gore

  • slika 3

zakljucak 353-9-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-9/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

            Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), решавајући по захтеву Ковачев Саше из Новог Козјака, у поступку локацијских услова, члана 53.а Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), применом члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕ захтев покренут под број 353-9/2015-04 од 24.02.2015. године, поднетог од стране Ковачев Саше из Новог Козјака, ул. Иве Лоле Рибара бр.64, због неиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

Ковачев Саша из Новог Козјака, поднео је захтев 24.02.2015.год. за обнављање локацијске дозволе који је преименован у ахтев за издавање локацијских услова  за изградњу пословног објекта складишта за смештај пољопривредних производа аа парцели број 428 к.о. Нови Козјак.

Уз захтев је  поднето решење локацијске дозволе , потврда пројекта препарцелације, ситуциони план и катастарско топографски план.

Чланом 6. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подноси идејно решење у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

Применом Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' 43/2003...57/14) подносилац захтева има обавезу плачања таксе у износу од 780,00 динара на рачун Републике Србије  бр.840- 742221843-57 позив на бр. 97-74-202.

Какао подносилац захтева није доставио доказ о уплати таксе и идејно решење у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од 3 дана од данадостављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

Print Email

Baner Pecat 211x81