gore

 • slika 3
 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО
 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ
 • НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ
 • СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА
 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  Представници компаније Елицио посетили су, заједно са председницом општине Алибунар Зораном Братић, Основну школу “Душан Јерковић” у Банатском Карловцу. Захваљујући донацији компаније Елицио од приблизно 2,2 милиона динара,

  Више..

 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  Као знак пажње и изузетне захвалности према онима који су поднели највећи терет пандемије, а то су запослени у дому здравља Алибунар, председница општине Алибунар, Зорана Братић је заједно са својим сарадницима уручила овим храбрим људима захвалнице и симболичне новчане награде.

  Више..

 • НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

  НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

  У знак захвалности према младим спортистима који су нашу општину учинили поносном, председница општине, Зорана Братић је уручила захвалнице за изузетне спортске резултате остварене у 2020. години и симболичне новчане награде кадеткињама стонотенисерског клуба „Рапид“ из Николинаца и каратистима клуба „Владимировац“ .

  Више..

 • СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

  СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

  Свим грађанима општине Алибунар срећни божићни и новогодишњи празници! Председница општине Алибунар Зорана Братић
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  Због свакодневног повећања броја оболелих на територији општине Алибунар и све већег притиска на здравствени систем, локална самоуправа предузима све како би помогла Дому здравља „Алибунар“ да пружа адекватну здравствену заштиту свим грађанима општине Алибунар. Трудимо се да побољшамо услове рада у овој установи кроз финансирање набавке опреме, зарада одређеног броја запослених и на све друге начине, рекла је председница Општине Алибунар Зорана Братић.
ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

Правилник о организацији и систематизацији радних места Установе културних делатности ''Центар за културу Општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 24. Став 2. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 54/09), члана 12. Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 22. Статута Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, директор Установе дана 05.03.2013. године доноси

 

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Правилником о систематизацији радних места у Установи културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар (у даљем тексту: Правилник) утврђује се:

 • Радна места, врста степена стручне спреме и други услови за рад на одређеном радном месту,
 • Опис послова и радних задатака на појединим радним местима,
 • Посебни услови за радна места уредника програма.

РАДНА МЕСТА, ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАД НА ОДРЕЂЕНОМ РАДНОМ МЕСТУ

Члан 2.

У Установи културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар утврђују се следећа радна места:

 • Директор,
 • Програмски директор,
 • Уредник културних програма,
 • Техничар,
 • Спремачица.

ОПИС ПОСЛОВА ПОЈЕДИНИХ РАДНИХ МЕСТА

Члан 3.

ДИРЕКТОР

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године радног искуства у установама културе .

Опис послова:

 • Организује и руководи радом Установе,
 • Доноси акто о организацији и систематизацији послова и друга акта у складу са Законом и Статутом Установе,
 • Извршава одлуке Управног одбора и органа Општине,
 • Заступа и представља Установу,
 • Стара се о законитом раду Установе,
 • Одговоран је за спровођење програма рада Установе,
 • Одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе,
 • Врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Установе.

ПРОГРАМСКИ ДИРЕКТОР

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године радног искуства у установама културе.

Опис послова:

 • Руководи, организује и одговара за рад програмске службе и општих послова,
 • Остварује програмску сарадњу са културним институцијама и ствараоцима ван Установе,
 • Стварање услова за развој стваралаштва у свим гранама уметности (радионице, студији, семинари, писање пројеката за обезбеђење средстава за програмски садржај),
 • Унапређење маркетиншке подршке програма,
 • Замењује директора у случају његове одсутности или спречености са свим правима, овлашћењима и одговорностима директора,
 • Обавља и друге послове које му повери директор.

УРЕДНИК КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године искуства у установама културе.

Опис послова:

 • Координира целокупну програмску активност Установе,
 • Стара се о квалитету остваривања уређивачких програма у појединим областима,
 • Израђује годишње и кварталне програме рада у сарадњи са уредницима одређених програма,
 • Прати реализацију одређених програмских садржаја,
 • Подноси извештаје о реализацији програма Установе,
 • Планира пропагандне активности и стара се о организацији истих,
 • Прати кадровску попуњеност и предлаже директору предузимање одређених кадровских мера,
 • Информише запослене о остваривању програмских садржаја,
 • Ради и друге послове по налогу директора Установе,
 • За свој рад одговара директору Установе.

ТЕХНИЧКИ РАДНИК РАСВЕТЕ, ТОНА И ВИДЕА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има средњу стручну спрему и једну годину радног искуства.

Опис послова:

 • Одговоран је за исправност средстава, расвете и озвучења,
 • Припрема сцену за позориште и друге представе,
 • Дежура за време програма,
 • Врши контролу и пријем посетилаца програма,
 • Требује потрошни и други материјал за програме,
 • Учествује у припреми и реализацији програма аматерских друштава,
 • Одржава одређене уређаје, инсталације, отклања кварове и друго,
 • Отклања кварове у границама својих могућности,
 • Стара се о редовном одржавању опреме,
 • Обезбеђује услове за реализацију програма у делу одржавања уређаја,
 • Рукује пројектором и озвучењем у биоскопској сали,
 • Припрема и прегледа филмску траку,
 • Одговара за квалитет слике, звучне ефекте и тачност филмске представе,
 • Стара се о одржавању уређаја којима рукује,
 • Врши контролу и пријем посетилац ана улазу у салу,
 • Требује и набавља материјал за кино, кабину и уређаје,
 • Пријем и слање филмова и филмског материјала,
 • Ради друге послове по налогу директора,
 • За свој рад одговара директору Установе, уредницима и организаторима програма.

ПОМОЋНИ РАДНИК – СПРЕМАЧИЦА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: нижа стручна спрема.

Опис послова:

 • Одржава прописану хигијену у пословном простору и испред објеката,
 • Дежура за време организовања програма,
 • По потреби Установе обавља послове курира, билетара, кафе куварице, сервирке и гардеробера,
 • Обезбеђује простор од пожара и провала,
 • Одговара за инвентар у објекту за време рада,
 • Одржава цвеће у објекту,
 • Требује средства за одржавање хигијене,
 • Ради и друге послове по налогу директора,
 • За свој рад одговара директору Установе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.

Тумачење одредби овог акта даје доносилац.

Члан 5.

Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана прибављања сагласности надлежног оснивача Установе културе Општине Албиунар.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Перица Битевић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81