gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 21/2016), чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 20/2017 и 36/2017), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 18. седници одржаној дана 11. децембра 2017. године доноси

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Мења се Кадровски план Општинске управе општине Алибунар за 2017. годину тако да је планирани број запослених за 2017. годину на неодређено време у Општинској управи општине Алибунар за 2017. годину следећи:

  На неодређено време
Положаји 1
Самостални саветник 12
Саветник 20
Млађи саветник 2
Сарадник 12
Млађи сарадник 0
Виши референт 15
Референт 0
Млађи референт 0
Намештеници – IV врста 2
Намештеници – V врста 2
УКУПНО 74

Члан 2.

Мења се број запослених на одређено време у Кабинету председника општине Алибунар, тако да уместо петоро, број запослених сада гласи седморо запослених.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

           

Број: 119-5/2017-04

У Алибунару, 11. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81