Савета престаје даном разрешења, а мандат новоизабраног заменика председника Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до истека мандата Савета.
4.    Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:020-144/15-06
Датум. 09. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Извештај о раду по Програму за 2014. годину Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

Комисијa за спровођење јавног надметања за давање у закуп
државног пољопривредног земљишта
по Програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Алибунар
Алибунар, 30.06.2015.год.
Број: 320-113/15-06
 
 
И З В Е Ш Т А Ј     О     Р А Д У
По програму за 2014.год.
 
Ова Комисија је од дана усвајања Програма за 2014. па до данашњег дана, заседала укупно 27 пута и решавала све захтеве који су били садржани у Програму за 2014. годину.
Радила је на одређивању цена и дужине закупа за све који су закупили земљиште по пречем праву.
Сачинила је Одлуке за прече право а после извршених уплата сачинила је и уговоре који су потписани у Министарству и од стране Закупаца.
После Пречег права радило се у континуитету на садржају Огласа за лицитације и после добијања Сагласности од Министарства, лицитације су спроведене 23, 24, 25, 26. и 27. фебруара 2015.год.
После комплетираних записника и спроведене лицитације, урађене су Одлуке о Закупу и после извршених уплата, сачињени су уговори о закупу са свим лицима која су закупила по огласу државно земљиште. Једино два уговора накнадно су однета на потписивање и то за Живков Предрага из Алибунара и Белу Дорела из Владимировца. Први зато што је благо каснио са уплатом по одлуци а други зато што мора да се одузме мања површина због реституције. Али бито је да су уплате извршене и оне улазе у финансијски салдо овог извештаја.
Паралелно са радом на Одлукама и Уговорима радило се и на састављању вансудских поравнања као и на решавању многих захтева за реституцију.
Наглашавамо да је наша комисија узела велику и запажену улогу у раду са Републичком пољопривредном инспекцијом код процесуирања узурпација.
Истовремено а према потреби пружала је и логистичку подршку Пољочуварској служби.
Стално је била у контакту са Министарством.
Иако је Програм за 2014.год. каснио 8 месеци (усвојен је тек 12.11.2014.год.), ова Комисија је успела да у фебруару следеће године спроведе лицитације.
Конкретни резултати су следећи:
 
ПРЕЧЕ ПРАВО
 
По пречем праву укупно је закључено 26 Уговора од чега је 15 закључено са сточарима и 11 са правним лицима и то Биогасом-енерџи из Иланџе 4 и ЗЗ ''Агростепом'' из Иланџе 7.
Сточари су закупили укупно 223,33,18hа.
Правна лица су закупила 275,02,24hа, све на 1 годину дана.
Сточари су уплатили све износе у висини од 6.885.166,48 динара.
Правна лица су платила све износе у висини од 9.048.862,30 динара.
 
Укупно по пречем праву дато је у закупн на 1 годину 498,35,72hа.
Укупно по пречем праву уплажено је 15.934.028,00 динара.
 
ЗАКУП ПО ЛИЦИТАЦИЈИ
 
По овом основу урађено је 13 Уговора. По истима су извршене упрале у целости од стране свих Закупаца а по претходним Одлукама у износу од 9.698.335,78 динара.
По овом основу дато је у закуп 325,11hа.
 
УКУПНО ПО ПРОГРАМУ ЗА 2014. годину
 
Уплаћено је 25.632.364,67динара и по пречем праву и по основу лицитација.
Овај износ се односи на целокупну површину дату у закуп која износи 823,46,42hа и то све на једну годину.
Напомињемо да је НАПЛАТА свима који су узели земљиште у закуп у висини од 100%, што значи да су сви уплатили целе уговорене износе и то је тако трећа година редом да се тај проценат остварује.
Комисија је на својим седницама дошла до Закључка а на основу разговора са тада потенцијалним закупцима по пречем праву а и са потенцијалним закупцима по лицитацији да су те странке одустале од многих површина и лицитација истичући следеће примедбе:
-      велика водолежност неких парцела (што је и било тачно),
-      још увек необрани усеви од прошле године (што је било тачно),
-      непроведена раздвојеност по класи и култури обрадивог земљишта (што је тачно. На пример: на лицитацији се нуди обрадиво пољопривредно земљиште од 15hа а од тога је пола пашњак. Нико неће да купи и да плати свих 15hа а обрадиво је само пола),
-      још увек висока цена земљишта (што је тачно) али напомињемо да се цена одређује објективно сабирањем цена од прошле лицитације и ова Комисија не може да утиче на инате појединаца којим дижу цене,
-      претпоставка ове комисије да је узурпирана већа површина па многи који зато знају неће да их пријаве или неће да лицитирају такву парцелу,
-      многи нису хтели да лицитирају земљиште зато што је на једну годину дато (став наше којисије је да смо били принуђени да дамо на једну годину зато што је каснио Програм 8 месеци и зато што су тек на јесен 2015.год. истицали претходни уговори закључени на три године и нема јемства валидног које се ослобађа тек 31.10.2015.год.)
Комисија очекује да Програм за 2015.годину буде усвојен са мањим закашњењем него за прошлу годину како би могла благовременије да спроведе све неопходне правне радње а по инструкцијама Министарства а очекујемо да лицитација буде бар до новембра 2015.год. и то за сву површину по Програму за 2015.год. и то на 3 године.
Истичемо да је ова Комисија радила предано и у комплетном саставу а посебно имајући у виду да су поједини чланови одлазили из ње и нови долазили а по политичким ставовима односно Одлукама Скупштине.
 
Комисија у саставу:
Зоран Пребирачевић председник, с.р.
Биљана Враговић зам.председника, с.р.
Дорина Олар члан, с.р.
Алекксандар Сивери члан, с.р.
Славица Радуновић члан, с.р.
Стојан Ђорђе члан, с.р.
Марилов Милован члан, с.р.
Тамара Радојичић члан, с.р.

Милан Словић члан, с.р. 

Ценовници комуналних услуга ЈКП

Ценовнике можете погледати овде

Закључак о исправци грешке у Решењу о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана209. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/2001), секретар Скупштине општине Алибунар доноси
 
З А К Љ У Ч А К
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР
 
 
У Решењу о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић''Алибунар, број 022-42/2014-06-01 од 18. Јула 2014.г. поткрала се грешка у куцању која је уочена и по службеној дужности исправљена тако да уместо:
       ''Кристиана Мунћан''
треба да стоји:
       ''Кристиан Мунћан''.
      У осталим деловима Решење остаје неизмењено.
      Ова исправка производи правно дејство од дана доношења Решења, односно од 18. Јула 2014. Године.
      Исправку спровести у изворнику и свим отправцима Решења.
      Закључак објавити у ''Службеном листу општине Алибунар.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-42/2014-06-01
Датум: 31. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Биљана Враговић, с.р.

План летњег одржавања саобраћајница на територији општине Алибунар у 2014. години – ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
УЛИЦА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА БЕЗ БРАНИКА НА
НЕКАТЕГОРИСАНИМ-АТАРСКИМ ПУТЕВИМА У 2014. ГОДИНИ
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.3.)
Машинско кресање денив. банкине у слоју до 10cm
1.900,00
21,71
41.249,00
 
2
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
4.900,00
2,01
9.849,00
 
3
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
10.300,00
20,00
206.000,00
 
4
(4.5.5.)
Машински ископ одводних јаркова и корекција са превозом земље до 5km
 
150,00
700,00
105.000,00
 
 
 
 
Укупно:
 
362.098,00
 
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
720,00
338,69
243.856,80
 
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
 
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
120,96
8.950,00
1.082.592,00
 
3
7.2.1.
Ручно крп.удар.рупа кам.дробином 0-30 са ваљањем
40,00
2.800,00
112.000,00
 
 
 
 
Укупно:
 
1.438.448,80
 
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
70,00
944,53
66.117,10
 
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
70,00
1.665,00
116.550,00
 
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
2,00
1.000,00
2.000,00
 
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
86,00
185,40
15.944,40
 
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
50,00
2.264,97
113.248,50
 
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
2,00
2.500,00
5.000,00
 
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
3,00
2.161,50
6.484,50
 
8
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
14,00
2.161,50
30.261,00
 
9
 
Набавка допунске таблеIV-5.1
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
 
10
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
6,00
2.157,60
12.945,60
 
11
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34
ком
10,00
4.492,40
44.924,00
 
12
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34.1
ком
2,00
5.250,00
10.500,00
 
13
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
16.300,00
29,00
472.700,00
 
14
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
638,50
320,00
204.320,00
 
 
 
 
Укупно:
 
1.105.318,10
 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
362.098,00
 
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
1.438.448,80
 
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
1.105.318,10
 
 
 
 
Укупно:
 
2.905.864,90
 
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
2.905.864,90
581.172,98
 
 
 
 
Укупно:
 
3.487.037,88
 
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-1/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: ВЛАДИМИРОВАЦ-ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, одkm 0-000 доkm 8+740 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
3.600,00
20,00
72.000,00
2
(4.5.5.)
Машински ископ одводних јаркова и корекција са превозом земље до 5km
 
150,00
700,00
105.000,00
 
 
 
Укупно:
 
177.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
60,00
338,69
20.321,40
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
10,08
8.950,00
90.216,00
2
5.14.6.
Ручно крп.удар.рупа кам.дробином 0-30 са ваљањем
40,00
2.800,00
112.000,00
 
 
 
Укупно:
 
222.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
12,00
944,53
11.334,36
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
12,00
1.665,00
19.980,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
12,00
185,40
2.224,80
4
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
11,00
2.264,97
24.914,67
5
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
1,00
2.161,50
2.161,50
6
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
0,00
29,00
0,00
7
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
15,00
320,00
4.800,00
 
 
 
Укупно:
 
65.415,33
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
177.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
222.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
65.415,33
 
 
 
Укупно:
 
464.952,73
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
464.952,73
92.990,55
 
 
 
Укупно:
 
557.943,28
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-2/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: НОВИ КОЗЈАК-ДРЖАВНИ ПУТ (IIВ бр.310), одkm 0-000 доkm 1+840 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.3.)
Машинско кресање денив. банкине у слоју до 10cm
1.900,00
21,71
41.249,00
2
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
1.900,00
2,01
3.819,00
3
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.900,00
20,00
38.000,00
 
 
 
Укупно:
 
83.068,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
60,00
338,69
20.321,40
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
10,08
8.950,00
90.216,00
 
 
 
Укупно:
 
110.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
4,00
944,53
3.778,12
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
4,00
1.665,00
6.660,00
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
2,00
1.000,00
2.000,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
6,00
185,40
1.112,40
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
2,00
2.264,97
4.529,94
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
2,00
2.500,00
5.000,00
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
1,00
2.161,50
2.161,50
8
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
4,00
2.157,60
8.630,40
9
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
 
 
 
10
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
37,50
320,00
12.000,00
 
 
 
Укупно:
 
45.872,36
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
83.068,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
110.537,40
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
45.872,36
 
 
 
Укупно:
 
239.477,76
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
239.477,76
47.895,55
 
 
 
Укупно:
 
287.373,31
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-3/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: БАН.КАРЛОВАЦ-ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, одkm 0-000 доkm 7+500 (ОПШТИНСКИ ПУТ)
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
2.400,00
20,00
48.000,00
 
 
 
Укупно:
 
48.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом (процена 100 m²)
120,00
338,69
40.642,80
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
(d7cmx24kg/x100=16,8 t)
t
20,16
8.950,00
180.432,00
 
 
 
Укупно:
 
221.074,80
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
24,00
944,53
22.668,72
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
24,00
1.665,00
39.960,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
24,00
185,40
4.449,60
4
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
21,00
2.264,97
47.564,37
5
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
3,00
2.161,50
6.484,80
6
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
7.500,00
29,00
217.500,00
7
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
21,00
320,00
6.720,00
 
 
 
Укупно:
 
345.347,19
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
48.000,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
221.074,80
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
345.347,19
 
 
 
Укупно:
 
614.421,99
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
614.421,99
122.884,40
 
 
 
Укупно:
 
737.306,39
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-4/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА БЕЗ БРАНИКА НА НЕКАТЕГОРИСАНИМ-АТАРСКИМ ПУТЕВИМА
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.400,00
20,00
28.000,00
 
 
 
Укупно:
 
28.000,00
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
10,00
944,53
9.445,30
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
10,00
1.665,00
16.650,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
3
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
22,00
185,40
4.078,80
4
 
Набавка саобраћајног знакаII-2STOP (класа 2)
ком
10,00
2.161,50
21.615,00
5
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34
ком
10,00
4.492,40
44.924,00
6
 
Набавка саобраћајног знака Андрејин крст I-34.1
ком
2,00
5.250,00
10.500,00
 
 
 
Укупно:
 
107.213,10
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
28.000,00
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
107.213,10
 
 
 
Укупно:
 
135.213,10
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
135.213,10
27.042,62
 
 
 
Укупно:
 
162.255,72
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 220-5/2014
Дана: 16.06.2014.год.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА У 2014. ГОДИНИ ЗА УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
 
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
 
 
 
 
1
(3.6.1.)
Кошење траве са банкина самох.мот. косачицом
3.000,00
2,01
6.030,00
2
(3.8.1.)
Сечење густог шибља преко 50 ком./m² ручно са слагањем на страну
1.000,00
20,00
20.000,00
 
 
 
Укупно:
 
26.030,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
 
 
 
1
5.11
Ручно рушење испуцалог асфалтног коловозаd=6-8cm пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором и чишћењем метлом
480,00
338,69
162.571,20
 
 
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масомd=5-7cm
2
5.14.6.
Битумизираним носећим слојем од кречњ.агрегата
t
80,64
8.950,00
721.728,00
 
 
 
Укупно:
 
884.299,20
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
 
 
 
 
 
Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МВ 15
 
 
 
 
1
(8.7.1.)
Стуб за знаке димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
20,00
944,53
18.890,60
2
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=3m1
ком
20,00
1.665,00
33.300,00
3
 
Набавка стуба саобраћајног знакаL=1,6m1
ком
0,00
0,00
0,00
 
(8.9.1.)
Монтирање саобраћајног знака
 
 
 
 
4
 
Знак димензија до 120х120х120cm, 90х120cm и пречника до 90cm
ком
22,00
185,40
4.078,80
5
 
Набавка саобраћајног знака троугао 900х900х900 (класа 2)
ком
16,00
2.264,97
36.239,52
6
 
Набавка саобраћајног знакаIII-3 (класа 2)
ком
0,00
0,00
0,00
7
 
Набавка саобраћајног округли ø 600 (класа 2)
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
8
 
Набавка саобраћајног знака 600х600 (класа 2)
ком
2,00
2.157,60
4.315,20
8
 
Набавка допунске таблеIV-5.1
ком
2,00
2.161,50
4.323,00
9
АС
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно изгрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања
m1
8.800,00
29,00
255.200,00
14
АС
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу
565,00
320,00
180.800,00
 
 
 
Укупно:
 
541.470,12
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I
(3.)
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА
26.030,00
III
(5.)
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
884.299,20
IV
(8.)
ОДРЖАВАЊЕ САОБ.СИГ.И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
541.470,12
 
 
 
Укупно:
 
1.451.799,32
 
 
Порез на додатну вредност
 
20,0%
1.451.799,32
290.359,86
 
 
 
Укупно:
 
1.742.159,18
 
 
Саставило
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''
 
 
 

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2014. години на подручју општине Алибунар

На основу чланова 8. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС''  бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), на предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима по Закључку бр. 06-63/14-06 од 23. јуна 2014. године, Општинско веће општине Алибунар на Педесетседмој седници одржаној дана 15. јула 2014. године, доноси
 
П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2014. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
          Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар за 2014. годину (у даљем тексту: Програм) се утврђује начин коришћења остварених а неутрошених средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2013. години и процењеног износа планираних средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2014. години, за активности које се током 2014. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
 
II
           За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар у 2014. години укупно се одређује износ од 4.021.383,25 динара.
           Остварена и неутрошена средства у 2013. години, а која ће се користити по овом Програму износе 2.021.383,25 динара.
           Планирана средства у 2014. години износе 2.000.000,00 динара.         
 
III
          Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин:
 
Редни број
Врста активности
Износ
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
1.
Радови на одржавању улица у насељеним местима
1.1.
Одржавање трупа пута – кошење траве са банкина самоходном моторном косачицом; сечење густог шибља преко 50 ком/m² ручно са слагањем на страну
31.236,00
1.2.
Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме на путу
649.764,14
1.3.
Редовно одржавање асфалтних коловоза
405.493,11
 
Укупно
1.086.493,25
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
2.
Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – израда штампаног материјала, закуп огласног простора
84.890,00
 
Укупно
84.890,00
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Алибунар
3.
Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења рада са децом (семинари, радионице и сл.)
150.000,00
4.
Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и основним школама
150.000,00
5.
Финансирање пројеката невладиних и других организација у циљу унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце
50.000,00
6.
Уређивање потребних површина за организовање такмичења школске деце са тематиком саобраћаја, набављање потребних основних средстава и опреме за потребе увежбавања радњи и понашања у саобраћају
100.000,00
7.
Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком саобраћаја
50.000,00
 
Укупно
500.000,00
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
8.
Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији општине Алибунар
200.000,00
 
Укупно
200.000,00
Студије, анализе, елаборати и пројекти из области безбедности саобраћаја
9.
Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице државних путева кроз насељена места општине Алибунар
1.050.000,00
 
Укупно
1.050.000,00
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима
10.
Техничко опремање ПС Алибунар – Сектора саобраћајне полиције 1. категорије
950.000,00
 
Укупно
950.000,00
Средства за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја
11.
Накнада за рад члановима Општинског савета за безбедност саобраћаја у 2014. години
150.000,00
 
Укупно
150.000,00
 
УКУПНО
4.021.383,25
 
IV
          Од остварених и неутрошених средстава у 2013. години у износу од 2.021.383,25 динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана:
-         активности под редним бројем 1 у износу од 736.493,25 динара;
-         активности под редним бројем 2 у целокупном износу од 84.890,00 динара;
-         активност под редним бројем 6 у целокупном износу од 100.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 7 у целокупном износу од 50.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 10 у целокупном износу од 950.000,00 динара;
-         активност под редним бројем 11 у износу од 100.000,00 динара.
 
V
           Предвиђени радови овим Програмом, у делу унапређења саобраћајне инфраструктуре, део су планираних радова садржаних у Предлогу плана летњег одржавања општинских путева и улица на територији општине Алибунар, који ће бити предмет разматрања и усвајања од стране Општинскогвећа општине Алибунар, на предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар.
 
VI
          Коришћење средстава предвиђених овим Програмом ће се вршити на иницијативу и предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима.
 
VII
          Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима ће доставити Општинском већу општине Алибунар извештај о реализацији овог Програма, најкасније до 31.01.2015.г.
 
VIII
          Набавка добара, услуга и радова ће се вршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
 
IX
          Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-78/14-06
Датум: 15. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о поверавању на управљање и коришћење Туристичкој организацији општине Алибунар спортско-рекреативног објекта у Николинцима

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012 и 18/2012), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине Алибунар, на својој Педесетпетој седници одржаној дана 12. јуна 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ОБЈЕКТА У НИКОЛИНЦИМА
 
1.    ПОВЕРАВА СЕ на управљање и коришћење Туристичкој организацији општине Алибунар (у даљем тексту: корисник) спортско-рекреативни објекат – олимпијски базен са пратећим објектима у Николинцима, који се налази у к.о. Николинци, топ.бр.4644/1 (део парцеле под објектом).
2.    О објекту из тачке 1. овог Решења корисник је дужан да се стара према обичајима доброг домаћина.
3.    Објекат из тачке 1. овог Решења даје се на коришћење почев од дана ступања на снагу овог Решења додаљњег.
4.    Објекат се даје на коришћење без накнаде.
5.    Општинско веће општине Алибунар, у својству овлашћеног лица у име Општине Алибунар, задржава право да ускрати право управљања и коришћења предметног спортско-рекреативног објекта пре истека рока из тачке 3. овог Решења из било ког оправданог разлога, осим уколико Општина Алибунар у својству даваоца права и корисник другачије међусобно не договоре.
6.    За време управљања и коришћења корисник је дужан да сноси све нужне и корисне трошкове, сагласно одредбама Закона о облигационим односима.
7.    О реализацији овог Решења стараће се Одељење за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.
8.    Решење ступа на снагу даном доношења.
9.    Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о поверавању на управљање и коришћење ЈКП ''УСЛУГА'' Банатски Карловац спортско-рекреативног објекта у Николинцима, бр. 023-27/13-06 од 17.04.2013.г.
10. Решење доставити Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар,ЈКП''Услуга'' Банатски Карловац и Туристичкој организацији општине Алибунар.
11. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-26/14-06
Датум: 12. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о организацији фестивала ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине, на својој 54. седници одржаној дана 09. јуна 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ФЕСТИВАЛА ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''
 
1.    Општина Алибунар организоваће Фестивал ''ROCKWOOD 2014 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР'' (у даљем тексту: Фестивал), који ће се одржати на излетишту Девојачки Бунар. Време одржавања Фестивала биће накнадно одређено.
2.    Циљ Фестивала је промоција рок музике и одговарајућих културно-уметничких садржаја, као и промоција излетишта Девојачки Бунар и Општине Алибунар у целини.
3.    О организацији Фестивала стараће се Организациони одбор Фестивала у саставу:
1)    Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Алибунар – председник Одбора;
2)    Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар – заменик председника;
3)    Душица Чолић, новинар – члан.
4.    Задатак Организационог одбора је утврђивање програма Фестивала, спровођење програма Фестивала, као и старање о свим питањима од значаја за организацију и одржавање Фестивала.
5.    Финансирање Фестивала вршиће се из средстава буџета Општине Алибунар, као и из других законом допуштених извора финансирања. По окончању Фестивала, а у законом утврђеном року, Организациони одбор је дужан да поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.
6.    Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/14-06
Датум: 09. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Оглас за постављање начелника Општинске управе општине Алибунар

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 112-23/13-06

Датум: 26. јун 2013. године

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 58. став 1. и чланова 72. и 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 23. Одлуке о образовању Општинске управе Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2012), а на основу овлашћења из члана I Решења о расписивању конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар, број 112-22/13-06 од 26. јуна 2013. године,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
расписује:
О Г Л А С
за постављање на период од пет година
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Место рада: Алибунар, Трг слободе бр.4.

Број извршилаца: 1.

Општи услови за рад на радном месту су:

 1. да је држављанин/држављанка Републике Србије,
 2. да је пунолетан/пунолетна,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђиван/осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело које га/је чини неподобним/неподобном за обављање послова у државном органу.

Доказ из тачке 3. доставља кандидат који буде постављен .

Посебни условиза рад на радном месту су:

 1. висока стручна спрема – VII степен, дипл. правник/дипл.правница,
 2. положен стручни испит за рад у органима државне управе – државни стручни испит,
 3. најмање пет година радног искуства у струци.

Кандидати подносе: пријаву на оглас; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о прописаној стручној спреми; доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподнобним за обављање послова у државним органима; доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; доказ о потребном радном искуству.

Доказ о поседовању опште здравствене способности доставља само кандидат-киња који-а буде постављен-а на функцију начелника Општинске управе.

Пријаве се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у Огласним новинама Националне службе за запошљавање – ''Послови'', на следећу адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр.4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''За Комисију - конкурс за избор начелника ОУ''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 34. седници одржаној дана 12. јула 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:

Добровољном ватрогасном друштву Владимировац за финансирање пројекта/програма ''Санација кровне конструкције зграде Добровољног ватрогасног друштва Владимировац'' додељују се средства у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-129/13-06
Датум: 12. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 32. седници одржаној дана 13. јуна 2013. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим црквама и верским организацијама за финансирање програма/пројеката:

 1. Католичкој цркви у Алибунару за финансирање пројекта/програма ''Реконструкција и санирање Католичке цркве у Алибунару'' додељују се средства у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;
 2. Румунској православној цркви из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Инвестиционо одржавање заштите тротоара и одвода кишнице на објекту РПЦ'' у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
 3. Српској православној црквеној општини из Иланџе за финансирање пројекта/програма ''Реконструкција – препокривање крова на храму'' у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012, 9/2013, 12/2013-исправка).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-127/13-06
Датум: 13. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, .с.р.

Решење о образовању Комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3. Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар према Одлуци о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, бр. 464-11/13-06 од 30.05.2013.г.(у даљем тексту: Комисија) у саставу:

 1. Цветана Радуловић Кожокари - председник Комисије;
 2. Драгана Коматина - заменик председника Комисије;
 3. Вишња Стефановић Диклић - члан Комисије;
 4. Зоран Паровић - заменик члана Комисије;
 5. Коса Николић - члан Комисије;
 6. Сима Чортан - заменик члана Комисије.

            Задатак Комисије из става 1. овог Решења је да у складу са позитивним прописима Републике Србије и Општине Алибунар предузме потребне радње ради прикупљања понуда јавним огласом, састављање предлога избора најповољнијег понуђача и састављање предлога уговора о закупу, који ће са најповољнијим понуђачем закључити у име Општинског већа општине Алибунар председник Општине, или друго лице које Општинско веће овласти.

Комисија је дужна да започне све потребне радње ради извршења задатака из става 2. овог Решења одмах по образовању.

           За свој рад Комисија одговара Општинском већу, којој је дужна да поднесе извештај о спроведеном поступку најкасније 3 дана по окончању поступка прикупљања понуда.

           Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-75/13-06
Датум: 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

БРОЈ: 40-3/2013

ДАТУМ: 19.02.2013.г.

А л и б у н а р

На основу чл. 47. И члана 57. Став 1. Тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09 и 52/2011), Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на седници одржаној дана 19.02.2013.г., већином гласова укупног броја чланова, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР бр. 50-2/2010 од 01.03.2010.г., бр. 113-2/2010 од 28.06.2010.г., бр. 88-2/2011 од 02.03.2011.г. и бр. 238-3/2012 од 16.10.2012.г.

Члан 1.

        У члану 50. Став 1. Након речи: ''присутних чланова савета родитеља'' бришу се речи: ''у радним јединицама''.

        Став 2. Истог члана брише се у целости.

Члан 2.

         Преостале одредбе Статута остају на снази.

Члан 3.

          Ове измене и допуне Статута упућују се Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности на исте. Након добијања сагласности истичу се на огласној табли Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли установе.

Председник Управног одбора
Зорана Кутлешић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013.г.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''БУНАР'' са п.о.

Број: 124

Датум: 10.04.2013.

В Л А Д И М И Р О В А Ц

На основу члана 41. Статута ЈКП ''БУНАР'' Владимировац, Надзорни одбор ЈКП ''Бунар''Владимировац, донео је дана 10.04.2013. године следећу

О  Д  Л  У  К  У

О изменама и допунама Финансијског плана ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013.г.

Финансијски план Програма пословања ЈКП ''Бунар'' Владимировац мења се у погледу планираних прихода и планираних расхода и то:

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ планирани приходи за 2013. годину за 350.000,00 динара тако што се у табеларном делу на страни 4 – УКУПАН ПРИХОД, иза тачке 11. додаје тачка 12. која гласи:

 • 12. Субвенције оснивача за чишћење депоније, а у колони план 2013 додаје се износ 350.000,00 дин.

Овим се повећава укупан износ прихода тако да уместо 20.210.000,00 динара сада стоји: 20.560.000,00 дин.

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ планирани расходи за 2013. годину за 350.000,00 динара тако што се у табеларном делу на страни 4 – РАСХОДИ-ТРОШКОВИ, иза тачке 26. додаје тачка 27. која гласи:

 • 27. Трошкови чишћења депоније, а у колони план 2013 додаје се износ 350.000,00 динара.

Овим се повећава укупан износ расхода тако да уместо 20.201.000,00 динара стоји 20.551.000,00 дин.

О б р а з л о ж е њ е

До потребе за изменом финансијског плана дошло је из објективних разлога а на основу указане потребе за детаљнијим чишћењем постојеће депоније за које ово Предузеће нема потребну механизацију. Неповољне временске прилике са појачаним ветром утичу на загушење постојеће депоније а то захтева редовно чишћење саме депоније као и прилазних и околних путева где се смеће разноси.

Ову Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Председник Надзорног одбора

Катић Душко, с.р.

Правилник о организацији и систематизацији радних места Установе културних делатности ''Центар за културу Општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 24. Став 2. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 54/09), члана 12. Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 22. Статута Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, директор Установе дана 05.03.2013. године доноси

 

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Правилником о систематизацији радних места у Установи културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар (у даљем тексту: Правилник) утврђује се:

 • Радна места, врста степена стручне спреме и други услови за рад на одређеном радном месту,
 • Опис послова и радних задатака на појединим радним местима,
 • Посебни услови за радна места уредника програма.

РАДНА МЕСТА, ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАД НА ОДРЕЂЕНОМ РАДНОМ МЕСТУ

Члан 2.

У Установи културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар утврђују се следећа радна места:

 • Директор,
 • Програмски директор,
 • Уредник културних програма,
 • Техничар,
 • Спремачица.

ОПИС ПОСЛОВА ПОЈЕДИНИХ РАДНИХ МЕСТА

Члан 3.

ДИРЕКТОР

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године радног искуства у установама културе .

Опис послова:

 • Организује и руководи радом Установе,
 • Доноси акто о организацији и систематизацији послова и друга акта у складу са Законом и Статутом Установе,
 • Извршава одлуке Управног одбора и органа Општине,
 • Заступа и представља Установу,
 • Стара се о законитом раду Установе,
 • Одговоран је за спровођење програма рада Установе,
 • Одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе,
 • Врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Установе.

ПРОГРАМСКИ ДИРЕКТОР

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године радног искуства у установама културе.

Опис послова:

 • Руководи, организује и одговара за рад програмске службе и општих послова,
 • Остварује програмску сарадњу са културним институцијама и ствараоцима ван Установе,
 • Стварање услова за развој стваралаштва у свим гранама уметности (радионице, студији, семинари, писање пројеката за обезбеђење средстава за програмски садржај),
 • Унапређење маркетиншке подршке програма,
 • Замењује директора у случају његове одсутности или спречености са свим правима, овлашћењима и одговорностима директора,
 • Обавља и друге послове које му повери директор.

УРЕДНИК КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године искуства у установама културе.

Опис послова:

 • Координира целокупну програмску активност Установе,
 • Стара се о квалитету остваривања уређивачких програма у појединим областима,
 • Израђује годишње и кварталне програме рада у сарадњи са уредницима одређених програма,
 • Прати реализацију одређених програмских садржаја,
 • Подноси извештаје о реализацији програма Установе,
 • Планира пропагандне активности и стара се о организацији истих,
 • Прати кадровску попуњеност и предлаже директору предузимање одређених кадровских мера,
 • Информише запослене о остваривању програмских садржаја,
 • Ради и друге послове по налогу директора Установе,
 • За свој рад одговара директору Установе.

ТЕХНИЧКИ РАДНИК РАСВЕТЕ, ТОНА И ВИДЕА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има средњу стручну спрему и једну годину радног искуства.

Опис послова:

 • Одговоран је за исправност средстава, расвете и озвучења,
 • Припрема сцену за позориште и друге представе,
 • Дежура за време програма,
 • Врши контролу и пријем посетилаца програма,
 • Требује потрошни и други материјал за програме,
 • Учествује у припреми и реализацији програма аматерских друштава,
 • Одржава одређене уређаје, инсталације, отклања кварове и друго,
 • Отклања кварове у границама својих могућности,
 • Стара се о редовном одржавању опреме,
 • Обезбеђује услове за реализацију програма у делу одржавања уређаја,
 • Рукује пројектором и озвучењем у биоскопској сали,
 • Припрема и прегледа филмску траку,
 • Одговара за квалитет слике, звучне ефекте и тачност филмске представе,
 • Стара се о одржавању уређаја којима рукује,
 • Врши контролу и пријем посетилац ана улазу у салу,
 • Требује и набавља материјал за кино, кабину и уређаје,
 • Пријем и слање филмова и филмског материјала,
 • Ради друге послове по налогу директора,
 • За свој рад одговара директору Установе, уредницима и организаторима програма.

ПОМОЋНИ РАДНИК – СПРЕМАЧИЦА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: нижа стручна спрема.

Опис послова:

 • Одржава прописану хигијену у пословном простору и испред објеката,
 • Дежура за време организовања програма,
 • По потреби Установе обавља послове курира, билетара, кафе куварице, сервирке и гардеробера,
 • Обезбеђује простор од пожара и провала,
 • Одговара за инвентар у објекту за време рада,
 • Одржава цвеће у објекту,
 • Требује средства за одржавање хигијене,
 • Ради и друге послове по налогу директора,
 • За свој рад одговара директору Установе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.

Тумачење одредби овог акта даје доносилац.

Члан 5.

Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана прибављања сагласности надлежног оснивача Установе културе Општине Албиунар.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Перица Битевић, с.р.

Исправка Одлуке о изменама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси

 

И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о изменама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 16/12) грешком је у члану 5. став 1. уписан коефицијент за обрачун и исплату плата председника општине, заменика председника општине и председника Скупштине општине, тако да уместо броја ''7.76'' треба да стоји ''7.74''.

Члан 2.

Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се од обрачуна плате за месец фебруар 2013. године.

Члан 3.

Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-25/12-04
Датум: 21. март 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

 

Правила заштите од пожара

На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09), начелник Општинске управе општине Алибунар је дана 05.03.2013. године донео

 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА НА НАЧИН ДА РИЗИК ОД ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА БУДЕ ОТКЛОЊЕН, А ДА У СЛУЧАЈУ ЊЕГОВОГ ИЗБИЈАЊА БУДЕ ОБЕЗБЕЂЕНА БЕЗБЕДНА ЕВУАКУАЦИЈА ЉУДИ И ИМОВИНЕ И СПРЕЧЕНО ЊЕГОВО ШИРЕЊЕ
Члан 1.

Заштита од пожара представља скуп мера и радњи које се предузимају у циљу спречавања, отклањања и гашења пожара, као и неутрализације пожарно опасних флуида (спасавања људи и имовине) угрожених овим опасностима.

Сви радници у објекту, као и друга лица која се по било ком основу налазе или задржавају у близини, дужни су да у складу са Законом о заштити од пожара учествују у спречавању, отклањању и гашењу пожара и неутрализацији пожарно опасних материја као и спашавању људи и имовине.

Радници који примете пожар дужни су да изврше његову неутрализацију уколико то могу да изврше без опасности по себе и друга лица. Уколико нису у стању да сами отклоне настали пожар, дужни су да о томе одмах обавесте, телефоном или на други начин, професионалну ватрогасну јединицу (тел. 193).

Члан 2.

Да би дошло до пожара или експлозије морају бити испуњена 3 услова, тј. морају бити присутни:

 1. гориви материјал,
 2. оксидатор,
 3. извор паљења.

Гориве материје су обично гасови, течности и чврсте материје. Оксидант је кисеоник или ваздух. Извори паљења представљају непосредне изазиваче пожара и могу се сврстати у неколико група и то:

 • загрејана површина,
 • отворени пламен,
 • искре механичког порекла и заваривање,
 • кварови на електричним инсталацијама под напоном,
 • атомсферска пражњења.

Знатан број пожара настаје услед непоштовања, односно нарушавања елементарних услова заштите од пожара, због грешака у руковању, неиспуњавању обавезне обуке запослених особа, лоше дисциплине на радном месту и др. Овакве грешке се не смеју дозволити, јер оне могу имати катастрофалне последице, нарочито у технолошким процесима где се примењују материје које представљају опасност од избијања пожара и експлозије. Међутим, у предметном објекту, с обзиром на врсту делатности, нема посебних опасности о којима би се применом посебних техничких прописа спровела адекватна заштита.

Члан 3.

Да би се избегло избијање пожара или експлозије, потребно је одстранити најмање један од три наведена услова који доводе до пожара. Уколико се ово испуни до пожара не може доћи. Као први услов превентивног деловања потребно је искључити могућност да се на критичним местима у објекту нађу извори паљења.

Штете од пожара могу се смањити добром обученошћу, организацијом и извежбаношћу особља за гашење пожара. За успешно гашење пожара одлучујући су први моменти настанка и отклањања пожара. Правовременом отклањању пожара знатно доприноси брза интервенција и гашење пожара у почетном стању.

Члан 4.

У случају избијања пожара, потребно је покушати да се пожар одмах локализује уколико се то може учинити без опасности за лице које настоји да га локализује и друга лица. Уколико то није могуће, треба одмах обавестити ватрогасну јединицу на телефон 193.

Прилазни путеви, улази и излази из објекта, пролази и степеништа у објекту морају увек бити слободни за непосредни прилаз.

Приликом настанка пожара, код интервенције треба поступити на следећи начин:

 • обавезно је искључивање термоелектричних апарата, уређаја и других грејних тела, ако је могуће искључити и довод електричне енергије,
 • уклонити сва лица која не учествују у гашењу пожара,
 • употребити противпожарне апарате и хидранте са водом.

Противпожарни апарати служе за гашење пожара у почетној фази. Ефикасно гашење пожара зависи од начина употребе противпожарног апарата и од средстава која се у њему налазе. Код гашења пожара прахом пожар је потребно гасити рационално, малим ударима од предње ка задњој страни пламена. Код почетних пожара већег обима боље је употребити више ПП апарата једновременог него један по један. Код већих пожара треба употребити хидранте. Вода, са њеним особинама високог степена топлотног капацитета, хлади запаљиви материјал до температуре која је испод тачке запаљивости. Често је некорисно гашење пламена на месту појаве пожара, тако да све напоре треба усмерити на спречавање ширења пожара и спречавање да се други објекти захвате пламеном.

Организационо функционисање заштите од пожара

Начелник Општинске управе општине Алибунар

Члан 5.

Начелник Општинске управе општине Алибунар у вршењу послова заштите од пожара има следећа права и обавезе:

 1. доноси Правила заштите од пожара и Програм обуке оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;
 2. непосредно је одговоран за организовање и заштиту од пожара у Општинској управи, спровођење мера заштите од пожара, а нарочито за примену прописаних и наложених мера од надлежних инспекцијских служби у вези заштите од пожара;
 3. стара се о благовременом доношењу Правила заштите од пожара и Програма обуке радника из заштите од пожара;
 4. организује оспособљавање запослених из области заштите од пожара и доноси одлуке о остваривању појединих права и обавеза и одговорности запослених из области заштите од пожара;
 5. стара се о обезбеђењу средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара и одобрава њихово коришћење;
 6. разматра инспекцијске и друге налазе и извештаје из домена противпожарне заштите, као и извештаје и закључке других органа и предузима све мере да се утврђени недостаци отклоне у датим роковима;
 7. утврђује материјалну и другу одговорност одговорних лица и других запослених због неспровођења мера заштите од пожара;
 8. врши друге послове утврђене законом или по својој иницијативи, а у циљу обезбеђења људи и имовине од пожара.

Општинско веће општине Алибунар

Члан 6.

Општинско веће општине Алибунар у области организовања, спровођења и унапређења заштите од пожара, поред послова који су му стављени у надлежност Законом, врши и следеће послове:

 • стара се о обезбеђивању средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара и одобрава њихово коришћење;
 • најмање два пута годишње остварује увид у стање организације заштите од пожара и степена безбедности радника, и предузима потребне мере у циљу унапређења заштите од пожара;
 • разматра инспекцијске и друге налазе и извештаје из домена противпожарне заштите, као и извештаје и закључке других органа и предузима све мере да се утврђени недостаци отклоне у датим роковима;
 • стара се да се сви радници благовремено информишу о стању и спровођењу мера заштите радника и имовине од пожара;
 • утврђује материјалну и другу одговорност радника због неспровођења мера заштите од пожара;
 • врши друге послове утврђене Законом или по својој иницијативи, а у циљу обезбеђења објеката и запослених.

Лице одговорно за противпожарну заштиту

Члан 7.

Лице одговорно за заштиту од пожара, у оквиру своје надлежности, обавља следеће функције:

 • организује, спроводи и унапређује заштиту од пожара ради повећања степена безбедности свих запослених и имовине;
 • спроводи мере заштите од пожара утврђене Законом, одговарајућим општим прописима и овим Правилима;
 • врши обуку запослених у вези начина употребе ватрогасних апарата и предочава запосленим опасности које прете од пожара;
 • врши контролу функционалности уређаја за гашење од пожара, хидраната и других апарата који служе за гашење пожара и о томе води уредну евиденцију;
 • врши обиласке зграде Општине и упозорава на непридржавање мера заштите од пожара;
 • у случају непосредне опасности од избијања пожара, елементарне непогоде и др. предузима хитне мере за њихово брзо и ефикасно отклањање и забрањује рад на критичним местима;
 • саставља информације о стању заштите од пожара у Општинској управи и о томе обавештава начелника Општинске управе;
 • врши све друге послове из ове области, утврђене законом и овим Правилима.

Члан 8.

Сви запослени у Општинској управи су основни носиоци послова и задатака заштите од пожара.

У овој области запослени имају следећа права и дужности:

 • да непосредно учествују у организовању, спровођењу и унапређењу послова и задатака заштите људи и имовине Општинске управе;
 • да предузимају, спроводе и придржавају се прописаних мера заштите од пожара;
 • да траже помоћ од органа и лица за отклањање узрока од пожара;
 • да се оспособљавају и врше проверу знања за непосредно примењивање мера заштите, отклањања узрока и појаве пожара;
 • да пажљиво рукују са опасним материјама и машинама, и да примењују све мере заштите при њиховом коришћењу;
 • да се старају да приступ њиховом радном месту буде слободан и могућ, како би се несметано приступило средствима за гашење пожара и другим средствима заштите;
 • да користе лична заштитна средства и опрему на прописан начин;
 • да непосредно учествују у гашењу пожара ако до њега дође, ако то могу учинити без опасности по себе и друга лица, и да о томе обавесте Ватрогасни вод са седиштем у Алибунару.

Уколико се запослени у Општинској управи не придржавају наведених мера, чине тежу повреду радне обавезе и одговарају дисциплински и материјално.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЕНЕ ОБЈЕКТА СА ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 9.

У циљу отклањања узрока од пожара, спречавања избијања, ширења и гашења пожара, спашавања људи и имовине угрожених у пожару, примењују се следеће мере и радње заштите од пожара:

 • објекти морају бити снабдевени апаратима и другом опремом за гашење пожара. Број, врста и локација ових средстава утврђују се прописима, техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара;
 • електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и уређаји у просторијама морају се извести, односно поставити тако да не представљају опасност од избијања пожара. За исправно функционисање наведених инсталација и уређаја одговоран је начелник Општинске управе, или друго лице кога овласти начелник;
 • у просторијама у којима се држи или користи запаљиви материјал, архива, запаљиве течности и гасови, или се стварају експлозивне смеше, забрањено је пушење, употреба отвореног пламена и коришћење уређаја са усијаном површином грејних тела и држање материјала који је склон самозапаљењу.

О мерама забране на видном месту се обавезно истиче упозорење или ознаке забране:

 • забрањено пушење;
 • забрањена употреба алата који варничи;
 • забрањено варење без претходне сагласности;
 • забрањен рад са отвореним пламеном и уређајима са усијаним површинама;
 • обавезно је искључење термоелектричних апарата, уређаја и других грејних тела након завршетка смене;
 • прилазни путеви, улази/излази у/из објекта, пролази и степеништа у објекту морају увек бити слободни за несметан пролаз.

Члан 10.

Уређаји, опрема и средства намењени гашењу пожара у објектима могу се користити само ако одговарају важећим техничким прописима и стандардима, или након добијања атеста од овлашћене стручне организације за оне који нису утврђени стандардом.

Опрема и средства намењена гашењу пожара постављају се на приступачном и видном месту у згради Општине и могу се користити само за потребе гашења и локализовања пожара.

Места у објектима где се налазе ватрогасне справе и опрема видно су означена.

Уређаји, опрема за гашење пожара, одржавају се у исправном стању и о томе се води уредна евиденција.

Члан 11.

Зграда Општине је приземни објекат озидан циглом у продужном малтеру. Кровна конструкција је од дрвене грађе, а кровни покривач је цреп.

Унутрашњи зидови и плафон су малтерисани кречним малтером и обојени полудисперзионим бојама. Подови канцеларија обложени су ламинатом, а под ходника и мокри чворови су обложени керамичким плочицама.

У згради Општине постављене су електро-инсталације и гасне инсталације, а за загревање просторија користе се радијатори на топлу воду која се загрева плинским котловима.

Нова зграда Општине у улици Трг слободе број 15 је спратни објекат, озидан циглом у продужном малтеру. Кровна конструкција је од дрвене грађе, а кровни покривач су азбестне плоче.

 Унутрашњи зидови и плафон су малтерисани кречним малтером и обојени полудиспрерзионим бојама. Подови канцеларија обложени су ламинатом, под велике сале итисоном, а под ходника и мокри чворови обложени су керамичким плочицама.

За успешно извршење задатака на заштити људи и имовине од пожара, предузимају се следеће мере:

 • све електро, топлотне, вентилационе и друге инсталације и уређаји у објектима, морају се поставити тако да не представљају опасност од пожара;
 • просторије у којима се држе посуде са запаљивим материјама, течностима или др., морају бити посебно обезбеђене од пожара, у њима забрањено пушење и употреба отвореног пламена;
 • уколико се ради са отвореном ватром, апаратима за заваривање и др., рад може да се обавља тек пошто се остваре сви услови и предузму све мере заштите од пожара и обезбеде средства за гашење пожара.

Пре почетка сезоне грејања потребно је извршити контролу димњака и гасних пећи од стране овлашћених предузећа. Контролу гасних инсталација врши ''Србијагас'' Нови Сад.

Справе и уређаји за гашење пожара су ватрогасни апарати Ѕ-6 и Ѕ-9 и унутрашња хидрантска мрежа.

Главни излази из зграда општине налазе се на нивоу приземља и директно воде у слободан простор.

Јединица ширине излаза је 60 cm на 100 људи. Како је изведена ширина излаза већа него што је минимално прописана, то ће евакуација присутних лица бити брза и ефикасна.

Растојање на путевима за евакуацију од врата најудаљеније просторије до излаза директно напоље није већа од 10 m.

Зграде општине налазе се у центру насељеног места Алибунар. Приступ ватрогасних возила је могућ директно са улице, отвореног простора.

Најближа професионална ватрогасна јединица налази се на удаљености од 1 km, којој је за отпочињање интервенције у овим објектима потребно око 5 минута.

ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
Члан 12.

По настанку пожара покушати да се пожар локализује употребом ватрогасних апарата и хидрантске мреже.

Уколико то није могуће треба одмах обавестити ватрогасну јединицу на телефон 193.

Код интервенције гашења пожара треба урадити следеће:

 • избегавати узнемирености и панику,
 • уклонити сва лица која не учествују у гашењу пожара,
 • употребити противпожарне апарате и хидранте са водом,
 • искључити довод електричне енергије,
 • у случају немогућности локализације извршити евакуацију запослених лица,
 • извршити збрињавање евентуално повређених лица,
 • обезбедити проходност пожарних путева за интервенцију професионалних ватрогасних јединица.

Члан 13.

Евакуација запослених и присутних лица:

 • евакуација је организовано напуштање зграде од стране запослених и присутних лица у случају непосредне опасности од избијања пожара, у случају пожара и других опасности (експлозија, земљотрес);
 • у случају пожара, прво се спроводи евакуација, а онда гаси пожар;
 • евакуацију наређује и спроводи начелник, односно овлашћено лице;
 • евакуација се спроводи напуштањем евакуационе зоне, коришћењем смера и пута евакуације и окупљањем на зборном месту, у складу са Планом евакуације који се налази уз ово Упутство;
 • ако је наведени пут и излаз за евакуацију у Плану евакуације угрожен од пожара, користити најближи пут и излаз који није угрожен од пожара;
 • одговорно лице за евакуацију мора спречити панику међу запосленим и присутним лицима;
 • евакуацију треба обавити безбедно, брзим ходом, без трчања;
 • треба спречити евакуацију скакањем кроз прозор или са спрата у приземље, спуштањем низ олуке или клизањем низ ограду на степеништу;
 • за евакуацију не користити задимљене просторије;
 • током евакуације потребно је пружити помоћ запосленим и пристутним лицима са посебним потребама;
 • након евакуације овлашћено лице мора спречити повратак запослених у зграду.

Путеви евакуације, смер кретања и излаз приказани су у графичком делу овог Плана.

НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 14.

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, најкасније у року од једне године од дана ступања у радни однос.

Основну обуку и практичну проверу знања запослених обављају лица која раде на пословима заштите од пожара.

Програм основне обуке доноси послодавац, односно руководилац државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе, по прибављању сагласности Министартва.

Изузетно од става 3. овог члана Министарство одбране не прибавља сагласност.

Провера знања запослених врши се једном у три године.

Члан 15.

Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и да се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од пожара, као и да у случају пожара приступе гашењу пожара.

Члан 16.

Програм обуке радника садржи следеће теме:

 1. нормативно уређење заштите од пожара,
 2. основи горења,
 3. узроци настанка пожара,
 4. гашење пожара,
 5. савремени технички системи за отклањање и гашење пожара.

Члан 17.

План евакуације запослених и упутство за поступање у случају пожара истакнути су на видним местима у згради Општине.

Члан 18.

Правила заштите од пожара доноси начелник у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09).

Члан 19.

Након доношења Правила заштите од пожара од стране начелника, исти се доставља на увид Минстарству унутрашњих послова, Секретаријату за ванредне ситуације Панчево.

Члан 20.

Даном ступања на снагу ових Правила престаје да важи Правилник о заштити од пожара, број: 21-2/94-01 од 26.10.1994. године.

Члан 21.

Ова Правила ступају на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли и у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
НАЧЕЛНИК
Број: 217-1/2013
Датум: 05.03.2013.г.
А Л И Б У Н А Р
НАЧЕЛНИК
Цветана Радуловић Кожокари, с.р.

Одлука о давању на привремено коришћење објекта у Банатском Карловцу

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), а поступајући по захтеву Мото-клуба ''Карлсдорф'' Банатски Карловац, Општинско веће општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 26. фебруара 2013. године доноси

 

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У

БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

Даје се на привремено коришћење објекат у Банатском Карловцу, Улица Немањина бр. 83, изграђен на парцели у к.о. Банатски Карловац, топ.бр. 601, површине 53,61 m², кориснику Мото-клубу ''Карлсдорф'' Банатски Карловац (у даљем тексту: корисник).

Објекат ће корисник користити без накнаде. Давање на коришћење без накнаде дозвољава се због тога што је корисник сопственим финансијским средствима преуредио напуштени простор у објекат подобан за окупљање чланова Клуба.

Објекат се даје на коришћење од дана доношења ове Одлуке до 31.12.2014. године.

Корисник је дужан да се о објекту повереном на привремено коришћење стара по обичају доброг домаћина, да врши текуће одржавање објекта, да редовно сноси текуће комуналне и друге сличне трошкове настале коришћењем предметног објекта.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 360-5/13-06
Датум: 26.02.2013.године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о образовању Комисије за процену пољске штете

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 17. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2012), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпрвој седници одржаној дана 21. фебруара 2013. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 1.

Образује се Комисија за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија) за територију Општине Алибунар. Комисију чине шест сталних чланова и један повремени члан.

Стални чланови Комисије су:

 1. Маринковић Љубиша из Алибунара, дипл.инг.пољопривреде и судски вештак  – председник;
 2. Росић Ивица из Банатског Карловца, дипл.инг.пољопривреде  – заменик председника;
 3. Ђурић Зоран из Банатског Карловца, дипл.инг.пољопривреде  – члан;
 4. Диклић Војислав из Новог Козјака, помоћник председника Општине Алибунар  – члан;
 5. Калинић Мира из Владимировца, дипл.инг.заштите биља  – члан;
 6. Ковачевић Мића из Алибунара, дипл.инг.пољопривреде – члан.

Повремени члан Комисије је, сагласно члану 17. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Општине Алибунар, представник савета месне заједнице на чијем подручју је причињена штета, који учествује у раду Комисије према месној надлежности.

Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка штете и о томе сачини записник; да сачињени записник о процени пољске штете достави руководиоцу Пољочуварске службе..

Члан 3.

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.

Члан 4.

 Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар. Појединачни акт о утврђивању накнаде за рад чланова Комисије доноси председник Општине у име Општинског већа.

Члан 5.

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-24/13-06
Датум. 21. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта у својини Општине Алибунар за део парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА
Број: 464-24/13-06
Датум: 13. август  2013. године
А Л И Б У Н А Р

На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УСРС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС и 50/13-одлука УСРС), члана 44. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/12) и члана II Решења о образовању Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 20/2013), Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО ПАРЦЕЛЕ
ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА
 1. Даје се у закуп део парцеле грађевинског земљишта ван грађевинског подручја у насељеном месту Добрица у својини општине Алибунар, парцела топ.број 4584 у к.о. Добрица, ради инвестиционог улагања и искоришћавања у привредне сврхе сагласно планској документацији. Укупна површина предметне парцеле је 69.002 m², а у закуп се даје део парцеле укупне површине 10.000 m².
 2. Део предметног грађевинског земљишта даје се у закуп на период до 50 година.
 3. Парцела која је предмет овог Огласа има приступ јавној саобраћајној површини – општинском путу Банатски Карловац-Добрица-укрштање пута Сечањ-Ковачица.
 4. На предметној парцели дозвољава се изградња различитих производних и пословних садржаја, под условом да не угрожавају стање животне средине, a према информацији о локацији, бр. информације 353-13/2013-04, сагласно планској документацији.
 5. Почетна цена закупнине износи 50,00 динара по 1 m² за све време закупа.
 6. Рок за подношење писаних понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног огласа на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, тј. оглас је расписан и траје у периоду  од 13.08.2013.до 12.09.2013. године.
 7. Право учешћа у јавном надметању има лице које на име гарантног износа за учешће у поступку уплати у корист буџета Општине Алибунар износ од 100.000,00 (стохиљада) динара. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун бр. 840-7422153843-66, модел 97,  позив на број 74-202.
 8. Учеснику у поступку за кога се по окончању поступка утврди да његова понуда није најповољнија, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од дана доношења решења о давању грађевинског земљишта у закуп, најповољнијем понуђачу износ депозита урачунава се у износ закупнине.
 9. Уговор о закупу дела грађевинског земљишта у јавној својини закључује се између Општине Алибунар и лица које Комисија означи као најповољнијег понуђача. Уговор се закључује у року од 30 дана од дана коначности решења о избору најповољнијег понуђача. Уколико лице које је означено као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, поступак ће се сматрати неуспелим и приступиће се новом поступку, а лице које у својству најповољнијег понуђача не приступи закључења уговора у предвиђеном року губи право на повраћај гарантног износа.
 10. Понуда коју сваки учесник подноси у писаној форми обавезно мора да садржи следеће елементе: доказ о уплати гарантног износа, износ закупнине која се нуди, време у годинама (најмање једна година, а највише педесет година) на колико се тражи закуп предмета закупа, уредно овлашћење за заступање предузетника или правног лица ако је учесник поступка предузетник или правно лице. Поред ових елемената понуда мора да има и следеће елементе, у зависности од карактера понуђача, и то:
  1. За физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ;
  2. За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број радње;
  3. За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.
 11. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Висина закупнине мора бити одређена у фиксном износу у динарима по m².
 12. Отварање понуда биће обављено дана 16.09.2013. године са почетком у 12.00 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, уз услов физичких могућности простора да прими сва заинтересована лица, због чега ће предност имати учесници поступка.
 13. Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти са видљивом назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА'', на адресу: ОПШТИНА АЛИБУНАР, ТРГ СЛОБОДЕ БР.4, 26310 АЛИБУНАР.
 14. Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује, што ће бити посебно наведено записником о отварању писаних понуда. Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредном она понуда која је поднета у отвореној коверти, или која не садржи елементе из тачке 10. и11. овог огласа.
 15. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања доступним на територији Општине Алибунар.
 16. Све ближе информације могу се добити у Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар лично, или позивом на број телефона 013/641-031.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Цветана Радуловић Кожокари

V 01. SWOT анализа

СНАГЕ
СЛАБОСТИ
 • Процентуално највећи број грађана румунске националности у Србији, те традиционално добра сарадња са Румунијом
 • Релативно развијена међународна сарадња (SDC, Норвешка, Јапан, Грчка, Италија, UNDP, DFID, Словачка)
 • Започет процес “bottom-up” развоја заједнице кроз формирање ЛАГ, ЛИДЕР приступ
 • Покривеност региона инфраструктуром (саобраћајна доступност, комуналном, социјалном, образовном, ИТ)
 • Квалификовани радници прехрамбеног профила (месари, пекари)
 • Неидентификовани и невалоризовани специфични и конкурентни локални производи и услуге
 • Непостојање јаке базе МСП и предузетничког духа везаних за локалне производе и услуге
 • Низак ниво конкурентности постојећих руралних производа и мале инвестиције у истраживање и развој
 • Висока стопа незапослености, међу највишим у Војводини
 • Висок удео запослености у екстензивној пољопривреди, јавном сектору и трговини
 • Ниво просторног планирања не задовољава елементарне потребе МСП
 • Недостатак подстицаја за останак и привлачење стручних и високообразованих кадрова
 • Недовољно диверсификована пољопривредна производња (кукуруз, пшеница)
ШАНСЕ
ПРЕТЊЕ
 • Природни ресурси за економску експлоатацију (обновљиви извори енергије: ветар, термални извори, вода и плодно земљиште)
 • Делиблатска пешчара (као ресурс погодан за економско коришћење) излетнички, спортско-рекреативни и welness туризам, експлоатација лековитог и ароматичног биља, шумских плодова
 • Геостратешки положај у односу на Београд, Темишвар и Европске коридоре
 • Повећање захтева тржишта у експанзији за производима са ознакама порекла, квалитета и традиције
 • Глобални тренд специјализације и улагања у развој људских ресурса и знања као кључних фактора за повећање конкурентности
 • Финансијска улагања у екологију од стране донатора као предуслов за улагања
 • Фондови и програми за диверзификацију пољопривреде и развој руралне непољопривредне економије
 • Нови маркетиншки канали који произилазе из технолошких промена/иновација
 • Глобална економска криза
 • Брзе промене у захтевима потрошача и у моди потрошње
 • Политичка нестабилност
 • Либерализација тржишта
 • Подизање цене енергената и сигурност добављача
 • Конкурентност осталих региона (Вршац, Панчево, Београд и Нови Сад)

Решење о именовању чланова Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 6. Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА

НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Радна група) и то:
 1. Зоран Пребирачевић – председник;
 2. Зоран Станић – заменик председника;
 3. Дејан Васиљевић – члан;
 4. Драгиша Чанчаревић – члан;
 5. Мери Веселиновић – члан;
 6. Слађана Вукајловић – члан..
 1. Мандат именованих чланова Радне групе почиње да тече од дана именовања, односно 27. августа 2018. године.
 2. О праву чланова Радне групе на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-131/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на66. седници одржаној дана13.августа 2018. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину, број 404-67/18-04 од 10.08.2018.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

          Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове јавних набавки.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-68/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Исправка Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена и функција, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Исправља се Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар, тако да гласи:

''На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Разрешавају се функције у Управном одбору Туристичке организације општине Алибунар:

 1. Немања Цигановић са функције председника,
 2. Мирослав Јокић са функције члана,
 3. Ненад Станковић са функције члана,
 4. Милица Дошлић са функције члана,
 5. Милена Братић са функције члана.

II

            У Управни одбор Туристичке организације општине Алиубнар именују се:

 1. Миле Чолић  на функцију председника,
 2. Вукоман Стојановић на функцијузаменика председника,
 3. Душан Крсмановић на функцију члана,
 4. Мирчеа Даља на функцију  члана,
 5. КатаринаОпанчина на функцију члана.

III

Мандат новоименованог председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар трајаће најдуже до истека мандата Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

IV

Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

Број:020-77/2018-04

УАлибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Јаношик

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАНОШИК

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 290,000.00 0.00 290,000.00  
4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00  
4212 Енергетске услуге 170,000.00 0.00 170,000.00  
4213 Комуналне услуге 100,000.00 0.00 100,000.00  
4214 Услуге комуникације 10,000.00 0.00 10,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 586,000.00 0.00 586,000.00  
4235 Стручне услуге 516,000.00 0.00 516,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00 0.00 20,000.00  
4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80,000.00 0.00 80,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 30,000.00   30,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 430,000.00 0.00 430,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 350,000.00 0.00 350,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 80,000.00 0.00 80,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 170,000.00 0.00 170,000.00  
4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 40,000.00 0.00 40,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене 30,000.00 0.00 30,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 204.000.00   204.000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00  
5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,820,000.00 0.00 1,820,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Иван Листмајер, с.р.

Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години бр. 403-46/2017-04 од 22.02.2017.г.

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и чланова 20, 30. и 31. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу извештајаСтручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 37. седници одржаној дана 25. августа 2017. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ

Бр. 403-46/2017-04 од 22.02.2017.г.

 1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години, бр. 403-46/2017-04 од 22.02.2017.г., које је донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: ''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програмаСтонотениски клуб ''Банатул'' из Локава (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од500.000,00 (словима: петстохиљада) динара.''

 2. Повећање раније одобрених средстава врши се због преласка клуба у виши ранг такмичења у другој половини 2017. године.

 3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2017. годину, бр. уговора 400-25/2017-04 од 09.03.2017.г.

 4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.

 5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој24. седници одржаној дана22. фебруара 2017. године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело Решење оодобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години, бр. 403-46/2017-04, којим су за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програма Стонотениски клуб ''Банатул'' из Локава одобрена средства у износу од 400.000,00 динара.

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 19.07.2017. године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе које су такмичарске екипе завршиле такмичарску 2016/2017. годину преласком у виши, односно нижи ранг такмичења, а