gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о регресирању трошкова превоза ученика и студената

На основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2017), члана 32. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 1-3. Одлуке о поверавању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунар и превоза одређених категорија становништва са територије општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 26/2013), Општинско веће општине Алибунар на 54. седници одржаној дана 29. марта 2018. године доноси

П Р А В И Л Н И К

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се права и обавезе, начин и услови регресирања трошкова превоза ученика и студената који свакодневно путују на релацији од места становања до образовне установе, а имају пребивалиште на територији општине Алибунар.

Члан 2.

Регресирање трошкова превоза подразумева регресирање трошкова месечне аутобуске карте преносом средстава превознику Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: превозник).

Члан 3.

Право на регресирање превоза у висини 100% од цене месечне карте имају ученици који редовно похађају основну и средњу школу ван места њиховог становања, са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Алибунар.

Члан 4.

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% од цене месечне карте имају студентиса пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Алибунар.

Члан 5.

Права утврђена овим правилником остварују се по правилима о општем управном поступку.

Члан 6.

О праву на регресирање трошкова превоза решава Општинска управа општине Алибунар – Одељење за привреду, јавне службе и развој (у даљем тексту: одељење).

Члан 7.

Право на регресирање трошкова превоза остварује се на захтев пунолетног корисника, или његовог родитеља, одн. другог пунолетног лица које се стара о малолетном ученику или студенту (старатељ или хранитељ).

Подносилац захтева је дужан да уз захтев достави одговарајуће доказе:

-        фотокопију личне карте, или пасоша, или другог одговарајућег документа из кога се може видети пребивалиште корисника,

-        потврду образовне установе да је корисник уписан у образовну установу, односно да је редован ученик (за ученике),

-        потврду високошколске установе да је корисник студент одговарајуће године студија у тој установи (за студенте).

Члан 8.

Из разлога економичности поступка, ученици и студенти који су стекли право на регресирање трошкова превоза у једној школској години, на почетку следеће школске године обновиће захтев и приложити одељењу потврду школе, одн. високошколске установе да испуњавају услове везане за школовање.

Члан 9.

О признавању и продужавању права одељење ће одлучити доношењем збирног решења, којим ће обухватити кориснике права на регресирање трошкова превоза.

Члан 10.

Одељење је дужно да за сваки месец достави превознику списак ученика и студената који имају право на регресирање трошкова превоза.

Члан 11.

Превозник је дужан да достави Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за финансије списак корисника по категоријама којима су издате месечне карте, уз рачун за плаћање регресираних трошкова превоза најкасније до 15-тог дана текућег месеца за претходни месец.

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 553-68/2018-04

Датум: 29. март 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81