gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о поништвању Одлуке о усвајању Закључка Владе Републике Србије број 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године

На основу члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Дописа Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 320-11-07994/2016-14 од 18. новембра 2016. године, на предлог Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, Општинско веће општине Алибунар на 19. седници од 08. децембра 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ПОНИШТАВАЊУ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАКЉУЧКА

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БРОЈ 320-2875/2016 ОД 11. МАРТА 2016. ГОДИНЕ

  1. Поништава се Одлука о усвајању Закључка Владе Републике Србије, број 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године, коју је донело Општинско веће општине Албунар, број 320-621/2016-03-02 од 09. новембра 2016. године.
  2. Поништавају се сви акти и радње донети и предузети на основу ове Одлуке.
  3. Налаже се Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини да поступи у складу са овом Одлуком.
  4. Одлуку доставити Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и Министарству пољопривреде и заштите животне средине ради спроовђења.
  5. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар донело је Одлуку о усвајању Закључка Владе Републике Србије, број 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, број 320-621/2016-03-02 од 09. новембра 2016. године. Наведеном Одлуком усвојен је био закључак Владе Републике Србије, број 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године и било је наложено Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини да утврди накнаду за коришћење државног пољопривредног земљишта без правног основа, изузетно у агроекономској 2015/2016. години за лица која испуњавају услове прописане чланом 1. Одлуке (која су пријавила укупну површину пољопривредног земљишта коју користе без правног основа до 01. маја 2015. године) у висини од 191,40 евра по хектару.

Дописом Министарства пољорпивреде и заштите животне средине – Управе за пољопривредно земљиште, број 320-11-07994/2016-14 од 18. новембра 2016. године, наведено је да је општина Алибунар доставила овој Управи Одлуку о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земишљта у државној својини без правног основа на територији општине Алибунар најкасније до 01. маја 2016. године, број 320-621/2016-03-02 од 09. новембра 2016. године и Одлуку о усвајању закључка Владе Републике Србије бој 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, број 320-621/2016-03-02 од 09. новембра 2016. године, те се поводом истих ова Управа изјаснила на следећи начин:

-       Закључком Владе Републике Србије, број 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године, наведено је да се препоручује надлежним органима јединица локалних самоуправа да размотре могућност да пољопривредници који користе пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, изузетно током аггроекономске године 2015/2016. пријаве надлежном органу јединице локалне самоуправе укупну површину пољопривредног земљишта у државној својини коју користе без правног основа до 01. маја 2016. године и истовремено плате накнаду за коришћење тог земљишта.

-       Комисија за спроовђење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земиљшта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 19.08.2016. године донела је Закључак о утврђивању висине накнаде за корићење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа настале после 07. јануара 2016. године којим је утврђена висина накнаде у износу 831,45 евра по хектару. Као правни основ за доношење овог Закључка наведен је члан 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту којим се прописује да, ако правно односно физичко лице користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама овог Закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које се користи без правног основа.

-       Закључком је утврђена накнада за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за агроекономску 2015/2016. годину, без навођења могућности да се бесправни корисници пријаве до 01. маја 2016. године и плате накнаду у висини просечне цене закупа на територији АПВ, односно 191,40 евра по хектару, у складу са Закључком Владе Републике Србије.

-       Указујемо да је на основу записника о инспекцијском надзору, број 275-320-00032/2016-04 од 28.04.2016. године потписано вансудско поравнање са бесправним корисником правним лицем ''Агроконекс'' д.о.о. из Старе Пазове које се, како је констатовано у поменутом записнику, пријавило 22.03.2016. године да користи без правног основа пољопривредно земљиште у државној својини. У конкретном случају утврђена је висина накнаде од 831 евра по хектару.

-       Поступањем на наведени начин јединица локалне самоуправе недвосмислено није прихватила препоруку из Закључка Владе Републике Србије и утврдила је висину накнаде за бесправно коришћење у складу са чланом 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

На основу горе наведеног дописа надлежног органа – Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као и одредаба Закона о пољопривредном земљишту, донета је одлука као што гласи у диспозитиву.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 320-632/2016-03-02

Датум: 08. децембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић,с.р

Print Email

Baner Pecat 211x81