gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању на коришћење делова зграде на катастарској парцели број 665 К.О. Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Одлуке о условима и поступку давања на употребу пословног простора у јавној својини општине Алибунар без накнаде (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 20/2017), Општинско веће општине Алибунар на својој 60. седници одржаној дана 05. јуна 2018. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 665 К.О. АЛИБУНАР

Члан 1.

ОДОБРАВА СЕ даље коришћење делова зграде у дворишту јединице локалне самоуправе, Општине Алибунар, на катастарској парцели број 665 К.О. Алибунар, од стране Групе Алибунар, Филијала Вршац, Пореске управе Министарства финансија Републике Србије, без накнаде.

Пореска управа Министарства финансија Републике Србије плаћа материјалне трошков еза утрошак електричне енергије, земног гаса за грејање и слично, на основу споразума.

Члан 2.

Простор и з члана 1. ове Одлуке даје се на даље коришћење до краја календарске 2018. године.

Запослени у Групи Алибунар Филијале Вршац Пореске управе користе просторије – канцеларије укупне површине 136m². Заједничке просторије (ходник, санитарни чвор и кухиља) укупне површине 58m² користе запослени у Општинској управи општине Алибунар и запослени у Групи Алибунар Филијала Вршац Пореске управе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 464-3/2018-04

Датум: 05. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81