gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Одлуке о давању сагласности на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар

Приликом израде предлога Одлуке о давању сагласности на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар, дошло је до техничке грешке у бројевима, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

НА НЕПОКРЕТНОЈ ИМОВИНИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Исправља се Одлука о давању сагласности на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар, тако да гласи:

''На основу чланa 69. став 8. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42-2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС,, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

НА НЕПОКРЕТНОЈ ИМОВИНИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ финансијерима комплекса ''Ветроелектране Алибунар 1'' – ''WINDVISION WINDFARM A'' ДОО Алибунар и комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'' – ''WINDVISION WINDFARM В'' ДОО Алибунар, да могу да врше финансирање и извођење радова на изградњи и реконструкцији атарских путева на парцелама које се налазе у својини општине Алибунар, а који представљају део технолошке целине комплекса, и то:

А) у Катастарској општини Нови Козјак (Лист непокретности број 1105 – РГЗ – Катастар непокретности Алибунар):

 1. катастарска парцела бр.2326, потес или улица: Велике ливаде, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења земљишта представља пашњак 2. класе, површине 03hа 24а 18m2,

 2. катастарска парцела бр.2319/2, потес или улица: Велике ливаде, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења земљишта представља пашњак 2. класе, површине 91а 72m2,

 3. катастарска парцела бр.2200, потес или улица: Пролетње дужи, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења земљишта представља пашњак 2. класе, површине 02hа 36а 95m2.

Б) у Катастарској општини Селеуш (Лист непокретности број 2209 – РГЗ – Катастар непокретности Алибунар):

 1. катастарска парцела бр.3231/3, потес или улица: Ђалу маре, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења земљишта представља њиву 5. класе, површине 36а 18m2.

 1. Парцеле наведене у тачки 1. oве Одлуке, финансијер ће користити за потребе изградње ветропарка и реконструкције атарских путева и редовног одржавања ветрогенератора у току рада ветропарка.

 1. Парцеле које су предмет ове Одлуке финансијер ће моћи да користи тек након истека уговора о закупу који су закључени на основу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2016. годину.

 1. На основу ове Одлуке, између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен Анекс уговора бр. 403-24/16-06 од 09.02.2016. године, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за реализацију ове Одлуке.

 2. За закључење Анекса уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.

 3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 452-1/2017-04

У Алибунару, 29. априла 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.''

Исправка Одлуке биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81