gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Алибунар

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013—2018.г., Скупштина општине Албиунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13. седници од 15. 06. 2017. године, доноси

О   Д   Л   У   К   У

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  1. Усваја се Локални антикорупцијски план за општину Алибунар.
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 010-1/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)

ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

Јун 2017. године

1. Увод

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23[1], усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области[2] посебно осетљивих на корупцију[3]. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове (у даљем тексту ЛАП[4]). Ови планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање. Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) јачају своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.

         Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, усвојене 1. јула 2013. године, која такође препознаје проблем непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне самоуправе, односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог проблема проистиче и потреба за адекватним локалним антикорупцијским механизмима, који, како је наведено у Стратегији, треба да обезбеде транспарентан рад органа територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима подређених јавних предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове[5]. Наведеним описом дат је оквир у коме би требало да се крећу акциони планови за борбу против корупције на поменутим нивоима територијалне организације, односно циљеви које ови документи треба да постигну.

У циљу помоћи градовима и општинама да усвоје адекватне локалне антикорупцијске планове, Акционим планом за преговарачко поглавље 23 предвиђено је да Агенција за борбу против корупције изради Модел Локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту Модел ЛАП-а), на основу кога ће свака ЈЛС доносити сопствени акциони план. Осим тога, у циљу идентификовања садржине и Модела и ЛАП-ова, односно у циљу идентификовања области и процеса које треба да буду обухваћене овим документом, Агенција је спровела анализу правног оквира којим је регулисана локална самоуправа, односно оног дела тог правног оквира који је нарочито ризичан за настанак корупције[6]. На основу ове анализе, као и на основу других релеватних извора информација и норми у изради акционих планова, Агенција је израдила Модел ЛАП-а, са пратећим упутствима и препорукама за његово усвајање и праћење. Модел ЛАП-а израђен је уз подршку и у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина (СКГО).

Рок који је дат ЈЛС за усвајање ЛАП-а је други квартал 2017. године, односно до 30. јуна 2017. године.

Одговорност за надзор над реализацијом активности из Акционог плана за поглавље 23, а тиме и за надзор над усвајањем локалних антикорупцијских планова, подељена је и поверена Савету за спровођење Акционог плана за поглавље 23, Шефу преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, Преговарачкој групи за Поглавље 23 на челу са Председником/Шефом преговарачке групе за Поглавље 23, Координационом телу за процес приступања Републике Србије Европској унији и Савету Координационог тела, које обавља послове у вези са текућимпитањима у процесу приступања Републике Србије Европској унији[7].

            2. Начела и вредности на којима треба да се заснива ЛАП, процес његовог усвајања, примене и праћења

ЛАП је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби ЈЛС и других органа јавне власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице. Постоји више приступа и концепата у изради локалних стратешких и планских докумената у области борбе против корупције, који могу имати различите иницијаторе, различите полазне основе и претпоставке, различита исходишта и ефекте[8]. Коцепт ЛАП-а заснован је на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте да јединице локалне самоуправе учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције.

Узроци корупције су различити и вишеструки. Они настају у одређеном конкретном друштвеном, политичком и правно-институционалном контексту, односно на одређеним степенима развоја друштвене и личне одговорности и интегритета. Са променама ових околоности, мењају се и узроци и појавни облици корупције, еволуирају у своје перфидније и сложеније форме, што захтева стално и не увек једноставно и лако трагање за мерама којима се конкретни узроци и облици корупције могу открити, процесуирати или спречити. На овај начин треба разумети и ЛАП, као само један од могућих и садашњем степену развоја прилагођених антикорупцијских алата на локалном нивоу власти, који не може и неће једном и за свагда решити проблем корупције, али који, уколико се добро разуме, искрено прихвати и адекватно примени, може значајно утицати на процес решавање проблема корупције. Осим тога, сваки појединачни ЛАП треба посматрати као „живу материју“ и као документ који представља тренутни пресек стања који зависи, пре свега, од актуелног правног оквира, који је подложан честим изменама и који се може променити до усвајања појединачних локалних планова.

ЛАП полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви који су у њему дефинисани треба да представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или макар сведени на минимум. Због тога ћемо их овде укратко побројати и описати, јер ће то олакшати разумевање циљева ЛАП-а, који су често дефинисани као антипод овим ризицима. Реч је о следећим појавама које су заједничке целом јавном сектору, односно које се могу идентификовати и на локалном нивоу власти[9], а које када се утврде, представљају неке од основних начела за превенцију корупције. Реч је о следећим појавама:

-             постојање превеликих и/или непотребних дискреционих овлашћења у којима орган, служба, тело или службеник ЈЛС доноси одређену одлуку, односно одсуство јасних, прецизних и унапред утврђених услова, критеријума и мерила за доношење одлуке. Дискрециона овлашћења у доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су она карактера и да ли су и на који начин ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната свим учесницима једног процеса доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога ће се значајан број циљева у ЛАП-у односити на потребу и значај смањења дискреционих овлашћења, односно на увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлуке у најразличитијим областима.

-             одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје углавном тамо где не постоји могућности да се она открије, да се о њој сазна и да се због тога доживи осуда било које врсте (друштвена, морална, политичка или правна). Као што је одсуство јавности рада потенцијални узрок или околност која погодује настанку корупције, тако се и повећање јавности рада увек и изнова јавља као неопходна мера за превенцију корупције. Због тога ЛАП-а садржи велики број таквих мера, јер јавност рада није нешто за шта се може рећи да се једном и заувек достиже, већ се као начела увек изнова осваја и проширује у односу на актуелни степен развоја и институција и критичке јавности.

-             одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати, на пример, следеће елементе: одсуство образлагања донете одлуке, одсуство могућности преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду и одговарања за свој рад и слично („одговорност“ у ширем смислу речи, енгл. accountability), као и одсуство моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или кривичне одговорности („одговорности“ у ужем смислу речи, енгл. responsibility). У ЛАП-у, као и у другим превентивним антикорупцијским алатима, одговорност се најчешће односи на прву групу проблема и шире схватање овог појма, јер уколико се начело одговорности у ужем смислу не примењује, реч је ни о чему другом него о кршењу важећих закона и других прописа. А у таквим случајевима, превентивни механизам не може да учини много тога, осим да препоручи „доследну примену закона“, што не значи много и нема много смисла. Због тога ће се јачање начела одговорности у ЛАП-у углавном односити на одговорност у ширем смислу речи, односно мере које буду прописиване треба да осигурају не толико примену и поштовање закона (јер се то у одређеном смислу подразумева), већ усвајање начела по ком свако на одређени начин треба да „полаже рачуне“ за оно што (не)учини.

-             одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од других органа и инстанци или од јавности). Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна ситуација у којој поступање било ког органа јавне власти не подлеже нечијем надзору. Чак се и највиши органи јавне власти налазе у систему „провера и равнотеже“ (енгл. checks and balances) који проистиче из демократског начела поделе власти. Уколико надзорног механизма нема или уколико је он неефикасан, шансе да ће доћи до корупције расту. У том контексту треба посматрати и оне мере у ЛАП-у које прописују различите системе контроле, који формално често постоје, али који се суштински или не примењују или не дају резултате.

-             постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између органа, служби, тела и службеника, које често не испуњавају циљ због којих постоје, већ временом постају саме себи сврха и које служе са остварење различитих коруптивних утицаја. Смањење или скраћивање процедура до сада је у Републици Србији са мање или више успеха било предмет различитих регулаторних реформи. Међутим, оно на шта се на овом месту мора скренути пажња је и то да су неке друге антикорупцијске мере у различитом степену колизије са захтевом да се смање или скрате процедуре, јер само увођење контролних механизама често подразумева повећање обима регулације и увођење додатних корака у процедурама (на пример, поменуто успостављање критерујума може значити нови корак у процедури). Због тога, ова врста ризика мора бити пажљиво анализирана како се у настојању да се процедуре смање не би отишло у другу крајност, односно како укидање процедура не би било алиби за укидање и контролних мера које треба да спрече и корупцију.

Највећи број циљева и мера у ЛАП-у треба да се ослоне на неки од на овај начин идентификованих ризика за настанак корупције.

Вредности на којима треба да се заснива сам ЛАП, као и процес његовог усвајања, примене и праћења су углавном исте оне вредности на којима почива сваки концепт доброг управљања, али уз поштовање и неких додатних вредности које се односе на локални ниво власти. Реч је о следећим вредностима и њиховим значењима:

-          Одговорност; одговоран процес усвајања ЛАП-а би требало да подразумева најмање два елемента: 1) први се односи на то да целокупан систем локалне самоуправе, то јест органи ЈЛС, јавне службе, јавна предузећа, друге организације у систему локалне самоуправе, као и и цивилно друштво и грађани теба да буду свесни своје улоге, односно своје одговорности у остварењу сврхе и постизању циљева овог документа; 2) друго начело се односи на то да одговорна израда и усвајање ЛАП-а значи да је важно овај документ сагледати као „унутрашњу“ потребу ЈЛС, а не као наметнуту бирократско-административну обавезу коју је потребно само формално испунити. Одговорност као начело нема смисла ако се не схвати као активност на унапређењу антикорупцијске борбе, већ као наметнута обавеза у којој се не препознаје никаква вредност.

-          Транспарентост; с обзиром на то да се јавност рада у ЛАП-у промовише као једна од основних брана за настанак корупције, целокупан процес усвајања, примене мера и праћења ЛАП-а потребно је учинити што је могуће отворенијим и доступним јавности. Јавност треба да има могућност и право да зна на који начин је усвојен овај важан документ, какав је статус мера и активности који се у њему налазе и какви су ефекти онога што је на основу њега спроведено.

-          Партиципација, односно учешће грађана и локалне заједнице; иако је носилац ЛАП-а локална самоуправа и највећи број мера треба да спроведу њени органи и службе, позитивне ефекте и резултате овог документа треба да осети читава заједница. Због тога је неопходно у процес његове израде, а нарочито у процес праћења примене, укључити све важне локалне актере, као што су невладине организације, професионална, струковна и друга удружења, медији, синдикати, приватни сектор, неформалне групе и грађани у целини.

-          Ефикасност и ефективност: процес усвајања, примене и праћења ЛАП-а потребно је спровести поштујући начело о томе да се расположивим ресурсима и капацитетима и у времену које је на располагању добију максимални могући ефекти и учинци, што је кратак опис начела ефективности. Са друге стране, одсуство ресурса и капацитета не може ни само по себи бити алиби за непредузимање активности, јер је време које је на располагању за решавање неких проблема често и сувише кратко, па је у целом овом процесу важно бити и ефикасан. А корупција и све њене штетне последице су појава на које треба реаговати ефикасно, брзо и одлучно.

-          Проактивност: свако ко се озбиљније бави локалном самоуправом зна да овај ниво власти функционише у систему и оквиру који је веома често и у многим областима дат и задат од стране централних или неких других нивоа власти (на пример, покрајинских). Тако, локална самоуправа не усваја кровне, системске или процесне законе, већ то чине централни органи власти. С тим у вези, нико ни не очекује да ЈЛС мења оно што не може, ма колико то и она сама и грађани некада желели. Међутим, многи закони и други прописи, иако се не доносе на локалном нивоу, на том нивоу се примењују, односно на том нивоу регулишу реалан живот. Управо се у томе налази „простор слободе“ да ЈЛС препозна своје могућности за унапређење примене постојећих норми у складу са својим потребама и специфичностима. Кровним законима се веома често предвиђа да ЈЛС својим актима треба детаљније да разради њихову примену, па она управо при усвајању те врсте аката може да у њих угради антикорупцијске одредбе.  ЈЛС кроз ЛАП треба да препозна шта је то на шта може да утиче и шта може да промени и да сама регулише, организује и пропише, односно у овом процесу мора наступити проактивно, па и креативно, јер у супротном неће произвести практичан, оперативан и користан документ, већ документ који ће имати „дефанзиван“ карактер, што је само еуфемизам за неприменљив документ.  

-          Аутентичност и поштовање специфичности сваке ЈЛС, односно сваке локалне заједнице; на крају, али не и најмање важно, ЛАП мора да одражава карактер, специфичности, потребе и одлике и саме локалне самоуправе и локалне заједнице. ЛАП треба да буде аутентичан и локално специфичан документ, који то може бити само ако се подсетимо једног од начела у оквиру одговорности - ЛАП треба да буде схваћен као аутентична потреба, а не као наметнута обавеза, јер ће онда сваки личити један на други, случајно или намерно.

3. Речник појмова који су коришћени у Локалном антикорупцијском плану

        

Ради квалитетне и прецизне израде предлога ЛАП-а, дата је дефиниција појмова који су основни елементи ЛАП. Неопходно је да се сви актери израде и реализације ЛАП-а упознају са речником појмова који је коришћен у овом документу, како би на прави начин разумели и свој део посла и карактер самог документа. 

-          Област: Област представља надлежност/поље/подручје рада и деловања ЈЛС, односно оквир/контекст у коме ЈЛС остварују своју надлежност. Област је најопштији појам ЛАП-а и она представља јединствену целину која по својим карактеристикама садржи различите ризике за настанак корупције. ЛАП садржи одређени број области, али свака ЈЛС у процесу усвајања свог плана може, осим већ дефинисаних, додати и друге области које сматра битним.

-          Опис области: Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције у тој области, односно опис важности бављења конкретном облашћу са становишта јавне политике која се односи на сузбијање и борбу против корупције. Опис области је важан јер је у њему дато оправдање због чега је важно да се баш та област нађе у ЛАП-у. Иако је опис области дат углавном на основу Анализе правног оквира на ризике од корупције за локалну самоуправу, свака ЈЛС у процесу израде свог ЛАП-а може изменити опис, односно може додати конкретне податке, случајеве и појаве из своје праксе или на основу других извора података, којим ће опис области конкретизовати, односно прилагодити стању у својој средини. Другим речима, опис области је подложан измени у току усвајања ЛАП-а. Опис области треба да буде написан разумљиво, јасно и сажето, како би сваки читалац, који не мора бити експерт, схватио и разумео шта је то што је са становишта корупције проблематично у конкрентој области.

-          Циљ: Циљ представља пожељно/очекивано стање које је потребно постићи, односно стање које ће након примене ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој области. Једна област може садржати један или више циљева, у зависности од њеног карактера и слoжености.

-          Индикатор циља: Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља начин/појаву/стање којим се може доказати и/или показати да је циљ испуњен; другим речима, индикатором циља меримо остварење/испуњење циља.

-          Вредност индикатора: Вредност индикатора може бити базна и циљана (пројектована).

-         Базна вредност индикаторa (односно полазна, садашња, тренутна вредност) представља вредност или меру која одражава постојеће стање у области која је дефинисана индикатором циља.

-         Циљана вредност индикатора (односно будућа, пожељна, планирана, циљана вредност) представља вредност или меру која се жели постићи након спровођења конкретних мера и активности у датој области, односно након испуњења циља.

-          Мера: Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних елемената акционог плана, а пре свега циља који се жели постићи. Она се формулише као радња коју је потребно извести како би се њеним спровођењем дошло до остварења циља.

-          Индикатор испуњености (квалитета) мере: Индикатором испуњености (квалитета) мере утврђујемо, односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је испуњена на начин како је то дефинисано. Као и други индикатори, индикатор испуњености (квалитета) мере може имати различите форме (квантитативне - бројчане или квалитативне - описне) које углавном зависе од карактера саме мере.

Речник појмова и термина који су коришћени у Форми ЛАП-а који треба да усвоје ЈЛС

ЈЛС има обавезу да сама развије одређене елементе свог ЛАП-а. Ипак, у овом делу ћемо дефинисати и описати и појмове који чине елементе тог дела ЛАП-а. 

-          Активности: ЈЛС треба да одреди којим конкретним активностима ће испунити одређену меру. Другим речима, активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено рашчлањивање на појединачне кораке из којих се састоји мера. Добар пример за однос између мера и активности може се дати на основу мере којом се дефинише потреба утврђивања одређених обавеза конкретним органима или службама ЈЛС – активности, на основу тога, могу бити формирање радне групе за израду прописа којим се утврђују те обавезе, израда нацрта прописа, усвајање прописа, његово објављивање и јавна презентација и тако даље. ЈЛС управо кроз дефинисање активности за испуњење мера наведених у моделу одређује начин на који ће конкретно спроводити свој ЛАП. Претходни пример за меру која је дефинисана као утврђивање одређених обавеза говори управо о томе да се „утврђивање обавеза“ може спровести на различите начине, а да је усвајање општег правног акта само један од могућих начина, односно активности.

-          Индикатори активности: Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене активности. На пример, уколико је активност дефинисана као „формирање радне групе за израду правног акта“, индикатор је „донето решење о формирању радне групе, формирана радна група“ и сл.

-          Одговорни субјект: У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном месту, одговоран да се наведена активност реализује. У том смислу речи, у овом делу се може навести ко, оперативно и организационо, треба да спроведе одређене радње, као и ко је, према унутрашњој организацији и структури, одговоран за ту активност уколико се у тренутку писања не зна ко ће оперативно на њој радити. Осим тога, одговорни субјект се често „намеће“ према надлежностима одређених органа, руководилаца или службеника ЈЛС. На пример, уколико је неким активностима предвиђено да се усвоји одређени акт чије је усвајање у надлежности градске/општинске управе, одговорни субјект ће бити руководилац организационе јединице у управи или начелник управе. И тако даље.

-          Рок: Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену активност. Рок је важан са становишта планирања спровођења ЛАП-а и представља важан елемент за праћење спровођења овог документа. Рок се може различито одредити, у складу са карактером активности коју је потребно спровести. На пример, постоје активности које су једнократног карактера и за које је могуће одредити крајњи рок - на пример, доношење одређеног акта могуће је предвидети до одређеног датума. У случају оваквих типова активности, одређивање рока са конкретним датумима је најбољи начин са становишта праћења спровођења активности (на пример „31. март 2018. године“). Постоје и активности које се због свог карактера циклично понављају (на пример, спровођење одређених контрола, обука и слично). За овакве врсте активности могуће је одредити и цикличне рокове (на пример, „једном у три месеца/шест месеци/годину дана... почев од... “). У сваком случају, важно је да рок буде што је могуће прецизнији и одредивији, односно да не оставља никакву дилему до када или када је неку активност потребно спровести, јер ће спровођење активности често бити у надлежности оних који нису радили на изради ЛАП-а и који због тога морају имати прецизне одреднице у свим елементима ЛАП-а.

Документ који прописује обавезу усвајања ЛАП-ова не наводи никакве рокове у смислу који је период важења једног оваквог акционог плана. Ипак, добра пракса у области стратешког планирања, као и карактер циљева и мера који се наводе у Моделу сугеришу да би ЈЛС требало да крајње рокове пројектују у периоду између три и пет година од момента израде, односно усвајања ЛАП-а. Другим речима, све активности из ЛАП-а би требало спровести најкасније за пет година, односно читав ЛАП би требало да „истекне“ најдуже за пет година, са тенденцијом да се већина активности ипак спроведе за три године.

-          Напомене: Рубрика „напомене“ је остављена за било какву врсту додатних упутстава, смерница или појашњења која се не могу подвести ни под један од наведених елемената ЛАП-а.

4. Примена/усвајање Локалног антикорупцијског плана у ЈЛС

Када је реч о одређеним оперативним и практичним корацима у процесу усвајања ЛАП-а, у овом делу ће бити описани пожељни кораци и ток процеса, који свака ЈЛС треба да прилагоди себи и својим специфичностима.

1. Формирање и рад Радне групе за израду ЛАП-а.

ЈЛС треба да формира Радну групу која ће:

1) анализирати Модел ЛАП-а

2) установити које елементе из модела ЈЛС може и треба да усвоји у свом ЛАП-у

3) развити остале елементе ЛАП-а који су неопходни за његово спровођење (активности, рокове, одговорна лица и остало).

Радна група треба да одражава систем и специфичност ЈЛС, односно у њој би требало да се нађу представници свих органа ЈЛС (како јавни функционери, тако и службеници). Осим тога, неопходно је да Радна група спроведе обавезан консултативни процес са представницима јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је ЈЛС оснивач.

У Радну групу као стални чланови обавезно треба да буду укључени и представници организација цивилног друштва (ОЦД) - удружења грађана која се баве борбом против корупције, односно сузбијањем и превенцијом корупције и са том темом сродним областима, као и представници антикорупцијских тела и/или тела за праћење примене етичког кодекса ЈЛС. Остале организације цивилног друштва, односно друга удружења грађана, професионалне, струковне, синдикалне и друге организације треба да буду укључене најмање у фази јавне расправе, а по могућству и на друге начине, као што су радионице, консултативни састанци и друго. Осим њих, ЈЛС би у рад Радне групе требало да укључи и представнике других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе (на пример, представнике правосудних, безбедносних, просветних, здравствених, социјалних и других сектора). Овим се испуњава једно од на почетку описаних начела, односно вредности, а то је партиципација. Осим тога, проширивањем круга учесника процеса кроз укључивање и других органа јавне власти, ЛАП постаје одговорност и документ и шире локалне заједнице и свих њених стубова, а не само органа и служби ЈЛС. Укључивање представника других органа, као и организација цивилног друштва у најширем смислу речи, има посебан значај у мањим локалним самоуправама, у којима цивилно друштво није довољно развијено, односно у којима нема организација које се баве корупцијом у ужем смислу речи.

Када је реч о броју чланова Радне групе, он би требало да омогући заступљеност свих релевантних актера у ЈЛС и локалној заједници - са друге стране, тај број не би требало да буде превелик, како не би био препрека квалитетном раду у току израде ЛАП-а. Могуће је решењем о формирању Радне групе истој дати могућност да формира и уже подгрупе/тимове који би се бавили посебним аспектима ЛАП-а, које би Радна група у пленуму анализирала, усвајала и уносила у ЛАП. Овај предлог и његову разраду треба да размотри свака појединачна ЈЛС.

Радна група најпре треба да анализира Модел, као и друге антикорупцијске јавне политике и документа која можда већ постоје на локалном нивоу, да направи свој план и програм рада, потом да донесе одлуку који ће од елемената из Модела бити преузети у ЛАП-у, а да затим, у складу са тим, дефинише остале локално специфичне елементе свог ЛАП-а, од активности за спровођење мера па надаље.

Радна група на крају треба да изради и Финални извештај о изради ЛАП-а, који ће садржати информације о томе које елементе Модела ЛАП-а је радна група искористила за свој План, односно које мере нису преузете и због чега (на пример, због тога што се већ примењују, односно зато што већ постоје и слично). Финални извештај са овим информацијама је веома важан документ који треба да буде доступан заједно са самим ЛАП-ом, како би заинтересована јавност могла критички да анализира процес усвајања ЛАП-а.

2. Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а

Након што Радна група финализира Нацрт ЛАП-а, потребно је организовати јавну расправу у току које ће тај документ бити представљен и о ком ће се изјаснити заинтересована јавност. У самом Моделу ЛАП-а се бројним мерама снажно подстичу начела партиципације и транспарентности, па због тога и сам документ који их промовише у различитим областима рада ЈЛС, треба да буде подложан тим начелима.

Након пријема сугестија и коментара у току јавне расправе, Радна група треба да финализира ЛАП и да у финални извештај о изради ЛАП унесе и коментаре са јавне расправе, односно образложење зашто они нису усвојени.

3. Усвајање ЛАП-а

Мером 2.2.10.37. Акционог плана за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 предвиђено је да финалну верзију ЛАП-а усвоји скупштина ЈЛС. На тај начин се овом документу даје највиши степен легитимитета, јер ће он бити усвојен у представничком телу ЈЛС, као највишем органу који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и статутом ЈЛС. 

4. Формирање тела за праћење примене ЛАП-а

Истом мером предвиђено је и формирање сталног радног тела које ће бити задужено за примену и праћење примене ЛАП-а.

Осим тела надлежног за праћење примене ЛАП-а, свака ЈЛС треба да обезбеди организационе претпоставке за унутрашњу координацију спровођења ЛАП. ЛАП предвиђа укључивање великог броја актера на нивоу и ЈЛС и целе локалне заједнице. Како би се тај процес адекватно обављао, важно је да постоји субјект који ће вршити техничко-организациону координацију свих одговорних субјеката из ЛАП-а, у смислу вођења рачуна о роковима, праћења спровођења активности, подсећања одговорних субјеката на њихове обавезе и слично.


  1. Локални антикорупцијски план (ЛАП-а)

 

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године

Формирање Локалног антикору-пцијског форума

(у даљем тексту: ЛАФ)

-          Стварање институционалног оквира за борбу против корупције на локалном нивоу на принципима демократске партиципације за потребе остваривања Локалног плана за борбу против корупције

-          Формирање тела састављеног од сталних чланова (предста-вници локалне самоуправе, цивилног друштва, медија, предузетника, добитници годишњих награда за борбу против корупције) и чланова по позиву (стручњака, међу-народних организација и до-маћих организација које се баве антикорупцијом)

-          Стални чланови ЛАФ-а у оригиналном саставу су чла-нови Радне групе за израду Локалног плана за борбу против корупције у општини Алибунар

-          Консултативно присуство грађана који се обрате ЛАФ-у са жељом да допринесу бо-рби против корупције у Алибунару

-          Доношење стратешког документа о раду ЛАФ-а

-          Усвојен Локални план за борбу против корупције од стране Скупштине општине

-          Простор за рад

-          Текући канцелари-јски трошкови, трошкови умножава-ња материјала

-          Локални координа-тор

-          Одржана конститутивна седница у првој половини године

-          Усвојен Пословник о раду у року од месец дана од одржавања конститутивне седнице

-          Усвојен Кодекс понашања чланова ЛАФ-а у року од два месеца од одржавања конститутивне седнице

-          Усвојен годишњи план рада

-          Обезбеђени материјални и технички услови рада

Годишњи извештај о стању антикорупције и стању корупције

-          Евалуација ефикасности и ефективности борбе против корупције на локалном нивоу

-          Иницирање консултативног процеса о унапређењу борбе против корупције на локалном нивоу

-          Израда годишњег извештаја од стране ЛАФ-а који садржи анализу антикорупцијске инфраструктуре на:

а) институционалном нивоу;

б) нормативном нивоу;

в) активистичком нивоу

-          Представљање у СО, на инте-рнет презентацији општине и у локалним медијима

-          Усвојен план мо-ниторинга и ева-луације (у даљем тексту: М&Е) антикоруп. мера

-          Сарадња са пре-познатим циљ-ним групама и институцијама које су предмет М&Е

-          Трошкови организа-ције М&Е

-          Трошкови израде извештаја М&Е

-          Дефинисана методологија М&Е

-          Реализован и презентован Извештај о стању антикорупције

-          Усвајање годишњег извештаја о стању антикорупције у општини

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Карта интереса -          Мапирање коруптивних ризика код јавних функционера и службеника на локалном нивоу, чланова управних и надзорних тела у организацијама цивилног друштва, чланова управних и надзорних тела у установама које се финансирају из буџета општине, чланова управних и надзорних тела у медијима који се финансирају из буџета општине

-          Сваки обвезник би по свом избору требало да достави прописане податке у Базу која би била у надлежности ЛАФ-а

-          ЛАФ би гарантовао заштиту података у складу са важећим законима и превасходно би их користио за интерне анализе

-          Израда правилника о прикупљању, архивирању и коришћењу података из Карте интереса

-          Спремност циљне групе да попуни анкету

-          Израда софтвера од стране информати-чке службе општине

-          Унос и  обрада података

-          Формирана Карта личних интереса

-          Број јавних функционера и службеника који су доставили податке

-          Усвојен правилник о прикупљању, архивирању и коришћењу података из Карте интереса

Годишња награда за борбу против корупције

-          Промоција антикоруптивног активизма на нивоу локалне заједнице

-          Јачање интегритета бораца против корупције

-          Подизање свести грађана о потреби борбе против корупције

-          Награду додељује ЛАФ у виду признања у категорији:

а) орган локалне самоуправе/функционер/ службеник локалне самоуправе;

б) организација цивилног друштва;

в) новинар;

г) припадник професије;

д) грађанин/ група грађана

-          Добитник награде уколико жели постаје члан ЛАФ

-          Одлуку доносе гласањем сви чланови ЛАФ-а

-          Дефинисани критеријуми за избор добитника награде од стране ЛАФ-а -          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а -          Реализована процедура избора добитника награде
Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Заштита права дувача у пиштаљке -          Системска подршка борцима против корупције, жртвама корупције и дувачима у пиштаљке на локалном нивоу -          У оквиру активности ЛАФ-а формирати Клуб бораца против корупције, који би пружао подршку борцима против корупције, жртвама корупције и дувачима у пиштаљке на локалном нивоу

-          Сарадња са Заштитником грађана

-          Сарадња са професионалним удружењима и медијима

-          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-          Број пружених услуга подршке по категоријама: правна, медијска и експертска

-          Број грађана који су затражили подршку по категоријама: правна, медијска и експертска

Антикорупци-јски кодекс Алибунара

-          Развој антикорупцијске културе код органа локалне самоуправе, цивилног друштва и предузетничког сектора

-          Развој антикоруптивног активизма код органа локалне самоуправе, цивилног друштва и предузетничког сектора

-          Израда Антикорупцијског кодекса Алибунара кроз консултативни процес који координира ЛАФ

-          Анализа постојећих кодекса и анализа примене

-          Усвајање и примена Антикорупцијског кодекса Алибунара

-          Формирање тима за праћење примене Антикорупцијског кодекса у оквиру ЛАФ-а

-          Политичка воља

-          Спремност цивилног друштва да учествује у процесу израде Антикорупцијског кодекса Алибунара

-          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-          Усвојен Антикорупцијски кодекс

-          Формиран тим за праћење примене Антикорупцијског кодекса у оквиру ЛАФ-а

Антикорупци-јски дијалог

-          Унапређење антикорупцијског активизма на локалном нивоу

-          Промоција и развој дијалога као средства борбе против корупције на локалном нивоу

-          На локалним медијима се организују расправе из обла-сти борбе против корупције у којима се разматра неки од евентуалних случајева кору-пције и дефинисало решење

-          Учесници су заинтересовани грађани, представници цивилног друштва и представници локалне самоуправе уз учешће грађана - гледалаца

-          Политичка воља

-          Подршка лока-лних медија

-          Спремност грађана да партиципирају у дијалогу

-          Обезбеђивање медијског простора у медијима

-          Нема

-          Број емиџија

-          Број иницираних и/или решених проблема сегментираних по темама

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Антикорупци-јски семинар -          Едукација јавних функци-онера и службеника на лока-лном нивоу, чланова упра-вних и надзорних тела у организацијама цивилног друштва, чланова управних и надзорних тела у устано-вама које се финансирају из буџета општине, чланова управних и надзорних тела у медијима који се финанси-рају из буџета општине

-          Формирање Антикорупцијске библиотеке у оквиру локалне самоуправе

-          Одражвање едукативних семинара за циљне групе у организацији ЛАФ-а

-          Спремност и заинтересованост циљних група -          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-          Формирана Антикору-пцијска библиотека

-          Број радионица

-          Број одржаних семинара

-          Број учесника семинара

Антикорупци-јски oudit -          Годишње мерење коруптивног ризика на нивоу институција локалне самоуправе, организација цивилног друштва, медија и политичких странака и предузећа

-          Online анкете на репрезе-нтативном узорку јавних функционера и службеника, односно представника инсититуција локалне самоуправе, организација цивилног друштва, медија, политичких странака и предузећа

-          Реализација фокус група са представницима запослених у органима локалне самоуправе

-          Анализа статута и организа-ционих схема институција лок.самоуправе, организа-ција цивилног друштва, медија, полит. странака и предузећа

-          Успостављена сарадња

-          Постојање интереса код циљних група

-          Трошкови истражи-вања

-          Реализовано истраживање

-          Објављен Годишњи извештај

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Антикорупци-јски мони-торинг медија -          Унапређење квалитета извештавања медија о корупцији и борби против корупције на локалном нивоу

-          Мониторинг извештавања медија о корупцији на нивоу општине

-          Израда Годишњег извештаја о извештавању медија од стране ЛАФ-а

-          Успостављена сарадња ЛАФ-а и медија на локалном и републичком нивоу -          Трошкови press kliping-a -          Представљен Годишњи извештај о извештавању медија о корупцији на локалном нивоу
Грађанске рапсраве о нацртима предлога одлука органа локалне самоуправе и установа које се финансирају из буџета локалне самоуправе

-          Јачање утицаја грађана на креирање јавних политика

-          Изградња поверења у јавни сектор кроз унапређење комуникације грађана и локалне самоуправе

-          Унапређења примене начела непосредне демократије у процесима одлучивања

-          Пре доношења одлуке, а у складу са Законом о слобо-дном приступу информаци-јама од јавног значаја, органи општине су у обавези да аутоматски доставе ЛАФ-у садржај документа који је предмет одлучивања

-          На основу информација о процесу иницирања и кре-ирања одлуке, као и значаја за борбу против корупције, ЛАФ ће организовати јавну расправу кроз:

а) Online анкете;

б) стручне дискусионе групе

в) ТВ емисије

-          Политичка воља -          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-          Број нацрта предлога одлука органа општине и установа које се финансирају из општинског буџета који су предмет грађанске расправе

-          Број и врста учесника у грађанским расправама

-          Број и врста предложених и усвојених промена у усвојеним одлукама органа локалне самоуправе и установа које се финансирају из буџета локалне самоуправе

Јавни простор без парти-јских, рекламно-комерцијалних и верских обележја

-          Изградња поверења у јавни сектор кроз унапређење комуникације са грађанима и организацијама цивилног друштва

-          Развој интегритета јавних функционера службеника на локалном нивоу

-          Департизација јавног сектора

-          Уклањање свих обележја у просторијама функционера и службеника која су:

а) партијског карактера;

б) рекламног (комерцијалног) карактера;

в) верског карактера

-          Дефинисање методологије мониторинга примене одлуке о уклањању обележја која су партијског, комерцијалног или верског карактера која су у јавним просторима

-          Политичка воља -          Нема

-          Усвојена одлука о уклањању обележја која су партијског, комерцијалног или верског карактера која су у јавним просторима

-          Успостављен мониторинг примене за који је задужен ЛАФ

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Грађанско посматрање јавних набавки -          Повећање транспарентности и мониторинг реализације јавних набавки -          Представници ЛАФ-а посма-трају реализацију јавних на-бавки на локалном нивоу у погледу испуњења угово-рних обавеза и квалитета на-бављених роба/услуга. Ово се у првом реду односи на праћење квалитета, рокова, промена услова кроз анексе уговора -          Сарадња са стручњацима и струковним удружењима која делују на локалном или регионалном нивоу -          Трошкови експертиза -          Годишњи извештај о реализацији јавних набавки
Партијски тркошковник -          Унапређење транспарентности финансирања политичких странака на локалном нивоу -          Свака странка је у обавези да једном квартално ЛАФ-у преда извештај о активности-ма и ангажованим ресурсима који су спроведени

-          Политичка воља

-          Израда формата за извештавање

-          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а -          Број странака које су предале партијске трошковнике
Јавни приказ извршења буџета локалне самоуправе -          Изградња поверења у јавни сектор кроз унапређење комуникације -          Представник органа општи-не у чијој надлежности је буџет општине квартално презентује, а у случају ре-баланса и чешће, да прикаже извршење буџета општине у емисији на локалном медију и на интернет презентацији општине

-          Политичка воља

-          Сарадња са ло-калним медији-ма који се фи-нансирају из локалне самоуправе

-          Обезбеђивање медијског про-стора у медији-ма

-          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-          Број презентација

-          Број предлога и сугестија грађана

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Грађанско посматрање јавних установа на нивоу локалне самоуправе

-          Повећање учешћа грађана у креирању јавних политика

-          Изградња поверења у јавни сектор кроз унапређење комуникације са грађанима и организацијама цивилног друштва

-          Унапређење примене начела непосредне демократије и процесима одлучивања

-          Обезбеђивање присуства предствника грађана на седницама УО и НО/тела/ установа која се финансирају из средстава локалног буџета

-          Обезбеђивање присуства представника грађана на се-дницама МЗ (где постоје самодоприноси)

-          Грађански посматрач има право дискусије, али без пра-ва гласа

-          ЛАФ регулише правилником избор Грађанског посматрача

-          Представник грађана има право дискусије, али без права гласа

-          Представника именује ЛАФ, док би права и обавезе биле регулисане правним актом ЛАФ-а

-          У случају да не постоји мо-гућност да се из матичне општине ангажује Грађански посматрач, он би био анга-жован из друге општине у којем постоји ЛАФ

-          Израда правилника о пона-шању Грађанских посматра-ча од стране ЛАФ-а

-          Политичка воља

-          Измене релевантних правилника и статута јавних предузећа и установа које се финансирају из средстава буџета локалне самоуправе

-          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-          Трошкови едукације

-          Број Грађанских посматрача

-          Редовност Грађанских посматрача на седницама управних и надзорних одбора ЈП/установа

-          Редовност Грађанских по-сматрача на седницама управних и надзорних одбо-ра ЈП/установа и на седни-цама месних заједница

-          Број институција које су прихватиле Грађанске посматраче

-          Усвојене измене релева-нтних правилника/статута јавних предузећа и установа на локалном нивоу

-          Усвојен Правилник о пона-шању Грађанских посматра-ча од стране ЛАФ-а

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Изборни антикорупцијски кодекс

-          Спречавање коруптивних активности у предизборном периоду

-          Промоција антикоруптивних понашања у предизборном и изборном процесу

-          Јачање интегритета и учесника  у предизборном и изборном процесу

-          Израда изборног антикорупцијског кодекса кроз консултативни процес вођен од стране ЛАФ-а -          Политичка воља политичких странака -          У оквиру средстава за рад ЛАФ-а -          Усвојен Изборни антикорупцијски кодекс
Успостављање система финансијског управљања и контроле (FMC) у државном и јавном сектору

-          Коришћење јавних средста-ва за реализацију поставље-них циљева у складу са пословним процедурама и планом активности

-          Израда и спровођење стра-тешких и др. планова као и програма за остваривање општих и посебних циљева институције

-          Руководиоци корисника јавних средстава сносе пуну одговорност за финансијске, управљачке и програмске надлежности које су им делегиране

-          Израда модела пословних процедура и стратегије управљања ризиком и јавним предузећима

-          Истицање пословних, фина-нсијских и планова јавних набавки као и извештаја о извршењу путем web презе-нтације или огласне табле у институцији

-          Анализа усклађености доно-шења пословних одлука у складу са законом и интерним актима

-          Преиспитивање и сужавање дискреционих права руково-диоца ЈП

-          Контрола сте-пена испуњено-сти планова рада институ-ције од стране грађана

-          Доследна при-мена принципа рада државне управе

-          Трошкови

-          Јача контрола коришћења јавних средстава и усвојене пословне процедуре и стратегија управљања ризиком

-          Јавни увид у реализацију пословних, финансијских и планова јавних набавки

-          Ефикаснији систем доношења одлука и рада државне управе у складу са Законом о интерним актима

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Успостављање независне јединице интерне ревизије (IR) у јавном сектору

-          Стварање услова за успо-стављање и независан рад јединице за интерну ревизију

-          Савети руководиоцима у ја-вном сектору о ефективно-сти урпављања ризиком, адекватности и ефективно-сти интерних контрола и процена процеса управља-ња јавном институцијом

-          Процена и праћење система финансијског управљања и контроле, тј. ревидирање свих функција и процеса пословања и успостављених интерних контрола, проверу примене закона и ревизија начина рада

-          Израда повеље, методологије и етичког кодекса интерне ревизије

-          Израда стратешког годишњег и појединачног плана интерне ревизије

-          Израда појединачних и годишњих извештаја о извршеној интерној ревизији

-          Усвајање пове-ље, методоло-гије и етичког кодекса инте-рне ревизије

-          Усвајање стра-тешког годи-шњег и поједи-начног плана интерне ревизије

-          Поступање по препорукама интерне реви-зије из поједи-начних и годи-шњих извешта-ја о извршеној интерној ревизији

-          Трошкови

-          Независна јединица за интерну ревизију

-          Усвајање аката интерне ревизије којим се дефинише њен статус, надлежност, овлашћења и положај

-          Ефикаснији систем праћења и оцене рада државне управе у складу са Законом и интерним актима

Извештај о раду државних органа са републичког нивоа која имају седиште у Алибунару и јавних предузећа и установа чији је оснивач република у контексту корупције и борбе против корупције -          Мониторинг утицаја републичког нивоа на стање корупције и борбе против корупције, као и укључивање републичких институција/органа и установа у борбу против корупције у Алибунару -          Израда извештаја од стране чланова ЛАФ-а

-          Постојање и приступачност релевантних докумената

-          Релевантна методологија која је уређена у сарадњи са стручњацима

-          Нема трошкова -          Урађен извештај једном у две године по субјекту мониторинга
Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Регистри јавних докумената и информација који су информатички прилагођени јавним претрагама, преузимању и анализа -          Транспарентност рада органа локалне самоуправе и стварање услова за унапређење проактивног приступа у истрагама злоупотреба -          Формирање регистара

-          Постојање и приступачност релевантним документима уз поштовање релевантних закона

-          Релевантна методологија која је уређена у сарадњи са стручњацима

  -          Број формираних регистара

[1]
                         
Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља o којима Србија преговара са Европском унијом у процесу приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције. Процес преговарања у овој области званично је отворен 18. јула 2016. године.

[2]               Локална самоуправа је у уставном и законском смислу речи део вертикалне, територијалне организације државе, али се у поменутим документима који се баве корупцијом она третира као област којој је потребно посветити нарочиту пажњу са становишта сузбијања корупције (као што су то још и области здравства, просвете, јавних набавки и других).

[3]               Република Србија - Преговарачка група за поглавље 23 - Акциони план за поглавље 23, Област 2.2.10, стр. 182. Документ доступан на http://www.mpravde.gov.rs/tekst/2986/pregovori-sa-eu.php

[4]               ЛАП је постала уобичајена страћеница за било који локални акциони план; међутим, с обзиром на то да идеја о усвајању локалних антикорупцијских планова постоји још од усвајања Националне стратегије за борбу против корупције из 2013. године, скраћеница ЛАП је постала широко коришћена и за ову врсту локалног плана, па ће због тога она бити у употреби и у овом документу. Ипак, уколико желе да избегну могуће недоумице или неразумевање, ЈЛС могу за локални антикорупцијски план користити и неку другу скраћеницу (на пример ЛАКП).

[5]               Циљ 3.1.5. Стратегије, видети детаљније на страни бр. 4, доступно на http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/strategija-i-akcioni-plan.html

[7]               Република Србија - Преговарачка група за поглавље 23 - Акциони план за поглавље 23, страна 7 и 8.

[8]               Према анализи под називом Локално акционо планирање у области борбе против корупције, која је објављена почетком 2016. године (аутор Ванеса Белкић, доступно на http://www.centrir.org/downloads/documents/april2016/2004/LAP.pdf) у Србији  је укупно 12 ЈЛС усвојило неку врсту локалног акционог плана за борбу против корупције, док је још 6 ЈЛС израдило овај документ, али да он никада званично није усвојен. Од укупног броја ЈЛС које су се на било који начин бавиле акционим плановима у овој области, највећи број њих у тај процес ушао је захваљујући иницијативама организација цивилног друштва и то Бироа за друштвена истраживања (видети детаљније на http://www.birodi.rs/drustvo-protiv-korupcije/) и Топличког центра за демократију и људска права (видети детаљније на http://www.topcentar.org.rs/Antikorupcijske_politike.htm). Према доступним подацима, свега две ЈЛС су саме иницирале израду и усвајање локалног антикорупцијског плана. Испоставило се да се од свих ових ЈЛС ЛАП континуирано и даље спроводи једино у Граду Нишу, највише захваљујући Локалном антикорупцијском форуму, телу које је формирано за потребе примене, координације и праћења примене ЛАП-а и Бироу за друштвена истраживања, на чију иницијативу је ЛАП усвојен и који пружа значајну подршку у раду овом телу.

[9]               Основни концепт ризика за настанак корупције преузет из: Немања Ненадић,  Анализа потреба Републике Србије у борби против корупције, Београд 2011. године, верзија достављена Програму УН за развој и члановима Радне групе за израду нове Националне стратегије за борбу против корупције Републике Србије у септембру 2011. године.

Print Email

Baner Pecat 211x81