gore

 • slika 3

Ardeljan Petar 353-37-2015-04, Postavljeno 06.10.2015.

 
Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-37/15-04
20.08.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 35/15), Просторног плна општине Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број 12/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву Ардељан Петра из Локава, Лењинова 75, путем пуномоћника Мохан Анета из Локава, ул. Лењинова бр. 75, издаје
 
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
 
За изградњу стамбене зграде П+Пк са две стамбене јединице укупне бруто површине Пбр=321,57м2и помоћног објекта гараже Пбр=48,16м2, на парцелиброј 907 к.о. Локве, улица Лењинова број 75, са постојећим прилазом из улице Лењинова парцела бrој 1395 и улице Београдски пут парцела број 1413 све к.о. Локве.
ЛОКАЦИЈА: Парцела број 907 к.о. Локве се налази у зони становање грађевинског подручија насеља Локве.
Према Изводу из листа непокретности број 224 од 08.06.2015.год. парцела је грађевинско земљиште прватна својина Ардељан Петариз Локава, са објектом 1-стабена зграда површине 199м2, објекат 2-помоћна зграда површине 95м2, објекат 3-помоћна зграда површине 43м2, објекат 4-помоћна зграда површине 44м2, објекат 5-помоћна зграда површине 39м2, објекат 6-помоћна зграда површине 32м2, објекат 7-помоћна зграда површине 31м2,  земљиште уз зграду 5а и њива 3.класе 82м2,објекти 1, 2, 4 и 6 су изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта а 3, 5 и 7 су изграђени без одобрења за изградњу.
Према копији плана бр.953-1/2015-174 од 09.06.2015.год. на парцели постоје објекти 1 до 7 који су приказани и на катастарско-топографском плану снимљено од стране ''Геоинжењеринг'' Панчево, оверено од стране РГЗ-СКН Алибунар 17.12.2014.год, као и објекат у дну парцеле на месту објекта број 3 димензија 19,64м х 10м који је у поступку легализације у предмету број 351-325/10.
Према ИДР-идејном решењу бр.29-05/15 од maja 2015.год, израђен од стране ''ТЕХНОПРОЈЕКТ''доо Вршац, планира се изградња стамбене зграде П+Пк са две стамбене јединице и помоћног објекта гаражеа руше се објекти број 1до 7 у бруто површини од 417,40м2.
Према захтеву планира се изградња стамбене зграде П+Пк са две стамбене јединице и помоћног објекта гараже категорија А класификационе ознаке 112111.
Парцела је намене за становање у зони за које се изградња и уређење врши директно из Просторног плана општине Алибунар.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом  јачине 8˚MCSскале.
Изградња објеката друге намене, који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
Правила грађења у зони СТАНОВАЊА:
Дозвољена заузетост парцеле је 50%, с тим да минимум 30% мора бити озелењено у складу са наменом.
Није дозвољена изградња складишних објеката (осим мањих скалдишта за потребе пољопривредних домаћинстава), као ни вршење складиштења на отвореном. Нису дозвољене делатности третмана, складиштења (укључујући и привремено складиштење) и одлагање отпада (како опасног тако и неопасног). Није дозвољена изградња индустријских објеката нити објеката за бављење пољопривредном производњом за тржиште (изградња фарми) и сличних објеката.
Врста и намена објекта
На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити:
-          основни објекат: породични стамбени објекат, економски објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која не угрожава становање и где су обезбеђени услови заштите животне средине. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски. Парцела може бити намењена само пословном објекту, без становања;
-          на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни објекат, летња кухињаи оставе веће од 20m2;
-          помоћни објекти: остава мање од 20 m2, гаража, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);
-          на грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле.
Планирана је изградња стамбене зграде П+Пк са две стамбене јединице и помоћног објекта гаражекоја је претежна намена у овој зони.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
-          за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m (2 х 8,0 m), минимална површина је 500,00 m2  (2 х 250,00 m2), а само  у изетним случајевима 400 m2 (2 х 200,00 m2),
-          за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална величина парцеле је 200,0 m2,
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању пољопривредног типа су следећи:
-       за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 18,0 m,
-       за све типове објеката (слободностојећи, двојни, у низу) минимална површина парцеле је 800,0 m2.
На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:
заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 50 %,
растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0 m за приземне, а 4,5 m за спратне објекте,
стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.
Парцела 907 к.о. Локве има укупну површину од 10а62 и ширину фронта 18,38м и задовољава услове грађевинске парцеле намене породичног становања.
Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију. Дубина увлачења такође зависи од положаја постојећих објеката у улици, не може бити већа од 5,0m.
Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
-      основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).
Планирани објекта се гради у непрекинутом низу као већина објеката у улици.
дозвољена  спратност и висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 12,0 m од коте заштитног тротоара објекта до слемена. У случају потребе за надоградњом постојећих објеката, дозвољава се доградња још максимално етаже поткровља.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски објекат је максималне спратности П (приземље), тј. П+Пк (приземље + поткровље) ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,6 m.
Планира се објекат П+Пк максималне висине слемена 7,83м.
међусобна удаљеност објеката
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m ако пословни објекат има отворе  са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта - сточна стаја од главног, односно другог објекта не може бити мања од 15,0 m.
Удаљеност ђубришта и пољског клозета од главног, односно другог објекта, не може бити мања од 20,0 m. Ђубриште и пољски клозет се граде на минимално 1,0 m од границе суседне парцеле уз услов за ђубриште да се гради ободни зид висине 1,0 m (да не би дошло до расипања) и да је подлога водонепропусна. При дефинисању локације ових објеката обавезно је узети у обзир правац дувња доминантних ветрова. Објекте – садржаје поставити низ ветар у односу на чисте објекте.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0 m одстојања.
Дозвољен је међусобни размак других и помоћних објеката уз економске објекте на минимално 2,0 m, тј. други и помоћни објекат се не морају градити у истој линији са главним објектом, уз услов да се граде на минимално 1,0 m од границе парцеле.
Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели, где је двојни објекат, се гради на 0,0 m од заједничке границе парцеле, под условом да ни једним својим делом не угрожавају простор суседне парцеле и стабилност суседних објеката.
Гараже и оставе у свим типовима породичног становања (слободностојећи објекти, двојни и објекти у низу) могу се градити у дну парцеле, на 0,0 m од међне линије.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне, зидане или живе зелене ограде, висине усклађене са уобичајеним месним приликама. Начин изградње ограде у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до 0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног ипословног/производног дела парцеле), уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине бочне ограде.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 m, а за парцелу намењену пословању мин. 3,0m, односно у складу са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место, тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место.
Прама копији плана постоји могућност приступа са постојећих прилаза из улице лењинова  парцела бр. 1395и улице Београдски пут парцела број 1413, све  к.о. Локве.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутом и у непрекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Остали урбанистички услови
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m, у улицама чији је коридор ширине 16m и више. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m, онда се она поставља на грађевинску односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-          транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m,
-          платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m,
-          конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. Ни један степеник не може да прелази регулациону линију улице.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом, што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних материјала. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената. Није дозвољена изградња угаоних кула.
Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим, пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена. Боје обавезно ускладити са суседним објектима.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 30-350. Кровни покривач у складу са уобичајеним у конкретном подручју (природни материјали).
Висинанадзиткастамбенепоткровнеетажеизносинајвише 1,6 m рачунајућиодкотеготовогподапоткровнеетажедотачкепреломакровневисине, аодређујесепремаконкретномслучају.
Условизаштитеживотнесредине, техничке, хигијенске, заштитеодпожара, безбедоносниидругиуслови
Изградњаобјеката, односноизвођењерадоваможесевршитиподусловомдасенеизазовутрајнаоштећења, загађивањеилинадругиначиндеградирањеживотнесредине. Заштитаживотнесрединеобухватамерекојимаћесезаштититивода, ваздухиземљиштеоддеградације.
Насвакојграђевинскојпарцелиморасеобезбедитибетониранипросторзапостављањеконтејнера (канти) закомуналниотпад. Лоцирањебетонираногпросторазаконтејнеренапарцелиморадабудетакодасеомогућилакприступнадлежнекомуналнеслужбе.
Одвођењефекалнихводарешитизатворенимканализационимсистемомкојићесеприкључитинанасељскуканализационумрежу. Каопрелазнорешење, доизградњенасељскеканализационемреже, дозвољенајеизградњабетонскихводонепропуснихсептичкихјама, којенапарцелитребалоциратиминимално 3,0 m одобјектаиграницепарцеле.
Стајњакнастаочишћењемстајаодноситинађубриштесаводонепропусномподлогомаодатленапољопривреднеповршине.
Насвакојграђевинскојпарцелиморасеобезбедитиминимално 30% озелењенихповршина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе: Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара, елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCSскале.
Заштита од високих подземних вода спроведена је изградњом мелиоративних отворених канала, подељеним у неколико сливова за одводњавање.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.
Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују у техничкој документацији.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
УСЛОВИ ДИСТРИБУТЕРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Према ИДР-у постојеће инсталације електроенергетске и водовода се користе без повећања снаге, а инсталације гаса нису предвиђене у објекту.
Као доказ о постојању прикључака инвеститор је доставио:
1.      Решење ''Електровојводине''доо Нови Сад ''Елкетродистрибуција Панчево'' Панчево број 5.30.4.-312-186-15 од 30.03.2015.год, којим се одобрава прикључење и прерада монофазне у трофазну са одобреном снагом од 17,25kW на најближи дистрибутибни стуб на извод ТС Локве5.
2.      Услови за прикључење на водоводну мрежу издати од стране Месне заједнице Локве број 59/2015 од 23.07.2015.год, прикључак пресека 3/4''.
3.      Рачун за гас 023215350531 од 03.06.2015.год. од стране ''Србијагас''.
4.      Рачун за телефон на име Мохан Анета из Локава, Лењинова 75  од 01.06.2015.год.
5.      Рачун за телефон на име Мохан Лаза из Локава, Лењинова 75 од 01.06.2015.год.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
У поступку обједињене процедуре прибављени су услови ЈП ''Србијагас''Панчево број 02-05-4-1509/1 од 19.08.2015.год. према којима постоји гасовод од челичнох цеви радног притиска 4бара, пречника Ф=88,9мм у улици и Ф=26,9мм кућни гасни прикључак са напоменом да се уколико планирани радови-рушење постојећих и изградња нових објеката, могу да угрозе постојећи прикључак потребно је да се инвеститор обрати ЈП''Србијагас'' Панчво захтевом за привремено укидање како би се измештање извршило у складу са Правилницима и техничким правилима наведеним у условима.
 
Радове на уклањању објекта, у површини од 417,40м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржи пројекат архитектуре са изјавом одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу носивост и стабилност, пројекат припремних радова-рушења и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Ардељан Петар је поднео непотпун захтев 08.06.2015.год. те је у смислу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 7. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 35/15) донет закључак број 353-29/15-04 од 11.06.2015.год. којим се одбацује захтев, објављен на сајту општине дана 18.06.2015.год. Ардељан Петар је у законском року поднео нови допуњени захтев 01.07.2015.год. број 353-37/15, тако да је доказ о уплати таксе и накнаде преузета из предмета 353-29/15-04.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење број бр.29-05/15 од маја 2015.год, израђен од стране ''ТЕХНОПРОЈЕКТ''доо Вршац у аналогној и дигиталној форми;
 2. Извод из листа непокретности број 224 од 08.06.2015.год;
 3. Решење ''Електровојводине''доо Нови Сад ''Елкетродистрибуција Панчево'' Панчево број 5.30.4.-312-186-15 од 30.03.2015.год;
 4. Рачун за гас 023203940831 од 02.09.2014.год. од стране ''Србијагас'';
 5. Рачун за телефон на име Мохан Анета од 01.06.2015.год;
 6. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. Копија плана подземних водова бр.956-01-20/2015 од 09.06.2015.год;
 2. Копија плана бр.953-1/2015-174 од 09.06.2015.год;
 3. Услови за прикључење на водоводну мрежу издати од стране Месне заједнице Локве број 59/2015 од 23.07.2015.год;
 4. Услови ЈП ''Србијагас''Панчево број 02-05-4-1509/1 од 19.08.2015.год;
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви      
 
 
                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                             дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.
Oбрадила:
Берлован Корнелија          

Print Email

Baner Pecat 211x81