gore

  • Baner Optina Alibunar

Mohan Josa, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:    351-21/2015-04

Датум: 27.04.2015. године

А л и б у н а р

Трг слободе бр.4

 

Општинска управа општине АлибунарОдељење за урбанизам, комунално -стамбенопослове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе који је поднео инвеститор Мохан Јоса из Локава, путем пуномоћника Царан Јона из Локава а на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

ОДОБРАВА СЕ Мохан Јоси из Локава, улица Тудор Владимиреску број 104, као инвеститору, доградња породичног стамбеног објекта, максималних габаритних димензија 26,17м х 5,15м, висине слемена 6,35м, спратности П (приземље), бруто површина стамбеног објекта је Пбр.=175,91м2 и нето површина помоћног објекта је Пн.=139,43м2 и доградња помоћног објекта, максималних габаритних димензија 7,25м х 6,60м, висине слемена 6,35м, спратности П (приземље), бруто површина помоћног објекта је Пбр.=48,58м2, односно нето површине је Пн.=38,27м2, на катастарској парцели топ.бр. 1049 к.о. Локве, површине П=1521,00м2, у Локвама, ул. Тудор Владимиреску број 104.

 

Укупна предрачунска вредност радова износи 12 636 000,00динара.

 

Саставни део овог решења су:

1.      Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-57/2014-04 од 13.11.2014. године;

2.      Извод из пројекта, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, од марта 2015. године, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценца број 310 2419 03;

3.      Главни пројекат рушења и Главни пројекат доградње стамбеног и помоћног објекта П+0, А, К, В и К, Е, М и ЕЕ који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, одговорни пројектанти: за А, К, В и К - дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић лиценца број 310 2419 03, за Е – дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03, за М – дипл.маш.инг. Дане Ч. Ницуловић лиценца број 330 В901 05  и за ЕЕ дипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12,  израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13, 98/13 – УС, , 132/14 и 145/14) као Пројекат за грађевинску дозволу број техничке документације: 24-11/14 од новембра 2014. године, дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценца број 310 2419 03, који се састоји од:

1.      Главног пројекта рушења – стамбени објекат П+= и помоћни објекат П+0, број техничке документације: 18-12/14 од децембра 2014. године, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, одговорни пројектант дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић лиценца број 310 2419 03;

2.      Свеске 1 – архитектура, конструкција и водовод и канализација, број техничке документације: 28-11/14, коју који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценца број 310 2419 03;

3.      Свеске 2 - Пројектa електроенергетских инсталација, број техничке документације: 28-11/14, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,  одговорни пројектант је дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03 и Пројекта машинских инсталација, одговорни пројектант је дипл.маш.инг. Дане Ч. Ницуловић, лиценца број 330 В901 05;

4.      Елабората енергетске ефикасности, број техничког дневника ЕЕЕ-56/14, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,одговорни пројектант је дипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;

5.      Техничке контроле коју је извршиоBIRO D3 PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтинг дипл.инг,арх, Драган Добросављевић, Вршац, улица Сремска број 69/А, Вршац, број техничког дневника 32/15-ТК од марта 2015. године, вршиоци техничке контроле су: за пројекат рушења, архитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04, за пројекат електроенергетских инсталација дипл.инг.ел. Мариус Константин Хонае, лиценца број 350 H250 09, за пројекат машинских инсталација је дипл.маш.инг. Наташа Керчов, лиценца број 330 229 03 и за елаборат енергетске ефикасности дипл.инж.арх. Бојан Алексић, лиценца број 381 1089 13.

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од 18 772,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87, једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 17.04.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износу од 30% на име једнократног плаћања.

Ово Решење о грађевинској дозволи је трајни документ, јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.

Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволу почетак извођења радова. Рок завршетка грађења почиње да тече од дана подношења пријаве почетка грађења објекта.

Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.

 

Образложење

 

Мохан Јоса из Локава, улица Тудор Владимиреску број 104, као инвеститор, путем пуномоћника Царан Јона из Локава, поднео је захтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-21/2015-04 од 17.04.2015. године, за издавање грађевинске дозволе за доградња породичног стамбеног објекта, максималних габаритних димензија 26,17м х 5,15м, висине слемена 6,35м, спратности П (приземље), бруто површина стамбеног објекта је Пбр.=175,91м2 и нето површина помоћног објекта је Пн.=139,43м2 и доградња помоћног објекта, максималних габаритних димензија 7,25м х 6,60м, висине слемена 6,35м, спратности П (приземље), бруто површина помоћног објекта је Пбр.=48,58м2, односно нето површине је Пн.=38,27м2, на катастарској парцели топ.бр. 1049 к.о. Локве, површине П=1521,00м2, у Локвама, ул. Тудор Владимиреску број 104, а према Пројекту за грађевинску дозволу – Главном пројекту и локацијској дозволи.

 

Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је поднео следећу документацију:

 

1.      Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-9/2014-04од11.02.2015. године;

2.      Извод из пројекта, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, од марта 2015. године, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценца број 310 2419 03;

3.      Главни пројекат рушења и Главни пројекат доградње стамбеног и помоћног објекта П+0, А, К, В и К, Е, М и ЕЕ који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, одговорни пројектанти: за А, К, В и К - дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић лиценца број 310 2419 03, за Е – дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03, за М – дипл.маш.инг. Дане Ч. Ницуловић лиценца број 330 В901 05  и за ЕЕ дипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12,  израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13, 98/13 – УС, , 132/14 и 145/14) као Пројекат за грађевинску дозволу број техничке документације: 24-11/14 од новембра 2014. године, дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценца број 310 2419 03, који се састоји од:

1.      Главног пројекта рушења – стамбени објекат П+= и помоћни објекат П+0, број техничке документације: 18-12/14 од децембра 2014. године, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, одговорни пројектант дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић лиценца број 310 2419 03;

2.      Свеске 1 – архитектура, конструкција и водовод и канализација, број техничке документације: 28-11/14, коју који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценца број 310 2419 03;

3.      Свеске 2 - Пројектa електроенергетских инсталација, број техничке документације: 28-11/14, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,  одговорни пројектант је дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03 и Пројекта машинских инсталација, одговорни пројектант је дипл.маш.инг. Дане Ч. Ницуловић, лиценца број 330 В901 05;

4.      Елабората енергетске ефикасности, број техничког дневника ЕЕЕ-56/14, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,одговорни пројектант је дипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;

5.      Техничке контроле коју је извршиоBIRO D3 PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтинг дипл.инг,арх, Драган Добросављевић, Вршац, улица Сремска број 69/А, Вршац, број техничког дневника 32/15-ТК од марта 2015. године, вршиоци техничке контроле су: за пројекат рушења, архитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04, за пројекат електроенергетских инсталација дипл.инг.ел. Мариус Константин Хонае, лиценца број 350 H250 09, за пројекат машинских инсталација је дипл.маш.инг. Наташа Керчов, лиценца број 330 229 03 и за елаборат енергетске ефикасности дипл.инж.арх. Бојан Алексић, лиценца број 381 1089 13.

 

4.      Пуномоћје број 525 од 13.11.2014. године којим Мохан Јосе Јоса из Локава, ЈМБГ (0107974860014), даје овлашћење Царан Јона Јону из Локава,  ЈМБГ (0606964860128), да предузима птавне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за доградњу стамбеног и помоћног објекта у Локвама;

5.      Извод из листа непокретности број: 2910 к.о. Локве, који је издао РГЗ СКН Алибунар бр. 952-1/2014-2996 од 03.11.2014. године;

6.      Сагласност Мохан Ане ЈМБГ (3011952867523) и Мохан Јосе ЈМБГ (1905952860026), обоје из Локава, који имају уписано право доживотног плодоуживања на основу Уговора о поклону број 2075/2014;

7.      Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ. бр. 1049 к.о. Локве, који је урадила Агенција „Геоинжењеринг“ из Беле Цркве, а оверио РГЗ СКН Алибунар 03.11.2014. године;

8.      Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 351-20-1/2015-04 од 21.04.2015.године, сачињено у Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине.

 

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.

С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацију прописану чланом 135.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15., 21. и 84. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15), чланом 52. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), решено је као у диспозитиву.

Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

 

Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 420,00динара административне таксе.

 

          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

 

Решење доставити :

  1. Мохан Јоси из Локава, путем пуномоћника Царан Јона из Локава;
  2. Грађевинској инспекцији;

3.      Архиви.

Print Email

Baner Pecat 211x81