gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу Жалбене комисије општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 181. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 63. седници одржаној дана 04. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Жалбена комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
  1. Саша Левнајић, дипломирани правник,
  2. Биљана Враговић, дипломирани правник,
  3. Илија Пенца, дипломирани социјални радник и
  4. Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник.
  1. Комисија из тачке 1. овог Решења разрешава се пре истека мандата на који је изабрана због: неодржавања седница, недоношења пословника о раду и неподношења извештаја о свом раду Општинском већу општине Алибунар.
  2. Против овог Решења жалба није допуштена, али се може покренути управни спор.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-59/2018-04

Датум: 04. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81