gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Жалбене комисије општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/2016), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), Општинско веће општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 27. децембра 2016. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
 1. Саша Левнајић, дипломирани правник;
 2. Биљана Враговић, дипломирани правник;
 3. Илија Пенца, дипломирани социјални радник;
 4. Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник.
 1. Комисија из тачке 1. овог решења одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
 2. Комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
 3. Комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана.
 4. Комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду Жалбене комисије.
 5. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-146/2016-03-02

Датум: 27. децембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81