gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

I

Разрешава се Маринел Негру са функције председника Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника оснивача, на лични захтев.

II

            Именује се Слободан Вујовић на функцију председника Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника оснивача.

III

            Мандат новоизабраног председника почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна 2017. године.

IV

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-6/17-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81