gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар за период 2017-2027. година

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

У Н И В Е Р З А Л

Немањина  14, 26310 Алибунар; ПИБ: 101086600; матични број:08137838;

тел: 013 641 333; факс: 013 642 330

бр.жиро  рачуна: 275-0010222099264-50, 125-1806127-41, 205-214884-98;                                   е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ  И РАЗВОЈА  ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ”АЛИБУНАР

  ЗА ПЕРИОД 2017 – 2027. ГОДИНЕ

Пословно име:   Јавно комунално предузеће “Универзал” Алибунар

Седиште:            Алибунар, Немањина 14

Матични број:     08137838

ПИБ:                   101086600

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:   Скупштина  општине Алибунар

Фебруар 2017

 1. Организациона шема јавног предузећа : 

пословно име: ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ“

седиште: АЛИБУНАР, НЕМАЊИНА 14

оснивач : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

претежна делатност: 3600

матични број: 08137838

ПИБ: 101086600

надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министраство пољопривреде и заштите животне средине /Скупштина општине

Директор предузећа : дипл. инж. Власто Марић,

именован на функцију одлуком Скупштине општине Алибунар број:023-19/14-06-01   од 30.04.2014 године,

мандат траје до 30.04.2018 године.

Председник Надзорног одбора: Михаела Балош Ђуђа

чланови :  Асен Божилов, Драгиша Чанчаревић,

именоновани одлуком Супштине општине Алибунар број:                  023-9/2016-06 од 15.06.2016 године, именовани на период од 4 године

Подаци о управљачкој и руководилачкој структури:

 1. Руководилац сектора Водовод и канализација: дипл.инг.мастер Рипсиме Гајић
 2. Руководилац сектора Чистоћа: Момир Ђелкапић
 3. Руководилац сектора Грађевина: Панта Мохан
 4. Руководилац сектора Погребне услуге: Радисав Митровић
 5. Руководилац сектора Зеленило и помоћни радници:
 6. Руководилац сектора Зоохигијена: др.вет. Драган Трајковић
 7. Руководилац сектора Пољочуварска служба: Добривоје Алексић
 8. Шеф рачуноводства у сектору за финансијско-књиговодствене послове и наплату потраживања: Милијанка Васиљевић
 9. Секретар предузећа-сектор за правне, кадровске и опште послове: Асен Божилов
 • Законодавни оквир који ЈКП „Универзал“ примењује у свом пословању

Законодавни и стратешки оквир на локалном нивоу

Закон о комуналним делатностима је основни пропис којим су уређене комуналне делатности и којим се ближе дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање али и остала питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

ЈКП ''Универзал '' Алибунар послује у правној форми ''јавно предузеће'', тако да се све одредбе Закона о јавним предузећима у пуној мери односе на пословање предузећа и то у сегменту управљања и руковођења, сегменту стратешког и текућег планирања као и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Предузеће је основано на неодређено време и има искључиво право на обављање делатности за чије је обављање основано од стране оснивача на територији  општине Алибунар.

ЈКП ''Универзал'' Алибунар у пословању примењује следеће законе и интерна акта:

 1. Устав Републике Србије (Сл.гласник РС 98/06)
 2. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС 229/2012)
 3. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/2011)
  1. Закон о раду (Сл.гласник РС 24/2015, 61/2005, 54/2009, 32/2013)
  2. Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.гласник РС 36/10)
  3. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012)
  4. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС 72/2011, 88/2013)
  5. Закон о дуванском диму (Сл.гласник РС 30/2010)
  6. Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/2011, 93/12)
  7. Закон о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС 111/09, 92/11, 93/12)
  8. Закон о класификацији делатности (Сл.гласник РС 194/2009)
  9. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2009, 64/2010)
  10. Закон о изменама и допунама закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 24/2011)
  11. Закон о рачуноводству који обухвата и Међународне рачуноводствене стандарде за мала и средња предузећа (Сл.гласник РС 62/13)
  12. Закон о буџету – јавни сектор – Уредба о изгледу и садржају и начину попуњавања образаца регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору (Сл.гласник РС 76/13)
  13. Закон о безбедности и здрављу на раду  (Сл.гл.РС. бр. 101/2005, и 91/2015) 
  14. Закон о заштити потрошача  (Сл.гл.РС ,бр.62/2014)
  15. Закон о облигационим односима
  16. Закон о буџетском систему
  17. Закон о привременом умањењу пореске основиц за обрачун зарада
  18. Закон о измирењу новчаних обавеза у комецијалним трансакцијама
  19. Закон о сахрањивању и гробљима
  20. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава   (Сл.гл.РСбр.113/2013,21/2014,66/2014,118/2014,22/2015 и 59/2015)
  21. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и дргих сталних примања код корисника јавних средстава.
  22. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл. РС. бр.68/15)
  23. Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС. бр.62/13)
  24. Закон о порезу на додатну вредност ( Сл.гл.РС бр. 84/04 и 83/15)
  25. Закон о заштити животне средине (Сл.гл. РС. бр.135/2004, 36/2009)
  26. Закон о заштити узбуњивача (Сл.гл. РС. бр.128/2014)
  27. Закон  о хигијенској исправности воде за пиће
  28. Закон о водама (Сл.гл. РС. бр.30/10, 93/12)
  29. Закон о управљању комуналним отпадом (Сл.гл. РС. бр.36/2009, 88/2010)
  30. Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС. бр.72/2009)
  31. Одлука о водоснабдевању општине Алибунар
  32. Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Алибунар
  33. Одлука о сахрањивању и гробљима (Сл.ОА 1/00)
  34. Одлука о комуналном реду и уређењу (Сл.ОА 3/99,10)
  35. Одлука о јавним паркиралиштима (Сл.ОА 6/97)
  36. Одлука о пијацама (Сл.ОА 3/96)
  37. Одлука о одређивању комуналних делатности (Сл.ОА 4/97)
  38. Одлука о промени Оснивачког акта ДЈКП „Универзал“ Алибунар у ЈКП „Универзал“ Алибунар (Сл.ОА 8/213)
  39. Оснивачки акт ЈКП „Универзал“ Алибунар
  40. Статут ЈКП „Универзал“ Алибунар
  41. Правилник о форми и садржини плана набавке и извештаја о извршењу плана набавке (Сл.гласник РС 29/2013)
  42. Правилник о рачуноводству ЈКП „Универзал“ Алибунар
  43. Правилник о раду ЈКП „Универзал“
  44. Правилник о контроли алкохолисаности и средстава зависности ЈКП-а
  45. Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Универзал“ Алибунар
  46. Правилник о евиденцији присуства ЈКП „Универзал“ Алибунар
  47. Правилник о заштити узбуњивача ЈКП „Универзал“ Алибунар
  48. Правилник о организацији и систематизацији ЈКП „Универзал“ Алибунар
  49. Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа

3. Основе за израду  плана пословне стратегије и развоја јавног комуналног предузећа

Основ за израду плана пословне стратегије  и развоја у предстојећем периоду полази од  постојећег  стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину,  како би пословање било планирано на реалним основама.

Јасна орјентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом,квантитетом и здравственом исправношћу.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у наредном периоду а најкасније током 2018.године доћи до престанка дејства прописа о забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

Очекујемо и смањење или потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе,што ће довести да смањења прихода предузећа и до потребе за повећањем процента наплате и изналажења додатних  извора финансирања.

Очекујемо смањење броја становника Општине, због негативног природног прираштаја и напуштања домаћинства што ће довести и до смањења броја корисника односно  смањења пословних прихода.

4. Планиране активности за унапређење процеса пословања

4.1 Водовод и канализација –тренутно стање и планови

4.1.1. ИНФРАСТРУКТУРА

Конзумно подручје општинског водоводног система чине 11 насеља са 19.715 становника  и 9.645 потрошача (кућних прикључака). Канализационом мрежом покривена су три насеља: Алибунар,Б.Карловац и Јаношик.

Број становника  покривено услугом одвођења отпадних вода износи 6.050,број прикључака 2.212.

У свим насељеним местима у општини Алибунар, осим у Локвама и Јаношику, водоводна мрежа изграђена је давних шездесетих година  од азбестно-цементних цеви или од поцинкованих цеви. Изузетак су делови мреже, не више од 20% у општини Алибунар, која је парцијално замењена ПВЦ и ПЕ цевима. Због већинског дела старе и дотрајале мреже, чести су кварови и губици на самој мрежи. На забрињавајућем нивоу је стање градске водоводне мреже у Алибунару, Николинцима и Девојачком бунару.

Постојећа изворишта у насељеним местима Иланџа и Девојачки бунар, због пада издашности услед експлоатације бунара у дужем временском периоду (већи од 35 година), не задовољавају потребе снабдевања пијаћом водом.

Канализациона мрежа општине Алибунар, покрива насељена места Банатски Карловац, Алибунар и Јаношик. У два насељена места и то у Банатском Карловцу и Алибунару, нису уграђени пречистачи за третман отпадне воде, док један такав постоји у насељеном месту Јаношик. Ниједно насељено место нема свој реципијент, те због тога и поменутог разлога непостојања  пречистача, предузеће плаћа накнаду као загађивач ЈП“Воде Војводине“, у износу приближно 2.000.000,00 динара на годишњем нивоу.

Стање и опис система водоснадбевања  и изворишта приказани су у табели бр.1.

Табела бр.1   Изворишта

Редни бр. Назив елемента ЈМ Количина Коментар
1. Бунари ком 28

21 бунар активан ,7 бунара неактивни.

Тип: дубински, цевасти, субартеријски бунари

2. Црпне станице ком 27

-3 црпне станице  са системом  усиса и потиса( центрифугалне и дубинске пумпе) у насењу Владимировац

-2 црпне станице  типа потисни систем (центрифугалне пумпе) у насељама Селеуш Б-1, Јаношик Б-1

-22 црпне станице  са усисним системом (дубинске пумпе ) у насењама: Алибунар,Б.Карловац,Иланђа,Селеуш,Николинци,Добрица,Н.Козјак,Локве,Д.Бунар

3. Резервоари ком 4

-3 подземна капацитета  100м3

-1 подземни капацитета  56м3 у насељу Владимировац, неисправан

4. Водоторањ ком 1 Б.Карловац
5. Мерила протицаја ком 11 Алибунар,Селеуш,Добрица,Иланџа,Никол-инци,Нови Козјак, Владимировц , Банатски Карловц,
6. Водоводна мрежа км 276,50  
7. Постројења за пречишћавање ком 1  
8. Црпна станица за отпадне воде ком 3 Алибунар,Јаношик
9. Канализациона мрежа км 66  
 1. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Задатак  ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“,сектор Водовод и Канализација је снадбевање свих корисника довољном количином квалитетне воде за пиће и ефикасно одвођење отпадних вода у складу са еколошким, економским и технолошким критеријумима одрживог развоја. Према потребама конзума на инсталацијама водоводног система за 2017. годину планира се производња воде од 1.825.200 м3 што је у односу на прошлу годину 0,3 % више.

Количина продате воде у 2016.години износи 1.219.000 м3,а количина произведене воде 1.404.000м3. Разлику потиснуте у систем и произведене воде чини сопствена потрошња  и губици на мрежи .

 • Сопствену потрошњу воде водоводног система чине: 

  вода утрошена за планско испирање примарне и секундарне мреже

  вода утрошена за прање резервоара чисте воде

   утрошена вода на интервентна испирања мреже после отклањања кварова .

 Разлика између количине воде потиснуте  у систем и фактурисане количине воде   чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).

За период  2017-2021.година планира се повећање фактурисања воде за 2% као резултат смањења губитака воде у систему што је један од циљева пословне политике Предузећа у наредном периоду и то путем:

1. замене водомера различитих пречника (у првој фази је планирана замена 780 водoмера што ће за резутат имати за око 20% прецизније мерење потрошње)

2. увођење у систем нелегалних потрошача

3. замена цеви старијих од 20 година (азбестне и поцинковане) у зависности од расположивих финансијских средста

4. увођење у систем нових бунара , Девојачки бунар који је у фази планирања и Иланџа који је избушен али је потребно наставити испитивања и опремање бушотине ( пумпе , инсталације , хлорибнатори ,бунарска кућица)

5. решавање питања електронике на водоторрњу у Банатском Карловцу

6. покретање  бунара „Дапчевић“  у Владимировцу који  не фунционише због резервоара који је пукао и  електро инсталација

Остале  планиране активности сектора Водовод и канализација приказане су у табели бр. 2.


Табела бр.2  Планиране активности ВиК

Ред бр. Активности Стање 2016 г Планирано   2017 Планирано у  2018 Планирано у   2019 Планирано у    2020 Планирано у  2021 Јединица мере
  Опремање изворишта водомерима 7 11 4 одржавање одржавање одржавање ком
  Замена водомера 390 600 700 700 700 700 ком
  Прикључења на канализациону мрежу 26 35 10 10 10 10 ком
  Водомери који се очитавају 4671 5500 5600 5700 5900 6000 ком
  Санација секционих водоводних шахти 1 5 5 5 5 5 ком
  Поправка и ремонт уличних вентила и хидраната 20 40 7 8 8 8 ком
  Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за изворишта Алибунар, Владимировац, Б. Карловац и Селуш почетак завршетак          
  Набавка нових дубунских и центрифугалних пумпи за бунаре  2 2 2 2 2 2 ком
  Ремонт замена и одржавање улучних регулационих и главних вентила на уличној  водоводној мрежи  3 5 10 10 10 10 ком
  Прикључење и опремање новог бунара у Иланџи   почетак радова завршетак радова        
  Прикључење и опремање новог бунара у Девојачком бунару     током године        
  Производња воде 1.404.000 1.404.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 м3
  Ремонт и укључење бунара „Дапчевић“ у Владимировцу     током године        


4.2. Управљање комуналним отпадом –стање и планови

4.2.2 Изношење и депоновање отпада

Изношење смећа  врши се по унапред утврђеном распореду и по позиву

Распоред изношења смећа - домаћинства:

Табела бр.3  Распоред изношења смећа

Дан у недељи Насељено место
Понедељак Алибунар, Банатски Карловац, Девојачки бунар
Уторак Алибунар, Иланџа, Добрица
Среда Владимировац
Четвртак Банатски Карловац, Николинци, Девојачки Бунар
Петак Селеуш, Јаношик, Локве

Изношење смећа привреди врши се по позиву или по унапред уговореном распореду.

Изношење посуда (контејнера) од 5м3 и 1,1 м3врши се свакодневно током недељеи викендом по потреби.

Пражњење уличних парковских канти врши се свакодневно.

4.2.3. Чишћење и одржавање депонија

Одржавање и чишћење депонијаврши се машинским гурањеми равњањем терена,механизацијом ЈКП „Универзал“или ангажовањем других лица у складу са потребама.

За сваку годину доноси се „План чишћења дивљих депонија на територији општине Алибунар“ који се финансира из буџета општине Алибунар.

Други извори финансирања су из надлежних министарстава путем конкурса.

За 2017 годину у буџету општине Алибунар предвиђено је 500.000,00 динара за чишћење дивљих депонија:

Табела бр.4  Дивље депоније општине Алибунар

Редни

број

Локација дивље депоније

Површина дивље депоније м2

Запремина одложеног отпада м3
1. Дивља депонија Локве код нафтне бушотине 1.500 750
2. Дивља депонија Јаношик, са леве стране локалног пута за Иланџу 1.500

1.000

3. Дивља депонија Нови Козјак код гробља 1.000 300
4. Дивља депонија Добрица 250 100
5. Дивља депонија у центру Новог Козјака 500 210

У периоду од 2017-2021године планира се уређење постојећих депонија-постављање ограде,садња дрвећа, постављање кућица за боравак радника на депонији, ангажовање радника који ће вршити надгледање и контролу одлагања отпада на депонијама и наставак уклањања дивљих депонија на територији општине Алибунар.

4.2.4.  Чишћење и одржавање јавних површина

Чишћење и одржавање јавних површина врши се у зависносто од потребе или по уговору са оснивачем СО Алибунар,а предвиђа сакупљање отпадака, лишћа, сечених грана, остатака од кошења, чишћење снега.

4.2.5.  Машине и опрема

Процена тренутног стања:

Табела бр.5  Расположива механизација:

Назив Марка Количина
Камион аутоподизач ТАМ 130 T10 1
Камион аутоподизач FAP 1314 1
Камион са потисном плочом FAP 1921 1
Камион са потисном плочом Мерцедес Mercedes Econik 1
Приколица за трактор 4т Dubrava 1
Трактор IMT 560 1
Моторна четка Lumag 1
Мотрони чистач снега Yanmar-Husqvarna 1

У погледу техничке опремљености ЈКП “Универзал„ располаже возним парком просечне старост појединих  возила преко 25 година (изузев камиона Мерцедес Еконик), што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања.

Из тог разлога постоји потреба и план да се у периоду до 2021. године изврши замена постојећих и набавка нових возила, а до краја дугорочног предиода, до 2027. године потребно је набавити још два нова или исправнија половна возила..

Потреба:

Набавка у циљу замене постојећих возила 2017-2027 година:

 1. Камион аутоподизач 2 ком.
 2. Камион са потисном плочом 2 ком

Посуде (контејнери) за одлагање отпада:

Тренутно стање 2017 година:

Контејнери од 5м3---------  35 ком

Контејнери од 1,1 м3------  45 ком

-План у периоду 2017-2027 г је да се постојећи контејнери обнове, а да се изврши набавка нових контејнера,и то:

-од 5 м3: 35ком.

-од 1,1м3: 110ком.

-канте за отпадке 50 л: 100 ком.

 1. Људски ресурси

Табела бр.6 Људски ресурси сектора „Чистоћа“ 

Радно место Извршиоца 2017 г. Извршиоца до 2027г
Возач 6 6
Комунални радници 4 10

4.2.7.   Количина смећа

Табела бр.7 Количине смећа  по годинама –пројекција

Година 2019 2021 2027
Укупан број становика 19.000 18.000 17.000
Број становника обухваћених изношењем смећа 18.500 18.000 18.000
Проценат покривености 97% 100% 100%
Укупна количина отпада по становнику /год/кг

331,5

334,2

336,8

339,4

342,1
Укупна количина отпада по становнику /дан/кг

0,90

0,91

0,92

0,93

0,93

-количина смећа у периоду 2017 – 2027 повећаће се на основу увођења више посуда за одлагање отпада ,а самим тим смањити индивидуално одношење отпада на депоније.

4.2.8.  Планиране инвестиције предузећа за  сектор „Чистоћа „ у периоду 2017-2027

1. Набавка (замена) возила за изношење смећа

2.Набавка посуда за одлагање отпада

3.Уређење постојећих депонија :

-постављање ограде,

-садња дрвећа и растиња

-израда платоа за постављање контејнера од 1,1 и 5 м3

-израда објеката за смештај чувара на депонији

4. уклањање дивљих депонија

4.2.9.   Политика цена комуналних услуга изношења и депоновања смећа и јавне хигијене

Сагласност на цене основних комуналних производа и услуга, као и све остале цене комуналних услуга које пружа ЈКП ''Универзал'' даје Веће  општине Алибунар које је претходно усвојио Надзорни одбор предузећа на предлог стручне службе предузећа.

Имајући у виду да се асортиман услуга знатно не мења,  до повећања обима производа и услуга може доћи уколико се повећа број корисника услуга, односно повећање површина са којих се организовано врши сакупљање и одвожење комуналног отпада, као и повећање површина које су у обухвату чишћења и одржавања јавних површина.

Цена услуге изношења и депоновања смећа зависи од директних трошкова ( цене горива, резервних делова, сервисирања и одржавања возила, осигурања и регистрације возила, трошкова зарада радника који су непосредни извршиоци, трошкова заштите на раду), индиректних трошкова (одржавање градске депоније и  пута до депоније, трошкови судова за одлагање смећа, надзора, контроле, администрације), трошкова амортизације и укупне површине са које се врши изношење и депоновање смећа.

Потребно је у наредном периоду цене услуга изношења смећа кориговати  да би у складу са Законом  комунална делатност била финансирана из цена комуналних услуга  а у случајевима где се крајњи корисник не може утврдити из буџета јединице локалне самоуправе.

4.3. Грађевински  сектор – стање и планови

Грађевински  сектор у оквиру   ЈКП “Универзал”-у, послује  као пратећи сектор, уз секторе: Водовод и канализација, Погребне услуге  и обавља остале услужне грађевинске послове.

У оквиру сектора Водовод и канализација обавља послове на одржавању грађевинских објеката у оквиру дистрибутивних мрежа: хидростанице, бунарске кућице, хидрофорске кућице, секционе водоводне шахте и други објекти унутар водоводних мрежа, ревизионих канализационих шахти, пумпне канализационе станице, и станице за пречишћавање са њиховим пратећим грђевинским објектима и други грађевински објекти.

Грађевински радови на одржавању горе поменутих објеката раде се  најчеше као радови санације и адаптације грађевинско водоводних и канализационих објеката, по унапред познатој техничкој документацији и по техничким правилима и стандардима за ову врсту радова.

Таблични приказ грађевинско- водоводних објеката у општини Алибунар

Табела бр.8  Објекти водовода

Насељено место Хидростанице Бунарске кућице Хидрофорске кућице Хидранти Секциони водоводни шахтови Секциони шахтови за санацију
Алибунар 1 5 3 23 31 18
Б.Карловац 1 5 1 водоторањ 25 58 24
Владимировац 1 4 4 24 59 18
Локве 1 2 1 30 29 6
Иланџа 0 2 1 28 15 9
Јаношик 0 2 1 8 21 6
Селеуш 0 3 2 15 28 6
Добрица 0 2 1 26 24 6
Нови Козјак 0 2 1 9 14 6
Николинци 0 2 2 8 21 9
Девојачки бунар 0 2 1 11 14 6
Укупно 4 31 `18 207 314 114

Таблични приказ грађевинско- канализационих  објеката у општини Алибунар

Табела бр.9 Објекти канализације

Насељено место Станица за пречишћавање отпадних вода Пумпне станице Ревизионе шахте Ревизионе шахте за санацију
Алибунар 0 1 104 33
Банатски Карловац 0 0 1012 81
Јаношик 1 1 98 9
Укупно 1 2 1214 123

Таблични приказ грађевинских објеката на гробљима у општини Алибунар

Табела бр.10 Грађевински објекти на гробљима

Насеље Број гробаља Број капела Постојеће ограде Уређене стазе Паркинзи Водовод Чесма
Алибунар 3 1 да да да да да
Банатски Карловац 1 1 да да не да да
Владимировац 3 у фази пројктовања Делими-чно делимично не да да
Локве 2 1 да да Делими-чно да не
Иланџа 1 0 да да не да да
Јаношик 1 1 да да Делими-чно да да
Селеуш 3 не не не не да да
Добрица 1 не да да не да да
Николинци 1 не Делими-чно да не да да
Нови Козјак 1 не да не не да да
Девојачки Бунар 2 не не не не да да
Укупно 19 4          

      Табела бр.11   Грађевинска механизација ЈКП „Универзал“

Редни број Врста Марка/тип Капацитет/ носивост
  трактор – скип Ford  
  комбинована машина JCB/4CX  
  машина-утоваривач 14-Октобар,тип УЛТ 160В  
  камион кипер FAP 1620 10700кг
  цистерна за одгушивање Majevica 5000 литара
  цистерна за одгушивање Majevica 3000 литара
  камион тегљач FAP 1620  
  камион путар Zastava New Daily  
  приколица за превоз грађевинских машина Gorica  
  Грејдер Faun firsh  
  Ласерски нивелатор Тopcon домет 200м
  Вибро –плоча Wacker Neuson плоча 400мм
  Муљна пумпа Honda 1200л/мин
  Муљна пумпа Subaru 1000л/мин
  Вертикална бушилица Honda од 8 до 15цм

Из приложене таблице уочљиво је да је предузеће у предходној години учинило заначајан напор у погледу набавке грађевинске механизације који дозвољава предузећу планирање и озбиљнијих грађевинских  радова.

Неопходно је запослити механизацију и људе на профитабилним пословима,како на услугама за потребе локалне самоуправе тако и на услугама према физичким лицима или предузећима. Могуће је и значајније ангажовање у оквиру зимске службе.

Указује се потреба за запошљавање зидара и армирача као и стручних руковалаца радним машинама.

Ради потпуног употпуњавања грађевинске механизације потребно је током средњорочног периода набавити следећу механизацију :

Табела бр.12  Планирана грађевинска механизација

Редни број Назив

Коли-

чина

Намена
  Булдозер типа ТГ -140 или већи 1 Радови на депонији , радови на трасирању путева и планирање терена
  Мешалица капацитета од 0,8м3 или већа 1 бетонажа на гробљима
  Камион кипер 5до 7 м3 1 бржи циклус утовара и истовара материјала
  мини дампер капацитет од 500 до 800 кг 1 радови на гробљу , кретање уским стазама
  Машина са сечење бетона 1 Сечење бетона и асфалта приликом хаврија или рушења објеката
  Багер –точкаш 1 Бржи ископи чишћење  канала
  Чекић прикључак за машину  ЈЦБ или багер 1 Разбијање АБ плоча и конструкција
  Машина за подбушивање путева 1 Радови на канлизацији , водоводу
  Даска –раоник за снег за камион ФАП 1620 1 Зимска служба
  Расипач соли типа „Епока“ 1 Зимска служба
  Раоник за снег за машину ЈЦБ 1 Зимска служба

Механизација ће бити набављана због исплстивости половна, искључиво према конкретним пословима и потребама и у смеру који буде одређивао оснивач. Уколико нам се повере атарски путеви, набавка ће ићи ка набавци путарске механизације,уколико добијемо и зимску службу у надлежност,прошириваћемо делатност у том смеру.

4.4. Погребне услуге -  стање и планови

Одлуком Скупштине општине Алибунар  о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Универзал“ (Сл.општине Алибунар 2016/22) од 31.августа2016.године, број 023-19/16-03-02, предузећу је поверена (члан 2.) погребна делатност односно управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља а Одлуком о сахрањивању и гробљима општине Алибунар (Сл.општине Алибунар 2016/38) ближе је уређена ова комунална делатност.

Тренутно ова служба запошљава 7 радника а располаже са два погребна возила марке „Zastava Yugo-Florida“ старости 13 година.

Број, назив и распоред гробаља у општини Алибунар: 

Табела бр. 13   Гробља у општини Алибунар

Редни број Место Број Назив
1.

Алибунар

(10 парцела различитих топ.бр.)

1 „Румунско “
2 „Католичко“
3 „Српско“
2. Банатски Карловац 4 „Немачко“
3.

Девојачки Бунар

(уписана једна парцела 6715/2)

5 код Секулића 
6 Видиковац ,Ружина 
4. Николинци  (парцела 882 и 881) 7 сеоско
5.

Владимировац

( пет топ.бројева )

8 Колонија
9 Омладинска
10 Селеушки пут
6. Локве 11 ка Алибунару  ЈЗ правац
12 ка Јерменовцима СИ правац
7 . Јаношик 13 сеоско
8. Селеуш 14 Румунско –Гробљанска
15 Румунско -Војвођанска
16 Српско -Колонија
9. Иланџа 17 сеоско
10. Добрица 18 сеоско
11. Нови Козјак 19 сеоско

Током 2016. године предузеће је обавило 254 сахране ,очекујемо повећање броја сахрана обзиром да је императив успоставити потпуну контролу у области погребних услуга на територији општине. Предузеће тренутно има потпуну контолу над 8 гробаља а над осталим гробљима има делимичну или непотпуну због отпора појединих месних или верских заједница.

Успостављање потпуне контроле и управљања гробљима било би далеко брже и успешније када би предузеће имало непходне ресурсе, пре свега већи број запослених у овом сектору јер постојећи број запослених  није довољан да би обављали сахране у свим местима  обзиром да у 2017. години готово свакодневно имамо  бар једну сахрану.

Тренутно предузеће управља једном капелом (у Банатском Карловцу) до краја 2017. године очекујемо управљање и капелеом у Алибунару а током 2018. или 2019. године и капеле у Владимировцу које су тренутно у фази пројектовања.

Током 2018. године очекујемо да преузмемо, уколико се стекну непходни услови и капеле у Јаношику и Локвама.

Крајем 2018. или почетком 2019. године предузеће ће управљати са најмање 17 гробаља (два су власништво цркава, потребна је по Закону о комуналним делатностима, члан 9. став 6, сагласност верске заједнице), обављаће најмање 300 сахрана годишње, управљаће са 6 капела и биће потребно 350 нових гробних места са бетонским стазама и оквирима. Потребно је подићи ограду око већине гробаља и поставити нове чесме.

Планирано је подизање новог гробља у Банатском Карловцу што ће захтевати обимне радове на снимању терена, бетонирању гробних места, подизању ограде, израда водоводних и електричних прикључака, постављању клупа, канти за смеће, израду приступних путева.

Потребно је променити погребна возила, набавити два нова одговарајуће намене, опремити капеле, редовно одржавати травне површине и стазе.  

За наведене радове постојећи број запослених није довољан, уколико се не повећа број запослених у овом сектору, предузеће неће пружати квалитетно услуге или неће бити у стању да испуни задатак.

4.5. Зеленило -  стање и планови

Сектор „Зеленило“ тренутно запошљава три запослена,од којих је један инвалид а један пијачар-инкасант.  Тренутно нема запослених по другом основу,нити руководиоца сектора.

Опремљеност техничким средствима приказана је у таблици

Табела  бр. 14  Техничка средства сектора „Зеленило“

Ред .бр Назив Број
  Тример „STIHL“ 9
  Тример  „Husqvarna“ 1
  Самоходна косачица ИМТ 2
  Самоходни тример –косачица 1
  Моторна тестера  „STHIL“ 2
  Моторна тестера за живе ограде „STIHL“ 1
  Мотокултиватор   IMT 506 2

Кошење зелених површина обављамо ангажовањем радника путем јавних радова, тренутно у недовољном броју, обзиром да имамо више технике него запослених а да јавне површине за кошење (фактурисано у 2016. години) износе 276.072 м2 односно 27,6ха а са површинама за кошење на гробљима око 32 ха.

Табела бр.15 Планиране активности сектора „Зеленило“

Показатељ 2019 2022 2018.г
Зелене површине обухваћене програмом одржавања јавног зеленила 278.000 278.000 278.000
Просечан број кошења травњака  током године 33 33 33 33 33
Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања ? ? ?
Прегледаних димњака 2100 3100 3800
Отклоњених недостатака на димњацима ? ? ?
Број пијаца 9 9 9
Број  пијачних тезги 110 120 120
Набавка самоходних косачица –трактора или рајдера   1 1
           

Стање у погледу управљања пијацама није задовољавајуће, један радник наплаћује пијачнину и води рачуна о чистоћи 7 пијаца, практично свакодневно. Наплата пијачнине није довољна да покрије трошкове зараде пијачара и не оставља места за улагања у пијачне објекте: тоалете, ограде, нове тезге, настрешнице, бетонске стазе.

Планирамо спајање сектора „Зеленило“ и сектора „Погребне услуге“ због рационализације трошкова. У садашњим условима тешко је планирати активности јер због сезонског недостатка радника овај сектор једва да задовољава неопходни минимум услуга и квалитета.

У погледу димњичарских услуга постоји одређени потенцијал и отворено тржиште које може обезбедити додатних  два милиона динара на годишњем нивоу уз константно ангажовање два радника одговарајуће димњичарске струке . Предузеће има двојицу запослених са одговарајућим сертификатима али их не користи у одговарајућој мери јер је један постао инвалид а други испомаже и у другим секторима, нарочито код очитавања водомера и отклањању кварова.

У наредном периоду треба опремити димњичаре опремом која недостаје, ангажовати још једног радника димњичарске струке, ажурирати податке потрошача и активно радити у оквиру Групације за пружање димњичарских услуга при Привредној комори Србије у циљу правилног и безбедног рада ове делатности.

Слично као и код сектора „Погребне услуге“ потребно је сезонски обезбедити минимум 13 радника – косача, определити средства за израду ограда, чесми и тоалета  у циљу обезбеђивања непоходних услова за нормално функционисање делатности.

4.6. Зоохигијена –стање и планови

Сектор зоохигијене запошљава једног запосленог, доктора ветеринарских наука.

Табела бр. 16  Услуге Зоохигијене

Показатељ   Јединица мере
Број активних азила за смештај паса и мачака луталица - број
Капацитет активних азила - број
Број ухваћених и збринутих паса и мачака -  
Јавне површине на којима је рађена дезинфекција,дезинсекција  и дератизација (у км2) ­? км2
Број извршених запрашивања за сузбијање комараца ? број
Број пријављених уједа од паса луталица од стране оштећених 71 број
Укупна висина исплаћених обештећења  за  уједе  ? динара
Реализоване инвестиције ? динара

Од наведених активности комуналне делатности Зоохигијене, због недовољних капацитета и функционалности инфраструктуре, ЈКП „Универзал“ спроводи само регистровање пријава уједа паса од стране оштећених лица.

У складу са Законом о комуналним делатностима, члан 4. јединица локалне самоуправе обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за обављање комуналне делатности а предузеће ће пратити намере и циљеве које постави оснивач.

4.7. Пољочуварска служба –сттање и планови

Пољочуварска служба запошљава осам пољочувара. Служба располаже са три возила типа „Лада Нива“.

Током 2016.године пољочуварска служба је активно радила на индентификацији узурпације државног земљишта, затекла је и направила записнике за 46 лица који су обрађивали око 2500 ха државног земљишта, спречила више покушаја крађе шуме на државном земљишту, спречила и направила записнике за лица који су бацала смеће на пољопривредном земљишту, спречавала палење биљних остатака и сарађивала са комисијом за лицитацију државног земљишта.

У наредном периоду задаци службе  остаће  исти, неће се битно мењати а количине посла  је немогуће одредити осим оних везаних за увођење у посед пољопривредника који закупе државно земљиште путем лицитације.

Због константне употребе возила на атарским путевима, потребно је планирати набавку нових теренских возила што ће бити урађено у сарадњи са оснивачем, Скупштином општином Алибунар.

5. Број запослених по секторима /организационим јединицама, број систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији

5.1 Људски ресурси, шема и квалификационе структуре:

Ред број Опис Број запослених
1

По секторима:

-водовод и канализација

-грађевина

-чистоћа

-пољочуварска служба

-погребне услуге

-градско зеленило

-зоохигијена

-финансије и књиговодство

-кадровско,правни и општи послови

11

9

7

8

8

3

1

18

2

2 Број систематизованих радних места 97
3 Број  запослених по кадровској евиденцији 67
4

По школској спреми и занимању:

-НК

-ПК

-КВ

-ССС

-ВКВ

-ВШС

-ВСС

 
5

По броју попуњених / упражњених радих места:

-водовод и канализација

-грађевина

-чистоћа

-пољочуварска служба

-погребне услуге

- зеленило

-зоохигијена

-финансије и књиговодство

-кадровско,правни и општи послови

11/3

9/4

7/4

8/0

7/2

3/13

1/3

18/1

2/1

У ЈКП „Универзал“ запослено је 67 радника различитог профила и стручне спреме у оквиру шест радних јединица и три сектора

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

руководилац дип. инж. мастер Рипсиме Гајић

 • црпљење,транспорт и прерада сирове воде
 • дистибуција воде
 • праћење потрошње
 • одржавање и ремонт мреже
 • контрола и замена водомера
 • привремена искључења
 • одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадних вода

ЧИСТОЋА

Руководилац:

 Момир Ђелкапић

 • редовно и периодично сакупљање
 • комуналног отпада са јавних површина, из  домаћинстава и пословних објеката,
 • одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, 
 • селекција секундарних сировина 
 • радна јединици Чистоћа обавља и послове димњичарске службе.

ЗЕЛЕНИЛО

тренутно немамо руководиоца сектора ,дужност обавља Драган Трајковић руководилац сектора Зоохигијена

 • одржавању зелених површина, кошење
 • орезивање шибља и украсних живица,
 • одржавање фонтана,  
 • садња и одржавање украсног биља и дрвећа  
 • управљање  пијацама,              
 • комунално опремање,  
 • одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољоприврено – прехрамбених и других производа,
 • наплата пијачнине и уплата пазара надлежној благајни.

ПОЉОЧУВАРИ

шеф службе Добривоје Алексић

 • непосредна заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштите пољских путева и канала,
 • спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту,
 • спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту,
 • утврђивање  ближих  обележја радње,
 • прикупљање податке о пољопривредном зељишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику,
 • прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о свему сачињавање записника, обавештавање власника односно пољопривредног инспектора, односно корисника пољопривредног зељишта о штети која је причињена,
 • запримање захтева оштећеног лица за процену пољске штете ,
 • вршење администритивно техничких послова за потребе Комисије за процену пољске штете ,
 • спречавање свих  радње којима се наноси штета на пољским путевима и засадима,
 • штета на пољским путевима и каналима, као и на рибњацима,
 • спречавање наношење штете механизацији на пољопривредним имањима,
 • проналажење учиниоце пољске штете,
 • одвођење стоке откривене у штети, без чувара или чији је власник непознат на место за чување.
 • учествује у раду на спречавању узурпације државног неизлицитираног земљишта.

ЗООХИГИЈЕНА

Руководилац  Драган  Трајковић др.ветеринарске медицине

 • хватања,збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња ( паса и мачака)у прихватилишту за животиње,
 • лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње,
 • контрола и смањење популације напуштених паса и мачака,
 • нешкодљиво уклањање лешева са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или  уништавање отпада животињског порекла,
 • спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене,
 • спречавање и сузбијање зооноза,

ГРАЂЕВИНА

Руководилац :

Инж.Панта Мохан

 

 

 

 

 

 

 

 

 • послови на одржавању каналске мреже,
 • израде оквира на гробљима,
 • израда водомерних склоништа,
 • израда бетонских стаза,
 • постављање парковских клупа,
 • чишћшење снега током зимских месеци
 • други грађевински радови из делокруга рада Предузећа.
 • старање о техничкој исправности возила, радних машина, уређаја,
 • поправка контејнера и алата,
 • израда поклопаца за шахтове и друге металне галантерије,
 • поправке уређаја за хлорисање,
 • вентила, хидраната и других делова водовода ,
 • поправка електричних инсталација  у Предузећу

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Руководилац :

дужност тренутно обавља секретар предузећа Асен Божилов

 • управља гробљима, одржава гробље и објекте који се налазе у склопу гробља( капеле, мртвачнице),
 • сахрањивање,
 • превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу,
 • врши продају погребне опреме, обрачун и наплату погребних услуга, продају цвећа, и остале погребне опреме ( умрлица, свећа, плочица, одеће, венаца),
 • превоз по налогу тужилаштва до одељења патологије,
 • води евиденцију о закупу гробних места, наплаћује таксе за радове на гробљу

 

ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ

Руководилац  :

Милијанка Петровић Васиљевић инж. информатике

 • обављање финансијских, рачуноводствених и комерцијалних послова у предузећу;
 • спровођење одредаба материјално финансијских прописа;
 • израда планова, инвестиционих програма, извештаја и обрачуна за потребе Предузећа и оснивача;
 • израда периодичних обрачуна и финансијских извештаја;
 • књижење, уношење и обрада података кроз аутоматску обраду података;
 • обрачун, фактурисање и наплата испоручене воде и отпадне воде потрошачима;
 • руковање рачунарским системом; обрачун и исплата зарада запослених;
 • послови осигурања имовине и лица

ПРАВНИ КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

Руководилац  :

Асен Божилов дипл. правник

 • правне послове на изради општих аката Предузећа;
 • правне послове у вези статусних промена и промене делатности Предузећа
 • упис свих насталих промена у одговарајући регистар привредних друштава;
 • сарадња са органима оснивача;
 • имовинско правне послове везане за делатност Предузећа;
 • послове правне заштите;
 • израда свих врста уговора, решења и одлука;
 • обављање послова у вези са радним односима,
 • чување и архивирање кадровске документације;
 • обављање послова опште администрације у Предузећу; послове противпожарне заштите и послове безбедности и здравља на раду;
 • послови у вези са физичким обезбеђењем објеката и постројења; чување;
 • послове из области јавних набавки,

Прилог 1 – Организациона шема


 


6.  Стање и планиране активности које ЈКП „Универзал“ планира да спроведе у циљу унаппређења коропративног управљања

Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања, тачком 7. предвиђено је да се у прогаме пословања унесу активности везане за унапређење корпоративног управљања и опише тренутно стање.

ЈКП „Универзал“ је од малог предузећа са малим бројем запослених, слабом техником и са три насељена места у надлежности, прерастао након спајања комуналних предузећа на територији општине Алибунар у сложеније предузеће са  троструко већим бројем запослених и са надлежношћу над свим местима општине.

Поред улоге водећег  вршиоца комуналне делатности, предузећу је  од 14 комуналних делатности дефинисаних Законом о комуналној делатности, Одлуком о промени оснивачког акта Скупштине општине Алибунар поверено 11 делатности и пољочуварска служба од чега предузеће практично обавља 10 комуналних делатности и пољочуварску службу.

Свака комунална делатност појединачно има своја правила, законе, подзаконска акта и одлуке по којима функционише  што читав систем знатно усложава.

Поред овог организационог проблема, појављује се у одређеној мери и главни узрок проблема корпоративног управљања: раздвојност имовине и управљања. 

Делом имовине предузеће располаже само на основу одлука о поверавању и управљању а део је власништво предузећа. Обзиром да Јавним предузећем управљају и представници оснивача, колико ће корпоративног управљања бити,зависи управо од њега.

Да би овакав систем ефикасно функционисао, стварао доходак, нужно је да буде добро вођено  са скупом правила по којим функционише унутрашња организација предузећа. Често ова законитост није добро препозната и усвојена од стране запослених радника а ни од њихових руководилаца тако да константно планирамо и спроводимо реорганизацију руководних структура на свим нивоима руковођења.

Да би овај процес спровели на парвилан начин, планирамо током ове године имплементацију система менаџмента у складу са стандардом ИСО 9001.

 1. Политика цена комуналних услуга у периоду 2017 – 2027 година

Одлуком Скупштине општине Алибунар о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Универзал“ ( Сл.општине Алибунар 2016/22 ) од 31. августа 2016. године, чланом 37. предвиђено је да ЈКП „Универзал“ послује по тржишним условима, радистицања добити, у складу са законом, смањењем субвенција предузећу на 5 милиона у 2017.години и уз константан пад броја корисника, предузеће мора кориговати цене услуга у циљу постизања довољности цене да покрије пословне расходе.

Имајући у виду пораст цена које директно или индиректно утичу на пораст трошкова предузећа код вршења услуга корисницима, а на основу калкулације цене коштања услуге, предузеће ће предложити Надзорном одбору повећање цене комуналних производа и услуга. 

У новом ценовнику биће примењено начело из Закона о комуналним делатностима наведено у члану 25. став 1 . тачка 5) о непостајању разлике између различитих категорија потрошача.

8. Средства за зараде

Средства за зараде биће планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник ПЦ" број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за  обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корiсника јавних средстава(„Службени гласник РС" број 116/14).

9. Слободна и упражњена радна места

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање  биће попуњавања у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС " бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11. 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС " бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14,22/15 и 59/15).

Предузеће је у 2016.години и почетком 2017.године напустило два радника због пензионисања и три радника због отказа уговара о раду од стране послодавца, имамо запослену радницу која због болести не одлази на посао годину дана и радницу која  због рођења трећег детета користи  породиљско одсуство. Њихова места су упражњена до добијања преко потребене сагласности а постоји озбиљан проблем у секторима „Зеленило“ који тренутно нема руководиоца радне јединице, нити запослене раднике на кошењу као и „Погребне услуге“ због недостатка радника условљеним знатним проширењем посла.

У радној јединици „Чистоћа“ има само 3 (три) запослена на пословима сакупљања и утовара смећа, који годишње утоваре скоро 6500 тона смећа, а нема запослених на пословима одржавања јавне хигијене.

Предузеће ће у 2017. години настојати да издејствује сагласност за нова запошљавања и додатно радно ангажовање јер  је недостатком оперативних радника који непосредно раде на терену а који су кључни за обављање делатности, угрожено и  функционисање предузећа.

 1. Основ, динамика и коришћење средстава из буџета општине Алибунар

Средства из буџета општине Алибунар намењена управљању и снадбевању водом за пиће у износу од 5.000.000 динара користе се за покривање дела трошкова који учествују у цени воде за пиће и биће трошена по потреби током неколико првих месеци у 2017.години.

Током дугорочног периода до 2027. године не очекујемо повећање овог износа.

11.  Структура прихода и расхода

Табела бр.17  Пројекција прихода, расхода и улагања у периоду 2017 – 2027. године

   ПЛАН ПРИХОДА План  2017. План  2019. План  2022.

План

2027.

индекс 2021/17
Ред. НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ          
1 Водовод и канализација  87000000 95700000 95700000 95700000 110
    Вода домаћинства  и           привреда 65000000 71500000 71500000 71500000 110
  Канализација 14000000 15400000 15400000 15400000 110
  приход од замене и одржавања водомера 8000000 8800000 8800000 8800000 110
             
2 Сектор „Чистоћа“ 19000000 20900000 20900000 20900000 110
             
3 Сектор одржав. јав.зелених површина 7000000 7700000 7700000 7700000 110
  Одржавaње јавних зелених површина и ост. зел.површ 7,000,000 7700000 7700000 7700000  110
             
Пијаце 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  110
  Приход од пазара пијаце 1000000 1100000 1100000 1100000  110
             
 5 Приход од услуга на гробљу 14500000 15950000 15950000 15950000 110
  Приход од сахрана 2500000 2750000 2750000 2750000 110
  Приход од продаје погребне опреме и  превоѕа 5000000 5500000 5500000 5500000 110
  Приход од одржавања гробља 7000000 7700000 7700000 7700000 110
             
6 Сектор „ Грађевина“ 5000000 5500000 5500000 5500000 110
  Грађевинске услуге 5000000 5500000 5500000 5500000 110
             
7 Приходи од димњичарских услуга 1500000 1650000 1650000 1650000 110
             
8 Приходи од вршења услуга за одржавање јавних површина 7500000 8250000 8250000 8250000 110
             
9 Приходи од организовања пољочубарске службе 6000000 9000000 9000000 9000000 115
             
10 Остали  приходи 7300000 8030000 8030000 8030000 110
             
  У К У П Н О 155800000 173780000 173780000 173780000  112

12.Расподела процењене добити

Уколико предузеће на крају пословне године оствари добит, дужно је да део остварене добити уплати у буџет општине по завршном рачуну за предходну годину.

Висина и рок за уплату добити утврђује се у складу са законом и одлуком о буџету за наредну годину.

13. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ спортских активности, пропаганду и репрезентацију

Уколико ЈКП „Универзал“ Алибунар буде у ситуацији (није планирано у Финансијском плану за 2017.годину), да издвоји средства за помоћ спортских активности, иста ће бити додељена у ту сврху; док су средства за пропаганду – рекламу и репрезентацију планирана у Финансијском плану за 2017.годину.

14.Службена путовања, спонзорства, репрезентације и рекламе

Службена путовања су планирана и извршаваће се по Финансијском плану, а спонзорства, репрезентације и пропаганда ће се извршавати на основу финансијског плана и правилника о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације.

15. Трошкови Надзорног одбора и износ средстава који ће се уплатити у буџет РС

Износ накнаде за Надзорни одбор је 300.000 динара по години

Износ средстава за разлику код умањења плата по плану је 7.000.000 динара за 2017.годину, за период до 2027.године износ ће бити мењан у складу са законом.

16. Набавка службених возила

Редни број Основне карактеристике  возила 2019. 2022. 2027. Образложење
  Теретно „мини ван“или пик-ап 7 ком 2 ком 4 ком Потпуно дотрајала постојећа возила
  Погребно ауто 2 1 1 Замена старих возила

17. План инвестиционих улагања и извори финансирања

ЈКП „Универзал“ није у могућности за нова капитална улагања у средњорочном периоду,без сарадње са јединицом локалне самоуправе. Наша намера је да инвестирамо средства у обнову дотрајалих камиона смећара и у куповину плаца за прављење паркинг простора за грађевинску мехнаизацију која је тренутно паркирана на више локација: паркинг ЈТАП Алибунар, плац ЈКП „Универзал“ у Алибунару и Банатском Карловцу. Због непознаница у погледу цена комуналних услуга ,финасирања предузећа у новонасталим околностима, улагаћемо у некретнине и возила само ако нам могућности дозволе.  

ЈКП ''Универзал''

Директор

Дипл.инж. Власто Марић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81