gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 2. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 22, 23. и 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. ПРЕДРАГ БЕЛИЋ разрешава се функције председника општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године.
  2. Мандат разрешеном председнику општине престаје даном разрешења, односно 13. јула 2018. године.
  3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 2. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 22, 23. и 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине належна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника скупштине општине, а чланом 38. истог Закона прописано је да да председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.

Чланом 48. став 1. тачка 2. Статута општине Алибнар прописано је да се председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран на предлог најмање једне трећине одборника.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Скупштини општине Алибунар поднет је писмени предлог потписан од стране 16 одборника Скупштине општине Алибунар да се Синиша Гавранчић, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ''разреши функције председника Скупштине општине Алибунар.

У складу са одредбама члана 43. и 49. Закона о локалној самоуправи, члана 53. Статута општине Алибунар и члана 27. Пословника Скупштине општине Алибунар, председник општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

            Разрешење председника општине извршено је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

            Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем седници Скупштине записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за гласање, те да није остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за разрешење председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 23 гласачких листића, што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, да је за разрешење Белић Предрага са функције председника општине Алибунар гласало 16 одборника, што представља већину гласова од укупно 23 одборника.

            На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар разрешила је, тајним гласањем, Белић Предраг функције председника општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-3/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81