gore

  • slika 3

Vujic Vesna 353-53-2015-04, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-53/15-04
25.09.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), преиспитаног Генералног урбанистичког плна Банатског Карловца (''Сл. лист општине Алибунар ''број 37/74 и 2/93) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Овлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год, по захтеву Вујић Весне из Банатског Карловца, Пролетерска 30, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу радионице за израду филтераза ваздух мотора са унутрашњим сагоревањем на парцеламаброј 1035/1, 1035/2 и 1035/3  к.о. Банатски Карловац, спратности П+1, укупне бруто површине Пбр=735,30м2 и нето површине Пнт=663,74м2, улица Бранислава Нушића, са прилазом из исте улице парцела 1035/91 к.о. Банатски Карловац.
ЛОКАЦИЈА: Парцеле број 1035/1, 1035/2 и 1035/3  к.о. Банатски Карловац се налазе у грађевинском реону насеља Банатски Карловац у блоку 20а према прегледној карти блокова-графички лист 28. из ГУП-а Банатског Карловца.
Према подацима са званичне интернет странице РГЗ-а парцеле су укупне површине  1.837м2.
Према захтеву и ИДР-у број 0807/15-Р од 25.07.2015.год, израђен од стране ''Архитектура инжењеринг'' Алибунар, планира се објекат категорије В класификационе ознаке 125102-радионице преко 400м2.
На основу важеће планске документације за насеље Банатски Карловац (преиспитани ГУП Банатског Карловца са изменама и Просторног плана општине Алибунар) у овој зони је предвиђено проширење становања и заштитно зеленило.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: До усвајања Плана генералне регулације насеља Банатски Карловац примењује се важећа планска документација и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15) за насеља средњих густина.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом  јачине 8˚MCSскале.
За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима (Службени гласник РС, 71/94) обавезно се морају прибавити услови надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Изградња објеката друге намене, који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
За заштиту од пожара прибављени су услови 07/24 број 02-217-10561/15-1 од 11.09.2015.год. од стране МУП Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Панчеву којима су дати Закони и правилницима у скаладу са којима је потребно планирати и изградити обкјекат, обавеза прибављања сагласности на техничку документацију и технички преглед.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
УСЛОВИ ИЗ ПАРВИЛНИКА О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ У  ОПШТОЈ СТАМБЕНОЈ ЗОНИ, У МЕШОВИТОЈ ЗОНИ, ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ ЗОНИ И ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ И ВЕЋИХ ГУСТИНА
Најмања ширина грађевинске парцеле за вишеспратне стамбене и пословне објекте у непрекинутом низу је 12,0 m, а за слободностојеће вишепородичне стамбене, пословне и друге објектекомпатибилних намена је 16,0 m.
Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу је 600 m².
Предметне парцеле могу чинити грађевински комплекс уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са Законом о планирању и изградњи.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈЕ СУ ДОЗВОЉЕНЕ: дозвољена је изградња компатибилних намена, и то:
1) пословање;
2) трговина;
3) угоститељство;
4) занатство и услуге;
5) здравство;
6) дечија заштита;
7) образовање;
8) култура;
9) верски објекти
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила грађења дефинисана за претежну намену земљишта у зони.
Није дозвољена изградња објеката за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну средину.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОПШТЕ СТАМБЕНЕ И МЕШОВИТЕ ЗОНЕ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Највећа дозвољена спратност објеката у овој зони утврђује се у складу са околном постојећом градњом и технолошким захтевима пословања, а не више од П+1+Пк.
Растојање између регулационе и грађевинске линије за објекте осим објеката у низу је 3,0 m, осим кад се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.
У зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу, износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама).
Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0 m. а минимум 4,00 m ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 m не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.
При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.
Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,5 m.
За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
Минимални степен опремљености инфраструктуром
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање и друго) поставља се у појасу регулације, у складу с потребама и правилима надлежног јавног односно јавно комуналног предузећа.
Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у општој стамбеној зони у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње, у мешовитим зонама у насељима средњих густина са два или више типова нестабене градње, у градској стамбеној и општој зони већих густина и централној градској и пословној зони, има излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално водоводна, канализациона и електроенергетска мрежа.
Парцела има могући приступ са јавног пута у улици Бранислава Нушића парцела 1035/91 к.о. Банатски Карловац.
Прикључци на електроенергетску, водоводну, канализациону мрежу и саобрачајни прикључак урадити у  складу са условима за пројектовање и прикључење предметног објекта и то:
1.       Услови за пројектовање и прикључење број 07.15.-5.30.4.-113551/15/3-2 од 10.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад према којима је одобрена максимална снага17,25kWса местом прикључка на постојећу нисконапонску ваздушну мрежу у улици Николе Теасла на изводу ТС''БЛОК 20А'' са обавештењем да су трошкови обраде услова 15.316,98РСД а накнада за прикључење износи 69.321,62РСД;
2.       Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1897/15 од 22.05.2015.год. према којима се прикључак на водоводну мрежу врши из улице Бранислава Нушића цевима пречника Ф=110мм, у дужини од 5м притиска 4бара, дубине 90цм и израда шахта за водомер и хидрантски прикључак Ф=50мм а  канализациону из Цара Лазара ПВЦ цевима Ф=200мм, у дужини од 80м са подбушивањем пута 5м, дубине 150цм са обавештењем да су трошкови обраде услова 3.317,69РСД а накнада за прикључење износи 38.485,40РСД за водоод и исто толико за канализацију;
3.       Од стране ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара под број 525-2/2015 од 25.09.2015.год. су дати услови за колски прилаз ширине 2,5-3,0м, једнострани нагиб коловоза, полупречник лепезе ускладити са меродавним возилом и да се прихват воде са коловоза усклади са системом одводњавање коловоза улице Бранислава Нушића са фактуром да су трошкови обраде услова 1.500РСД.
Грађевинске линије
Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које је за појединачне зоне прописано Правилником.
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.
Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле.
Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже и сл.) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.
На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња, пољски клозет и сл.).
Грађевински елементи објеката
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00 м на целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације.
Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м, односно регулациону линију више од 1,20 м и то на делу објекта вишем од 3,00 м.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50 м од бочне границе парцеле претежно северне оријентације, односно, 2,50 м од бочне границе парцеле претежно јужне оријентације.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија најмање 3,00 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 м.
Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,00 м од регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,00 м.
Степенице које савлађују висину преко 0,90 м, изнад површине терена, улазе у габарит објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:
1) стопе темеља и подрумски зидови – 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине тротоара, а испод те дубине – 0,50 м;
2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00 м.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање возила
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан.
Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.
Парцела има могучност приступа са јавног пута у улици Бранислава Нушића парцела 1035/91 к.о. Банатски Карловац.За планирану изгредњу има простор за паркинг у оквиру парцеле а потребно је дефинисати у односу на потребе пословне делатности објекта као и манипулативне саобрачајнице.
Одводњавање и нивелација
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Архитектонско обликовање, материјализација, завршне обраде, колорит и друго
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом.
Општа правила за изградњу за појединачне зоне
1.Индекс изграђености или индекс заузетости
1) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 1,6;
2) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 50%;
2. Ограђивање по појединачним зонама
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржи за објекте категорије В: пројекат архитектуре и пројекат конструкције, пројекте инсталација као и пројекте свих области који су релевантни за предметни објекат и испуњење битних захтева за објекати елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је и прибављено:
1.       Идејно решење број 0807/15-Р од 25.07.2015.год, израђен од стране ''Архитектура инжењеринг'' Алибунару аналогној и електронској форми;
2.       Копију плана бр.953-1/2015-224 од 20.08.2015.год;
3.       Копију плана са подземним инсталацијама бр.956-01-29/2015од 20.08.2015.год;
4.       Услови број 07.15.-5.30.4.-113551/15/3-2 од 10.09.2015.год. издати од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад;
5.       Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар број 1897/15 од 22.05.2015.год;
6.       Услови ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара под број 525-2/2015 од 25.09.2015.год;
7.       Услови 07/24 број 02-217-10561/15-1 од 11.09.2015.год. од стране МУП Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Панчеву;
8.       Доказ о уплати републичке таксе у износу од 300РСД и накнаде стварних трошкова 2.550РСД.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                              дип.инж.грађ. Коса Николић, с.р.
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Print Email

Baner Pecat 211x81