gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2018/19
  • Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 24 Закона о јавном информисању и медијима (''Сл.гласник РС'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016–аутентично тумачење), чланова 19-22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр. 16/2016 и 8/2017), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) и Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на својој 61. седници одржаној дана 18. јуна 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ

НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години (у даљем тексту: Стручна комисија) у саставу:

  1. Миодраг Мандић – на предлог Асоцијације независних електронских медија;
  2. Кристина Ковач – на предлог Удружења новинара Србије;
  3. Ненад Живковић – на предлог Друштва новинара Србије и Независног удружења новинара Србије.

На основу члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Стручна комисија на својој првој седници бира председника комисије.

Члан 2.

Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима утврђеним Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години  и да предложи Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.

Уз предлог Стручна комисија је дужна да предложи и износ којим ће се финансирати пројекти за које је Стручна комисија утврдила да испуњавају услове суфинансирања.

Члан 3.

           Комисија је независна у свом раду, али је дужна да по завршетку поступка поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.

Члан 4.

           Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.

            О праву из става 1. овог Решења посебним решењем одлучиће председник општине.

Члан 5.

            Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-53/2018-04

Датум. 18. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81