gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2016/33
  • Решење о разрешењу и именовању председника Савета за урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Савета за урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на 8. седници од 28. септембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА

САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Зузана Ђукић функције председника Савета за урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар.
  2. Именује се Синиша Гавранчић на функцију председника Савета за урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог председника почиње да тече од дана именовања, а трајаће најдуже до истека мандата Савета.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-133/2016-03-02

Алибунар, дана 28. новембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р

Print Email

Baner Pecat 211x81