gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Official Gazette
 • СЛ 2017/12
 • Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аут.тумач.), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр.16/2016) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2017.г., Општинско веће општине Алибунар на својој 30. седници одржаној дана 16. маја 2017. године доноси следећу

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2017.г. (у даљем тексту: Стручна комисија) и у складу са Јавним позивом за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 7/2017) – у даљем тексту: Јавни позив, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 4.950.000,00 динара за суфинансирање следећих пројеката:

 1. За реализацију пројекта ''Твоја општина је твоја'' подносиоца пројекта ''БРИФИНГ БАНАТ'' ДОО из Панчева, укупне вредности пројекта од 3.750.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 3.000.000,00 динара;

 2. За реализацију пројекта ''Пројекат производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години'' подносиоца пројекта НИУ ''Либертатеа'' из Панчева, укупне вредности пројекта од 1.125.160,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 50.000,00 динара;

 3. За реализацију пројекта ''Учешће грађана у јавном информисању – интерес грађанског друштва'' подносиоца пројекта ''EVRŠAC GROUP'' ДОО из Вршца, укупне вредности пројекта од 1.875.006,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.497.000,00 динара;

 4. За реализацију пројекта ''Информисање грађана Општине Алибунар и суседних општина о догађајима који су од интереса општине Алибунар и значајни за све грађане на територији општине Алибунар а и шире, уз серијал радио емисије Актуелности'' подносиоца пројекта ДОО ''DANELLI'' – Радио ФАР Алибунар, укупне вредности пројекта од 522.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 203.000,00 динара;

 5. За реализацију пројекта ''Информација као подстицај за креативни друштвени ангажман'' подносиоца пројекта ''Старт прес'' ДОО из Панчева, укупне вредности пројекта од 2.511.024,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 200.000,00 динара.

II

Општинско веће прихвата закључак Стручне комисије да се не подрже следеће пријаве:

 1. пројекат ''Алибунарски потенцијали'' подносиоца пријаве Регионална ТВ ''Банат'' из Вршца;

 2. пројекат ''Јавно информисање и културно историјска баштина општине Алибунар'' подносиоца пријаве ''ВРШАЧКА КУЛА'' ДОО из Вршца;

 3. пројекат ''Додатак алибунарске вести на 4 стране у сваком делу недељника Вршачке вести'' подносиоца пријаве ''ВРШАЛИЦА'' ДОО из Вршца;

 4. пројекат ''Актуелне алибунарске општинске паралеле'' подносиоца пријаве Телевизија радио ''ЛАВ'' из Вршца;

 5. пројекат ''Српско коло'' подносиоца пријаве ''Савез Срба из региона'' из Београда.

III

Општинско веће одбацује пријаву подносиоца ''МЕДИЈСКА МРЕЖА'' ДОО из Београда, Трг Николе Пашића бр. 7/II као неблаговремену.

IV

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

V

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2017. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016 и 11/2017).

VI

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

VII

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој 27. седници одржаној дана 22.03.2017. године расписало Јавни позив за учешће на конкурсу Општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2017. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 7/2017) – у даљем тексту: Јавни позив. Према тексту Јавног позива, рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије. Јавни позив објављен је дана 24.03.2017. године у дневном листу ''Дневник'' из Новог Сада, тако да рок за подношење пријава траје од 25. марта до 03. априла 2017. године.

Према тексту Јавног позива, Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2017. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 37/2016) у износу од 5.000.000,00 динара.Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 3.000.000,00 динара.

Што се тиче обавезне документације коју је потребно доставити, Јавним позивом утврђено је следеће:''Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Алибунарwww.alibunar.org.rs(Образац 1- пријава и Образац 1 - табела).Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку: 1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре; 2. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре); 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 4. оверена изјава сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма); 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).''

У складу са одредбама чланова 10. и 11. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Алибунар је посебним решењем из реда запослених у Општинској управи општине Алибунар образовао Стручну службу за проверу документације поднете по Јавном позиву за учешће на конкурсу Општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2017. години (у даљем тексту: Стручна служба), Решење бр. 020-39/2017-04 од 24.03.2017.г. Задатак Стручне службе је да изврши проверу документације поднете по Јавном позиву. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова.

Стручна служба је дана 06.04.2017.г. одржала своју седницу, на којој је извршила проверу документације поднете по Јавном позиву. Том приликом је утврдила следеће:

 1. Дана 23.03.2017.г. пријаву је доставила Регионална ТВ ''Банат'' из Вршца, Омладински трг бр. 17. Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава поднета пре почетка рока, пошто је Јавни позив објављен дана 24.03.2017.г. од кад се рачуна рок за подношење пријаве, али је препоручила Стручној комисији да ову чињеницу не сматра прекршајем формалне природе јер је утврђено да је Јавни позив објављен на званичној интернет презентацији Општине Алибунар дана 22.03.2017.г. Стручна служба је констатовала да није достављен визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл). Стручна служба позвала је подносиоца пријаве да у року од 3 радна дана од дана пријема захтева допуни пријаву потребним елементима, уз назнаку да уколико то не учини пријава ће се сматрати непотпуном. Закључак Стручне службе учесник конкурса примио је дана 10.04.2017.г. од када се рачуна рок од 3 дана. Дана 12.04.2017.г. на писарници Општинске управе примљена је пошиљка учесника конкурса, која садржи DVD на коме се налази шпица телевизијске емисије ''Алибунарски потенцијали''.

 2. Дана 31.03.2017.г. пријаву је поднела Новинско-издавачка установа ''Либертатеа'' из Панчева, ул. Ж. Зрењанина бр. 7. Утврђено је да је пријаву потребно допунити следећим елементима: 1) по три примерка образаца пријаве и табеле – буџета пројекта (по Јавном позиву потребно је доставити по 4 примерка ових образаца, а достављен је по један); 2) решење о регистрацији правног лица у Агенцији за привредне регистре; 3) визуелни приказ предложеног медијског садржаја (примерак новина). Стручна служба позвала је подносиоца пријаве да у року од 3 радна дана од дана пријема захтева допуни пријаву потребним елементима, уз назнаку да уколико то не учини пријава ће се сматрати непотпуном. Закључак Стручне службе учесник конкурса примио је дана 10.04.2017.г. од када се рачуна рок од 3 дана. Дана 11.04.2017.г. на писарници Општинске управе примљена је пошиљка учесника конкурса, а допуна 12.04.2017.г. Подносилац пријаве доставио је све тражене елементе.

 3. Дана 31.03.2017.г. пријаву је поднео ''Брифинг Банат'' доо из Панчева, ул. Његошева бр. 1а. Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и комплетна.

 4. Дана 31.03.2017.г. пријаву је поднео ''EVRŠAC GROUP'' ДОО из Вршца, ул. Београдски пут бб. Стручна служба позвала је подносиоца пријаве да у року од 3 радна дана од дана пријема захтева допуни пријаву визуелним приказом предложеног медијског садржаја, што је учесник конкурса извршио, јер је дана 14.04.2017.г. на писарници Општинске управе примљена пошиљка учесника конкурса са траженим елементом.

 5. Дана 03.04.2017.г. пријаву је поднео ДОО ''DANELLI'' – Радио ''ФАР'' из Алибунара, ул. Братства и јединства бр. 1. Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и комплетна.

 6. Дана 03.04.2017.г. пријаву је поднео ДОО ''Старт прес'' из Панчева, ул. Дунавска бр. 9. Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и комплетна.

 7. Дана 03.04.2017.г. пријаву је поднео НИД ''Вршачка кула'' ДОО из Вршца, ул. Другог октобра бр 59. Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и комплетна.

 8. Дана 03.04.2017.г. пријаву је поднео ДОО ''Вршалица'' из Вршца, ул. Михајла Пупина бр. 30. Стручна служба је констатовала да је пријава поднета браговремено, а контролом њене садржине утврдила је да је потребно доставити решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, пошто је текстом Јавног позива јасно наглашено да се неће узимати у обзир решења о регистрацији из Регистра јавних гласила у АПР. Стручна служба позвала је подносиоца пријаве да у року од 3 радна дана од дана пријема захтева допуни пријаву потребним елементом, уз назнаку да уколико то не учини пријава ће се сматрати непотпуном. Дана 10.04.2017.г. закључак је достављен учеснику конкурса. Међутим, учесник конкурса није доставио тражени акт.

 9. Дана 03.04.2017.г. пријаву је поднео Телевизија радио ''ЛАВ'' из Вршца, ул. Степе Степановића бр. 6. Стручна служба је констатовала да је пријава поднета браговремено, а контролом њене садржине утврдила је да је потребно доставити решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, пошто је текстом Јавног позива јасно наглашено да се неће узимати у обзир решења о регистрацији из Регистра јавних гласила у АПР. Стручна служба позвала је подносиоца пријаве да у року од 3 радна дана од дана пријема захтева допуни пријаву потребним елементом, уз назнаку да уколико то не учини пријава ће се сматрати непотпуном. Дана 10.04.2017.г. закључак је достављен учеснику конкурса. Међутим, учесник конкурса није доставио тражени акт.

 10. Дана 04.04.2017.г. на писарници Општинске управе запримљена је пријава пондосиоца пријаве ''Савез Срба из региона'' из Београда, ул. Краљице Марије бр. 47. Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и комплетна.

Дана 07.04.2017.г. на писарници Општинске управе запримљена је пријава подносиоца пријаве Медијска мрежа ДОО из Београда, Трг Николе Пашића бр. 7/II. Пошто је пријава предата пошти 06.04.2017.г., што значи након истека рока, Стручна служба је препоручила Стручној комисији да пријаву не разматра, у складу са Правилником.

Стручна комисија прегледала је и разматрала конкурсне пријаве на својој седници, одржаној дана 08.05.2017.г. Након разматрања конкурсних пријава, Стручна комисија је утврдила следеће:

 1. Пријава подносиоца ''БРИФИНГ БАНАТ'' ДОО из Панчева – укупна вредност пројекта 3.750.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 3.000.000,00 динара. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме Правилника, а пре свега да је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта, расположивост неопходних ресурса за реализацију пројекта, прецизност и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошкоа са пројектним активностима, економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима.

 2. Пријава подносиоца НИУ ''ЛИБЕРТАТЕА'' из Панчева – укупна вредност пројекта 1.125.160,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 350.000,00 динара. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме Правилника, а пре свега да је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је буцетски део пројекта предимензиониран и предложио је Општинском већу да се пројекат делимично подржи износом од 50.000,00 динара.

 3. Пријава подносиоца ''EVRŠAC GROUP'' ДОО из Вршца – укупна вредност пројекта 1.875.006,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 1.497.000,00 динара. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме Правилника, а пре свега да је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима.

 4. Пријава подносиоца ДОО ''DANELLI'' Радио ''ФАР'' из Алибунара – укупна вредност пројекта 522.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 350.000,00 динара. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме Правилника, а пре свега да је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија је предложила да се пројекат делимично подржи износом од 203.000,00 динра, јер је буџет пројекта предимензиониран у делу персоналних трошкова.

 5. Пријава подносиоца ДОО ''Старт прес'' из Панчева – укупна вредност пројекта 2.511.024,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 300.000,00 динара. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме Правилника, а пре свега да је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија је предложила да се пројекат делимично подржи износом од 200.000,00 динра, јер је буџет пројекта предимензиониран.

Стручна комисија је предложила да се не подрже следећи пројекти:

 1. Пријава подносиоца Регионална ТВ ''Банат'' из Вршца – укупна вредност пројекта 1.949.600,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 1.477.600,00 динара. Документација која је поднета је комплетна и пристигла у року. Пројектна активност, по оцени Стручне комисије, подобна је да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Међутим, пројекат нема: усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, грађана општине Алибунар, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта.

 2. Пријава подносиоца НИД ''Вршачка кула'' ДОО из Вршца – укупна вредност пројекта 529.860,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 423.888,00 динара. Документација која је поднета је комплетна и пристигла у року. Пројектна активност, по оцени Стручне комисије, подобна је да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Међутим, пројекат нема: усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, грађана општине Алибунар, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, сам опис пројектних активности није довољно дефинисан, као ни одрживост пројекта. Очекивани резултати пројекта нису у складу са пројектним активностима, а буџет пројекта је непрецизан.

 3. Пријава подносиоца ДОО ''Вршалица'' из Вршца – укупна вредност пројекта 1.125.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 900.000,00 динара. Стручна комисија је одлучила да је документација која је поднета комплетна и пристигла у року. Пројектна активност, по оцени Стручне комисије, подобна је да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Стручна комисија је утврдила да период трајања пројекта, као и број и обим медијских садржаја није прецизно дефинисан. Као циљ пројекта наведене су пројектне активности уместо описа општег циља који би допринео остварењу промене у смислу дугорочне користи за наведену циљну групу у области јавног информисања. Примарне циљне групе су такође недефинисане, док је опис активности дат кроз хронологију активности и начин реализације пројекта усмерен на опис учесника у пројекту и задатака који су им дати, уместо да се опише њихов садржај, методика и логика са резултатима и цељивма пројекта. Такође, уместо очекиваних резултата, наведене су пројектне активности које апликант намерава да изврши, а као њихови индикатори наведени су резултати пројектних активности. Одрживост резултата пројекта није аргументована. У буџетском делу пројекта, Стручна комисија уочила је бројне неправилности од тога да се за исте ставке и у оперативним и у персоналним трошковима предвиђена средства деле између органа коме се апликант обраћа за суфинансирање пројекта и самог апликанта, до нејасноће у персоналним трошковима где се из наведеног не види да ли се наведене надокнаде за учеснике у пројекту односе на целокупну накнаду, или само део у нето или бруто износу. Пројекат нема усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, грађана Алибунара, а усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група.

 4. Пријава подносиоца Телевизија радио ''ЛАВ'' из Вршца – укупна вредност пројекта 2.375.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 1.900.000,00 динара. Стручна комисија је одлучила да је документација која је поднета комплетна и пристигла у року. Пројектна активност, по оцени Стручне комисије, подобна је да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Међутим, опис пројекта је предимензиониран по броју медијских садржаја и броју специјалних емисија. Општи циљ пројекта је изнет преопштирно, али не показује могуће остварене промене у смислу дугорочне промене за циљну групу у области јавног информисања. Специфични циљеви пројекта нису прецизно осмишљени, временски одређени нити мерљиви, а апликант није формулисао очекивану позитивну промену за циљне групе до којих би довела реализација пројекта. Опис активности је дат кроз хронологију активности и начин реализације пројекта усмерен је на опис учесника у рпојекту и задатака који су им дати, уместо да се опише њихов садржај, методика и логика са резултатима и циљевима пројекта. Такође, уместо очекиваних резултата, наведене су пројектне активности које апликант намерава да изврши, а као њихови индикатори наведени су резултати пројектних активности. Одрживост резултата пројекта није аргументована. У буџетском делу пројекта, Пројекат нема усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, грађана Алибунара, а усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Буџет пројекта је неправилно попуњен, јер су за исте ставке подељени трошкови између органа коме се апликант обраћа за суфинансирање пројекта и самог апликанта, како у оперативним, тако и у персоналним трошковима. У оперативним трошковима се појављују неприхватљиви трошкови (РЕМ, утрошак електричне енергије, СОКОЈ и др.). У персоналним трошковима није наведено да ли се ради о целокупним деловима, или њеном делу у нето или бруто износу.

 5. Пријава подносиоца ''Савез Срба из региона'' из Београда – укупна вредност пројекта 511.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Алибунар износе 330.000,00 динара. Документација која је поднета је комплетна и пристигла у року. Пројектна активност, по оцени Стручне комисије, подобна је да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Међутим, пројекат није усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, грађана Алибунара, нису усклађене планиране активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Буџет пројекта је у односу на број медијских садржаја вишеструко предимензиониран. Спецификација прихода у буџетском делу пројекта је неправилно попуњена, није наведен период реализације пројекта, а нису дефинисане ни циљне групе. Одрживост резултата пројекта није аргументована, непрецизан је интерни мониторинг, а ризик одрживости пројекта није сагледан.

Општинско веће општине Алибунар у потпуности је прихватило аргументоване предлоге Стручне комисије, због чега је донето решење као у диспозитиву.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-49/2017-04

Датум: 16. мај 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић

Print Email

Baner Pecat 211x81