gore

  • slika 3

Predskolska ustanova 351-75-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-75/15-04
Датум: 21.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Предшколске установе „Полетарац“ из Алибунара, улица Вука Караџића број 6, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
            ОДОБРАВА СЕ Предшколској установи „Полетарац“ изАлибунара, са седиштем у улици Вука Караџића број 6, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У АЛИБУНАРУ, изграђеног на катастарској парцели топ.бр. 904 к.о. Алибунар, у улици Вук Караџић број 4.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси32 290 114,45динара.
Саставнидеоовогрешењасу:
1.      ИДП - Идејни пројекат број техничке документације 20/15 од августа 2015.године који је израдио пројектант “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, главни пројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330  224103,  Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од августа 2015. Године који се састоји од;
1.      0 – Главне свеске,број техничке документације: 20/15 од августа 2015.године који је израдио пројектант “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, главни пројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330  224103;
2.      4 – Пројекaтелектроенергетских инсталација број техничке документације 15/13 од септембра 2013. године односно Главни пројекат електро инсталација за реконструкцију гасне котларнице,који је израдио пројектант “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, одговорни пројектантједипл.инг.ел. Драго Бергинц, лиценцаброј 350 А65904;
3.      5 – Пројекат система за детекцију гаса број техничке документације: ДПГ.82/13 од септембра 2013. године, који је израдио пројектант “ALMAKSSECURITY SISTEMS” Београд, улица Господара Вучића број 129, одговорни пројектантједипл.инг.ел. Драго Бергинц, лиценцаброј 350 А65904;
4.      6 – Пројекат машинских инсталација број техничке документације број 15/13 од септембра 2013. године односно Главни пројекат реконструкције термотехничких инсталација који је израдио пројектант “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, одговорни пројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330  224103;
5.      Елаборатзаштите од пожара односно Главни пројекат заштите од пожара број техничког дневника 14/013 од септембра 2013. године, којијеизрадио Биро за пројектовање и заштиту “BM BIS” Миле Бодружић, предузетник Панчево, улица Михаила Петровића Аласа број 11/29, овлашћено лице једипл.инг.ппз. Миле Бодружић, број овлашћења152-191/12;
6.      Изјава вршиоца техничке контроле „Termolux“ d.o.o. из Панчева, са седиштем у улици Браће Јовановића број 43, број ТК-19/2013 од септембра 2013. године: за пројекат електричних инсталација вршилац техничке контроле је дипл.инг.ел. Радомир Михаиловић, лиценца број 350 3453 03 и за пројекат машинских инсталација вршилац техничке контроле је дипл.инг.маш. Мићо Бркић, лиценца број 330 5902 03.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунару у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на реконструкцији може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правноснажно решење за извођење радова и правноснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Предшколска установа „Полетарац“ изАлибунара, са седиштем у улици Вука Караџића број 6, поднела је 04.09.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунару, изграђеног на парцели топ.број 909 к.о. Алибунар, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.      ИДП - Идејни пројекат број техничке документације 20/15 од августа 2015.године који је израдио пројектант “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, главни пројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330  224103,  Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од августа 2015. Године који се састоји од;
1.      0 – Главну свеску,број техничке документације: 20/15 од августа 2015.године који је израдио пројектант “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, главни пројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330  224103;
2.      4 – Пројекaтелектроенергетских инсталација број техничке документације 15/13 од септембра 2013. године односно Главни пројекат електро инсталација за реконструкцију гасне котларнице,који је израдио пројектант “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, одговорни пројектантједипл.инг.ел. Драго Бергинц, лиценцаброј 350 А65904;
3.      5 – Пројекат система за детекцију гаса број техничке документације: ДПГ.82/13 од септембра 2013. године, који је израдио пројектант “ALMAKSSECURITY SISTEMS” Београд, улица Господара Вучића број 129, одговорни пројектантједипл.инг.ел. Драго Бергинц, лиценцаброј 350 А65904;
4.      6 – Пројекат машинских инсталација број техничке документације број 15/13 од септембра 2013. године односно Главни пројекат реконструкције термотехничких инсталација који је израдио пројектант “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, одговорни пројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 330  224103;
5.      Елаборатзаштите од пожара односно Главни пројекат заштите од пожара број техничког дневника 14/013 од септембра 2013. године, којијеизрадио Биро за пројектовање и заштиту “BM BIS” Миле Бодружић, предузетник Панчево, улица Михаила Петровића Аласа број 11/29, овлашћено лице једипл.инг.ппз. Миле Бодружић, број овлашћења152-191/12;
6.      Изјаву вршиоца техничке контроле „Termolux“ d.o.o. из Панчева, са седиштем у улици Браће Јовановића број 43, број ТК-19/2013 од септембра 2013. године: за пројекат електричних инсталација вршилац техничке контроле је дипл.инг.ел. Радомир Михаиловић, лиценца број 350 3453 03 и за пројекат машинских инсталација вршилац техничке контроле је дипл.инг.маш. Мићо Бркић, лиценца број 330 5902 03.
2.      Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Панчеву којим се даје сагласност на пројектно-техничку документацију за извођење радова на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунару заведен под 07/24 број 02-217-10968/15-1 од 18.09.2015. године;
3.      Препис листа непокретности број 2188 за к.о. Алибунар од 20.08.2015. године, према којем је Предшколска установа уписана са правом коришћења на грађевинској парцели топ.број 904 ко.о. Алибунар;
4.      Копију плана за грађевинску парцелу топ.број 904 к.о. Алибунар број 952-1/2015-2678 од 20.08.2015. године.
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунару, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и чланом 94 и 17 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекат  („Сл. гласник РС“број23/2015 и 77/2015).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији термотехничких инсталација гасне котларнице за централно грејање у објекту предшколске установе у Алибунаруподнео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015 и 77/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 
                                            
Самостални стручни сарадник
                    Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Print Email

Baner Pecat 211x81