gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. став 3 и 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закупо ствари у јавној својини и поступцма јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/1012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и члана 40. став 1. тачка 17. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13. седници од 15. 06. 2017. године доноси

О Д Л У К У

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин и поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Алибунар, орган надлежан за покретање поступка давња у закуп, објављивање огласа о спровођењу поступка јавног надметања путем прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора или непосредном погодбом, образовање Комисије за спровошење поступка давања у закуп пословног простора (у даљем тексту: Комисија), доношење акта о давању у закуп пословног простора, као и за одређивање лица надлежног за закључење уговора о давању у закуп.

Члан 2.

Под пословним простором, у смислу ове Одлуке, сматрају се пословне зградем пословне просторије, спортски објекти и спортски терени, гараже, отворена складишта и друге просторије изграђене, купљене или на други начин прибављене у својину општине Алибунар.

Члан 3.

Поверава се Јавном предузећу за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' (у даљем тексту: Јавно предузеће) спровођење поступка давања у закуп пословног простора, као и други послови одређени овом Одлуком.

Права и обавезе Јавног предузећа и Општине Алибунар регулисаће се посебним уговором на који сагласност даје Општинско веће.

Члан 4.

Давање у закуп пословног простора врши се у складу са Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закупо ствари у јавној својини и поступцма јавног надметања и прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: Уредба) и одредбама ове Одлуке.

II ПОСТУПАК ДАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП

Члан 5.

Пословни простор даје се у закуп у поступку јавног надметања и прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања и непосредном погодбом.

Члан 6.

Одлуку о покретању поступка јавног оглашавања пословног простора доноси Општинско веће Општине Алибунар (у даљем тексту: Веће).

Предлог одлуке из става 1. овог члана припрема Општинска управа – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Општинска управа), у сарадњи са Јавним предузећем.

Уз предлог из става 2. овог члана, Већу се доставља и текст јавног огласа, осим у случају давања пословног простора у закуп непосредном погодбом.

Члан 7.

Поступак давања у закуп пословног простора спроводи комисија коју образује и именује директор Јавног предузећа.

Комисија има председника и најмање два члана. Актом о образовању и именовању комисије уређују се послови и задаци комисије. Комисија пуноважно одлучује уколико седници присуствује више од половине чланова, а одлука се сматра донетом када се о њој изјасни више од половине од укупног броја чланова.

Члан 8.

Комисија о свом раду сачињава записник и образложен предлог одлуке за давање пословног простора у закуп и текст уговора о закупу пословног простора доставља Општинској управи.

Општинска управа предлог акта о давању пословног простора у закуп са текстом угоора о закупу пословног прострора доставља Већу.

Акт о давању пословног простора у закуп дoноси Веће.

Члан 9.

На основу акта о давању пословног простора у закуп из члана 8. ове Одлуке закључује се уговор о давању пословног простора.

Уговор закључује директор Јавног предузећа.

 1. Поступак јавног надметања и прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања

Члан 10.

Текст огласа из члана 6. став 3. ове Одлуке припрема комисија.

Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници Јавног предузећа и обавезно садржи:

-          податке о закуподавцу;

-          врсту поступка (прикупљање писаних понуда или јавно надметање)

-          опис пословног простора који се даје у закуп;

-          рок трајања закупа;

-          делатности које се могу обављати у пословном прострору;

-          почетну висину закупнине у динарима по метру квадратном без ПДВ-а;

-          износ и начин полагања депозита;

-          рок за враћање депозита понуђачима који нису успели у поступку;

-          податке о обавезној садржини понуде/пријаве и неопходној документацији која се уз њу прилаже;

-          начин, место и време за достављање понуде/пријаве;

-          критеријуме за избор најповољнијег понуђача;

-          време и место отварања понуде, односно одржавање јавног надметања и

-          друге елементе потребне за спровођење поступка.

Члан 11.

Висина депозита за учешће у поступку износи 20% од почетне месечне закупнине пословног простора који се даје у закуп.

Депозит се полаже на начин утврђен објављеним огласом.

Писана понуда, односно пријава за јавно надметање за коју није положен депозит неће се разматрати.

Понуђачима чија писана понуда/пријава буде изабрана као најповољнија положени износ депозита урачунава се као унапред плаћен део закупнине, након закључења уговора о закупу пословног простора.

Понуђачима чија понуда/пријава није најповољнија, односно не буде разматрана у случајевима предвиђени овом Одлуком, депозит се враћа по истеку рока за приговор на резултате поступка.

Понуђач чија је понуда/пријава изабрана као најповољнија губи губи право на повраћај депозита уколику у року од петнаест дана од дана пријема позива за закључивање уговора о закупу пословног прострора не закључи уговор.

Члан 12.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена закупнина по квадратном метру.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача применом осталих критеријума из огласа.

Члан 13.

Рок за подношење понуде/пријаве на оглас не може бити краћи од седам дана од дана објављивања огласа.

Члан 14.

Понуда/пријава мора да садржи:

 1. податке о подносиоцу и то за:

-          физичка лица: име, презиме, адресу, контакт телефон и фотокопију/електронски читач личне карте

-          предузетнике: назив радње и седиште, фотокопију/електронски читач личне карте предузетника, контакт телефон, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа, фотокопију потврде о додељеном пореском иднетификационом броју;

-          правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа, фотокопију потврде о додељеном пореском иднетификационом броју;

 1. адресу пословног простора за који се подноси;
 2. делатност која ће се обављати у пословном простору (која може бити само делатност која је огласом одређена као делатност која се може обављати у пословном простору);
 3. износ понуђене закупнине по метру квадратном, без ПДВ-а, који не може бити нижи од почетног износа по метру квадратном одређеног огласом;
 4. изјаву да ће пословни простор узети у виђеном стању и привести намени сопственим средствима понуђача без права подтраживања од закуподавца;
 5. доказ о уплати депозита и
 6. друге елементе у складу са огласом.

Све понуде/пријаве морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

Уз понуду/пријаву достављају се прилози у складу са огласом.

Члан 15.

Понуде/пријаве се подносе у затвореним ковертима Јавном предузећу или препорученом поштом на адресу Јавног предузећа са назнаком ''не отварати – понуда за јавни оглас/пријава за јавно надметање''.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.

Члан 16.

Понуда/пријава понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац пословног простора у јавној својини општине Алибунар и који по том или неком другом основу има дуговања према општини Алибунар, односно који се није придржавао других уговорених одредаба, неће се разматрати.

Члан 17.

Неблаговремене или непотпуне понуде/пријаве се одбацују.

Неблаговремене понуде/пријаве се враћају неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Члан 18.

Отварање понуда/пријава је јавно и спроводи га комисија на месту, у време и на начин одређен огласом.

У поступку отварања понуда/пријава, комисија констатује:

-          присуство понуђача и других лица;

-          број поднетих понуда/пријава;

-          благовременост и потпуност понуде/пријаве;

-          садржину сваке благовремене понуде/пријаве;

-          понуде/пријаве које се одбацују и

-          друге значајне чињенице.

Члан 19.

Понуде/пријаве разматрају се без присуства понуђача и других лица.

           

Члан 20.

У поступку прикупљања присних понуда путем јавног оглашавања комисија врши избор најповољнијег понуђача.

Комисија је у обавези да све понуђаче обавести о резултатима поступка најкасније у року од седам дана од дана отварања понуда.

Сваки понуђач има право на приговор у року од три дана од дана пријема обавештења о резултатима поступка.

О приговору одлучује Надзорни одбор.

Члан 21.

У поступку јавног надметања могу да учествују само подносиоци пријава који сипуњавају све услове из огласа.

По окончању поступка јавног надметања, комисја утврђује најповољнијег подносиоца пријаве.

Члан 22.

По доношењу акта од авању пословног простора у закуп најповољнији понуђач позива се да у року од 15 дана од дана његовог достављања закључи уговор о закупу пословног простора.

Члан 23.

Уколико најповољнији понуђач не заључи уговор о закупу пословног простора сматраће се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај депозита.

Уколико се у поериоду од доношења одлуке о давању пословног простора у закуп до закључења уговора о зкупу пословнг простора утврди да је рачун најповољнијег понушача блокиран или је најповољнији понуђач престо да постоји, губи право на повраћај депозита.

У случају из става 1. и 2. овог члана уговор о закупу пословног простора може се закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем, односно са првим следећим најповољнијим понуђачем који пристане на закључење уговора.

 1. Поступпак непосредне погодбе

Члан 24.

Поступак непосредне погодбе покреће се на захтев заинтересованог лица у случајевима:

 1. када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна представништава и друге организације при дипломатксо-конзуларним представништвима у Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода;
 2. када закупац престане да обавља своју делатност (услед тешке болести, одласка у пензију, смрти и друго), а доделу у закуп тражи члан породичног домаћинства закупца (брачни друг, дете, родитељ) под условом да настави са обављањем исте делатности;
 3. када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када је код закупца – правног лица дошло до одређених статусних, организационих промена;
 4. када закупац – физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или када оснивач правног лица због брисања истог из регистра надлежног органа тражи да буде одређен за закупца као физичко лице;
 5. када закупац који је уредно измиривао обавезе плаћања закупнине тражи продужење уговора о закупу закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;
 6. када се пословни простор даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других сличних потреба на период до 30 дана;
 7. када се пословни просотр не изда у закуп после спроведеног једног поступка јавног оглашавања, али не испод висине закупнине утврђене у складу са овом одлуком;
 8. када давање у закуп тражи физичко лице којем је пословни простор одузет национализацијом, односно његови наследници под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом;
 9. када се у закуп даје пословни просотр који је у сувласништву;
 10. када један од закупаца истог пословног простора тражи престанак закуподавног односа, а други закупац тражи закључење уговора о закупу као једини закупац;
 11. када закупац тражи одређивање за закупца друго лице под условом да оно,  након доношења одлуке о давању у закуп и пре закључења уговора о закупу пословног простора, измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења закупљеног пословног простора;
 12. када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, одноисно корисника ствари у јавној својини, као и послебних служби и организација чији су они оснивачи.

Члан 25.

За закупце пословног простора може да буде одређено више лица, у ком случају су закупци у обавези да споразумно одреде лице на кога ће се испоставаљти фактуре за закуп и друге трошкове коришћења простора.

Члан 26.

Веће може да да препоруку Јавном предузећу за давање пословног простора у закуп, на период до три године, непосредном погодбом, када се пословни прострор даје у закуп за културне, научне, образовне, социјалне, здравствене и хуманитарне намене политичким странкама и другим политичким организацијама, удружењима, друштвима, клубовима и другим сличајевима од интереса за општину Алибунар, под условом да се тај простор не користи за остваривање прихода.

III  УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Члан 27.

Уговор о закупу пословног простора закључује се на одрђено време, до пет година.

Уговор о закупу пословног простора за који је пред надлежним органом покренут поступак за враћање одузете имовине, закључује се на период до доношења правноснажног решења у поступку, а најдуже до пет година.

Уговор о закупу пословног простора може да се закључи и на дужи временски период са закупцима ако је то од значаја за општину Алибунар и у другим оправданим случајевима, уз предходну сагласност Већа.

Члан 28.

Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац је у обавези да положи средство обезбеђења послаћања закупнине и осталих трошкова коришћења пословног простора, и то:

-          банкарску гаранцију;

-          хипотеку на непокретности;

-          сопствену меницу или меницу авалирану од другог правног лица;

-          личну меницу или

-          друго средство обезбеђења плаћања у складу са прописима којим се уређује финансијско пословање.

Положена средтва обезбеђења враћају се закупцу по простанку уговора о закупу уколико закупац нема неизмирених обавеза према закуподавцу по основу закупа и осталих трошкова коришћења пословног простора.

Члан 29.

Закупцу који први пут закупи пословни простор, осим случајева преузимања закупа пословног простора непосредном погодбом, пословни простор се предаје у виђеном стању, најкасније у року од седам дана од дана закључења уговора о закупу.

Приликом примопредаје пословног простора сачињава се записник који чини саставни део уговора о закупу и којим се констатује стање пословног простора.

Члан 30.

Закупац не може да мења нити да проширује делатност коју обавља у пословном просотру, без сагласности Већа.

Члан 31.

Закупац не може закупљени пословни простор или његов део издати у подзакуп.

 1. Обавезе закупца

Члан 32.

Закупац је у обавези да:

 1. користи пословни простор у складу са уговором;
 2. од надлежних органа прибави све неопходне сагласности потребне за обављање уговорене делатности у пословном простору о сопственом трошку;
 3. редовно измирује закупнину у роковима и на начин одређен уговором о закупу;
 4. спроведе обавезне мере противпожарне заштите у складу са прописима;
 5. редовно измирује трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, накнаде, телефон и друго);
 6. редовно одржава пословни простор;
 7. омогући Јавном предузећу контролу коришћења пословног простора, и
 8. пословни простор по истеку закупа испразни од лица и ствари и у исправном и функционалном стању врати Јавном предузећу.

Члан 33.

Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове текућег одржавања и неопходних поправни објекта у коме се пословни простро налази, сразмерно коришћеном простору, без права потраживања накнаде.

Стварни трошкови електричне енергије, воде, телефона, противпожарне заштите, накнада и  друго, падају на терет закупца без права потраживања.

Закупац је у обавези да плаћањем напред наведених стварних трошкова коришћења пословног простора регулише са пружаоцима услуга одмах по закључењу уговора о закупу.

Члан 34.

Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове инвестиционог одржавања објекта у коме се налази пословни простор у делу сразмерно коришћеном простору, без права потраживања.

Трошкови извођења радова који имају каратктер инвестиционог одржавања пословног простора падају на терет закупца, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава, сходно Уредби.

Радове који имају карактер инвестиционог одржавања закупац може изводити на пословном простору само по одобрењу Јавног предузећа, уз предходноу сагласност Већа и у складу са Уредбом.

Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и радови који превазилазе уобичајне стандарде за ту врсту радова, не могу бити признати закупцу.

Одлуку о умањењу висине закупнине по основу улагања сопствених средстава закупца у инвестиционо одржавање пословног простора доноси Комисија у скаду са Уредбом, уз сагласност Већа.

Члан 35.

Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове привођења пословног простора намени без права потраживања.

Члан 36.

Закупац не може да врши адаптацију пословног простора без предходне сагласности Јавног предузећа.

Сви трошкови адаптације пословног простора падају на терет закупца, без права потраживања.

 1. Престанак уговора о закупу

Члан 38.

Уговор о закупу престаје протеком рока на који је закључен, на основу споразума уговорних страна, престанкомпостојања закупца, односно смрћу закупца, и на основу отказа.

Уколико уговор о закупу престаје пре истека рока на који је закључен, уговорни отказни рок је 30 дана.

Члан 39.

Јавно предузеће може да откаже уговор о закупу ако:

-          се грађевинско земљиште приводи намени, а пословни просотр који је предмет закупа треба да преда надлежном предузећу или инвеститору;

-          закупац не плати закупнину ни у року од 15 дана од дана када је Јавно предузеће позвало на плаћање;

-          закупац пословни простор или његов део изда у подзакуп;

-          закупац врши радове на адаптацији или инвестиционом одржавању пословног просотора без сагласности власника;

-          закупац не одржава пословни прострор;

-          закупац пословни прострор користи супротно уговореној намени;

-          закупац не обавља уговорену делатност дуже од 30 дана;

-          закупац не омогући приступ овлашћеним лицима Јавног предузећа ради контроле коришћења пословног простора;

-          закупац пословни простор користи на начин којим се пословном простору или објекту у коме се пословни простор налази, кривицом закупца или лица за које је закупац одговоран, наноси штета,

-          закупац пословни простор користи на начин који узнемирава друге кориснике пословног простора или станаре у згради односно објекту у коме се пословни простор налази

-          закупац не измирује трошкове коришћења послоног простора према пружаоцима услуга;

-          закупац одмах по извршеној промени која се тиче закупца о истом не обавести Јавно предузеће;

-          је пословни просотор потребан Општини Алибунар за друге намене и

-          у другим случајевима утврђеним уговором о закупу.

Уговор о закупу отказује директор Јавног предузећа.

Члан 40.

По престнку закупа закупац је дужан да измири све обавезе по основу закупоа и пословни просотор, празан од лица и ствари, у исправном и функционалном стању, преда Јавном предузећу.

О примопредаји пословног простора сачињава се записник.

IV ЗАКУПНИНА

Члан 41.

Висина закупнине утврђује се у месечном износу према квадратном метру пословног простора, множењем цене закупа са површином.

           

Члан 42.

Закупонина се плаћа унапред у валутном року, најкасније до 15-ог у месецу за текући месец.

Изузетно, закупнина се може плаћати унапред, за одређени временски период.

У закупнину утврђену у складу са овом Одлуком није урачунат ПДВ нити други трошкови коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, телефон итд.) који падају на терет закупца.

Закупац се обавезује да плаћа порез у складу са Законом.

Члан 43.

Закупнина за спортске објекте и терене који се дају у закуп непосредномпогодбом на повремено коришћење ради организације спортских, културних и других активности утврђује се зависно од намене за коју се даје на повремено коришћење.

Висину закупнине из става 1. овог члана утврђује директор Јавног предузећа уз сагласност Већа.

Члан 44.

У случају издавања у закуп спортског објекта – стадиона, у закуп се издају затворени простори у спортском објекту са правом коришћења отовореног спортског терена и трибина.

Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове одржавања отвореног спортског терена и трибина, без права потраживања.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Уговори о закупу закључени до дана ступања на снагу ове Одлуке остају на снази до истека рока на који су закључени.

Члан 46.

Одредбе ове одлуке сходно се примњеују на давање у закуп пословног простора на коме општина има право коришћења, а у току је поступак уписа јавне својине општине Алибунар на том пословном простору у складу са Законом.

Члан 47.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 464-2/2017-04

Алибунар, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Председник Скупштине

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81