gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Дома здравља Алибунар

Дом здравља ''АЛИБУНАР''

Број: 02-14/8/2

Алибунар, 24.04.2017.

Управни одбор Дома здравља ''Алибунар'' на својој четвртој седници одржаној дана 24.04.17. године донео је следећу

О Д Л У К У

  1. Једногласно је донета одлука да се усваја Финансијски план – предлог за ребаланс за 2017. годину у буџету Општине Алибунар, дел.број 02-527 од 24.04.2017.год.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Маринел Негру, с.р.

Република Србија – АП Војводина

ДОМ ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР''

А Л И Б У Н А Р

Број: 02-527

Алибунар, 24.04.2017. год.

Назив буџетског корисника: Дом здравља ''Алибунар'' Алибунар

Назив функције коју обавља буџетски корисник: здравство

Број запослених радника: 133

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017. – ПРЕДЛОГ ребаланс

Шифра

корис-ника

Конто Опис Средства из буџета Издаци из осталих извора Укупно
1 3 4 5 6 7
      12.000.000,00 0,00 12000.000,00
  410000 Расходи за запослене 7.013.812,00 0,00 7.013.812,00
  411000 Плате, додаци и накнаде запослених 5.696.504,00 0,00 5.696.504,00
  412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.197.308,00 0,00 1.197.308,00
  413000 Накнаде у натури давања запосленима     0,00
  414000 Социјална давања запосленима     0,00
  415000 Накнада трошкова за запослене 120.000,00 0,00 120.000,00
  416000 Награде запосленима и остали посебни расходи     0,00
  420000 Коришћење роба и услуга 986.188,00 0,00 986.188,00
  421000 Стални трошкови     0,00
  422000 Трошкови путовања 0,00   0,00
  423000 Услуге по уговору     0,00
  424000 Специјализоване услуге     0,00
  425000 Текуће поправке и одржавање 986.188,00   986.188,00
  426000 Материјал 0,00   0,00
  480000 Остали расходи 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
  482000 Порези, обавезне таксе и казне     0,00
  483000 Новчане казне и понали по решењу судова 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
  510000 Основна средства 0,00 0,00 0,00
  511000 Зграде и грађевински објекти 0,00   0,00
  512000 Машине и опрема 0,00   0,00
  515000 Нематеријална имовина 0,00   0,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017. – ПОСЕБАН ДЕО

Шифра

корис-ника

Конто Опис Средства из буџета Издаци из осталих извора Укупно
1 3 4 5 6 7
      12.000.000,00 0,00 12000.000,00
  410000 Расходи за запослене 7.013.812,00 0,00 7.013.812,00
  411000 Плате, додаци и накнаде запослених 5.696.504,00 0,00 5.696.504,00
  411100 Плате, додаци и накнаде запослених 5.696.504,00 0,00 5.696.504,00
  411111 Плате, додаци и накнаде запослених 5.696.504,00 0,00 5.696.504,00
  412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.197.308,00 0,00 1.197.308,00
  412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 797.096,00 0,00 797.096,00
  412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 797.096,00 0,00 797.096,00
  412200 Допринос за здравствено осигурање 352.119,00 0,00 352.119,00
  412211 Допринос за здравствено осигурање 352.119,00 0,00 352.119,00
  412300 Допринос за незапосленост 48.093,00 0,00 48.093,00
  412311 Допринос за незапосленост 48.093,00 0,00 48.093,00
  413000 Накнаде у натури   0,00 0,00
  413100 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00
  414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00
  414100 Исплата накнада за време одсуство-вања с посла на терет фондова     0,00
  414111 Породиљско боловање     0,00
  414121 Боловање преко 30 дана     0,00
  414131 Инвалидност рада другог степена     0,00
  414300 Отпремнине и помоћи 0,00 0,00 0,00
  414311 Отпремнине приликом одласка у пензију     0,00
  414312 Отпремнине у случају отпуштања са посла     0,00
  414314 Отпремнине у случају смрти запо-сленог или члана уже породице     0,00
  414400 Помоћ у медицинском лечењу за-посленог или члана уже породице 0,00 0,00 0,00
  414411 Помоћ у медицинском лечењу за-посленог или члана уже породице     0,00
  415000 Накнада трошкова за запослене 120.000,00 0,00 120.000,00
  415100 Накнада трошкова за запослене 120.000,00 0,00 120.000,00
  415112 Накнада трошкова за превоз н посао и са посла 120.000,00 0,00 120.000,00
  416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00
  416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00
  416112 Награде за посебне резултате рада     0,00
  416121 Бонуси за државне празнике     0,00
  416132 Накнаде члановима комисија     0,00
  420000 Коришћење роба и услуга 986.188,00 0,00 986.188,00
  421000 Стални трошкови 0,00 0,00 0,00
  421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 0,00 0,00 0,00
  421111 Трошкови платног промета     0,00
  421121 Трошкови банкарских услуга     0,00
  421200 Енергетске услуге 0,00 0,00 0,00
  421211 Услуге за електричну енергију     0,00
  421222 Трошкови грејања – угаљ     0,00
  421223 Трошкови грејања – дрво     0,00
  421224 Трошкови грејања – лож уље     0,00
  421225 Трошкови грејања – централно грејање     0,00
  421300 Комуналне услуге 0,00 0,00 0,00
  421311 Услуге водовода и канализације     0,00
  421321 Дератизација     0,00
  421322 Димњичарске услуге     0,00
  421323 Услуге заштите имовине     0,00
  421324 Одвоз отпада     0,00
  421325 Услуге чишћења     0,00
  421400 Услуге комуникације 0,00 0,00 0,00
  421411 Телефон, телекс и телефакс     0,00
  421412 Интернет и слично     0,00
  421414 Услуге мобилног телефона     0,00
  421421 Поштанске услуге     0,00
  421422 Услуге доставе     0,00
  421500 Трошкови осигурања 0,00 0,00 0,00
  421511 Осигурање зграда     0,00
  421512 Осигурање возила     0,00
  421521 Осигурање запослених у случају несреће на раду     0,00
  421600 Закуп имовине и опреме 0,00 0,00 0,00
  421611 Закуп стамбеног простора     0,00
  421612 Закуп нестамбеног простора     0,00
  421619 Закуп осталог простора     0,00
  422000 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00
  422100 Трошкови службених путовања у земљи 0,00 0,00 0,00
  422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном путу     0,00
  422121 Трошкови превоза на службеном путу     0,00
  422131 Трошкови смештаја на службеном путу     0,00
  422191 Превоз у јавном саобраћају     0,00
  422192 Такси превоз     0,00
  422194 Накнада за употребу сопственог возила     0,00
  422200 Трошкови службених путовања у иностранству     0,00
  422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство     0,00
  422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0,00 0,00 0,00
  422391 Превоз средствима јавног превоза      
  423000 Услуге по уговору 0,00 0,00 0,00
  423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00
  423111 Услуге превођења     0,00
  423191 Остале административне услуге     0,00
  423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 0,00
  423211 Услуге за израду софтвера     0,00
  423221 Услуге за одржавање рачунара     0,00
  423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 0,00 0,00 0,00
  423321 Котизације за семинаре     0,00
  423322 Котизације за стручна саветовања     0,00
  423323 Котизације за учестовање на сајмовима     0,00
  423392 Издаци за стручне испите     0,00
  423400 Услуге информисања 0,00 0,00 0,00
  423411 Услуге штампања билтена     0,00
  423412 Услуге штампања часописа     0,00
  423413 Услуге штампања публикација     0,00
  423431 Услуге рекламе и пропаганде     0,00
  423432 Објављивање тендера и огласа     0,00
  423441 Медијске услуге радија и телевизије     0,00
  423500 Стручне услуге 0,00 0,00 0,00
  423531 Услуге вештачења     0,00
  423541 Услуге финансијских саветника     0,00
  423591 Накнада члановима управних и надзорних одбора     0,00
  423599 Остале стручне услуге     0,00
  423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 0,00 0,00
  423621 Угоститељске услуге     0,00
  423700 Репрезентација 0,00 0,00 0,00
  423711 Репрезентација     0,00
  423712 Поклони     0,00
  423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 0,00
  423911 Остале опште услуге     0,00
  424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00
  424300 Медицинске услуге 0,00 0,00 0,00
  424311 Здравствена заштита по уговору     0,00
  424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0,00 0,00 0,00
  424611 Услуге очувања животне средине     0,00
  424631 Геодетске услуге     0,00
  424900 Остале специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00
  424911 Остале специјализоване услуге     0,00
  425000 Текуће поправке и одржавање 986.188,00   986.188,00
  425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 404.000,00   404.000,00
  425111 Зидарски радови     0,00
  425112 Столарски радови     0,00
  425113 Молерски радови     0,00
  425114 Радови на крову     0,00
  425116 Радови на централном грејању 0,00   0,00
  425117 Електричне инсталације 404.000,00   404.000,00
  425191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката     0,00
  425200 Текуће поправке и одржавање опреме 582.188,00 0,00 582.118,00
  425211 Механичке поправке 582.188,00 0,00 582.118,00
  425212 Поправке електричне и електронске опреме 0,00   0,00
  425213 Лимарски радови на возилима     0,00
  425221 Намештај     0,00
  425222 Рачунарска опрема     0,00
  425223 Опрема за комуникацију     0,00
  425225 Електронска и фотографска опрема     0,00
  425226 Биротехничка опрема 0,00   0,00
  425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 0,00   0,00
  425250 Поправке медицинске и лабораторијске опреме 0,00   0,00
  426000 Материјал 0,00 0,00 0,00
  426100 Административни материјал 0,00 0,00 0,00
  426111 Канцеларијски материјал     0,00
  426121 Расходи за радну униформу     0,00
  426123 Униформе 0,00   0,00
  426124 Заштитна одела     0,00
  426131 Цвеће и декорација     0,00
  426400 Материјал за саобраћај 0,00 0,00 0,00
  426411 Бензин     0,00
  426412 Дизел гориво     0,00
  426413 Мазива     0,00
  426491 Остали материјал за превозна средства     0,00
  246800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 0,00 0,00 0,00
  426811 Хемијска средства за чишћење      
  426812 Инвентар за одржавање хигијене      
  426821 Храна и пиће      
  426900 Материјали за посебне намене 0,00 0,00 0,00
  426910 Материјали за посебне намене – отпадни материјал      
  480000 Остали расходи 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
  482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 0,00
  482100 Обавезне таксе     0,00
  482111 Стални порез на имовину     0,00
  482121 Порез на робу     0,00
  482122 Порез на услуге     0,00
  482131 Регистрација возила     0,00
  482191 Остали порези     0,00
  482200 Обавезне таксе 0,00 0,00 0,00
  482211 Републичке таксе     0,00
  482241 Општинске таксе     0,00
  482251 Судске таксе     0,00
  483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
  483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
  483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.000.000,00   4.000.000,00
  510000 Основна средства 0,00 0,00 0,00
  511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00
  511400 Пројектно планирање 0,00 0,00 0,00
  511431 Пројекат-Енергетске ефикасности     0,00
  512000 Машине и опрема 0,00 0,00 0,00
  512100 Опрема за саобраћај 0,00 0,00 0,00
  512111 Аутомобили     0,00
  512200 Административна опрема 0,00 0,00 0,00
  512211 Намештај 0,00   0,00
  512212 Уградна опрема     0,00
  512221 Рачунарска опрема 0,00   0,00
  512222 Штампачи     0,00
  512231 Телефонска централа     0,00
  512232 Телефони     0,00
  512233 Мобилни телефони     0,00
  512241 Електронска опрема     0,00
  512511 Медицинска опрема     0,00
  515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00
  515100 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00
  515111 Компјутерски софтвер     0,00
  515192 Лиценце     0,00

Напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво проверити збир!

У Алибунару

  24.4.2017.

    (датум)

Print Email

Baner Pecat 211x81