gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. год. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ''СТАНОГРАДЊА'' АЛИБУНАР

 

I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар:

  1. Драгиша Чанчаревић – председник
  2. 2.   Зоран Петровић  – члан
  3. Лучијан Крачун – члан
  4.  Мићо Лукић – члан.

 

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-4/09-04
Датум: 28. јануар. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81